VIDAUS AUDITO SKYRIUS
 

Tikslas, uždaviniai, dokumentai

                                                                                                      

 

                          

                                       

Vidaus auditas – Lietuvos edukologijos universiteto vidaus kontrolės sistemos dalis, kuria, vidaus auditoriams atliekant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama gerinti universiteto veiklą.

 

Vidaus audito skyrius – savarankiškas Lietuvos edukologijos universiteto padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas universiteto rektoriui.

 

Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti universiteto veiklos tikslus.

 

Vidaus audito skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

nustatyti, ar universitetas savo veikloje laikosi teisės norminių aktų;

teikti rekomendacijas dėl universiteto veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo;

vertinti universiteto strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą, valstybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais;

vertinti lėšų, gautų iš Europos Sąjungos ir užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia universitete.

 

Vidaus audito skyriaus veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas bei jo poįstatyminiai norminiai teisės aktai

Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus patvirtinti dokumentai:

  • Vidaus audito skyriaus nuostatai
  • Vidaus audito metodika
  • Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės
  • Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenys
  • Vidaus audito skyriaus vedėjo pareigybės nuostatai
  • Vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus pareigybės nuostatai
Informacija atnaujinta: 2014-04-23 09:52