SENATAS
 

Senato reglamentas

NAUJA REDAKCIJA 2015 m. spalio 7 d. Senato nutarimas Nr. 414

  

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO

SENATO DARBO REGLAMENTAS

   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos edukologijos universiteto senatas (toliau – senatas) yra kolegialus Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – Universiteto) valdymo organas. Senato darbo reglamentas nustato jo struktūrą, veiklos organizavimą.

2. Senato sudarymo principus ir veiklos funkcijas nustato Universiteto statutas.

3. Savo veikloje senatas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140, 61, 101), Universiteto statutu (Žin., 2012, Nr. 133-6763), senato ir tarybos nutarimais, kitais galiojančiais teisės aktais, taip pat visų senato narių nepriklausomumo, lygybės, sprendimų priėmimo kolegialumo bei akademinės laisvės principais.

4. Senato darbo reglamentą tvirtina ir keičia senatas.

 

II. SENATO SUDĖTIS

 

5. Senato sudėtį įsakymu tvirtina rektorius.

6. Senatas sudaromas 5 (penkeriems) metams. Naujos kadencijos senato narių skaičių nustato kadenciją baigiantis senatas. Senatas gali keisti senato struktūrą.

 

III. SENATO STRUKTŪRA

 

7. Senato kadencijos laikotarpiu veikia šie nuolatiniai komitetai:

7.1. studijų;

7.2. mokslo;

7.3. kokybės užtikrinimo.

8. Senatas turi savo valdybą, kurią sudaro senato pirmininkas, senato pirmininko pavaduotojas ir senato komitetų pirmininkai. Senato pirmininko ir senato pirmininko pavaduotojo bendru sprendimu valdybos nariu papildomai gali būti skiriamas ir kitas senato narys. Valdyba:

8.1. svarsto ir tvirtina senato posėdžio darbotvarkę, svarsto teikiamų dokumentų projektus;

8.2. sprendžia skubius organizacinius klausimus, susijusius su senato veikla;

8.3. teikia siūlymus Lietuvos edukologijos universiteto tarybai (toliau – taryba) Statuto nustatytais klausimais;

8.4. priima kitus su senato darbu susijusius sprendimus.

9. Senatas paprasta balsų dauguma iš savo narių renka savo pirmininką, jo pavaduotoją. Jie gali būti atšaukti 2/3 visų senato narių balsų dauguma. Senato pirmininku negali būti rektorius.

10. Senatas renka sekretorių, sudaro nuolatinius komitetus ar laikinąsias komisijas ir tvirtina jų pirmininkus. Senato komitetai ir laikinosios komisijos sudaromos iš senato narių. Laikinosios komisijos funkcijos ir įgaliojimai nustatomi senato nutarimu, kuriuo sudaroma laikinoji komisija. Laikinųjų komisijų ir darbo grupių veikla nutraukiama, kai jų parengtus dokumentus patvirtina senatas. Laikinosios komisijos ar darbo grupės nariais gali būti skiriami ir ne senato nariai.

11. Senato pirmininkas:

11.1. vadovauja senato darbui ir atstovauja senatui;

11.2. kviečia senato posėdžius ir jiems vadovauja arba paveda vesti posėdį savo pavaduotojui ar senato nariui;

11.3. kontroliuoja, kaip vykdomi senato nutarimai;

11.4. vykdo senato pavedimus ir įgaliojimus. Už savo veiklą pirmininkas atskaitingas senatui.

12. Senato pirmininko pavaduotojas senato pirmininko arba senato pavedimu vykdo 11 punkte įvardytas funkcijas.

13. Senato sekretorius:

13.1. sudaro ir skelbia senato posėdžių darbotvarkės projektą;

13.2. vykdo senato pirmininko pavedimus rengiant senato posėdžius;

13.3. rūpinasi senato dokumentų įforminimu, skelbimu ir saugojimu.

14. Senato išrinkti nuolatiniai komitetai yra senato kolegialūs organai, aprobuojantys senato nutarimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektus. Komitetų pirmininkai ir nariai savo įgaliojimų negali perduoti kitiems senato nariams.

