TARYBA
 

Tarybos darbo reglamentas

Patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2013 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 3

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO

TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos edukologijos universiteto taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – Universiteto) valdymo organas. Tarybos darbo reglamentas nustato jos sudėtį, funkcijas, veiklos organizavimą, Tarybos narių teises ir pareigas.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin. 2009, Nr. 54-2140, 61, 101), Universiteto statutu (Žin., 2012, Nr. 133-6763) ir kitais galiojančiais teisės aktais.

3. Tarybos darbo reglamentą rengia, tvirtina ir keičia pagal senato nustatytą Universiteto valdymo organų bendradarbiavimo ir sprendimų priėmimo tvarką senatas ir Taryba. 

 

II. TARYBOS SUDĖTIS

 

 4. Tarybą sudaro 11 narių. Tarybos narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią naujai sudaryta Taryba susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau sudarytos Tarybos narių įgaliojimų laikas.

5. Pradėdamas eiti pareigas, Tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo senato nustatytos formos įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Universiteto statute ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas. Su kiekvienu Tarybos nariu rektorius pasirašo senato nustatytos formos narystės Taryboje sutartį.

6. Tarybos nario kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos senato pirmininkas paskelbia naujai sudaromos Tarybos sudėtį.

7. Taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką ir Tarybos pirmininko pavaduotoją. Tarybos pirmininku negali būti Universiteto personalui priklausantis asmuo ar studentas. Tarybos pirmininko pavaduotoju renkamas Universiteto personalui priklausantis asmuo.

 

III. TARYBOS FUNKCIJOS

 

 8. Taryba, bendradarbiaudama su senatu ir rektoriumi, siekdama maksimaliai įgyvendinti Universiteto tikslus, vykdo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei Universiteto statute nustatytas funkcijas.

 

IV. TARYBOS PIRMININKAS

 

 9. Tarybos pirmininkas:

9.1. vadovauja Tarybos darbui ir atstovauja Tarybai;

9.2. planuoja ir šaukia Tarybos posėdžius;

9.3. suderinęs su Tarybos pirmininko pavaduotoju, teikia Tarybai tvirtinti posėdžių darbotvarkes;

9.4. vadovauja posėdžiams;

9.5. skelbia balsavimo rezultatus;

9.6. pasirašo posėdžio protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai;

9.7. pasirašo darbo sutartį su Universiteto rektoriumi;

9.8. iškilus poreikiui, įgalioja Tarybos narius;

9.9. informuoja visuomenę apie Tarybos veiklą.

 

 V. TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS

 

 10. Tarybos pirmininko pavaduotojas:

10.1. pavaduoja Tarybos pirmininką jam neesant;

10.2. teikia siūlymų Tarybos pirmininkui dėl Tarybos posėdžių šaukimo, o neesant Tarybos pirmininkui, planuoja ir šaukia Tarybos posėdžius;

10.3. rengia ir teikia Tarybos pirmininkui, o jam neesant Tarybai tvirtinti tarybos posėdžių darbotvarkių projektus;

10.4. Tarybos pirmininkui neesant, arba Tarybos pirmininko įgaliojimu vadovauja posėdžiams;

10.5. pasirašo Tarybos posėdžių, kuriems vadovavo, protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai;

10.6. nesant Tarybos pirmininkui ir iškilus poreikiui, įgalioja Tarybos narius;

10.7. nesant Tarybos pirmininkui, informuoja visuomenę apie Tarybos veiklą.

 

VI. TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 11. Tarybos narys turi teisę:

11.1. balsuoti dėl visų Tarybos svarstomų klausimų;

11.2. dalyvauti diskusijoje visais svarstomais klausimais, žodžiu ir raštu pateikti pasiūlymų, pastabų, pataisų;

11.3. iki Tarybos posėdžio pabaigos perduoti posėdžio pirmininkui nepasakytos savo kalbos tekstą, kad šis būtų įrašytas į posėdžio stenogramą;

11.4. siūlyti Tarybai svarstyti klausimus;

11.5. rengti ir teikti Tarybai svarstyti Tarybos nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, taip pat teikti pasiūlymų dėl Tarybos nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų, kurie turi būti apsvarstyti Taryboje;

11.6. Tarybos posėdžiuose klausti pranešėjų ir papildomų pranešėjų;

11.7. daryti pareiškimus, sakyti replikas, kalbėti dėl balsavimo motyvų, teikti pasiūlymų dėl posėdžio vedimo tvarkos, procedūros;

