Kontaktai

Dr. Grasilda Blažienė

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 208 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 279 03 52
Vidaus telefonas (-ai) 1 289
El. paštas grasilda.blaziene@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, filologė, vokiečių kalbos dėstytoja

Mokslo laipsniai ir vardai

1993 m. Humanitarinių mokslų filologijos daktarė
(Vilniaus universitetas)
2001 m. Humanitarinių mokslų filologijos docentė
(Vilniaus pedagoginis universitetas)
2007 m. rugsėjo 14 d. Atlikta habilitacijos procedūra Vilniaus universitete.

Profesinė patirtis

1975 m.,,Žinijos“ draugija, referentė

1975–1977 m. Vilniaus pedagoginis institutas Užsienio kalbų fakultetas, Užsienio kalbų katedra, asistentė

1977 12 31–1982 08 30. Vilniaus universitetas, stacionarinė baltų kalbų aspirantūra

1982 08 30–1991 05 15. Vilniaus pedagoginis universitetas Užsienio kalbų fakultetas Užsienio kalbų katedros asistentė ir vyr. asistentė

1991 05 15–2001 06 27. Vokiečių kalbos katedros vyr. asistentė

nuo 2001 06 27. Vokiečių kalbos katedros docentė

Vokiečių kalbos katedros vedėja

nuo 2004 04 22. Vokiečių kalbos katedros vedėja

nuo 2007 12 21. Vilniaus pedagoginio universiteto Vokiečių kalbos katedros profesorė

nuo 2008 01 02. Lietuvių kalbos instituto vardyno skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

nuo 2008 01 10. Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Vokiečių – laisvai, rusų – laisvai, anglų – laisvai, latvių – su žodynu, lenkų – su žodynu

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Kalbotyros įvadas Filologijos fakulteto I k. studentams
  Vertimo pagrindai IV k. germanistams

  Mokslinė veikla

 • Mokslinės publikacijos
 • 1.Blažienė Grasilda. Familiennamen aus dem Altpreußischen im Deutschen // Familiennamen im Deutschen, hg. Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger. Leipzig: Universitätsverlag. ISBN 978-3-86583-500-0. 2011, p.105–129.
  2. Blažienė Grasilda .Dėl prūsų asmenvardžių // Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof. habil. dr. Algirdui Gaižučiui. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, ISBN 978-9955-20-655-. 2011, p. 173–185.
  3.Blažienė Grasilda. Prūsų vardyno tyrimo problemos // Florilegium Lithuanum. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos nariui ekspertui, prof. dr. Eugenijui Jovaišai 60-mečio proga. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISBN 978-9955-20-518-0. 2010, p. 173–185.
  4.Blažienė Grasilda. Dėl prūsų vardyno medžiagos // Istorija LXXIX. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0456. 2010, p. 17–28.
  5.Blažienė Grasilda. Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen (2) // Baltoslavianskije issledovanija XVIII. Moskva: Jazyki slavianskich kultur. ISBN 978-5-9551-0299-3. 2009, p. 254–261.
  6. Blažienė Grasilda. Oikonimai su *kaim- Rytų Prūsijoje // Istorija LXXII. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0456, CD ISSN 1822-6183. 2008, p. 10–20.
  6.Blažienė Grasilda.Zu den lettisch-altpreussischen Entsprechungen // Onomastica Lettica 3. Rīga: Latviešu valodas institūts. ISBN 978-9984-742-30-4. 2007, p. 32–57.
  7.Blažienė Grasilda. Noch einmal zu den altpreussischen Oikonymen im Samland // Res Balticae 11. Livorno: Books&Company. ISBN 978-88-7997-111-9. 2007, p. 35–43.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • M. Razmukaitės (LKI) daktaro disertacijos Lietuvos priesaginiai oikonimai oponentė

  I. Mickienės (VDU) daktaro disertacijos Telšių rajono toponimų daryba oponentė

  Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto doktorantės D. Deltuvienės disertacijos Mažosios Lietuvos oikonimai XIII–XVII a gynimo komiteto narė

  Studijų kokybės vertinimo centras Išorinis filologijos krypties vertimo studijų programų vertinimas

  Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertų komiteto narė ir ekspertė

  K. Mačiulytės (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir VU) daktaro disertacijos „Švietimo idėjos XVIII a. antros pusės LDK proginiuose pamoksluose“ (humanitariniai mokslai filologija (OH4)) oponentė.