15. Senato posėdyje išrinkus senato pirmininką ir sekretorių, ne vėliau kaip kitame senato posėdyje senato pirmininkas pateikia senatui tvirtinti nuolatinius komitetus ir jų sudėtį. Komitetai ne vėliau kaip iki artimiausio senato posėdžio išsirenka komiteto pirmininką ir sekretorių.

16. Senato nutarimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektus rengia direkcijų, centrų ir kitų struktūrinių padalinių specialistai ir studentų atstovybė. Senato nutarimo projektą ar / ir juo tvirtinamo dokumento projektą teikia rengėjas ir jį pristato senate, jeigu Valdyba nenusprendžia kitaip.

17. Teikiami projektai turi būti suderinti su kalbos redaktoriumi. Teikiamuose dokumentų projektuose turi būti nurodyti projekto rengėjai. Senato nutarimų projektus ir jais tvirtinamų dokumentų projektus prieš senato posėdį svarsto atitinkami senato komitetai. Senato valdybos teikimu dokumentai dar prieš svarstymą senato komitete suderinami su Teisės ir viešųjų pirkimų centru. Teikiamus senatui svarstyti norminius dokumentų galutinius projektus vertina teisininkas. Senatui svarstyti pateikiami nutarimų projektai, kuriuos pristato rektorius, prorektoriai, kiti padaliniai, pirmiausia gali būti svarstomi rektorato posėdyje.

18. Senato komitetų posėdžiai šaukiami komiteto pirmininko arba 1/3 komiteto narių siūlymu. Komiteto nariai apie posėdį ir darbotvarkę informuojami prieš 12 (dvylika) darbo dienų, kartu pateikiant svarstomų posėdyje dokumentų projektus. Komitetas svarsto tik į darbotvarkę įtrauktus klausimus. Posėdžiui vadovauja komiteto pirmininkas; jis komiteto vardu į komiteto posėdį turi teisę kviesti reikalingus asmenis, svarstomu klausimu prašyti iš Universiteto padalinių papildomos informacijos ar dokumentų. Posėdžiai protokoluojami. Komiteto posėdžio protokolas privalo būti surašytas, pasirašytas ir pateiktas senato sekretoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komiteto posėdžio. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Senato nariai turi teisę susipažinti su visais komitetų dokumentais ir protokolais. Komitetų posėdžiuose privalo dalyvauti dokumento rengėjai, kuriems po posėdžio pateikiama protokolo kopija.

19. Senato komitetų posėdžių nutarimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komiteto narių. Senato komitetai komitete svarstomais klausimais priima šiuos sprendimus:

19.1. pritaria pateiktam projektui be pastabų;

19.2. pritaria pateiktam projektui su pastabomis. Tokiu atveju komiteto posėdžio protokole ir nutarime nurodomos konkrečios pastabos;

19.3. nepritaria pateiktam projektui. Tokiu atveju komitetas privalo pateikti detalius nepritarimo projektui motyvus.

 

IV. SENATO NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

20. Senato narys turi teisę:

20.1. balsuoti visais senato svarstomais klausimais;

20.2. dalyvauti diskusijoje visais svarstomais klausimais, žodžiu ir raštu pateikti pasiūlymų, pastabų, pataisų;

20.3. siūlyti į senato darbotvarkę įtraukti klausimus;

20.4. rengti ir teikti senatui svarstyti senato nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, taip pat teikti pasiūlymų dėl senato nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų, kurie turi būti svarstomi senate;

20.5. senato posėdžiuose klausti pranešėjus;

20.6. daryti pareiškimus, sakyti replikas, kalbėti dėl balsavimo motyvų, teikti pasiūlymų dėl posėdžio vedimo tvarkos, procedūros;

20.7. gauti registruotų senato nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, kitus senatui adresuotus dokumentus ar jų kopijas;

20.8. dalyvauti visų Universiteto senato komitetų ir laikinųjų komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai, taip pat stebėti kitus posėdžius, kuriuose svarstomi jį dominantys klausimai;

20.9. kreiptis su klausimais į tarybą, rektorių, prorektorius, kitų Universiteto padalinių vadovus, pateikti jiems klausimų;

20.10. kartu su kitais senato nariais šaukti neeilinį senato posėdį;

20.11. siūlyti kviesti į senato posėdžius ekspertus, kitus specialistus;

20.12. reikšti asmeninę nuomonę apie savo veiklą senate;

20.13. gavus senato įgaliojimą, kalbėti senato vardu;

20.14. gauti medžiagą ir visą informaciją apie Universiteto veiklą;

20.15. susipažinti su senato posėdžių protokolais ir kitais dokumentais.

