TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

ERASMUS+

Erasmus programos apžvalga

 

"Erasmus" - tai Europos Bendrijos bendradarbiavimo švietimo srityje programa. Ji grindžiama ES Sutarties 126 ir 127 straipsniais. 126 straipsnyje nurodoma, kad ES įvairiomis priemonėmis "prisidės prie švietimo kokybės gerinimo". Tų priemonių reikia imtis, glaudžiai bendradarbiaujant programos valstybėms - narėms. Būtina siekti europinių švietimo standartų, tobulinti kalbų dėstymą, skatinti tarptautinius studentų ir mokytojų mainus bei studijų pripažinimą kitose dalyvaujančiose šalyse, aktyvinant bendradarbiavimą nuotolinio mokymo srityje ir keitimąsi informacija apie visas ES švietimo sistemas.

Programos dalyviai įgyja tarptautinės švietimo patirties ir tampa atviresni naujovėms, gali lyginti savo ir kitų valstybių švietimo sistemas, siūlyti patobulinimus.

Partnerės šioje programoje gali būti ES valstybės - narės tarpusavyje, tačiau galimas ir ES valstybių bendradarbiavimas su kitomis Europos šalimis, įskaitant asocijuotas ES nares. Dvi ES nepriklausančios šalys tarpusavyje negali bendradarbiauti be Europos Sąjungos valstybių dalyvavimo projekte.

Erasmus programa apima visas švietimo sritis - teikia paramą ir besimokantiems, ir pedagogams, ir švietimo administracijos darbuotojams. Pagal šią programą galimi besimokančiųjų mainai, darbuotojų vizitai, skirti mokomajai ar pažintinei veiklai užsienio universitetuose (stažuotės, parengiamieji vizitai).

Už programos įgyvendinimą atsako Europos Komisija. Komisijai padeda Erasmus komitetas, į kurį kiekviena valstybė - narė siunčia po du delegatus ir kuriam pirmininkauja Komisija. Valstybės, dalyvaujančios programoje, taip pat turi savo nacionalines agentūras.

Dalį lėšų, reikalingų programai įgyvendinti, skiria Europos Sąjunga, kita dalis gaunama iš nacionalinio šalies, dalyvaujančios programoje, ar institucijos biudžeto. Lietuvoje Erasmus programą įgyvendina Švietimo mainų paramos fondas.

Lietuvos edukologijos universitetas yra pasirašęs dvišales bendradarbiavimo sutartis su Europos universitetais - užsienio partneriais.

 

Lietuvos edukologijos universitetas gavo Erasmus aukštojo mokslo institucijos chartiją dalyvauti Erasmus+ programoje 2014-2020 m.
Erasmus chartijos numeris:  61324-LA-1-2014-1-LT-E4AKA1-ECHE,  institucijos kodas: LT VILNIUS04
Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm