STUDENTAMS
 

Studentų akademiniai dokumentai ir jų dublikatai

 Studento dokumentai 

 

     Studento pažymėjimas, kurio išdavimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.
   Studento asmens byla, kurioje saugomi studento priėmimo (stojimo) dokumentų originalai ir kopijos, su studento studijomis susiję  dokumentai (studijų lapas, rektoriaus, dekano įsakymai ir paskyrimai, studento prašymai, pažymų ir išduotų dokumentų kopijos, atsiskaitymo su Universitetu lapas, studijas baigus – studijų knygelė ir kt.). Asmens bylą tvarko fakulteto (instituto) dekanatas (direkcija); bylos duomenys yra teisinės apsaugos objektas ir negali būti naudojami kitaip, nei numato atitinkami Lietuvis Respublikos įstatymai. Baigus studijas arba išbraukus studentą iš sąrašų, studento asmens byla nustatyta tvarka perduodama Universiteto archyvui.
   Diplomas – asmens įgytą kvalifikacinį laipsnį ir (arba) profesinę kvalifikaciją liudijantis dokumentas, išduodamas baigus pagrindines studijas arba magistrantūrą. Kvalifikacijos suteikimo ir diplomų išdavimo tvarką nustato Senato patvirtintos Universiteto absolventų baigiamųjų egzaminų, bakalauro ir magistro laipsnio bei mokytojo profesinės kvalifikacijos suteikimo ir diplomų (pažymėjimų) išdavimo taisyklės.
    Diplomo priedėlis (priedas) – dokumentas, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą konkrečiais studijų pasiekimus atspindinčiais duomenimis.  Priedėlis atitinka Europos Komisijos, Europos tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį ir papildo aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui reikalingais duomenimis, aprašo baigtų studijų esmę, turinį ir šalies aukštojo mokslo sistemą, išduodamas asmeniui kartu su diplomu lietuvių ir  anglų kalbomis.
   Akademinė pažyma – dokumentas, parodantis studento (klausytojo)  studijų pasiekimus jo studijų universitete arba kitoje Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje universitetinio tipo mokykloje metu, kur studijų kreditai ir studijų pasiekimų įvertinimai fiksuojami pagal Lietuvoje priimtą vertinimo skalę ir (arba) jei įmanoma pagal ECTS vertinimų skalę. Akademinė pažyma išduodama tik nebaigusiems studijų ir negavusiems universiteto baigimo diplomo asmenims.
     Pažymėjimas – dokumentas, pažymintis studento (klausytojo) papildomai studijuotus dalykus ir įgytą papildomą kvalifikaciją.
     Praradus akademinius pasiekimus įvardijantį dokumentą, Senato nustatyta tvarka išduodamas dokumento dublikatas.


Studentų akademinių dokumentų ir jų dublikatų išdavimo tvarka

 

    Diplomo priedą, priedėlį, archyvo ar akademines pažymas bei šių dokumentų dublikatus, taip pat atestatus ir kitų aukštųjų ar aukštesniųjų mokyklų dokumentus galima užsisakyti atvykus į archyvą (R 16) adresu Studentų g. 39, Vilnius.

     Su savimi turėti asmens dokumentą (pasą / asmens tapatybės kortelę / naujo tipo vairuotojo pažymėjimą ir diplomo kopiją).

 

Užsakant dokumentų dublikatus pateikti:

  1. respublikinį laikraštį, kuriame išspausdintas skelbimas apie prarastą dokumentą (diplomo priedą / priedėlį, studijų knygelę, akademinę pažymą);
  2. pažymą iš policijos apie dingusį dokumentą;
  3. prašymą dublikatui gauti (pildoma vietoje).

 

Jeigu dokumentus užsako kitas asmuo, būtina pateikti įgaliojimą dokumentams užsakyti ir gauti. Įgaliojimas turi būti parašytas lietuvių kalba ir patvirtintas notaro.

 

Daugiau informacijos apie dokumentų ir jų dublikatų išdavimo tvarką  tel. (8 5) 272 2243, el. p. archyvas@leu.lt.

Informacija atnaujinta: 2017-05-04 10:19