TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

LEU ekspertų sąrašas

LEU ekspertų sąrašas (PDF)


 

Lietuvos edukologijos universiteto ekspertų sąrašas

Pateikiamas Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ekspertų sąrašas. Ekspertai pagal savo mokslinės veiklos sritis, panaudodami savo kompetenciją, gali teikti komentarus žiniasklaidai, konsultuoti ir kitaip prisidėti prie visuomenės informavimo sklaidos.

Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas

Mokslo laipsnis, vardas, pavardė

Pareigos

Ekspertinė sritis

Kontaktai

Dr. Tomas Petkus

Matematikos, informatikos ir fizikos katedros docentas

IT mokymas, dirbančių ir senjorų IT mokymas

tomas.petkus@leu.lt

8 688 82 045

Dr. Edmundas Mazėtis

Matematikos, informatikos ir fizikos katedros docentas

Matematika, matematinis ugdymas

edmundas.mazetis@leu.lt

(8 5) 275 1377, 8 619 16 989

Habil. dr. Jonas Rimantas Stonis

Biologijos ir chemijos katedros profesorius

Biologinė įvairovė, entomologija

rimantas.stonis@leu.lt

8 616 20 340

Dr. Virginijus Sruoga

Dekanas, Biologijosir chemijoskatedros profesorius

Entomologija

virginijus.sruoga@leu.lt

8 614 71 913

Habil. dr. Petras Kurlavičius

Biologijos ir chemijos katedros profesorius

Ekologija, aplinkotyra, aplinkosauga

petras.kurlavicius@leu.lt

8 685 32 652

Dr. Dalius Dapkus

Biologijos ir chemijos katedrosdocentas

Biologinė įvairovė, entomologija

dalius.dapkus@leu.lt

8 686 03 728

Dr. Birutė Žygaitienė

Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėja, docentė

Technologijų mokytojų rengimas

birute.zygaitiene@leu.lt

8 687 87 390

Dr. Inga Kepalienė

Technologijų ir technologinio ugdymo katedros lektorė

Verslumo ugdymas, mitybos klausimai

inga.kepaliene@leu.lt

8 614 85 449

Habil. dr. Piotr Vasiljev

Gamtos tyrimų instituto vyriausias mokslo darbuotojas

Mechatronika

piotr.vasiljev@leu.lt

8 687 88 938

Dr. Rimantas Donatas Vaišnoras

Gamtos tyrimų instituto vyriausias mokslo darbuotojas

Nanotechnologijos

donatas.vaisnoras@leu.lt

(8 5) 275 0604

Dr. Loreta Rastenienė

Gamtos tyrimų instituto mokslo darbuotoja, Matematikos, informatikos ir fizikos katedros docentė

Nanotechnologijos, skystieji kristalai

loreta.rasteniene@leu.lt

8 687 31 292

Dr. Vytautas Lapeika

Gamtos tyrimų instituto mokslo darbuotojas, Matematikos, informatikos ir fizikos katedros docentas

Kietojo kūno fizika

vytautas.lapeika@leu.lt

8 684 35 319

Dr. Romualda Lazauskaitė

Prodekanė, Matematikos, informatikos ir fizikos katedros docentė

Astrofizika

roma.lazauskaite@leu.lt

8 686 01 266

Dr. Audronė Gefenienė

Biologijos ir chemijos katedros docentė

Neorganinė ir bendroji chemija

audrone.gefeniene@leu.lt

8 600 18 512

Dr. Vladas Gefenas

Biologijos ir chemijos katedros docentas

Organinė ir polimerų chemija

vladas.gefenas@leu.lt

8 684 42 227

Dr. Saulius Stanaitis

Geografijos ir turizmo katedros vedėjas, profesorius

Geografijos mokytojų rengimas, socialiniai ekonominiai ir demografiniai teritoriniai tyrimai

saulius.stanaitis@leu.lt

8 686 34 461

Habil. dr. Algimantas Česnulevičius

Geografijos ir turizmo katedros profesorius

Geografijos mokytojų rengimas, gamtinė geografija, kartografija

algimantas.cesnulevicius@leu.lt

8 614 70 627

Dr. Darius Česnavičius

Geografijos ir turizmo katedros docentas

Mokyklinė geografija, socialinė geografija, miestų socialiniai ekonominiai tyrimai

darius.cesnavicius@leu.lt

8 600 95 291

Dr. Virginijus Gerulaitis

Geografijos ir turizmo katedros docentas

Mokyklinė geografija, fizinė geografija

virginijus.gerulaitis@leu.lt

8 689 54 613

  

