TARYBA
 

Tarybos darbo reglamentas

Patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 19

 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO

TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

 I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos edukologijos universiteto taryba (toliau – Taryba) yra Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – Universitetas) strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

 

II.     TARYBOS SUDĖTIS

 

3. Tarybą sudaro 11 narių. Tarybos narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią naujai sudaryta Taryba susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau sudarytos Tarybos narių įgaliojimų laikas.

4. Pradėdamas eiti pareigas, Tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo Senato nustatytos formos įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Universiteto statute ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas. Su kiekvienu Tarybos nariu rektorius pasirašo Senato nustatytos formos narystės Taryboje sutartį.
5. Tarybos nario kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos Senato pirmininkas paskelbia naujai sudaromos Tarybos sudėtį.
6. Taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką ir Tarybos pirmininko pavaduotoją. Tarybos pirmininku negali būti Universiteto personalui priklausantis asmuo ar studentas. Tarybos pirmininko pavaduotoju renkamas Universiteto personalui priklausantis asmuo.

 

 III.     TARYBOS FUNKCIJOS

 

7. Taryba atlieka šias funkcijas:

7.1.   suderinusi su Senatu, teikia Seimui tvirtinti universiteto statuto pakeitimus;

7.2.   įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą,kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;

7.3.   įvertinusi Senato nuomonę,tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;

7.4.   įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;

7.5.   įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;

7.6.   renka, skiria ir atleidžia rektorių;

7.7.   svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

7.8.   tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;

7.9.   suderinusi su Senatu, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;

7.10.   rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Universiteto interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Universiteto bendruomenei;

7.11.   atlieka kitas funkcijas, nustatytas Universiteto statute ir kituose teisės aktuose.

 

IV.     TARYBOS PIRMININKAS

 

8. Tarybos pirmininkas:

8.1.   vadovauja Tarybos darbui ir atstovauja Tarybai;

8.2.   planuoja ir šaukia Tarybos posėdžius;

8.3.   vadovauja posėdžiams;

8.4.   skelbia balsavimo rezultatus;

8.5.   pasirašo posėdžio protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai;

8.6.   pasirašo darbo sutartį su Universiteto rektoriumi;

8.7.   iškilus poreikiui, įgalioja Tarybos narį atstovauti Tarybai;

 

 V.     TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS

 

9. Tarybos pirmininko pavaduotojas:

9.1.   pavaduoja Tarybos pirmininką jam nesant;

9.2.   teikia siūlymų Tarybos pirmininkui dėl Tarybos posėdžių šaukimo, o nesant Tarybos pirmininkui, planuoja ir šaukia Tarybos posėdžius;

9.3.   Tarybos pirmininkui nesant, arba Tarybos pirmininko įgaliojimu vadovauja posėdžiams;

9.4.   pasirašo Tarybos posėdžių, kuriems vadovavo, protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai;

9.5.   nesant Tarybos pirmininkui ir iškilus poreikiui, įgalioja Tarybos narį atstovauti Tarybai;

 

VI.     TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Tarybos narys turi teisę:

10.1.   balsuoti dėl visų Tarybos svarstomų klausimų;

10.2.   dalyvauti diskusijoje visais svarstomais klausimais, žodžiu ir raštu pateikti pasiūlymų, pastabų, pataisų;

10.3.   iki Tarybos posėdžio pabaigos perduoti posėdžio pirmininkui nepasakytos savo kalbos tekstą, kad šis būtų įrašytas į posėdžio protokolą;

10.4.   siūlyti Tarybai svarstyti klausimus;

10.5.   rengti ir teikti Tarybai svarstyti Tarybos nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, taip pat teikti pasiūlymų dėl Tarybos nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų, kurie turi būti apsvarstyti Taryboje;

10.6.   Tarybos posėdžiuose klausti pranešėjų ir papildomų pranešėjų;

10.7.   daryti pareiškimus, sakyti replikas, kalbėti dėl balsavimo motyvų, teikti pasiūlymų dėl posėdžio vedimo tvarkos, procedūros;