21. Senato nario pareigos:

21.1. dalyvauti senato posėdžiuose;

21.2. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Universiteto statutu, Senato darbo reglamentu, senato priimtais sprendimais senato funkcijoms įgyvendinti;

21.3. vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas, senato nario darbą grįsti kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo ir viešumo principais;

21.4. per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pranešimo apie posėdį gavimo dienos informuoti senato pirmininką arba sekretorių apie negalėjimą dalyvauti senato posėdyje. Senato narys, be pateisinamos priežasties (komandiruotė, laikinas nedarbingumas, paskaitos ar kita veikla su Universiteto studentais ar klausytojais įprastai laikoma pateisinama priežastimi) nedalyvavęs 3 (trijuose) senato ar / ir senato komiteto posėdžiuose per metus, valdybos teikimu atšaukiamas iš senato nario pareigų;

21.5. pranešti raštu senatui apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas, ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo.

 

 

V. SENATO NARIŲ ĮGALIOJIMAI

 

22. Jei senato narys nutraukia su Universitetu darbo sutartį, senato nario įgaliojimai nutrūksta. Naujas senato narys renkamas iš akademinio padalinio, kurio atstovu buvo įgaliojimų senate netekęs narys, atitinkamo fakulteto / instituto mokslininkų visuotiniame susirinkime.

23. Jei studentų atstovybės išrinktas senato narys netenka studento statuso, to nario įgaliojimai nutrūksta, senatas konstatuoja šį faktą ir pasiūlo studentų atstovybei išrinkti kitą senato narį.

24. Senato narys, prieš išvykdamas ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui, turi informuoti apie tai senato pirmininką ir valdybą.

 

 

VI. SENATO POSĖDŽIAI

 

25. Senato posėdis yra pagrindinė senato darbo forma.

26. Senato posėdžius kviečia senato pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per du mėnesius. Neeilinis senato posėdis gali būti kviečiamas rektoriaus siūlymu arba kai to reikalauja raštu ne mažiau kaip 1/3 senato narių, pateikusių svarstyti klausimus ir dokumentų projektus. Neeilinis senato posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo siūlymo senato pirmininkui įteikimo.

27. Informacija apie kviečiamą senato posėdį ir svarstyti gautų dokumentų projektai senato nariams pateikiami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki posėdžio. Senato narys, dėl objektyvių priežasčių negalintis dalyvauti senato posėdyje, gali raštu balsuoti visais darbotvarkės klausimais. Balsavimo biuletenis privalo būti perduotas senato sekretoriui iki senato posėdžio, dėl kurio darbotvarkėje esančiu klausimu balsuoja senato narys.

28. Senato dokumento projektui arba jo daliai aptarti gali būti rengiami elektroniniai posėdžiai (toliau – e. posėdžiai), kuriuose senato nariai balsuoja naudodamiesi elektroninio ryšio priemonėmis:

28.1 senato e. posėdis gali būti kviečiamas tik skubiai spręstinais klausimais. Prie tokių klausimų pridedami paaiškinimai, kodėl jie laikomi skubiai spręstinais;

28.2. užtikrinant senato veiklos viešumo ir sprendimų priėmimo kolegialumo principų įgyvendinimą, e. posėdžio balsavimo metu, jei 1/3 senato narių prieštarauja, tas klausimas svarstomas eiliniame senato posėdyje;

28.3. skelbiant e. posėdį, turi būti pateikiami su sprendimų priėmimu susiję dokumentai, dokumentų projektai. Balsavimo terminas ne trumpesnis nei 24 valandos ir ne ilgesnis nei 36 valandos.