Humanitarinio ugdymo fakultetas

Mokslo laipsnis,

vardas, pavardė

Pareigos

Ekspertinė sritis

Kontaktai

Dr. Deimantas Karvelis

Lietuvos istorijos katedros docentas

LDK giminių istorija, įvairių konfesinių ir sociogrupių istorinė atmintis, Lietuvos bažnyčios istorija, dvarų paveldas

deimantas.karvelis@leu.lt

Dr. Sandra Grigaravaičiūtė

Pasaulio istorijos katedros profesorė

Lietuvos diplomatijos istorija XX a.

sandra.grigaraviciute@leu.lt

Dr. Juozas Skirius

Pasaulio istorijos katedros vedėjas

Tarptautiniai santykiai 1918–1945 m., moderniųjų laikų Lietuvos vidaus ir užsienio politikos problemos, Lietuvos ir JAV santykiai 1918–1940 m., išeivijos lietuvių diplomatija 1905–1918 m. ir 1939–1949 m.

juozas.skirius@leu.lt

Dr. Benediktas Šetkus

Pasaulio istorijos katedros profesorius

Istorijos mokymo Lietuvoje raida, istorijos mokymo inovacijos Lietuvoje ir Europos valstybėse, gyvenamosios vietovės istorija, žodinė istorija ir jos taikymas mokyklinėje edukacijoje

benediktas.setkus@leu.lt

Dr. Arvydas Malonaitis

Lietuvos istorijos katedros docentas

Geležies amžiaus baltų visuomenės istorija

arvydas.malonaitis@leu.lt

Dr. Aivas Ragauskas

Mokslo ir plėtros prorektorius, Lietuvos istorijos katedros profesorius

Vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų Lietuvos socialinė istorija, taikomoji istorija, Lietuvos lokalioji istorija, šaltiniotyra

aivas.ragauskas@leu.lt

Dr. Raimonda Ragauskienė

Lietuvos istorijos katedros profesorė

XVI–XVIII a. LDK istorija, personalinė istorija, lokalinė istorija

raimonda.ragauskiene@leu.lt

Dr. Mindaugas Tamošaitis

Lietuvos istorijos katedros docentas

Lietuvos politinių partijų istorija, XX–XXI a. pradžios Lietuvos parlamentarizmo raida, pirmosios Lietuvos Respublikos politinė raida, lietuvių rašytojų visuomeninė ir politinė veikla XX a.

mindaugas.tamosaitis@leu.lt

Dr. Darius Alekna

Pasaulio istorijos katedros docentas

Vėlyvosios Antikos istorija, Augustino veikalai, viduramžių dvasinio gyvenimo formos, Antikos ir viduramžių mokyklų istorija, krikščionybės istorija

darius.alekna@leu.lt

Dr. Tatjana Aleknienė

Pasaulio istorijos katedros profesorė

Platono dialogai ir platonizmo tradicija, vėlyvoji Antika, graikų patristika, ankstyvoji graikų krikščionių literatūra, Bizantijos kultūra

tatjana.alekniene@leu.lt

Dr. Romualdas Juzefovičius

Pasaulio istorijos katedros docentas

Mokslo istorija, kultūros istorija

romualdas.juzefovicius@leu.lt

Dr. Artūras Mickevičius

Pasaulio istorijos katedros docentas

Vakarų Lietuva IX–XIII a., Skandinavija ir baltų kraštai IX–XII a., Skandinavijos šalių ankstyvųjų viduramžių istorijos problemos

arturas.mickevicius@leu.lt

Dr. Vida Pukienė

Pasaulio istorijos katedros profesorė

XX a. Europos istorija, Europos Sąjungos istorijos problemos, Lietuvos švietimo problemos 1918–1940 m.