11.8. tiesiogiai ar per Tarybos sekretorių gauti užregistruotų Tarybos nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, kitus Tarybai adresuotus dokumentus ar jų kopijas;

11.9. dalyvauti visų Universiteto senato komitetų ir komisijų posėdžiuose, taip pat Universiteto senato ir rektorato posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai, taip pat iš anksto pranešęs stebėti kitus posėdžius, kuriuose svarstomi jį dominantys klausimai;

11.10. kreiptis į senatą, rektorių, prorektorius ir kanclerį, kitų Universiteto padalinių vadovus ir pateikti jiems klausimų;

11.11. kartu su kitais Tarybos nariais šaukti neeilinį Tarybos posėdį;

11.12. siūlyti kviesti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;

11.13. reikšti asmeninę nuomonę apie savo veiklą Taryboje;

11.14. gavus Tarybos įgaliojimą, kalbėti Tarybos vardu;

11.15. gauti medžiagą ir visą informaciją apie Universiteto veiklą;

11.16. susipažinti su Tarybos posėdžių protokolais ir kitais dokumentais.

12. Tarybos nario pareigos:

12.1.dalyvauti Tarybos posėdžiuose;

12.2. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Universiteto statutu, Tarybos darbo reglamentu, Tarybos priimtais sprendimais Tarybos funkcijoms įgyvendinti;

12.3. laikytis įsipareigojimo vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas, Tarybos nario darbą grįsti kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo ir viešumo principais;

12.4. per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie posėdį gavimo dienos, informuoti Tarybos pirmininką apie negalėjimą dalyvauti Tarybos posėdyje;

12.5. pranešti raštu Tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas, ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo.

13. Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Universiteto statute, Tarybos darbo reglamente ar 5 punkte nurodyto įsipareigojimo jam nustatytas pareigas arba nepasirašo 5 punkte nurodyto įsipareigojimo, arba nepasirašo 5 punkte nurodytos narystės Taryboje sutarties, arba savo noru atsisako Tarybos nario pareigų, pasibaigus kadencijai, arba Universiteto statuto 30 ir 36 punktuose nustatyta tvarka, arba jam pradėjus eiti Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės nario ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, rektoriaus, senato nario pareigas, arba jam pradėjus dirbti kitose aukštosiose mokyklose ar eiti pareigas kitų aukštųjų mokyklų bei jų padalinių valdymo ir savivaldos organuose, arba praradus nepriekaištingą reputaciją, arba jei Tarybos narys yra Universiteto studentas ir nutraukė arba baigė studijas Universitete, arba kai dėl jo padaryto tyčinio nusikaltimo įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis, Tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas į Universiteto senatą su prašymu atšaukti Tarybos narį ir skirti naują Tarybos narį Statute nustatyta tvarka. Senatas gavęs minėtąjį prašymą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų atšaukia minėtąjį Tarybos narį ir paskelbia naujo Tarybos nario rinkimus / pradeda skyrimo procedūrą. Naujas Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą nutarimu paskelbia senato pirmininkas ir Tarybos narys pasirašo 5 punkte nurodytą įsipareigojimą. Naujas Tarybos narys skiriamas iki Tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko prieš terminą, kadencijos pabaigos.

 

 VI. TARYBOS SEKRETORIUS

 

 14. Universiteto rektorius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 14 dalies ir Universiteto statuto 38 punkto nuostatas, skiria Tarybos sekretorių, kurio kandidatūrą suderina su Tarybos nariais. Asmuo skiriamas Tarybos sekretoriumi privalo turėti vadybinės ir vadovaujamojo darbo patirties, ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą Universitete bei dalyvavęs rengiant svarbiausius Universiteto veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Su Tarybos sekretoriumi sudaroma darbo sutartis, kuri gali būti nutraukiama tik Tarybai pritarus.

15. Tarybos sekretorius:

15.1. rengia Tarybos nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, kitų Tarybos dokumentų projektus;

15.2. protokoluoja tarybos posėdžius ir kartu su Tarybos posėdžio pirmininku pasirašo Tarybos posėdžių protokolus;

15.3.  organizuoja Tarybos nutarimų ir jais patvirtintų teisės aktų vykdymą;

15.4. tvarko Tarybos raštvedybą ir archyvą;

15.5.  kaupia Tarybos veiklai būtinus duomenis;

15.6. vykdo kitus Tarybos ir jos narių pavedimus.