29. Posėdžiams vadovauja senato pirmininkas arba jo pavaduotojas.

30. Senato posėdžio nutarimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 senato narių.

31. Senato posėdžiai yra atviri. Uždari posėdžiai galimi tik bendru senato narių sutarimu.

32. Iškilmingų senato posėdžių ir kitų iškilmingų Universiteto renginių metu senato nariai dėvi togas.

 

VII. SENATO DOKUMENTAI

 

33. Senato posėdžio darbotvarkės projektą tvirtina valdyba. Darbotvarkėje turi būti surašytas klausimų svarstymo eiliškumas, nurodomi pranešėjai. Senato pirmininko, valdybos ar projekto rengėjo sprendimu darbotvarkėje esantis projektas gali būti išbraukiamas iš senato posėdžio darbotvarkės.

34. Projektai senato komitetams svarstyti pateikiami likus ne mažiau kaip 12 (dvylikai) darbo dienų iki senato posėdžio. Senato posėdžio darbotvarkė senato nariams paskelbiama likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki senato posėdžio, prie jos pridedami nutarimų projektai ir kiti susiję su darbotvarkėje nurodytais klausimais dokumentai.

35. Senato posėdyje svarstomi klausimai, kurie įtraukti į senato posėdžio darbotvarkę. Senate svarstomi senato nutarimų projektai ir jais tvirtinamų dokumentų projektai turi būti apsvarstyti atitinkamuose senato komitetuose, suderinti su teisininku, jei dokumentas yra norminio pobūdžio, ir kalbos redaktoriumi.

36. Apsvarstytus komitetuose nutarimų projektus, atitinkamus senato komitetų sprendimus, kitus nutarimo projektą lydinčius dokumentus, likus ne mažiau kaip 6 (šešioms) darbo dienoms iki senato posėdžio, senato komitetų pirmininkai arba projektų rengėjai elektroniniu paštu perduoda senato sekretoriui. Gautus dokumentus sekretorius paskelbia senato nariams. Neaprobuoti, nesuderinti ar pavėluotai pateikti nutarimų projektai senate nesvarstomi.

37. Jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti senato sprendimus, kuriuos įforminančių nutarimų projektai dėl objektyvių priežasčių nėra parengti ar suderinti, senato pirmininkas turi teisę posėdžio metu pateikti senatui svarstyti klausimą ir siūlyti papildomai įtraukti jį į posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkė gali būti pakeista ar papildyta paprasta posėdyje dalyvaujančių senato narių balsų dauguma.

38. Priimami balsavimu senato sprendimai:

38.1. nutarimai ir jais tvirtinami dokumentai: studijų programos, studijų nuostatai, taisyklės, įstatai, tvarkos ir kt., kuriuos privalo vykdyti visi Universiteto darbuotojai ir studentai;

38.2. rezoliucijos, kreipimaisi, prašymai, laiškai, kuriais išreiškiama Universiteto senato valia ir nuostatos. Šie dokumentai gali būti skirti ir Universiteto darbuotojams, ir Lietuvos bei užsienio valstybių piliečiams, ir organizacijoms;

38.3. reikalaujant 1/3 senato narių, organizuojamas slaptas balsavimas.

39. Senato posėdžiai protokoluojami. Senato posėdžio protokolą per 3 (tris) darbo dienas surašo senato sekretorius arba, iškilus būtinybei, senato pirmininko įgaliotas asmuo. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

40. Dalyvavę posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabų dėl protokolo per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento.

41. Pastabos dėl posėdžio protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis sutinka, ar nesutinka.

42. Nutarimo projekto rengėjas, atsižvelgęs į senato posėdyje pateiktas pastabas ir siūlymus, po posėdžio per 3 (tris) darbo dienas įformina ir pateikia senato sekretoriui ir pirmininkui pasirašyti senato nutarimus ir jais tvirtinamus dokumentus.

43. Senato nutarimai įsigalioja, kai juos įsakymu paskelbia rektorius, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatoma kita įsigaliojimo data.

44. Senato sprendimai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų priėmimo dienos skelbiami Universiteto interneto svetainėje ir kitais senato nustatytais būdais.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Informacija atnaujinta: 2015-10-12 19:09