vida.pukiene@leu.lt

Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

 

Pasaulio istorijos katedros docentė

Lenkijos-Lietuvos valstybės istorija XVI–XVIII a., tarptautiniai santykiai XVIII a.

ramune.stukiene@leu.lt

Dr. Jonas Mardosa

 

Lietuvos istorijos katedros profesorius

Lietuvių kaimo kultūros problemos, bendruomeniniai papročiai, liaudies religija

jonas.mardosa@leu.lt

Dr. Ilona Vaškevičiūtė

 

Lietuvos istorijos katedros profesorė

Baltų gentys, laidojimo papročiai (I–XVI a.), žiemgalių dvasinė ir materialinė kultūra

ilona.vaskeviciute@leu.lt

Dr. Robertas Jurgaitis

Lietuvos istorijos katedros docentas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo ir bajoriškosios savivaldos istorija

robertas.jurgaitis@leu.lt

Dr. Domininkas Burba

Lietuvos istorijos katedros lektorius

Socialinė istorija, kriminalinė istorija, Vilniaus ir Vilniaus regiono socialinė istorija ir sociotopografija, Lietuvos istorija XIX a.

domininkas.burba@leu.lt

Dr. Artūras Svarauskas

Lietuvos istorijos katedros lektorius

XX a. Lietuvos istorija

arturas.svarauskas@leu.lt

Dr. Jurga Cibulskienė

Anglų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Anglų filologija, taikomoji lingvistika ir tarpkultūrinė komunikacija

jurga.cibulskiene@leu.lt

(8 5) 275 1746

Dr. Judita Giparaitė

Anglų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Anglų kalbos sintaksė, generatyvinė gramatika, tekstynų lingvistika

judita.giparaite@leu.lt

(8 5) 275 1746

Dr. Gerda Mazlaveckienė

Anglų filologijos ir didaktikos katedros vedėja

Anglų kalbos didaktika, ankstyvasis užsienio kalbos mokymas(is), vertinimas

gerda.mazlaveckiene@leu.lt

(8 5) 275 1746

Dr. Daina Miniotaitė

Anglų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Literatūros mokslo teorijos, amerikiečių literatūra, etninių Amerikos mažumų literatūra

daina.miniotaite@leu.lt

(8 5) 275 1746

Dr. Eglė Petronienė

Anglų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Funkcinė gramatika, akademinis rašymas

egle.petroniene@leu.lt

(8 5) 275 1746

Dr. Linas Selmistraitis

Anglų filologijos ir didaktikos katedros docentas

Anglų kalbos leksikologija, semantika, žodžių daryba

linas.selmistraitis@leu.lt

(8 5) 272 5553

Dr. Daiva Verikaitė-Gaigalienė

Anglų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Diskurso analizė ir pragmatika

daiva.verikaite@leu.lt

(8 5) 275 1746

Dr. Lilija Plygavka

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Baltarusių filologija

lilija.plygavka@leu.lt

(8 5) 260 7886

Dr. Barbara Dvilevič

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Lenkų kalba, lenkų kalbos kultūra

barbara.dvilevic@leu.lt

(8 5) 275 0360

 

Dr. Irena Masoit

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Lenkų kalba, kalbų kontaktai

irena.masoit@leu.lt

(8 5) 275 0360

 