  VU doktorantės Daivos Sinkevičiūtės daktaro disertacijos „Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra“ (humanitariniai mokslai filologija (OH4) tarybos disertacijai ginti narė.
  Vilniaus universiteto doktoranto Rolando Kregždžio daktaro disertacijos „Paveldėtieji baltų kalbų kūno dalių pavadinimai (ŏ/ā kamienai) oponentė.
  Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos instituto doktorantės Renatos Endzelytės disertacijos „Šiaurės vidurio Lietuvos vietovardžiai“ oponentė.
  Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos instituto doktoranto Alvydo Umbraso disertacijos „Lietuvių teisės terminija 1918-1940 metais (pagrindinių kodeksų terminai)“ gynimo tarybos narė.
  Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantės Žydronės Kolevinskienės daktaro disertacijos „Nelė Mazalaitė: pasakojimo ypatumai“ gynimo tarybos narė.
  Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantės Jurgos Cibulskienės daktaro disertacijos „Konceptualioji metafora Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkimų diskursuose“ gynimo tarybos narė.
  Studijų kokybės vertinimo centras, ekspertų grupės vadovė ir ekspertė.
  Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas ekspertų tarybos narė.
  Studijų kokybės vertinimo centras, ekspertė.
  Projekto Lituanistika ekspertė.
  Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantės Eglės Petronienės daktaro disertacijos ,,Thematic structure of the Lithuanian sentence and its realisation in English” gynimo tarybos narė

  Onos Aleknavičienės habilitacijos procedūros ,,Mažosios Lietuvos lietuvių raštija religinių ir visuomeninių sąjūdžių sąlygomis:XVI ir XVIII amžius” habilitacijos komisijos narė

  Laimutės Kalėdienės habilitacijos procedūros ,,Sociolingvistiniai ir taikomieji lietuvių kalbos tyrimai” habilitacijos komisijos narė

  Hans-Harry Droessiger habilitacijos procedūros ,,Semantinių – kognityvinių erdvių modelio galimybės ir jų ribotumas – kaip indėlis į kognityvinių teorijų plėtojimą” habilitacijos komisijos pirmininkė

  Virginijos Masilionytės daktaro disertacijos ,,Gyvūnų simbolika vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologijoje (iš kultūros semiotikos perspektyvos) gynimo tarybos narė

  Gražinos Droessiger daktaro disertacijos ,,Apie episteminio modalumo raiškos priemones vokiečių ir lietuvių kalbose. Interviu kaip pokalbio rūšies tyrimai remiantis komunikacine – pragmatine modalumo samprata” oponentė

  Nerijos Bartkutės daktaro disertacijos ,,Joniškio rajono teritorijos toponimija: darybos ir raidos polinkiai” oponentė

  Birutės Triškaitės daktaro disertacijos ,,Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico–Lithvana genezė” oponentė

  Giedrės Ilčiukienės daktaro disertacijos ,,Muzikos elementų naudojimas mokant anglų kalbos pradiniame etape” oponentė
  Projekto Lituanistika ekspertė
  Ritos Miliūnaitės habilitacijos procedūros „Teoriniai ir taikomieji bendrinės lietuvių kalbos norminimo aspektai“ habilitacijos komisijos narė

  Sigitos Barniškienės habilitacijos procedūros „Lietuva Rytų Prūsijos literatūroje“ habilitacijos komisijos narė


  Gintauto Kundroto habilitacijos procedūros „Lyginamoji rusų ir lietuvių kalbų intonacinių sistemų analizė“ habilitacijos komisijos narė

  Dalios Kiseliūnaitės habilitacijos procedūros „Kalbų ir kultūrų sąveika Lietuvos pajūryje: kuršių ir kuršininkų etninės tapatybės ir savimonės raida“ habilitacijos komisijos narė