10.8.   tiesiogiai ar per Tarybos sekretorių gauti užregistruotų Tarybos nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, kitus Tarybai adresuotus dokumentus ar jų kopijas;

10.9.   dalyvauti visų Senato komitetų ir komisijų posėdžiuose, taip pat Senato ir rektorato posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai, taip pat iš anksto pranešęs stebėti kitus posėdžius, kuriuose svarstomi jį dominantys klausimai;

10.10.    kreiptis į Senatą, rektorių, prorektorius, kitų Universiteto padalinių vadovus ir pateikti jiems klausimų;

10.11.    kartu su kitais Tarybos nariais šaukti neeilinį Tarybos posėdį;

10.12.    siūlyti kviesti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;

10.13.    reikšti asmeninę nuomonę apie savo veiklą Taryboje;

10.14.    gavus Tarybos įgaliojimą, kalbėti Tarybos vardu;

10.15.    gauti medžiagą ir visą informaciją apie Universiteto veiklą;

10.16.    susipažinti su Tarybos posėdžių protokolais ir kitais dokumentais.

11. Tarybos nario pareigos:

11.1.   dalyvauti Tarybos posėdžiuose;

11.2.   vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Universiteto statutu, Tarybos darbo reglamentu, Tarybos priimtais sprendimais Tarybos funkcijoms įgyvendinti;

11.3.   laikytis įsipareigojimo vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas, Tarybos nario darbą grįsti kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo ir viešumo principais;

11.4.   per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie posėdį gavimo dienos, informuoti Tarybos pirmininką apie negalėjimą dalyvauti Tarybos posėdyje;

11.5.   pranešti raštu Tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas, ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo.

12. Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Universiteto statute, Tarybos darbo reglamente ar 4 punkte nurodyto įsipareigojimo jam nustatytas pareigas arba nepasirašo 4 punkte nurodyto įsipareigojimo, arba nepasirašo 4 punkte nurodytos narystės Taryboje sutarties, arba savo noru atsisako Tarybos nario pareigų, pasibaigus kadencijai, arba Universiteto statuto 31 ir 36 punktuose nustatyta tvarka, arba jam pradėjus eiti Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės nario ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, rektoriaus, Senato nario pareigas, arba praradus nepriekaištingą reputaciją, arba jei Tarybos narys yra Universiteto studentas ir nutraukė arba baigė studijas Universitete, arba kai dėl jo padaryto tyčinio nusikaltimo įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis, Tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas į Universiteto Senatą su prašymu atšaukti Tarybos narį ir skirti naują Tarybos narį Statute nustatyta tvarka. Senatas gavęs minėtąjį prašymą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų atšaukia minėtąjį Tarybos narį ir paskelbia naujo Tarybos nario rinkimus / pradeda skyrimo procedūrą. Naujas Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą nutarimu paskelbia Senato pirmininkas ir Tarybos narys pasirašo 4 punkte nurodytą įsipareigojimą. Naujas Tarybos narys skiriamas iki Tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko prieš terminą, kadencijos pabaigos.

 

 VII.     TARYBOS SEKRETORIUS

 

13. Universiteto rektorius skiria Tarybos sekretorių, kurio kandidatūrą suderina su Tarybos nariais. Asmuo skiriamas Tarybos sekretoriumi privalo turėti vadybinės ir vadovaujamojo darbo patirties, ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą Universitete.
14. Tarybos sekretorius:

14.1.   rengia Tarybos nutarimų projektus, dalyvauja Tarybos nutarimu tvirtinamų teisės aktų projektų rengime, dalyvauja kitų Tarybos dokumentų projektų rengime;

14.2.   protokoluoja Tarybos posėdžius ir kartu su Tarybos posėdžio pirmininku pasirašo Tarybos posėdžių protokolus;

14.3.   organizuoja Tarybos nutarimų ir jais patvirtintų teisės aktų vykdymą;

14.4.   tvarko Tarybos raštvedybą ir archyvą;

14.5.   kaupia Tarybos veiklai būtinus duomenis;

14.6.   vykdo kitus Tarybos narių pavedimus.

