STUDIJOS
 

Santrauka dėstytojams

Išrašas iš Lietuvos edukologijos universiteto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo (patvirtinto LEU 2013 m. gruodžio 18 d. Senato nutarimu Nr. 279, papildymas 2014 m. balandžio 9 d. Senato nutarimu Nr. 317), Lietuvos edukologijos universiteto studijų tvarkos aprašo (patvirtinto LEU 2014 m. vasario 19 d. Senato nutarimu Nr. 292).

 

1. Semestro pradžioje dalyko / modulio dėstytojas pateikia studentams dalyko aprašą, kuriame nurodyta: dalyko / modulio semestro studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo ir vertinimo per egzaminų sesiją formos, terminai, vertinimo kriterijai ir kita su vertinimo tvarka susijusi informacija.

2. Vertintojas (-ai), nustatydamas vertinimo organizavimo tvarką (laiką, leistinas naudoti priemones ir kt.), turi užtikrinti, kad sudarytos sąlygos leis tinkamai įvykdyti numatytas užduotis. Vertinimo organizatoriai gali patikrinti studento asmens tapatybę pagal pateiktą dokumentą su nuotrauka iki studijų rezultatų vertinimo pradžios ir informuoti studentus apie vertinimo metu leistinus ir neleistinus naudoti šaltinius ir priemones (techniką, dokumentus, programas, kitas iš anksto numatytas papildomas priemones). Turi būti suteikta galimybė neleistinus šaltinius ir priemones saugiai palikti už vertinimo erdvės ribų. Vėliau tokių priemonių pastebėjimas pas vertinamąjį pripažįstamas pakankamu įrodymu, kad šiomis priemonėmis buvo naudotasi.

3. Vertinant to paties dalyko studentų studijų rezultatus, turi būti taikomi bendri ir aiškūs vertinimo kriterijai, aptarti su studentais dar semestro pradžioje.

4. Gali būti vertinami tik tie studijų rezultatai, kurie yra numatyti dalyko / modulio apraše.

5. Vertintojai ir vertinamieji privalo užkirsti kelią nesąžiningumui vertinant studijų rezultatus.

6. Studijų rezultatų vertinimo kriterijai yra bendri tiek besinaudojantiems, tiek ir nesinaudojantiems leistinomis papildomomis priemonėmis.

7. Vertinimo rezultatai skelbiami vertintojo / komisijos nustatytu metu, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Rezultatų pateikimo data pranešama iki vertinimo pradžios. Kiekvienas studentas turi teisę susipažinti su savo studijų rezultatų vertinimo pastabomis. Vertintojas viešai skelbia studentų vertinimo rezultatus tik gavęs visų studentų sutikimą. Jei su viešu studentų vertinimo rezultatų paskelbimu nesutinka bent vienas studentas, vertinimo rezultatai skelbiami anonimiškai. Paskelbęs vertinimo rezultatus, dalyko vertintojas turi vertinimo rezultatus aptarti su studentu (-ais). Vertintojas privalo vertinti tik studento studijų rezultatus ir susilaikyti nuo pastabų, susijusių su studento charakteriu ar asmenybe.

8. Studento pasiektų dalykų / modulių rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu.

9. Semestro metu atliekamas nuolatinis ir tarpinis (kaupiamasis) studijų rezultatų vertinimas:

9.1. vertinamas studento darbas dalyko / modulio studijų metu (produktyvus darbas seminarų ir pratybų metu, savarankiškos užduotys, koliokviumai, kontroliniai darbai, laboratoriniai darbai, kūrybiniai pristatymai, projektai, rašto darbai, dalyvavimas konferencijose ir kiti dalyko / modulio apraše numatyti vertinimai);

9.2. egzamino metu vertinami visi studento, studijuojant dalyką / modulį, pasiekti studijų rezultatai.

10. Egzaminų sesijos metu taikomos studijų rezultatų vertinimo formos – egzaminas arba projektas ar kita, norminiuose aktuose apibrėžta ir studijų programoje numatyta forma.

11. Pasitvirtinus įtarimams dėl nesąžiningumo, vertintojas nutraukia studento egzaminavimą. Pašalintas iš egzamino studentas praranda teisę vieną kartą laikyti egzaminą nemokamai iki sesijos pabaigos.

12. Sesijinių egzaminų / akademinių atsiskaitymų metu, stebėtojų teisėmis, gali dalyvauti ir fakulteto studentų atstovybės atstovas.

13. Galutiniai dalyko / modulio, darbo gynimo, kiti galutiniai vertinimai fiksuojami dešimties balų sistemoje (nuo 1 iki 10 balų).

14. Įvertinęs studento studijų rezultatus vertintojas privalo užpildyti žiniaraštį akademinių duomenų bazėje (AIS):

14.1. įrašus į žiniaraštį vertintojas suveda iki sesijos pabaigos;

14.2. įvestų įvertinimų keisti nebegalima (išskyrus išimtinius atvejus, kai buvo padaryta klaida, informuojant katedros vedėją ir derinant keitimą su fakulteto administracija).

15. Studento įvertinimas apvalinamas pagal aritmetikos taisykles, pvz., iki 5,5 – į mažesniąją sveikąją dalį, 5,5 ir daugiau – į didesniąją sveikąją dalį. Mažiau kaip 5 balais įvertinti studento rezultatai negali būti apvalinami.

16. Kaupiamasis vertinimas numatomas studijų dalykų / modulių aprašuose. Kiekvienas studijų rezultatas turi turėti atskirą ir adekvatų studijų metodams vertinimą, kuriam numatoma procentinė dalis bendrame kaupiamajame įvertinime.

17. Kartojant studijų dalyką / modulį kaupiamasis balas turi būti renkamas iš naujo.

18. Kaupiamasis vertinimas gali būti taikomas ir perlaikant dalyko / modulio egzaminą.

19. Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai:

19.1. tarpinių atsiskaitymų įvertinimo koeficientas – 40–60 proc.;

19.2. egzamino įvertinimo koeficientas – 40–60 proc.

20. Teigiamai įvertinti studijų dalykai ir baigiamieji darbai, siekiant pakelti vertinimo balą, egzaminų sesijos metu pakartotinai negali būti vertinami.

Informacija atnaujinta: 2014-04-30 13:45