  Romos Bončkutės habilitacijos procedūros „Lietuvių literatūros modernizavimo dinamika XIX amžiaus pirma pusė“ habilitacijos komisijos narė

  Dalios Pakalniškienės habilitacijos procedūros „Baltų leksikos tyrimai: morfologija ir morfonologija“ habilitacijos komisijos narė

  Palmiros Zemlevičiūtės daktaro disertacijos „Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje“ gynimo tarybos narė
  Projekto Lituanistika ekspertė
  Linos Plaušinaitytės daktaro disertacijos ,,Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas“ oponentė

  Projekto Lituanistika ekspertė

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • Lietuvių kalbos institutas, Lietuva Tarptautinė konferencija Baltų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje. „Dėl XVI a. Prūsijos kunigaikštystės raštijos vokiečių kalba ir jos reikšmės prūsistikai“. 2007.03. 27 - 30
  Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, Rusija VII tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: Dabartinė Rusijos švietimo strategija ir jos realizavimas Kaliningrado srityje. „Altpreussische Ortsnamen als Quelle der Geschichte des Kaliningrader Gebietes“. 2007.04 18-19
  Lietuvių kalbos institutas, Lietuva Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija: Vardas kalboje, istorijoje ir savimonėje. „Dėl prūsų vardyno medžiagos Rytprūsių foliante 911a.“ 2007.10.24-26
  Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Lietuva Mokslinė konferencija Kalbininko Kazimiero Jauniaus asmenybė ir mokslinė veikla. „Šiuolaikinės lietuvių kalbotyros kryptys ir jų plėtra Lietuvių kalbos institute.“ 2008.05. 30

  Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Lietuva Lietuvių kalbos ir literatūros konferencija Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste. „Lietuvių vardyno tyrimai Europos kontekste Šveicarijos lietuvių bendruomenė“. 2008.06. 4–6

  Getingeno mokslų akademija, Vokietija Getingeno mokslų akademijos Onomastikos kolokviumas: Namen und Appellative der älteren Sprachschichten zwischen Rhein und Elbe und benachbarter Gebiete. „Altpreußische Toponymie als Gegenstand selbstständiger Untersuchungen“. 2008.06. 18–20

  Vilniaus universitetas, Lietuva Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. „Dėl prūsų vardyno medžiagos“. 2008.09. 26–27

  Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, Rusija Tarptautinė mokslo konferencija ,,Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje”. Danieliaus Kleino Gammaticae Litvanicae 355 metų sukakčiai paminėti. „K baltijskim oikonimam Kaliningradskoj oblasti“. 2008.10.16–17

  Pasaulio lietuvių bendruomenė, JAV XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. „Prūsų vardyno tyrimo problemos“. 2008.11.26–30

  Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, Rusija Tarptautinė mokslo konferencija Toporovskije čtenija– III. „Drevnepruskaja onimija v rabotach V. N. Toporova“. 2008.12.8–9

  Latvijos universitetas, Latvija Mokslo konferencija 45-oji A. Ozolo dienos konferencija. Baltų kalbų diachroninis ir aeralinis aspektas. J. Plakio (1869–1942) 140-osioms gimimo metinėms. „Altpreussische Eigennamen als Quelle der altpreussischen Lexik“. 2009.03.20–21

  Oslo universitetas, Norvegija Tarptautinė mokslo konferencija Baltų kalbos ir Šiaurės šalys. „Stand und Aufgaben der Pruthenistik“. 2009. 06. 19–20

  Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinins Imanuelio Kanto universitetas, Rusija Tarptautinė mokslo konferencija Rytų Prūsijos kultūros paveldas. Lietuvos vardo tūkstantmečiui. „Dėl Kaliningrado srities prūsiškų oikonimų“. 2009.10.15–16

  Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija Tarptautinė mokslo konferencija No vārda līdz vārdnicai. Akademiko J. Endzelyno 137-osioms gimimo metinėms. „Dėl prūsų vardyno medžiagos J. Endzelyno Senprūšu valoda“. 2010.02. 22–23