 

 VIII.     TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos darbo forma.
16. Pirmąjį Tarybos posėdį šaukia rektorius. Jam iki Tarybos pirmininko išrinkimo vadovauja vyriausias pagal amžių Tarybos narys, nepriklausantis Universiteto personalui. Kitus posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas, jam nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas, o nesant Tarybos pirmininkui ir Tarybos pirmininko pavaduotojui –Tarybos pirmininko įgaliotas kitas Tarybos narys.
17. Posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus. Apie posėdį Tarybos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio (ši nuostata netaikoma pirmajam Tarybos posėdžiui). Tarybos posėdį skubos tvarka šaukia Tarybos pirmininkas, Tarybos pirmininko pavaduotojas arba Taryba ne mažiau kaip keturių Tarybos narių prašymu.
18. Pagal Tarybos funkcijas svarstytinų Taryboje dokumentų rengimo iniciatyvą ir klausimų įrašymo į vykstančio arba į kito posėdžio darbotvarkės projektą siūlymo teisę turi Tarybos nariai, Senatas, rektorius, Studentų atstovybė.
19. Tarybos posėdžio darbotvarkę iki Tarybos posėdžio likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų sudaro Tarybos pirmininkas arba Tarybos pirmininko pavaduotojas padedant Tarybos sekretoriui.
20. Tarybos posėdžių darbotvarkės privalo būti viešai paskelbtos ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Tarybos posėdžio. Tarybos posėdžio darbotvarkės projektas Tarybos pirmininko arba jo įgalioto asmens Tarybos nariams pateikiamas elektroniniu paštu arba paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Su darbotvarkės projektu yra teikiami dokumentų, kurie bus svarstomi posėdyje, projektai.
21. Tarybos posėdžiai yra vieši. Taryba sprendimus priima atviru (vardiniu) balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2 / 3 visų Tarybos narių. Tarybos narys laikomas dalyvaujančiu posėdyje, jei, naudojantis informacinėmis technologijomis, jis gali dalyvauti svarstant posėdžio klausimus ir balsuoti priimant sprendimus, arba iki Tarybos posėdžio yra pateikęs specialiai parengtus balsavimo biuletenius Tarybos posėdžio darbotvarkėje esančiais klausimais. Rektorius ir Senato pirmininkas gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys, kuriuos Tarybos posėdžio pirmininkas pristato posėdžio pradžioje.
22. Posėdžio metu pagal patvirtintą darbotvarkę klausimus pristato Tarybos posėdžio pirmininkas (Tarybos narys, dokumentų projektų rengėjas ar pan.).
23. Posėdžio metu kalbėti galima tik posėdžio pirmininkui leidus.
24. Svarstant kiekvieną klausimą paprastai daromas vienas pagrindinis ir vienas papildomas pranešimas.
25. Pranešimo trukmę nustato Tarybos posėdžio pirmininkas, suderinęs su pranešėju. Paprastai ji neturi viršyti 30 minučių. Papildomam pranešimui skiriama ne daugiau kaip 15 minučių, baigiamajam žodžiui ir išsakyti nuomonę diskusijoje – iki 5 minučių.
26. Projekto pateikimo metu pranešimui skiriama ne daugiau kaip 10 minučių, atsakymams į Tarybos narių klausimus taip pat ne daugiau kaip 10 minučių. Atsakymas į vieną klausimą neturi trukti ilgiau kaip 5 minutes, o pats klausimas – ne ilgiau kaip 3 minutes.
27. Įprastai klausti galima tik po vieną klausimą kiekvienu darbotvarkėje esančiu klausimu. Tarybos posėdžio pirmininko leidimu galima klausti ir daugiau kartų.
28. Atsakymus į klausimus, Tarybai nutarus, galima nutraukti anksčiau laiko, jeigu pasiūlymą paremia Tarybos narių dauguma.
29. Kiekvienu darbotvarkės klausimu diskusijoje Tarybos nariai turi teisę kalbėti ne daugiau kaip vieną kartą. Išimtį sudaro klausimai, replikos, kalbos dėl balsavimo motyvų ar procedūros, diskusijos nutraukimo klausimai, pasiūlymai atmesti projektą ar atidėti svarstomą klausimą.
30. Replikos sakomos reaguojant į kieno nors kalbą arba prašant išsamesnio paaiškinimo. Ar suteikti galimybę replikuoti, sprendžia Tarybos posėdžio pirmininkas.
