AUKŠTAITIJOS REGIONINIS EDUKACINIS CENTRAS
 

Naudingos nuorodos

Lapkričio 19-20 dienos įvyko pirmasis projekto  Nordplus adult 2015 programos finansuojamo projekto „Savižudybės rizikos mažinimas per edukaciją“ Nr. NPAD-2015/10279 partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo LEU, LDUK, Edukacijos bendruomenės ‚,Imanta” (Latvija), Karolinska instituto (Švedija) ir Estijos-Švedijos psichinės sveikatos ir suicidologijos instituto (Estija) atstovai.  Užsienio svečiai mielai pasidalino savo patirtimi,  suteikė daug naudingos informacijos, padėjo sukonkretinti tikslus ir veiksmus siekiant projekto rezultatų įgyvendinimo. Susitikime dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus koordinatorė dr. Edita Trečiokienė, kuri konsultavo projekto dalyvius ir  pristatė  kitų projektų gerąją patirtį.

 

***

2015 m. lapkričio  17 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko    2007–2013  m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-123 „Ugdymas karjerai“ Vaikų globos namų auklėtinių ir socialinių darbuotojų mokymai.Projektas vykdomas nuo 2012 metų,tai jau paskutinis projekto partnerių susitikimas, kurio tikslas  - palaikyti  tarp projekto partnerių socialinį tinklą. Buvo  aptartos šios temos: „Pagalbos rato svarba mano sėkmėje“, „Pamokančios gyvenimo patirtys/ istorijos“, „Asmeninio laiko planavimas: tarp pareigos ir malonumų“.   Susitikime dalyvavo projekto pareiškėjas - Lietuvos vaikų fondas. Partneriai: Lietuvos edukologijos universiteto, 7 vaikų globos namų (Antazavės Aulelių,  Viešvilės, Vilniaus Antakalnio, Vilniaus Minties, Lentvario, Švenčionėlių) ir   Aukštadvario žemės ūkio mokyklos atstovai. Mokymus vedė  doc. dr. Angelė Kaušylienė,  Zigmas Giedrimas,  Loreta Trakinskienė, Aušrinė Mažylytė,  Kristina Anuškevičiūtė. Jiems talkino  LEU SEF socialinio darbo ir sociologijos katedros socialinio darbo studijų programos II kurso studentai.

 

 

 

 

 

***

2015 m. rugsėjo 11 d. LEU aktų salėje  2007–2013  m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-123 „Ugdymas karjerai“ baigiamoji konferencija Buvo pristatyti projekto rezultatai, kurio  tikslas - įgalinti VGN auklėtinius įgyti integralius karjeros kompetenciją laiduojančius gebėjimus, realizuoti poreikius, bendrauti ir bendradarbiauti, siekti sėkmingos asmeninio gyvenimo profesinės karjeros.Projekto pareiškėjas – Lietuvos vaikų fondas,7 VGN (Antazavės Aulelių,  Viešvilės, Vilniaus Antakalnio, Vilniaus Minties, Lentvario, Švenčionėlių),  Lietuvos edukologijos universitetas, Aukštadvario žemės ūkio mokykla, VšĮ amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, Lentvario bendruomenė, VšĮ Trakų  švietimo centras ir du UAB („Alsakis“ ir „Viralda“). Projekte dalyvavo 182 VGN auklėtiniai, iš jų daugiau kaip 100 tęsia mokslus arba įsidarbino, 18 auklėtinių  atliko praktiką pas partnerius.

Konferencijos metu Rūta Pabedinskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų skyriaus vyriausioji specialistė pristatė gaires apie Vaikų globos įstaigų pertvarką Lietuvoje.Prof.habil.dr. Irena Leliūgienė ir doc.dr. Angelė Kaušylienė pateikė projekto veiklų refleksijją. Doc. dr. Arvydas Liepuonius analizavo VGN jaunuolių  savivertės ir psichologinio atsparumo didinimo galimybes. Prof.habil.dr. Giedrė Kvieskienė pateikė valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo galimybės pertvarkant vaikų globos sistemą Lietuvoje. Vyko diskusijos į kurias įsitarukė ir VGN jaunuoliai.

 

 

*** 

Gruodžio 4-6 d. įgyvendinat projektą „Melmp Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas mediacija“ Nr. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0141 finansuojama Mokymosi visą gyvenimą programos (LEONARDO DA VINCI Naujovių perkėlimas), vyko projekto koordinatorių susitikimas Rėzeknes Augstskola (Latvijoje). Į projekto koordinatorių susitikimą vyko LEU Aukštaitijos regiono edukacinio centro direktorė doc. dr. Angelė Kaušylienė. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie projekto rezultatus, jų sklaidą, baigiamąją konferenciją ir galimybes tolimesniam bendradarbiavimui.

 Susitikimo akimirkos

 

 

 

 *********************

 

2014 m. lapkričio 12 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyko apvalaus stalo diskusija „Mokytojo rengimo kokybė socialinės partnerystės kontekste“. Jos metu buvo kalbama apie būsimų pradinių klasių mokytojų praktikos specifiškumą, mokyklų lūkesčius, bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universitetu. Po diskusijos vyko mokyklų sutarčių pasirašymas su LEU.

 http://www.leu.lt/lt/leu_naujienos/susitikimai-ir-vizitai/leu_mokyklos_diskusija.html

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Angelė Kaušylienė. Informacija atnaujinta: 2015-11-29 15:33