Dr. Halina Turkevič

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Lenkų literatūra

halina.turkevic@leu.lt

(8 5) 275 0360

Dr. Daiva Mickūnaitytė

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Prancūzų filologija

daiva.mickunaityte@leu.lt

(8 5) 279 0352

Dr. Natalja Avina

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Dabartinė rusų kalba (žodžių daryba), XX amžiaus pabaigos rusų kalbos ypatumai, rusų kalbos stilistika

rusfil@leu.lt

(8 5) 275 2331

Dr. Gendrik Petkevič

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentas

Rusų folkloras, XX amžiaus pabaigos rusų literatūra, rusų-baltarusių literatūriniai ryšiai, autorinės dainos žanras

gendrik.petkevic@leu.lt

(8 5) 275 2331

Dr. Jovita Ruseckaja

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros vedėja, docentė

Rusų kalbos leksikologija, rusų ir lietuvių kalbų frazeologija, kalbų tipologija (lyginamieji ir kontrastiniai baltų ir slavų kalbų leksikos ir frazeologijos tyrimai)

jovita.ruseckaja@leu.lt

(8 5) 275 2331

Dr. Svetlana Vlasova

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Rusų kalbos istorinė gramatika, rusų kalbos sintaksė

svetlana.vlasova@leu.lt

(8 5) 275 2331

Dr. Skaidra Girdenienė

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros docentė

Vokiečių filologija

skaidra.girdeniene@leu.lt

(8 5) 279 0352

 

 Dr. Daiva Vaišnienė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė

Istorinė gramatika, dialektologija, baltų filologija

daiva.vaisniene@leu.lt

(8 5) 233 3843

Dr. Jurgita Girčienė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė

Leksikologija, neologija, kalbinė komunikacija

jurgita.girciene@leu.lt

(8 5) 233 3843

Dr. Laimutė Bučienė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė

Sintaksė, funkcinė gramatika, kognityvinė lingvistika

laimute.buciene@leu.lt

(8 5) 233 3843

Dr. Ona Petrėnienė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė

Stilistika, teksto lingvistika

ona.petreniene@leu.lt

(8 5) 233 3843

Dr. Regina Rinkauskienė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros profesorė

Dialektologija, istorinė gramatika, kalbotyros istorija

regina.rinkauskiene@leu.lt

(8 5) 233 3843

Dr. Sonata Vaičiakauskienė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė

Morfologija, morfonologija, tarpkultūrinė komunikacija

sonata.vaiciakauskiene@leu.lt

(8 5) 233 3843

Dr. Vidas Valskys

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentas

Terminologija, sintaksė, latvių kalba, baltų filologija

vidas.valskys@leu.lt

(8 5) 233 3843

Dr. Zita Nauckūnaitė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė

Lietuvių kalbos ugdymo didaktika, retorika

zita.nauckunaite@leu.lt

(8 5) 233 0852

Dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė

Lietuvių kalbos kultūra, kalbotyros istorija, fonosemantika, leksikologija

jurga.bikeliene@leu.lt

(8 5) 273 6967

Dr. Grasilda Blažienė

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros profesorė

Prūsistika, onomastika, istorinė gramatika, baltų filologija, indoeuropeistika

grasilda.blaziene@leu.lt

(8 5) 234 7194

Dr. Vidas Kavaliauskas

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros profesorius

Akcentologija, pasaulio kalbų tipologija, kalbotyros istorija

vidas.kavaliauskas@leu.lt

(8 5) 233 3843

Dr. Vilija Salienė

Studijų prorektorė, Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros profesorė

Lietuvių kalbos ugdymo didaktika

vilija.saliene@leu.lt

(8 5) 279 0491

Dr. Ginta Čingaitė-Kiznienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros lektorė

Sovietmečio literatūra, dramaturgija

ginta.cingaite@leu.lt

(8 5) 233 0520

Vilija Janušauskienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros asistentė

Literatūros didaktika

vilija.janusauskiene@leu.lt

(8 5) 233 0520

Dr. Nijolė Leonora Kašelionienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorė

XIX–XX a. užsienio literatūra, literatūrinė komparatyvistika, imagologija, prancūzų literatūra

nijole.kaselioniene@leu.lt

(8 5) 233 0520

Dr. Žydronė Kolevinskienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros vedėja, docentė

