VISUOMENEI
 

Konkursai eiti pareigas

Lietuvos Edukologijos Universitetas skelbia konkursą eiti šias pareigas:

 

UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETE:

Raidos ir ugdymo psichologijos katedroje –

1 docento (Raidos psichologija: vaikystė; Psichologijos istorija).

1 lektoriaus (Pedagoginė psichologija).

1 lektoriaus (Kognityviniai psichikos pagrindai: mokymasis; Kognityviniai psichikos pagrindai: mąstymas, kalba, intelektas); Edukacinė ir specialioji psichologija).

Ugdymo pagrindų katedroje –

0.25 lektoriaus etato (Pradinio ugdymo institucijos vadyba).

Muzikos katedroje –

1 profesoriaus (Pagrindinio ir vidurinio muzikinio ugdymo metodika; Neformalus muzikinis ugdymas; Choro studija).

1 profesoriaus (Ugdymo tyrimai; Muzikos edukologiniai tyrimai; Fortepionas; Muzikinio ugdymo tobulinimo strategijos; Ugdymo projektų metodologija ir vadyba; Muzikinės raiškos projektai; Methodology of Educational Research in Arts).

0.75 docento etato (Muzikos kalba (harmonija); Muzikos kalba (aranžuotė); Muzikos kalba (polifonija, improvizacija ir džiazo harmonija); Muzikos estetika ir kūrinių analizė; Šiuolaikinė muzika; Muzikos kūryba; Pasaulio muzikos istorija; Pasaulio muzika).

1 lektoriaus (Fortepionas; Muzikinės raiškos projektai).

Dailės katedroje –

0.5 docento etato (Dailės didaktika; Istorinė dailės ir architektūros problematika; Lietuvių etnovizualinė kalba; Lietuvių moderni dailė).

0.25  lektoriaus etato (Piešimas; Grafika; Grafikos projektas).

Edukologijos katedroje –

3 lektorių (Ugdymo filosofija).

0.5 asistento etato (Ugdymo sistemos).

Vaikystės studijų katedroje –

0.25 profesoriaus etato (Specialioji psichologija ir specialusis ugdymas; Įtraukusis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose).

1 docento (Švietimo politika ir vaikystės kultūra; Ikimokyklinio ugdymo proceso vadyba; Ikimokyklinio ugdymo įstaigų valdymo  teisinė politika; Vaikystės  edukacinių tyrimų šiuolaikinės technologijos ir tyrimų rezultatų sklaida).

0.25 asistento etato (Vaiko kūno  kultūra).

 

SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETE:

Socialinio ugdymo katedroje –

0.5 profesoriaus etato (Edukaciniai tyrimai; Pilietinė visuomenė ir dalyvavimas; Komunikacinių tyrimų metodologija; Socialinės atsakomybės įgalinimo teorijos).

0.5 docento etato (Socialinio dizaino pagrindai; Interaktyvūs audiovizualiniai  projektai; Vizualinė komunikacija).

0.5 lektoriaus etato (Socialinės ekonomikos pagrindai; Socialinis verslas; Socialinė ekonomika ir antreprenerystė).

0.5 lektoriaus etato (Modernios informacinės technologijos; Etninė kultūra ir animacija; Edukacinių tyrimų metodai).

0.25 lektoriaus etato (Neformalus ugdymas; Sociokultūrinis ugdymas).

0.5 asistento etato (Ugdomieji ir ekspertiniai pokalbiai; Socialinių poreikių tenkinimas).

Socialinio darbo ir  sociologijos katedroje –

1 profesoriaus (Supervizija socialiniame darbe; Sociokultūrinės veiklos pagrindai; Kūrybinio meninio užimtumo metodai; Socialinių sąveikų dinamika grupėje).

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedroje –

1 docento (Studijos ir tyrimo metodai; Socialinių tyrimų metodai; Mokslinio tiriamojo darbo metodologija; Verslo imitaciniai modeliai).

 

HUMANITARINIO UGDYMO FAKULTETE:

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedroje –

0.5 profesoriaus etato (Didaktikos įvadas; Lietuvių kalbos ugdymo didaktika; Skaitymo strategijų analizė).

0.5 lektoriaus etato (Lietuvių kalbos ugdymo didaktika; Lietuvių kalba užsieniečiams).

Lietuvių ir lyginamosios literatūros  katedroje –

1 docento (Lietuvių literatūros procesas (1918-40 m.) ir egzodas; Italų kalba;  Modernioji XX a. lietuvių literatūra; Kognityvinis literatūros matmuo; Tekstų tipologija ir intertekstualumas; Literatūrologinė tekstų analizė).

