STUDENTAMS
 

Tikslinės išmokos neįgaliems studentams

2017-01-24   Nr. ES 1-6

DĖL PRAŠYMO SKIRTI TIKSLINĘ IŠMOKĄ PILDYMO PER INFORMACINĘ SISTEMĄ

          Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas) administruoja tikslines išmokas neįgaliesiems vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. VI-29 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas) irTikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo11 (toliau - Skyrimo tvarka). 

         Informuojame, kad studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Fondo interneto svetainės http://vsf.lrv.lt ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia Tikslinė išmoka. Studentas nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS „PARAMA"), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras". Pildymas pavasario semestrui - nuo vasario 1 d. iki kovo 16 dienos. 

            Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 dienos. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos per IS „Parama". 

            Pagal Aprašo 8 p. aukštoji mokykla per 2 darbo dienas nuo Fondo prašymo pateikti duomenis gavimo dienos privalo pateikti Fondui duomenis apie Prašymus pateikusių studentų studijas.

Pagarbiai Direktorius                                                                                                                                                Ernestas Jasaitis 

Viktorija Vigėlienė, tel. (8 5) 264 71 53, el. paštas viktoriia.vigeliene@vsf.lt


DĖL TIKSLINIŲ IŠMOKŲ NEĮGALIEMS STUDENTAMS
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

             Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu), nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.
              Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:
1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti - (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį - nuo 2018 m. sausio 1 d. 76,46 Eur);
2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą - šiuo metu 121,6 Eur).

Informacija atnaujinta: 2018-02-20 14:17