Naujausioji lietuvių literatūra, lietuvių išeivijos literatūra, moterų literatūra, lyginamoji postkolonijinė kritika

zydrone.kolevinskiene@leu.lt

(8 5) 233 0520

Dr. Reda Pabarčienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorė

Viduramžių, Renesanso, XVII–XVIII a. užsienio literatūra, Lietuvos ir užsienio dramaturgija

reda.pabarciene@leu.lt

(8 5) 233 0520

Dr. Sigutė Radzevičienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorė

Literatūros teorijos, švedų kalba ir literatūra

sigute.radzeviciene@leu.lt

(8 5) 233 0520

Antanas Šimkus

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros asistentas

Kūrybinis rašymas

antanas.simkus@leu.lt

(8 5) 233 0520

Habil. dr. Virginija Šlekienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorė

Sovietmečio poezija, lietuvių egzodo literatūra

virginija.slekiene@leu.lt

(8 5) 233 0520

Nijolė Toleikytė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros lektorė

Literatūros didaktika

nijole.toleikyte@leu.lt

(8 5) 233 0520

Dr. Loreta Udrienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros docentė

Vaikų literatūra, lietuvių tautosaka, lituanistų pedagoginės praktikos

loreta.udriene@leu.lt

8 614 06 570

Dr. Dainius Vaitiekūnas

Prodekanas, Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorius

Semiotika, naujausioji lietuvių literatūra, senoji Lietuvos literatūra, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios literatūra

dainius.vaitiekunas@leu.lt

(8 5) 233 0520

Dr. Gitana Vanagaitė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros docentė

XIX a. II pusės–XX a. lietuvių literatūra, autobiografinė literatūros teorija, naratologija, intertekstualumas, hermeneutinė interpretacija,

italų kalba ir literatūra

gitana.vanagaite@leu.lt

(8 5) 233 0520

Dr. Asta Vaškelienė

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros lektorė

Antikinė literatūra, senoji Lietuvos literatūra, lotyniškoji kultūra

asta.vaskeliene@leu.lt

(8 5) 233 0520

 

Socialinės edukacijos fakultetas

Mokslo laipsnis,

vardas, pavardė

Pareigos

Ekspertinė sritis

Kontaktai

Habil. dr. Algirdas Gaižutis

Rektorius, Socialinės įtraukties ir verslumo tyrimų centro vyriausias mokslo darbuotojas

Šiuolaikinės lietuvių kultūros raida ir perspektyvos, elitinės kultūros vaidmuo, universitetų savitumas, profilis ir funkcijos

rektoratas@leu.lt

(8 5) 279 0281

Dr. Vytas Navickas

Dekanas, Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros profesorius

Ekonomika ir verslumo ugdymas

vytas.navickas@leu.lt

(8 5) 233 9510

Habil. dr. Antanas Buračas

Socialinės įtraukties ir verslumo tyrimų centro vyriausias mokslo darbuotojas

Žinių ekonomika, švietimo politika

antanas.buracas@leu.lt

(8 5) 233 9510

Habil. dr. Romualdas Ginevičius

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros profesorius

Švietimo institucijų veiklos strateginis planavimas

romualdas.ginevicius@leu.lt

(8 5) 233 9510

Habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas

Socialinės įtraukties ir verslumo tyrimų centro vyriausias mokslo darbuotojas

Investavimas, tvari plėtra, finansų rinkos

aleksandras.rutkauskas@leu.lt

(8 5) 233 9510

Dr. Rimvydas Jasinavičius

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros docentas

Verslumo ugdymas, asmeniniai finansai

rimvydas.jasinavicius@leu.lt

(8 5) 233 9510

Dr. Viktorija Stasytytė

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros lektorė

Finansų valdymas

viktorija.stasytyte@leu.lt

(8 5) 233 9510

Ramutė Ruškytė

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros lektorė

Teisės klausimai

ramute.ruskyte@leu.lt

(8 5) 233 2954

Dr. Džiuljeta Ruškytė

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros lektorė

Socialiniai tyrimai, verslumo ugdymas

dziuljeta.ruskyte@leu.lt

(8 5) 233 9510

Dr. Raimundas Dužinskas

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros docentas

Europos Sąjungos ekonominė integracija, valstybės ekonominė politika, tarptautinė ekonomika