 

 VII. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 16. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos darbo forma.

17. Pirmąjį Tarybos posėdį šaukia rektorius. Jam iki Tarybos pirmininko išrinkimo vadovauja vyriausias pagal amžių Tarybos narys, nepriklausantis Universiteto personalui. Kitus posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo, arba Tarybos pirmininko pavaduotojas.

18. Posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus. Apie posėdį Tarybos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki posėdžio (ši nuostata netaikoma pirmajam Tarybos posėdžiui). Tarybos posėdį skubos tvarka šaukia Tarybos pirmininkas, Tarybos pirmininko pavaduotojas arba Taryba ne mažiau kaip keturių Tarybos narių prašymu.

19. Pagal Tarybos funkcijas svarstytinų Taryboje dokumentų rengimo iniciatyvą ir klausimų įrašymo į vykstančio arba į kito posėdžio darbotvarkės projektą siūlymo teisę turi Tarybos nariai, senatas, rektorius, Studentų atstovybė.

20. Tarybos posėdžio darbotvarkę iki Tarybos posėdžio likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų sudaro Tarybos pirmininkas arba Tarybos pirmininko pavaduotojas padedant Tarybos sekretoriui.

21. Tarybos posėdžių darbotvarkės privalo būti viešai paskelbtos ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Tarybos posėdžio. Tarybos posėdžio darbotvarkės projektas Tarybos pirmininko arba jo įgalioto asmens Tarybos nariams pateikiamas elektroniniu paštu arba paštu ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki posėdžio. Su darbotvarkės projektu yra teikiami dokumentų, kurie bus svarstomi posėdyje, projektai. Posėdžio metu darbotvarkė negali būti tikslinama, papildoma.  

22. Tarybos posėdžiai yra vieši. Taryba sprendimus priima atviru (vardiniu) balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių. Tarybos narys laikomas dalyvaujančiu posėdyje, jei, naudojantis informacinėmis technologijomis, jis gali dalyvauti svarstant posėdžio klausimus ir balsuoti priimant sprendimus, arba iki Tarybos posėdžio yra pateikęs specialiai parengtus balsavimo biuletenius Tarybos posėdžio darbotvarkėje esančiais klausimais. Rektorius ir senato pirmininkas gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys, kuriuos Tarybos posėdžio pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo pristato posėdžio pradžioje.

23. Posėdžio metu pagal patvirtintą darbotvarkę klausimus pristato Tarybos posėdžio pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo (Tarybos narys, dokumentų projektų rengėjas ar pan.).

24. Posėdžio metu kalbėti galima tik posėdžio pirmininkui leidus.

25. Svarstant kiekvieną klausimą paprastai daromas vienas pagrindinis ir vienas papildomas pranešimas.

26. Pranešimo trukmę nustato posėdžio pirmininkas, suderinęs su pranešėju. Paprastai ji neturi viršyti 30 minučių. Papildomam pranešimui skiriama ne daugiau kaip 15 minučių, baigiamajam žodžiui ir išsakyti nuomonę diskusijoje – iki 5 minučių.

27. Projekto pateikimo metu pranešimui skiriama ne daugiau kaip 10 minučių, atsakymams į Tarybos narių klausimus taip pat ne daugiau kaip 10 minučių. Atsakymas į vieną klausimą neturi trukti ilgiau kaip 5 minutes, o pats klausimas – ne ilgiau kaip 3 minutes.

28. Įprastai klausti galima tik po vieną klausimą kiekvienu darbotvarkėje esančiu klausimu. Tarybos posėdžio pirmininko leidimu galima klausti ir daugiau kartų.

29. Atsakymus į klausimus, Tarybai nutarus, galima nutraukti anksčiau laiko, jeigu pasiūlymą paremia Tarybos narių dauguma.

30. Kiekvienu darbotvarkės klausimu diskusijoje Tarybos nariai turi teisę kalbėti ne daugiau kaip vieną kartą. Išimtį sudaro klausimai, replikos, kalbos dėl balsavimo motyvų ar procedūros, diskusijos nutraukimo klausimai, pasiūlymai atmesti projektą ar atidėti svarstomą klausimą.

