STUDIJOS
 

Studijų kainos kompensavimas

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

Nustatytas 2017 m. didžiausias galimas asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius.

          Asmenims priimtiems į mokslo ir studijų institucijas iki 2017–01–01, taikomos senojo už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo nuostatos, t.y. už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

 • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnis).
 • kuris neturi akademinių skolų.
 • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. 

          Atkreipiame dėmesį, jog pats asmuo neturi kreiptis į Fondą ar aukštąją mokyklą dėl už studijas sumokėtos kainos kompensacijos skyrimo. Sąrašą geriausiai besimokančių asmenų, kurie gali gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, sudaro Lietuvos edukologijos universitetas savo nustatyta tvarka (PDF) ir pateikia fondui.

             Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama pagal aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka sudarytą eilę pasibaigus:

 • pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju - pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams ir nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - už antrąją pusę studijų programos.)

        Asmuo, kuriam buvo skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija (toliau - kompensacijos gavėjas), privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti Fondui nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, prašymo sudėtinė dalis yra už studijas sumokėtos kainos kompensacijos   išmokėjimo sąlygos. Prašymas teikiamas, prisijungus prie IS PARAMA .

              Kompensacijos gavėjai, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, apie prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminą informuojami išsiunčiant jiems pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

Teisės į studijų kainos kompensavimą neturi:

 1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
 2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 3. užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
 4. kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.

                     Asmenims, priimtiems į Mokslo ir studijų institucijas po 2017-01-01, taikomos naujojo už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo nuostatos: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/29ad846004a211e79ba1ee3112ade9bc/OnIUKblqbF.

            Pagal naująją tvarką už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas reglamentuoja per vienerius studijų metus ar jų dalį faktiškai už studijas sumokėtos kainos ar jos dalies kompensavimą daliai Lietuvos aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų vietose geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų.

 

 Svarbūs dokumentai:

 

 

 

Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems

        Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

   Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmuo, kuris:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigęs studijas.
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 dienos.
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje.
 • neturi akademinių skolų.
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos.
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
 • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

     Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

             Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus, ir trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - baigus antrąją pusę studijų programos).
 • antrosios pakopos studijas.

                 Tiems, kurie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė studijų metu, tačiau į aukštąsias mokyklas buvo priimti  iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (iki 2009 m. gegužės 12 d.), už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus studijas. Šiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus.

                Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie informacinės sistemos PARAMA .

 • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį NPPKT ar BKM baigimo faktą . Norėdami pasikeisti senesnės formos dokumentus į naujus, turite kreiptis į regioninius karo prievolės skyrius);
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

               Studijas baigęs asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą per informacinę sistemą PARAMA skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims.

Fondas kasmet priima studijas baigusių asmenų prašymus ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti – nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Pastabos:

 • Fondui teikiami originalūs dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos.
 • Kai asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją atstovauja kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarką patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
  Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys:
 • nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;
 • studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;
 • kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija - už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;
 • aukštajai mokyklai sudarant karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašą (toliau - Sąrašas) turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Svarbūs dokumentai:

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-03-06 15:59