raimundas.duzinskas@leu.lt

(8 5) 233 2954

Dr. Laima Zalieckaitė

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros docentė

Verslo informacinės technologijos

laima.zalieckaite@leu.lt

(8 5) 233 2954

Dr. Anicetas Ignotas

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros docentas

Verslo ekonomika, energetikos ekonomika, paslaugų verslas

anicetas.ignotas@leu.lt

(8 5) 233 9510

Dr. Angelė Kaušylienė

Socialinio darbo ir sociologijos katedros docentė

Modernios socialinio darbo ir ugdymo technologijos, socialinis darbas, kaip pagalbą teikianti profesija, socialinis darbas bendruomenėje, edukacinės novacijos

angele.kausyliene@leu.lt

(8 5) 233 9510

Dr. Romualdas Stankaitis

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros vedėjas, docentas

Projektų vadybos efektyvumas, rinkodaros inovacijos ir efektyvumo investicijos, verslumo edukologija

romualdas.stankaitis@leu.lt

(8 5) 233 2954

Dr. Elena Kocai

Socialinio darbo ir sociologijos katedros vedėja, docentė

Jaunimo vertybės ir socializacija, benamystė

elena.kocai@leu.lt

(8 5) 233 1708

Dr. Vilija Grincevičienė

Socialinio darbo ir sociologijos katedros profesorė

Švietimo kaita, mokytojų rengimas, didaktikos problemos, socialinė integracija švietime

vilija.grinceviciene@leu.lt

(8 5) 233 1708

Sonata Matakaitė

Socialinio darbo ir sociologijos katedros lektorė

Politikos sociologija, religijos sociologija

sonata.matakaite@leu.lt

(8 5) 233 1708

Dr. Liutauras Labanauskas

Socialinio darbo ir sociologijos katedros lektorius

Migracija, socialinis kapitapialinis lntelės. atistini7 alas, tautinis tapatumas, socialinė sanglauda

liutauras.labanauskas@leu.lt

(8 5) 233 1708

Dr. Vaidotas Valantiejus

Socialinio darbo ir sociologijos katedros lektorius

Demokratija, globalizacija, tautiškumas

vaidotas.valantiejus@leu.lt

(8 5) 233 1708

Dr. Eglė Celiešienė

Socialinio darbo ir sociologijos katedros docentė

Nevyriausybinių organizacijų veikla

egle.celiesiene@leu.lt

(8 5) 260 7782

Dr. Raminta Bardauskienė

Socialinio darbo ir sociologijos katedros docentė

Socialio darbo vadyba, socialinių paslaugų administravimas, viešasis administravimas socialiniame darbe, šeimos politikos formavimas, lyčių lygybė, socialinio darbo teoriniai modeliai

raminta.bardauskiene@leu.lt

(8 5) 260 7782

Dr. Renaldas Čiužas

Socialinio ugdymo katedros profesorius

Socialinių ir švietimo institucijų vadyba, mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijų ugdymas

renaldas.ciuzas@leu.lt

(8 5) 275 2290

Dr. Giedrė Kvieskienė

Socialinio ugdymo katedros profesorė

Socialinio pedagogo veikla, vaiko gerovė, socialinė įtrauktis, socialinės atsakomybės ugdymas, socialinės komunikacijos organizavimas

giedre.kvieskiene@leu.lt

(8 5) 275 2290

Dr. Violeta Vaicekauskienė

Socialinio darbo ir sociologijos katedros profesorė

Socialinio darbuotojo ir socialinių įstaigų tarpininkavimas

violeta.vaicekauskiene@leu.lt

(8 5) 260 7782

Dr. Irena Zaleskienė

Socialinio ugdymo katedros profesorė

Pilietinė visuomenė ir dalyvavimas, lygių galimybių ugdymas

irena.zaleskiene@leu.lt

(8 5) 275 2290

Dr. Vilmantė Aleksienė

Socialinio darbo ir sociologijos katedros docentė

Ugdančioji menų terapija, supervizija

 

