REKTORIUS
 

Mokslinė veikla

PROFESORĖ VILIJA SALIENĖ 
Paskelbtų mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašas
2011–2016 m. 

 

 Mokslo monografijos ir studijos

 1. SALIENĖ, Vilija; TOLEIKYTĖ, Nijolė. Laisvojo ugdymo humanistinės paradigmos idėjos kalbinio ir literatūrinio ugdymo paradigmų kontekste: lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros bendrųjų programų (1994-2011) analizė. Iš Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai: kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014, p. 108–150. ISBN 978-9955-20-973-7.

 

Taikomieji mokslo darbai (žodynai, žinynai ir pan.)

 1. SALIENĖ, Vilija (sudaryt.); MARKEVIČIENĖ, Žaneta (sudaryt.); MARKEVIČIUS, Aurimas (sudaryt.). Rytų aukštaičiai anykštėnai: mokomoji knyga. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, p. 156: iliustr. + [1] elektron. opt. diskas (CD-ROM). (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai). ISBN 9786094110993.
 2. SALIENĖ, Vilija (su bendraautoriais). Vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos: projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2012, p. 140. ISBN 9786099537122.
 3. SALIENĖ, Vilija; SMETONA, Antanas. Lietuvių kalba: vadovėlis 9-10 klasėms: priedai. Vilnius: Tyto alba, 2011, p. 51. ISBN 9789986168362.
 4. SALIENĖ, Vilija; SMETONA, Antanas. Lietuvių kalba: vadovėlis 9-10 klasėms. Kn. 1, Pirma knyga: Skaitau. Vilnius: Tyto alba, 2011, p. 183. ISBN 9789986168379.
 5. SALIENĖ, Vilija; SMETONA, Antanas. Lietuvių kalba: vadovėlis 9-10 klasėms. Kn. 2, Antra knyga: Rašau. Vilnius: Tyto alba, 2011, p. 183. ISBN 9789986168393.
 6. SALIENĖ, Vilija; SMETONA, Antanas. Lietuvių kalba 9-10 klasėms. Skaitau. Mokinio sąsiuvinis. Tyto alba, 2011, p. 175. ISBN 9789986168416.
 7. SALIENĖ, Vilija; SMETONA, Antanas. Lietuvių kalba 9-10 klasėms. Kalbu. Mokinio sąsiuvinis. Tyto alba, 2011, p. 71. ISBN 9789986168423.
 8. SALIENĖ, Vilija; SMETONA, Antanas. Lietuvių kalba 9-10 klasėms. Rašau. Mokinio sąsiuvinis. Tyto alba, 2011, p 247. ISBN 9789986168409.
 9. SALIENĖ, Vilija; Smetona, ANTANAS. Lietuvių kalba. Vadovėlis 9-10 klasėms. Trečia knyga. Kalbu. Tyto alba, 2011, p. 95. ISBN 9789986168386.

 

 Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai (konferencijų pranešimų medžiagoje (straipsnis arba išplėstinės tezės), periodiniuose ar vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir pan.) 

 1. Leonavičienė, Vilma; SALIENĖ, Vilija. Mokinių žodyno ugdymas: mąstymo ir sociokultūrinio konteksto svarba = Development of learners’ vocabulary: the significance of thinking and sociocultural context // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-8600. 2017, T. 19, nr. 1, p. 70-80. DOI: 10.15823/zz.2017.6. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; DOAJ; MLA; Humanities International Index; IndexCopernicus]
 2. Salienė, Vilija. Mokytojų rengimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės: Ganatleba, Gruzijos technikos universitetas, 2016, p. 27-37. ISSN 2346-8300.
 3. Salienė, Vilija. „A Teacher of the Lithuanian Language and Literature: Analysis of Students' Expectations“ Strategien Der Lehrerbildung : Zur Steigerung Von Lehrkompetenzen Und Unterrichtsqualität = Strategies for Teacher Training : Concepts for Improving Skills and Quality of Teaching / Gerd-Bodo Von Carlsburg (Hrsg (2016): 297–306. Web.
 4. SALIENĖ, Vilija. Skaitymo, kaip ugdymo turinio dalies, ištakos ir sampratos kaita. Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto šveitimo link“. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015, p. 77-78. ISBN 978-609-471-018-6.
 5. SALIENĖ, Vilija ir kt. Aukštųjų mokyklų dėstytojų edukacinių kompetencijų poreikio pagrindimas: dokumentų analizė. Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto šveitimo link“. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. 2015, p. 102-103. ISBN 978-609-471-018-6.
 6. SALIENĖ, Vilija; JARIENĖ, Raimonda. Speaking as Prerequisite to Socialisation in the General Curriculum of the Lithuanian Language Education (as Mother Tongue)/Kalbėjimo, kaip socializacijos prielaidos, raiška Lietuvių gimtosios kalbos ugdymo programoje. Pedagogika: mokslo darbai. 2014, t. 116, nr. 4, p. 145-158. ISSN1392-0340, E-ISSN 2029-0551.
 7. SALIENĖ, Vilija; RINKAUSKIENĖ, Regina. Apie dialektologijos pamokas Lietuvos mokykloje: kokybinis tyrimas/ About Dialectology Lesson at Lithuanian Schools: a Qualitative Study. Pedagogika: mokslo darbai. 2014, t. 115, nr. 3, p. 88-104. ISSN1392-0340, E-ISSN 2029-0551.
 8. SALIENĖ, Vilija. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas: studentų ir mokytojų lūkesčių analizė. Pedagogika: mokslo darbai. 2013, t. 112, p. 59-66. ISSN 13920340.
 9. SALIENĖ, Vilija. Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys pagrindinės ir vidurinės mokyklos gimtosios kalbos ugdymo sistemoje. Pedagogika: mokslo darbai. 2013, t. 109, p. 105-109. ISSN 13920340.
 10. SALIENĖ, Vilija; LEONAVIČIENĖ, Vilma. Inovatyvūs kalbų mokymo(si) metodai šiuolaikiniame ugdymo kontekste / Innovative language teaching (learning) techniques/methods in the context of modern education. Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. 2013, t. 15, nr. 1, p. 139-143. ISSN 13928600.
 11. SALIENĖ, Vilija. Mokymosi motyvaciją formuojantys veiksniai: lietuvių kalba 6 klasėje / Factors forming the motivation for learning: Lithuanian language in the 6th form. Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. 2011, t. 13, nr. 1, p. 100-104. ISSN 13928600.
 12. SALIENĖ, Vilija.Pamėginkime motartpkyti kitaip. Gimtasis žodis. Vilnius: leidykla „Gimtasis žodis“, 2012, nr. 10, p. 14-20. ISSN 02357151.
 13. SALIENĖ, Vilija. Kitoks požiūris į gimtosios lietuvių kalbos mokymą 9-10 klasėse. Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. Vilnius: LEU leidykla „Edukologija“, 2012, [t] 14, nr. 1, p. 132-137. ISSN 1392860
Informacija atnaujinta: 2018-01-22 16:48