VISUOMENEI
 

Konkursai eiti pareigas

Lietuvos Edukologijos Universitetas skelbia konkursą eiti šias pareigas:

 

UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETE:

Šokio ir teatro katedroje

0.5 docento etato (Teatro raiškos ugdymas: scenos kalba; Teatro supratimo ugdymas).

Raidos ir ugdymo psichologijos katedroje –

1 profesoriaus (Biologiniai psichikos pagrindai: neurofiziologija ir sensorinės sistemos; Diferencinė neuropsichologija).

1 profesoriaus (Grupių psichologija ir bendravimo psichologija; Biologiniai psichikos pagrindai: evoliucinė psichologija; Raidos psichologija: paauglystė; Socialinė psichologija).

1 docento (Psichologinis konsultavimas: individualiai ir grupėse; Šeimos psichologija; Gabių vaikų psichologija; Suaugusiųjų psichologinis konsultavimas ir profesinė etika).

Ugdymo pagrindų katedroje –

0.5 profesoriaus etato (Kalbos pažinimo didaktika; Kalbos ugdymas tarpkultūriniame kontekste; Skaitymo ir rašymo mokymo technologijos).

0.25 lektoriaus etato (Pradinio ugdymo institucijos vadyba).

Muzikos katedroje –

0.4 profesoriaus etato (Lietuvių muzikos istorija; Dirigavimas).

0.5 docento etato (Muzikinio ugdymo turinio įgyvendinimo kokybės vertinimas; Muzikinės raiškos projektas; Vokalinė raiška; Dainavimas).

Dailės katedroje –

0.5 docento etato (Piešimo interpretavimas; Vizuali komunikacija; Fotografijos ir vaizdo sąveika; Piešimo mokymo metodika; Video raiška; Grafinės raiškos erdvės).

0.5 lektoriaus etato (Mišrių technikų raiška; Vizualinės raiškos pagrindai; Tapyba; Modernioji tapyba; Laisvas piešimas; Kūrybinis projektas).

0.25 lektoriaus etato (Dailės didaktika; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Savarankiška pedagoginė praktika; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas).

Edukologijos katedroje –

1 profesoriaus (Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika; Ikiprofesinis neįgalumą turinčių asmenų ugdymas; Kokybės vadybos sistemos; Švietimo stebėsena; Veiklos tyrimų metodologija).

0.25 profesoriaus etato (Asmenų, turinčių intelekto ir kognityvinių funkcijų sutrikimą, edukacija; Heterogeninių grupių didaktika; Įtraukiojo ugdymo vadyba).

0.75 docento etato (Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika).

0.5 docento etato (Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika; Mokslinės komunikacijos kultūra; Magistro darbo rengimas: baigiamojo darbo projektas).

1 lektoriaus (Pedagogika; Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika; Komandinė lyderystė ir švietimo projektų vadyba).

 

SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETE:

Socialinio ugdymo katedroje –

1 docento (Familistika; Socialinė pedagoginė pagalba šeimai; Vaikų ugdymas šeimoje; Šeimų įgalinimo teorijos; Pozityvioji tėvystė; Šeimos tyrimai Europoje ir Lietuvoje; Socialinio pedagoginio darbo su šeima metodikos; Komunikacija šeimoje ir visuomenėje).

0.5 lektoriaus etato (Sumanioji edukacija; Socialinė pedagogika ir prevencinė pedagogika; Socialinė komunikacija; Švietimo ir socialinė politika; Socialinės industrijos).

Socialinio darbo ir sociologijos katedroje –

1 profesoriaus (Sociokultūrinės veiklos pagrindai; Supervizija socialiniame darbe; Kūrybinio meninio užimtumo metodai; Socialinės reabilitacijos ir rekreacijos strategijos).

 

HUMANITARINIO UGDYMO FAKULTETE:

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedroje –

0.5 docento etato (Antikinė literatūra; Lotynų kalba; Senoji Lietuvos literatūra).