Anglų filologijos ir didaktikos katedroje –

0.75 docento etato (Praktinė gramatika; Gramatika ir jos teorija; Tekstynų lingvistika; Generatyvinė gramatika).

0.75 docento etato (Britų literatūra; Amerikiečių literatūra; Literatūrinė teksto  analizė; Profesinės kalbos).

0.5 asistento etato (Dabartinė anglų kalba; Rašymas).

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedroje –

0.75 docento etato (Dabartinė vokiečių kalba; Vokiečių kalbos gramatika; Vokiečių kalbos istorija; Stilistika).

0.75 docento etato (Mokslinis tiriamasis darbas; Vokietijos šalityra; Dabartinė vokiečių kalba).

0.75 docento etato (Rusų  tautosaka ir  senoji literatūra; Lietuvių ir rusų papročiai ir tradicijos; Rusų literatūros istorija (XX a. 2, 3 dalys); Dainuojamoji (rusų ir lietuvių) poezija; Rusijos šalityra).

0.75 docento etato (Dabartinė rusų kalba: praktinė gramatika (1.3); Bendrinė rusų kalba: sintaksė; Bendrinė rusų kalba: istorinis komentaras; Dabartinė rusų kalba: kalbos ugdymas; Rusų kalbos gramatika).

Pasaulio istorijos katedroje –

1 lektoriaus (Pasaulio istorija II dalis; Lietuvių kultūros istorija; Lietuvos valstybingumo ir kultūros  istorija (Naujųjų laikų laikotarpis)).

Lietuvos istorijos katedroje –

1 profesoriaus (Lietuvos istorija (XVI-XVIII a.); Istorinė regionalistika; Socialinės komunikacijos istorija; Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija (Viduramžių laikotarpis)).

 

SPORTO IR SVEIKATOS FAKULTETE:

Kūno kultūros terijos ir sveikatos ugdymo katedroje –

1 profesoriaus etato (Sporto vadyba; Sporto treniruotės  teorija ir didaktika).

1 docento (Sveikatos ugdymas; Sveikatos stiprinimo programų projektavimas).

0.5 lektoriaus etato (Sveikatos ugdymas).

Sporto pedagogikos laboratorijoje –

0.5 mokslo darbuotojo etato (Bendrojo ugdymo ir specializuotų sporto gimnazijų mokinių vertybinių orientacijų, motyvacijos sportuoti ir atrankos į sportą problematika).

 

GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETE:

Technologijų ir technologinio ugdymo katedroje –

0.25 docento etato (Dizainas ir dailės technologijos; Meno terapija; Etnokultūra; Tekstilės  technologijos; Konstrukcinės medžiagos).

 

Prašymai ir dokumentai priimami 2017 spalio 11 – 2017 gruodžio 11 d. Personalo direkcijoje, 101 kab., Studentų g. 39, Vilnius, tel.: 8 (5) 2790089.

Su kvalifikaciniais reikalavimais ir konkurso nuostatais galima susipažinti Universiteto interneto puslapyje adresu  http://leu.lt/lt/mokslas/ms_atestacija.html

 

Rektorius

 

 

 Dėl konkurso pripažinimo negaliojančiu

 

 Vadovaudamasis Lietuvos edukologijos universiteto statuto 54.1 ir 54.2 papunkčiais, pripažįstu negaliojančiu konkursą, paskelbtą 2017-10-11 eiti docento pareigas Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedroje.

 

 

Studijų prorektorė, pavaduojanti rektorių

 

 

 Lietuvos Edukologijos Universitetas skelbia konkursą eiti šias pareigas:

 

HUMANITARINIO UGDYMO FAKULTETE:

Lietuvių ir lyginamosios literatūros  katedroje –

1 profesoriaus (Lietuvių literatūros procesas (1918-40 m.) ir egzodas; Italų kalba;  Modernioji XX a. lietuvių literatūra; Kognityvinis literatūros matmuo; Tekstų tipologija ir intertekstualumas; Literatūrologinė tekstų analizė).

 

Prašymai ir dokumentai priimami 2017 lapkričio 15 – 2018 sausio 15 d. Personalo direkcijoje, 101 kab., Studentų g. 39, Vilnius, tel.: (8 ~ 5) 2790089.

Su kvalifikaciniais reikalavimais ir konkurso nuostatais galima susipažinti Universiteto interneto puslapyje adresu  http://leu.lt/lt/mokslas/ms_atestacija.html

 

 

Rektorius

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Loreta Magilevičūtė. Informacija atnaujinta: 2017-11-15 16:01