31. Kalbos dėl procedūros, diskusijos nutraukimo, klausimo atidėjimo ar projekto atmetimo ir replikos turi prioritetą nagrinėjamo klausimo atžvilgiu. Žodis šiais atvejais suteikiamas tuo metu kalbančiajam baigus kalbėti, o trukmė neturi viršyti 2 minučių.
32. Tarybos posėdžio pirmininkas gali minėtas kalbas nutraukti, jeigu kalbama ne dėl to, dėl ko buvo suteiktas žodis.
33. Taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai sprendimų priėmimą reglamentuoja atskiri dokumentai. Balsų pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsų gauta už, tiek pat prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko, o jam nesant, Tarybos pirmininko pavaduotojo balsas. Jei Tarybos pirmininko nėra, ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
34. Balsavimas gali būti organizuojamas apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Tarybos narių dėl to neprieštarauja.
35. Tarybos posėdžio pirmininko sprendimas dėl balsavimo rezultatų turi lemiamą reikšmę, išskyrus atvejus, kai sudaroma balsų skaičiavimo komisija. Tokiu atveju balsavimo komisijos sprendimas yra galutinis. Kai posėdžio pirmininkui arba balsų skaičiavimo komisijai paskelbus balsavimo rezultatus abejojama dėl balsavimo teisėtumo, turi įvykti pakartotinis balsavimas, jeigu to reikalauja dauguma kolegialaus organo narių. Jeigu balsavimas vyko neskaičiuojant konkrečių balsų, turi būti perbalsuota, jeigu bent vienas narys to reikalauja. Perbalsavus pirmasis balsavimo rezultatas netenka galios.
36. Tarybos posėdis gali būti organizuojamas virtualiai, jeigu, elektroniniu paštu apklausus Tarybos narius dėl sutikimo posėdį organizuoti minėta forma, tam pritaria ne mažiau kaip 8 Tarybos nariai. Virtualiai organizuojamo posėdžio medžiaga ir svarstomų dokumentų projektai Tarybos nariams išsiunčiami tais pačiais terminais kaip ir įprastine tvarka organizuojamam posėdžiui. Sprendimai priimami užpildant ir pasirašant specialiai parengtus balsavimo biuletenius, kuriuos Tarybos narys turi atsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai įteikti Tarybos pirmininkui, Tarybos pirmininko pavaduotojui ar Tarybos sekretoriui iki Tarybos posėdžio arba klausimo svarstymo, už kurį yra balsuojama, pabaigos.
37. Visi Tarybos posėdžiai, įkaitant tuos, kurie organizuojami virtualiai, turi būti protokoluojami.
38. Tarybos posėdžio protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, nurodant ar posėdis organizuojamas virtualiai, dalyvių sąrašas (iš jų posėdyje dalyvaujančiųjų virtualiai sąrašas), kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Posėdyje dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.
39. Tarybos posėdžių protokolai turi būti saugomi ne mažiau kaip dešimt metų ir kiekvieno Tarybos nario reikalavimu turi būti išduodama protokolo kopija.
40. Tarybos posėdžio protokolą surašo Tarybos sekretorius arba, iškilus būtinybei, rektoriaus įgaliotas asmuo.
41. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas ir Tarybos sekretorius.
42. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per trisdešimt dienų nuo Tarybos posėdžio dienos.
43. Dalyvavę posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabų dėl protokolo per tris dienas nuo susipažinimo su juo momento.
44. Tarybos priimti teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Jeigu šie teisės aktai šio Universiteto nustatyta tvarka turi būti skelbiami, jie įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jei pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

IX.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Rektorius užtikrina Tarybos dokumentų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka, sudaro kitas Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas ir padengia su tuo susijusias išlaidas. Rektorius Tarybos veiklai vykdyti suteikia tinkamas patalpas ir užtikrina ryšį.

___________________________

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-04-23 11:41