31. Replikos sakomos reaguojant į kieno nors kalbą arba prašant išsamesnio paaiškinimo. Ar suteikti galimybę replikuoti, sprendžia posėdžio pirmininkas.

32. Kalbos dėl procedūros, diskusijos nutraukimo, klausimo atidėjimo ar projekto atmetimo ir replikos turi prioritetą nagrinėjamo klausimo atžvilgiu. Žodis šiais atvejais suteikiamas tuo metu kalbančiajam baigus kalbėti, o trukmė neturi viršyti 2 minučių.

33. Posėdžio pirmininkas gali minėtas kalbas nutraukti, jeigu kalbama ne dėl to, dėl ko buvo suteiktas žodis.

34. Taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai sprendimų priėmimą reglamentuoja atskiri dokumentai. Balsų pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsų gauta už, tiek pat prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko, o jam neesant, Tarybos pirmininko pavaduotojo balsas. Jei Tarybos pirmininko nėra, ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.

35. Balsavimas gali būti organizuojamas apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Tarybos narių dėl to neprieštarauja.

36. Tarybos posėdžio pirmininko sprendimas dėl balsavimo rezultatų turi lemiamą reikšmę, išskyrus atvejus, kai sudaroma balsų skaičiavimo komisija. Tokiu atveju balsavimo komisijos sprendimas yra galutinis. Kai posėdžio pirmininkui arba balsų skaičiavimo komisijai paskelbus balsavimo rezultatus abejojama dėl balsavimo teisėtumo, turi įvykti pakartotinis balsavimas, jeigu to reikalauja dauguma kolegialaus organo narių. Jeigu balsavimas vyko neskaičiuojant konkrečių balsų, turi būti perbalsuota, jeigu bent vienas narys to reikalauja. Perbalsavus pirmasis balsavimo rezultatas netenka galios.

37. Tarybos posėdis gali būti organizuojamas virtualiai, jeigu, elektroniniu paštu apklausus Tarybos narius dėl sutikimo posėdį organizuoti minėta forma, tam pritaria ne mažiau kaip 8 Tarybos nariai. Virtualiai organizuojamo posėdžio medžiaga ir svarstomų dokumentų projektai Tarybos nariams išsiunčiami tais pačiais terminais kaip ir įprastine tvarka organizuojamam posėdžiui. Sprendimai priimami užpildant ir pasirašant specialiai parengtus balsavimo biuletenius, kuriuos Tarybos narys turi atsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai įteikti Tarybos pirmininkui, Tarybos pirmininko pavaduotojui ar Tarybos sekretoriui iki Tarybos posėdžio arba klausimo svarstymo, už kurį yra balsuojama, pabaigos.

38. Visi Tarybos posėdžiai, įkaitant tuos, kurie organizuojami virtualiai, turi būti protokoluojami.

39. Tarybos posėdžio protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, nurodant ar posėdis organizuojamas virtualiai, dalyvių skaičius (iš jų posėdyje dalyvaujančiųjų virtualiai skaičius), kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Posėdyje dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.

40. Tarybos posėdžių protokolai turi būti saugomi ne mažiau kaip dešimt metų ir kiekvieno Tarybos nario reikalavimu turi būti išduodama protokolo kopija.

41. Tarybos posėdžio protokolą surašo Tarybos sekretorius arba, iškilus būtinybei, Tarybos pirmininko įgaliotas asmuo.

42. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo Tarybos sekretorius ir Tarybos posėdžio pirmininkas, o jei jis nėra renkamas, – Tarybos pirmininkas.

43. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per trisdešimt dienų nuo Tarybos posėdžio dienos. 

44. Dalyvavę posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabų dėl protokolo per tris dienas nuo susipažinimo su juo momento.

45. Pastabos dėl Tarybos posėdžio protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis sutinka, ar nesutinka.

46. Tarybos priimti teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Jeigu šie teisės aktai šio Universiteto nustatyta tvarka turi būti skelbiami, jie įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jei pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Rektorius užtikrina Tarybos dokumentų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka, sudaro kitas Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas ir padengia su tuo susijusias išlaidas. Rektorius Tarybos veiklai vykdyti suteikia tinkamas patalpas ir užtikrina ryšį.

48. Šis reglamentas įsigalioja nuo to momento, kai jį po Universiteto senato patvirtinimo patvirtina Taryba.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Informacija atnaujinta: 2013-10-03 15:48