Anglų filologijos ir didaktikos katedroje –

1 profesoriaus (Leksikologija; Teorinė gramatika; Stilistika; Funkcinė gretinamoji lingvistika; Semantika).

1 docento (Dabartinė anglų kalba; Literatūrinio teksto analizė; Kognityvinė lingvistika; Lingvistikos tyrimų metodai).

1 docento (Dabartinė anglų kalba; Įvadas į kalbos istoriją; Semantinė sintaksė; Konstrastyvinė sintaksė).

1 docento (Kalbotyros įvadas; Mokslinio tiriamojo darbo įvadas; Mokslinio tiriamojo darbo metodologija; Pragmatika; Literatūrinio teksto analizė; Diskurso lingvistika).

1 lektoriaus (Anglų kalbos gramatika; Didžiosios Britanijos šalityra; Dalyko didaktika; Ankstyvojo užsienio kalbos ugdymo didaktika).

1 lektoriaus (Dabaratinė anglų kalba; JAV šalityra; Pedagoginė praktika).

1 lektoriaus (Anglų kalbos gramatika; Pedagoginė praktika).

1 asistento (Dabartinė anglų kalba; Literatūrinio teksto analizė).

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedroje –

0.5 docento etato (Literatūra; Vertimo pagrindai; Vokiečių gramatika; Dabartinė vokiečių kalba).

0.5 lektoriaus etato (Mokslinio tiriamojo darbo įvadas; Dabartinė vokiečių kalba).

0.8 docento etato (Etnolingvistika; Rusų litaratūra; Dainuojamoji poezija (rusų ir lietuvių); Užsienio kalba (rusų)).

1 docento (Dabartinė rusų kalba: praktinė gramatika; Sintaksė; Istorinis komentaras; Mokslinio tiriamojo darbo įvadas; Rusų kalbos morfologija).

 

SPORTO IR SVEIKATOS FAKULTETE:

Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedroje –

0.5 docento etato (Kūno kultūros teorija ir didaktika).

1 docento (Gimnastika).

1 docento (Tinklinis; Kūno kultūros teorija ir didaktika).

0.5 lektoriaus etato (Sporto psichologija).

 

GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETE:

Matematikos, informatikos ir fizikos katedroje –

1 docento (Matematikos didaktika; Papildomi mokyklinės matematikos skyriai; Trigonometrija mokykloje; Olimpiadinių uždavinių sprendimo metodai; Mokyklinės geometrijos uždaviniai).

1 docento (Programavimo pagrindai; Programavimo pradmenys; Kompiuterio panaudojimas mokytojo darbe; Programavimo metodai; Lygiagretieji skaičiavimai; Informacinės mokymo technologijos).

Biologijos ir chemijos katedroje –

1 profesoriaus (Bestuburių zoologija; Biologinė įvairovė; Evoliucinės sistemos; Gamtotyros koncepcijos; Gamtamokslinė pasaulio samprata; STEM koncepcijos: biologijos aspektas).

 

 

Dokumentai – prašymas Rektoriaus vardu, gyvenimo aprašymas (CV), mokslinių publikacijų sąrašas, kuriame išskirti: a) po daktaro disertacijos gynimo, b) per paskutinius 5 (penkerius) metus; aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija, mokslo laipsnių diplomų ir pedagoginių vardų atestatų kopijos priimami Personalo direkcijoje (Studentų g. 39, 101 kab.) nuo 2017–03–30 iki 2017–05–30 d.

Telefonai pasiteirauti – 8 (5) 2790089, 8 (5) 2790294, el.p. teresa.desukiene@leu.lt.

Su kvalifikaciniais reikalavimais ir konkurso nuostatais galima susipažinti Universiteto interneto puslapyje adresu  www.leu.lt

 

Rektorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Loreta Magilevičūtė. Informacija atnaujinta: 2017-03-29 16:32