STUDIJOS
 

Studijas reglamentuojantys dokumentai

LEU STUDIJAS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

 

Studijų kokybės užtikrinimas

 • Lietuvos edukologijos universiteto akademinės kokybės užtikrinimo strategija 2013–2020 m. (Senato nutarimas Nr. 229, 2013-06-19) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų atnaujinimo ir kokybės vertinimo tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 250, 2013-11-13, papildyta Senato nutarimu Nr. 390, 2015-05-06, Senato nutarimu Nr. 511, 2017-04-05) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų komitetų nuostatai (Senato nutarimas Nr. 251, 2013-11-13, papildyta Senato nutarimu Nr. 520, 2017-05-17 (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto akademinės etikos kodeksas (Senato nutarimas Nr. 540, 2017-11-22) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto ketinamos vykdyti studijų programos rengimo tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 316, 2014-04-09, papildyta Senato nutarimu Nr. 508, 2017-04-05) (PDF)

 

Studijų tvarka

 • Lietuvos edukologijos universiteto studijų tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 507, 2017-04-05) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto pasirenkamųjų dalykų organizavimo tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 293, 2014-02-19) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto nuotolinių studijų tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 218, 2013-05-22) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamentas (Senato nutarimas Nr. 168, 2012-12-27) (PDF). 2015-05-06 Senato nutarimu Nr. 391 pripažinti netekus galios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. nuolatinių studijų ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ištęstinių studijų studentams.
 • Pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamento pataisos (Senato nutarimas Nr. 196, 2013-03-20) (PDF). 2015-05-06 Senato nutarimu Nr. 391 pripažinti netekus galios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. nuolatinių studijų ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ištęstinių studijų studentams.
 • Pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamentas (atnaujintas Senato nutarimu Nr. 391, 2015-05-06, papildytas Senato nutarimu Nr. 519, 2017-05-17 ) (PDF). 2015-05-06 Senato nutarimu Nr. 391 pradedamas taikyti nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., įstojusiems 2014 metais ir vėliau.
 • Lietuvos edukologijos universiteto mokomojo dalyko, pedagoginės specializacijos, pedagoginių studijų modulio organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 221, 2013-05-22, papildyta Senato nutarimu Nr. 510, 2017-04-05) (PDF)

 

Studijų rezultatų vertinimo tvarka

 • Lietuvos edukologijos universiteto studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 279, 2013-12-18, papildyta Senato nutarimu Nr. 317, 2014-04-09, Senato nutarimu Nr. 331, 2014-06-11, Senato nutarimu Nr. 404, 2015-06-17, Senato nutarimu Nr. 509, 2017-04-05) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 314, 2014-04-09, papildyta Senato nutarimu Nr. 512, 2017-04-05) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto laikinieji studentų rotacijos principai (2017 m. rugpjūčio 21 d. rektoriaus įsakymas Nr. 1-397) (PDF)

 

Praktikų atlikimo tvarka

 • Pedagoginių praktikų reglamentas (Nr. 1-640, 2013-05-24) (PDF). Netenka galios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. nuolatinių studijų ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ištęstinių studijų studentams.
 • Pedagoginių praktikų reglamentas (Senato nutarimas Nr. 427, 2015-12-16, papildyta Senato nutarimu Nr. 518, 2017-05-17) (PDF). Pedagoginių praktikų reglamentas taikomas įstojusiems 2014 m. ir vėliau. 

 

Studijų kaina ir finansavimas

 • Lietuvos edukologijos universiteto už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 346, 2014-10-22) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto stipendijų ir išmokų studentams administravimo tvarkos aprašas (Tarybos nutarimas Nr. 14, 2016-10-31) (PDF)
 • Lietuvos edukologijos universiteto studijų kainų ir kitų įmokų administravimo tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 280, 2013-12-18 (PDF)
 • Įsakymas dėl studijų subjektų įmokų už studijų paslaugas dydžių tvirtinimo (Rektoriaus įsakymas Nr. 1-339, 2014-05-14) (PDF)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS STUDIJAS

 

Studijų procesas

 • Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymas (Nr. XII-2534, 2016-06-26) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 595, 2012-05-29) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1228 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 1228, 2011-10-19) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1266, 2009-10-07) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašo patvirtinimo (Nr. ISAK-1026, 2009-05-15) (PDF)
 • Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas dėl valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatų patvirtinimo (Nr. V1-87, 2010-12-16) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1801, 2009-12-23, suvestinė redakcija nuo 2016-04-07) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1504, 2010-10-20) (PDF)
 • Studijų rezultatų įskaitymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2003 m. lapkričio 12 d. Nr. ISAK-1603 (PDF)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo (V-1079, 2015-10-15) (PDF)

 

Studijų programų bendrieji aprašai ir vykdymas

 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo (Nr. V-1168, 2016-12-30) (DOC)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl laipsnį suteikiančių pirmosios ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo (Nr. V-501, 2010-04-09) (suvestinė redakcija nuo 2014-11-26) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. V-528, 2011-03-29) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl laipsnio nesuteikiančių studijų programų vykdymo aukštosiose mokyklose (Nr. 500, 2010-05-04) (PDF)
 • Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas dėl gretutinės krypties studijų aprašo rengimo ir vertinimo metodikos patvirtinimo (Nr. V-1, 2012-01-06) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo (Nr. V-826, 2010-06-03, suvestinė redakcija nuo 2015-07-09) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl sociologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo (Nr. V-819, 2015-07-23) (DOC, DOC)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl socialinio darbo studijų krypties aprašo patvirtinimo (Nr. V-820, 2015-07-23) (DOC, DOC)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo (Nr. V-1264, 2015-12-10) (PDF)

 

Aprašai ir reglamentai

 • Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (Nr. V-774, 2014-08-29) (PDF, DOC, DOC).
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. V-960, 2014-10-24) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. V-944, 2015-09-01) (DOC)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. V-1742, 2012-12-12) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl mokytojo profesijos kompetencijos aprašo patvirtinimo (Nr. ISAK-54, 2007-01-15) (PDF)

 

Studijų sritys ir kryptys

 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo (V-1075, 2016-12-01) (DOCDOCDOC)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo (Nr. 1749, 2009-12-23) (PDF)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo (Nr. V-222, 2010-02-19) (DOC)

 

Išorinis vertinimas ir akreditavimas

 

Informacija atnaujinta: 2017-12-11 12:45