STUDENTAMS
 

Praktikos

         Pedagoginė praktika privaloma kiekvienam studentui, studijuojančiam programoje, suteikiančioje pedagogo kvalifikaciją.

     Pedagoginės praktikos paskirtis – padėti būsimam pedagogui tobulinti bendrakultūrines, bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas, įgyjant praktiniam darbui reikalingus įgūdžius.

       Pedagoginė praktika gali būti atliekama Lietuvos ir užsienio mokyklose arba kitose praktikos institucijose, kurios atitinka studijų programos bei praktikos pobūdį, Universitetas yra sudaręs su jomis sutartis arba vykdo jungtinę studijų programą ir kurios atitinka praktinei pedagoginių studijų daliai vykdyti būtinus reikalavimus.

        Praktikos atlikimo laikas studentams pranešamas likus ne vėliau kaip 1 mėn. iki praktikos pradžios. Studentai į praktikos atlikimo institucijas skiriami Universiteto rektoriaus įsakymu. Studentai, turintys akademinių skolų, dekanui/instituto direktoriui leidus praktiką gali atlikti išimties tvarka, išskyrus savarankišką pedagoginę praktiką.

       Studentui dėl pateisinamų priežasčių praleidus iki 30 proc. praktikos laiko, praktika, suderinus su praktikos institucijos vadovu ir mentoriumi, dekano/instituto direktoriaus įsakymu gali būti pratęsta. Praleidus daugiau nei 30 proc. praktikos laiko, praktika neįskaitoma.

 

Įstojusiems iki 2013 m. pedagoginę praktiką sudaro 4 etapai:

  1. stebėtojo praktika;
  2. pedagogo asistento praktika;
  3. pedagoginė praktika globojant mentoriui;
  4. savarankiška pedagoginė praktika.

Įstojusiems nuo 2013 m. ir naujai rengiamose studijų programose pedagoginę praktiką sudaro 3 etapai:

  1. pedagogo asistento praktika;
  2. pedagoginė praktika globojant mentoriui;
  3. savarankiška pedagoginė praktika.

 

Praktikų atlikimo tvarka

  • Pedagoginių praktikų reglamentas (Senato nutarimas Nr. 427, 2015-12-16, papildyta Senato nutarimu Nr. 518, 2017-05-17) (PDF). Pedagoginių praktikų reglamentas taikomas įstojusiems 2014 m. ir vėliau. 
  • Pedagoginių praktikų reglamentas (Nr. 1-640, 2013-05-24) (PDF)

 


 Pedagoginių praktikų grafikai 2017-2018 m. m. pavasario semestre

Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete (DOC)

Humanitarinio ugdymo fakultete (DOC)

Socialinės edukacijos fakultete (DOC)

Sporto ir sveikatos fakultete (DOC)

Ugdymo mokslų fakultete (DOC)

 


Mentorių sąrašai

Ikimokyklinio (PDF) ir pradinio (PDF) ugdymo institucijose

Pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose bei gimnazijose (PDF, PDF, PDF)

 


Fakultetų ir institutų praktikų koordinatoriai  (PDF)

 


Pedagoginės praktikos sutarties forma (DOC atnaujinta 2018-01-19) 

Apskaitos lapas (DOC)

Dėl leidimo praktikantams atlikti pedagoginių studijų baigiamojo darbo tyrimus mokykloje (PDF)

 


Studentų pedagoginės praktikos įvertinimo kortelės

Integruotų pedagoginių praktikų užduočių pedagoginės praktikos apskaitos ir įvertinimo kortelė (DOC) - įstojusiems nuo 2014 m.

Pedagogo asistento praktika (PDF, DOC) - įstojusiems iki 2013 m.

Pedagoginė praktika globojant mentoriui (DOC) - įstojusiems iki 2013 m.

Savarankiška pedagoginė praktika (PDF, DOC) - įstojusiems iki 2013 m.

 


Integruotos Edukologijos, Psichologijos, Sveikatos ir fizinio ugdymo katedrų pedagoginių praktikų užduotys

Asistento pedagoginė praktika (DOC)

Pedagoginė praktika globojant mentoriui (DOC)

Savarankiška pedagoginė praktika (DOC)

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-02-09 12:47