  Rusijos mokslų akademijos Lingvistinių tyrimų institutas, Rusija Tarptautinė mokslo konferencija Indoevropeijskoje jazykoznanije i klassičeskaja filologija –XIV. Profesoriaus J. M. Tronskio atminimui. „Einige Bemerkungen zur altpreußischen Namenforschung“. 2010.06.21–23
  Latvijos universiteto latvių kalbos universitetas, Latvijos universitetas, Latvija XI tarptautinis baltistų kongresas Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis. „Dėl latvių ir prūsų hidronimų atitikmenų. Plenarinis pranešimas“. 2010.09.27–30
  Latvijos universitetas, Latvija 47-osios tarptautinė Arturo Ozolo dienos konferencija Baltų kalbų istorija ir dialektologija. Jakobo Langės 300-osioms gimimo metinėms paminėti. „Dėl prūsiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos“. 2011.03. 18–19

  Barselonos universitetas, Tarptautinė onomastikos mokslų taryba, Ispanija XXIV tarptautinis onomastikos kongresas. „Zum Problem der altpreußischen Ortsnamen im Sprachkontakt“. 2011.10.5–9

  Vilniaus universitetas, Rusijos
  mokslų akademijos Slavistikos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuva Tarptautinė mokslo konferencija akademikui Vladimirui Toporovui atminti. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. „Prūsiški onimai lenkų kalbos aplinkoje“. 2011.09.14–15
  Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva Mokslinė konferencija „Iš baltų etninės istorijos“, skirta Marijai Alseikaitei - Gimbutienei. „Dar kartą apie vakarines baltų ribas“. 2011.09.29-30

  VU Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva Tarptautinė mokslinė konferencija Regioninė onomastika; ką sužinome iš vardyno. „Prūsų asmenvardžiai Ordino Foliante Nr. 107“. 2011.

 • Darbas redkolegijose
 • LKI mokslo žurnalo ,,Acta Linguistica Lithuanica“ vyriausioji redaktorė nuo 2010
  LMA mokslo žurnalo ,,Lituanistika“ redakcinės kolegijos narė

 • Darbas rengiant mokslininkus
 • E. Petronienės daktaro disertacijos Thematic structure of the Lithuanian sentence and its realisation in English gynimo tarybos narė 2007 m.
  V. Masilionytės daktaro disertacijos Gyvūnų simbolika vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologijoje (iš kultūros semiotikos perspektyvos) gynimo tarybos narė 2008 m.
  Gražinos Droessiger daktaro disertacijos Apie episteminio modalumo raiškos priemones vokiečių ir lietuvių kalbose. Interviu kaip pokalbio rūšies tyrimai remiantis komunikacine – pragmatine modalumo samprata oponentė 2008 m.
  N. Bartkutės daktaro disertacijos Joniškio rajono teritorijos toponimija: darybos ir raidos polinkiai oponentė 2008 m.
  B. Triškaitės daktaro disertacijos Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė oponentė 2008 m.
  Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantės Erlandos Polekaitės disertacijos ,,Linkuvos rajono vardyno raida nuo XVI iki XXI a.“ mokslinė vadovė nuo 2008 m.
  G. Ilčiukienės daktaro disertacijos Muzikos elementų naudojimas mokant anglų kalbos pradiniame etape oponentė 2008 m.
  P. Zemlevičiūtės daktaro disertacijos Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje gynimo tarybos narė 2009 m.
  Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantės Dalios Kačinaitės disertacijos „Priesaginės darybos lietuvių oronimai“ mokslinė vadovė. Disertacija apginta 2009 m. birželio 29 d.
  2005-2009
  Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantės Irenos Rogožos disertacijos ,,Prūsų asmenvardžiai” mokslinė vadovė nuo 2009
  L. Plaušinaitytės daktaro disertacijos Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas oponentė 2010 m.
  VU doktoranto Aleksej Burov disertacijos ,,Laiko suvokimo kaitos įtaka vokiečių aukštaičių kalbos laiko raiškos priemonių vartojimui“ mokslinė vadovė. 2010 m.