STUDIJOS
 

Santrauka studentams

Išrašas iš Lietuvos edukologijos universiteto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo (patvirtinto LEU 2013 m. gruodžio 18 d. Senato nutarimu Nr. 279, papildymas 2014 m. balandžio 9 d. Senato nutarimu Nr. 317), Lietuvos edukologijos universiteto studijų tvarkos aprašo (patvirtinto LEU 2014 m. vasario 19 d. Senato nutarimu Nr. 292).

 

1. Visi studentų rašto darbai privalo būti atlikti savarankiškai. Rašto darbas laikomas nesavarankišku, jei visas arba jo dalis parašyta ne paties studento, rašto darbe yra pažeistos autorių asmeninės neturtinės ir turtinės teisės.

2. Studento rašto darbas yra laikomas plagiatu, jeigu:

2.1. rašto darbas ar jo dalys yra parašytos pažodžiui perrašant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio arba nurodant šaltinį, tačiau neišskiriant perrašyto teksto kabutėmis;

2.2. rašto darbas ar jo dalys yra parašytos perfrazuojant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio.

3. Pasitvirtinus įtarimams dėl nesąžiningumo, vertintojas nutraukia studento egzaminavimą. Pašalintas iš egzamino studentas praranda teisę vieną kartą laikyti egzaminą nemokamai iki sesijos pabaigos.

4. Sesijinių egzaminų / akademinių atsiskaitymų metu, stebėtojų teisėmis, gali dalyvauti ir fakulteto studentų atstovybės atstovas.

5. Studento studijų rezultatai egzamino metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą yra įvykdęs ir atsiskaitęs dalyko / modulio apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus, užduotis.

6. Studentas, norėdamas laikyti egzaminus iki egzaminų sesijos pradžios, rašo prašymą studijų dekanui, pagrįsdamas savo prašymą. Išankstinė sesija įforminama dekano įsakymu.

7. Išankstinė sesija gali būti pradėta likus ne daugiau kaip 4 (keturioms) savaitėms iki akademiniame kalendoriuje nurodytos egzaminų sesijos pradžios.

8. Studentas, neatvykęs į egzaminą tvarkaraštyje arba kitu studijų tvarkaraštyje numatytu laiku dėl pateisinamų priežasčių (ligos, tarnybinės komandiruotės, šeimyninių aplinkybių, stichinės nelaimės ir kt.) privalo informuoti (telefonu, el. paštu) fakulteto administraciją apie šių aplinkybių atsiradimą iki egzaminų sesijos pabaigos ir tuomet raštu dėl atsiskaitymų ir egzaminų laikymo terminų pratęsimo pateikti fakulteto dekanui prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

9. Pateikusiam prašymą studentui fakulteto dekano įsakymu gali būti pakoreguoti individualūs atsiskaitymų terminai (rudens semestre iki rugsėjo 30 dienos, pavasario semestre iki vasario 28 dienos).

10. Galutiniai dalyko / modulio, darbo gynimo, kiti galutiniai vertinimai fiksuojami dešimties balų sistemoje (nuo 1 iki 10 balų):

11. Studento įvertinimas apvalinamas pagal aritmetikos taisykles, pvz., iki 5,5 – į mažesniąją sveikąją dalį, 5,5 ir daugiau – į didesniąją sveikąją dalį. Mažiau kaip 5 balais įvertinti studento rezultatai negali būti apvalinami.

12. Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai:

12.1. tarpinių atsiskaitymų įvertinimo koeficientas – 40–60 proc.;

12.2. egzamino įvertinimo koeficientas – 40–60 proc.

13. Studentui nesurinkus kaupiamojo balo – nustatyto minimalaus balo iš kiekvieno studijų dalyko / modulio apraše numatyto tarpinio atsiskaitymo – neleidžiama laikyti egzamino (ginti kursinio darbo, projekto ar kt. galutinio atsiskaitymo).

14. Teigiamai įvertinti studijų dalykai ir baigiamieji darbai, siekiant pakelti vertinimo balą, egzaminų sesijos metu pakartotinai negali būti vertinami.

15. Studijų orientavimas į studento poreikius:

15.1. Studentas turi teisę: 1) studijuoti pagal pasirinktą studijų programą; 2) studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus toje pačioje arba kitoje aukštojoje mokykloje; 3) pasirinkti dėstytoją, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;

15.2. Studentas gali keisti tos pačios studijų srities studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje. Studentas gali pateikti prašymą keisti studijų programą ne anksčiau kaip užbaigęs pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą be akademinių skolų;

15.3. Studentas gali tęsti studijas pagal naujai pasirinktą studijų programą, jeigu yra iš esmės įvykdęs prieš tai vykdytos studijų programos mažiausiai pirmojo semestro reikalavimus. Studijų programos kitų semestrų reikalavimai laikomi įvykdytais, esant ne daugiau kaip dviem akademiniams įsiskolinimams. Atsiskaityti už trūkstamus studijų dalykus leidžiama per vienus metus. Šie skirtumai nelaikomi akademinėmis skolomis, studentas gali būti keliamas į aukštesnį kursą;

15.4. Studentas gali keisti studijų formą (iš nuolatinės studijų formos į ištęstinę ir atvirkščiai), jeigu Universitete pagal pasirinktą studijų programą yra vykdomos pageidaujamos formos studijos;

15.5. Studentas turi teisę studijuoti pagal individualų studijų planą, aprobuotą katedros ir įformintą fakulteto dekano įsakymu;

15.6. Prašymas dėl studijų programos ir (arba) studijų formos, ir (arba) studijų plano keitimo pateikiamas fakulteto dekanui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki naujo semestro pradžios.

16. Studijų nutraukimas:

16.1. Studijos nutraukiamos ir studentas išbraukiamas iš studentų sąrašų: 1) studento prašymu; 2) nustatytu laiku neužsiregistravus semestro studijoms; 3) nustatytu laiku neatnaujinus studijų po akademinių atostogų ar jų sustabdymo; 4) dėl finansinių įsipareigojimų pagal sutartį su Universitetu nevykdymo; 5) pasibaigus sutarties terminui;

16.2. Studentas šalinamas iš Universiteto ir išbraukiamas iš studentų sąrašų dėl: 1) akademinių skolų; 2) akademinio nesąžiningumo; 3) Universiteto etikos kodekso pažeidimo;

16.3. Studentai išbraukiami iš studentų sąrašų Universiteto rektoriaus įsakymu nurodant studijų nutraukimo arba šalinimo iš Universiteto priežastį.

Informacija atnaujinta: 2014-04-30 13:44