STUDIJOS
 

Santrauka administracijai

Išrašas iš Lietuvos edukologijos universiteto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo (patvirtinto LEU 2013 m. gruodžio 18 d. Senato nutarimu Nr. 279, papildymas 2014 m. balandžio 9 d. Senato nutarimu Nr. 317), Lietuvos edukologijos universiteto studijų tvarkos aprašo (patvirtinto LEU 2014 m. vasario 19 d. Senato nutarimu Nr. 292).

 

1. Nuolatinių studijų egzaminų, kitų atsiskaitymų / vertinimų sesijos tvarkaraščiai sudaromi ne vėliau kaip prieš dvi savaites ir skelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki sesijos pradžios, ištęstinių ir dalinių studijų – ne vėliau kaip prieš du mėnesius.

2. Tvarkaraščiai sudaromi taip:

2.1. kiekvienam egzaminui ar savarankiškai atlikto darbo įvertinimui pasirengti skiriama ne mažiau kaip trys dienos;

2.2. tvarkaraštyje nurodoma dalyko / modulio tikslus pavadinimas, dėstytojo pavardė, vieta ir laikas;

2.3. tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į studentų ir dėstytojų pageidavimus. Egzamino vietą (auditoriją) paskiria akademinio padalinio administracija.

3. Akademinis padalinys, kuriame atliekamas studijų rezultatų vertinimas, privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos, parinkta tinkama patalpa, aprūpinta reikalingomis priemonėmis.

4. Išimtiniais atvejais (dėstytojo liga, komandiruotė arba kita svarbi priežastis) fakulteto dekanas gali keisti studijų rezultatų vertinimų tvarkaraštį ar egzaminuoti skirti kitą dėstytoją. Dekanas apie pasikeitimus privalo informuoti akademinės grupės seniūną.

5. Akademinių vertinimų rezultatai saugomi žiniaraščiuose dekanate ir kaupiami Universiteto AIS.

Informacija atnaujinta: 2014-04-30 13:42