SPORTO CENTRAS
 

Nuostatai

SPORTO CENTRO NUOSTATAI


1. BENDROJI DALIS

1.1. Sporto centras yra Vilniaus pedagoginio universiteto ( toliau – Universitetas ) padalinys.
1.2. Sporto centras vadovaujasi Universiteto Statutu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais nuostatais.
1.3. Sporto centras bendradarbiauja su Lietuvos studentų sporto asociacijomis, kitomis šalies ir užsienio sporto organizacijomis, bei klubais.
1.4. Sporto centras gali vienyti įvairaus profilio Universiteto sporto klubus, kurie veikia pagal savo nuostatus.
1.5. Sporto centras turi savo atributiką, spaudą ir  subsąskaitą universiteto specialiųjų programų sąskaitoje.

2. SPORTO CENTRO STRUKTŪRA IR VALDYMAS

2.1. Kolegialus Sporto centro organas yra valdyba. Ji renkama vieneriems metams. Jos sprendimai galioja Sporto centrui ir jo klubams.
2.2. Sporto centrui vadovauja ir už jos veiklą atsako Sporto centro direktorius, kurį skiria ir atleidžia Universiteto rektorius.
2.3. Sporto centro etatinių darbuotojų sąrašą tvirtina Universiteto rektorius.
2.4. Valdybą sudaro Sporto centro direktorius, sporto klubų prezidentai, sporto katedrų  ir studentų atstovai.

2.5. Sporto centro valdyba:

- sprendžia organizacinius klausimus;
- sudaro Centro pajamų ir išlaidų sąmatą, ir teikia tvirtinti Senatui;
- pagal patvirtintą išlaidų sąmatą finansuoja sportininkus ir komandas, aprūpina studentus sportine apranga ir inventoriumi;
- kasmet tvirtina sporto šakų, kuriomis užsiiminėja universiteto studentai, sąrašą;
- sudaro metinius sporto renginių planus ir jų nuostatus;
- nustato Sporto centro specialistų darbo reglamentą;
- sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
2.6. Sporto centro valdybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.
2.7. Sporto centro valdybos nutarimai skelbiami viešai.

3. SPORTO CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3.1.  Siekia, kad kiekvienas studentas, kaip būsimasis mokytojas, būtų ne tik geras specialistas, bet ir sveikas, užsigrūdinęs, mėgstantis ir propaguojantis kūno kultūrą pedagogas.
3.2.  Skatina studentus aktyviai sportuoti per visus studijų metus, gerinti savo fizinį pasirengimą, tobulinti pasirinktos sporto šakos įgūdžius ir metodiką.
3.3.  Skatina atskirų sporto šakų klubų kūrimąsi.
3.4.  Kartą per metus leidžia informacinį biuletenį – metraštį.
3.5.  Dalyvaujant profilinių katedrų dėstytojams, suburia studentus, dėstytojus, darbuotojus, norinčius užsiiminėti sportu ir turizmu; organizuoja treniruotes pagal pomėgius sporto sekcijose.
3.6.  Organizuoja įvairius sporto renginius: varžybas, turnyrus, sporto šventes ir kt.
3.7.  Skatina studentus siekti gerų sportinių rezultatų,
3.8.  Užtikrina Universiteto komandų ir sportininkų dalyvavimą studentų ir pagal galimybes kitose varžybose Lietuvoje ir užsienyje.

4. SPORTO CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.  Nustato valdymo struktūrą.
4.2.  Pagal Senato patvirtintą sąmatą ekonomiškai naudoja Centro lėšas.
4.3.  Apdovanoja gerų rezultatų pasiekusius studentus, trenerius bei organizatorius diplomais, ženkleliais, asmeninėmis dovanomis, premijomis.
4.4.  Analizuoja komandų ir sportininkų rezultatus.
4.5. Tarpininkauja suteikiant sportinę kvalifikaciją ( ženklus, vardus ) Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.  
4.6.Turi teisę siūlyti Rektoriui ar Senatui sudaryti įvairias sutartis.
4.7.Centro darbuotojų teisės ir pareigos yra nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo įstatymais, Universiteto Statutu ir darbuotojų pareigybinėmis instrukcijomis.
4.8. Teikia ataskaitas Rektoratui, Senatui ar kitoms institucijoms.

5. SPORTO CENTRO FINANSAVIMAS

5.1.  Sporto centro veikla finansuojama iš Universiteto biudžeto. Centro pajamas ir išlaidas kiekvienais metais reglamentuoja Universiteto Senato patvirtinta pajamų ir išlaidų sąmata.
5.2.  Kiti finansavimo šaltiniai:
5.2.1. Lėšos, gautos iš Universiteto sporto bazės nuomos;
5.2.2. Lėšos, gautos iš sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvos respublikoje ir užsienyje;
5.2.3. savanoriški fizinių ir juridinių asmenų įnašai.

6. SPORTO CENTRO LIKVIDAVIMAS

6.1.  Sporto centras likviduojamas Universiteto Senato sprendimu.
6.2. Kilę ginčai dėl turto sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka.


Nuostatus parengė Sporto centro direktorė Irma Braškienė.
 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Donatas Gražulis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Donatas Gražulis. Informacija atnaujinta: 2013-10-08 21:22