vilmante.aleksiene@leu.lt

(8 5) 260 7782

Dr. Sigita Burvytė

Socialinio ugdymo katedros vedėja, docentė

Pozityvioji tėvystė, vaikų ugdymas šeimoje, pedagoginė pagalba šeimai, šeimos ir bendruomenių vaidmuo vaiko ir asmens socializacijoje

sigita.burvyte@leu.lt

(8 5) 275 2290

Dr. Regina Giedrienė

Socialinio ugdymo katedros docentė

Specialiųjų poreikių vaikų pažintinė raida ir jos sutrikimai, vaikų emocijų ir elgesio sutrikimai, vaikų mokymosi sutrikimai, kalbos, kalbėjimo ir neverbalinės komunikacijos sutrikimai

regina.giedriene@leu.lt

(8 5) 275 2290

Gražina Kadžytė

Socialinio ugdymo katedros lektorė

Etninė kultūra, sociokultūrinis ugdymas

grazina.kadzyte@leu.lt

(8 5) 275 2290

Dr. Kęstutis Ralys

Socialinio ugdymo katedros docentas

Socialinis darbas religinėse bendruomenėse, vertybių ugdymas šeimoje ir bendruomenėje, karitatyvinė veikla socialinėse, religinėse bendruomenėse, dvasinė pagalba visuomeninėse organizacijose, bendruomenėse

kestutis.ralys@leu.lt

(8 5) 275 2290

Mindaugas Briedis

Socialinio ugdymo katedros lektorius

Socialinė ir švietimo politika

 

mindaugas.briedis@leu.lt

(8 5) 260 7884

Zigmas Giedrimas

Socialinio ugdymo katedros asistentas

Vaiko globa socialinių paslaugų sistemoje, socialinės rizikos vaikų ugdymas, įvaikinimas ir globa šeimoje (GIMK programa)

zigmas.giedrimas@leu.lt

(8 5) 275 2290

Vaidotas Grigas

Socialinio ugdymo katedros docentas

Vizualinė komunikacija, fotografija, socialinė reklama

vaidotas.grigas@leu.lt

(8 5) 275 2290

Vytautas Kvieska

Socialinio ugdymo katedros lektorius

Socialinė ekonomika

vytautas.kvieska@leu.lt

(8 5) 275 2290

Dr. Giedrė Misiūnienė

Socialinio ugdymo katedros lektorė

Pilietinė visuomenė, daugiafunkcių centrų veikla kaimo bendruomenėse

giedre.misiuniene@leu.lt

(8 5) 275 2290

Dr. Auksė Petruškevičiūtė

Socialinio ugdymo katedros lektorė

Kūrybiškumo ugdymas, sociokultūrinis ugdymas, profesinės asociacijos – Lietuvos socialinių pedagogų – veikla

aukse.petruskeviciute@leu.lt

(8 5) 275 2290

Jolanta Skirmantienė 

Socialinio ugdymo katedros asistentė

Jaunimo laisvalaikio organizavimas, neformalus ugdymas

jolanta.skirmantiene@leu.lt

(8 5) 275 2290

Angelė Tamulevičiūtė

Socialinio darbo ir sociologijos katedros lektorė

Pilietinė visuomenė ir dalyvavimas, pilietinis ugdymas Lietuvoje, jaunimo pilietinis aktyvumas ir dalyvavimas

angele.tamuleviciute@leu.lt

(8 5) 260 7884

 

Sporto ir sveikatos fakultetas

Mokslo laipsnis, vardas, pavardė

Pareigos

Ekspertinė sritis

Kontaktai

Dr. Audronius Vilkas

Senato pirmininkas, dekanas, Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros profesorius

Sporto studijos, jaunųjų sportininkų atranka, paauglių fizinis ugdymas

audronius.vilkas@leu.lt

(8 5) 260 7746

Dr. Mindaugas Katinas

Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros docentas

Gimnastikos krypties sporto šakų vystimasis, didelio meistriškumo sportininkų rengimas

mindaugas.katinas@leu.lt

(8 5) 275 2225

Dr. Rūta Dadelienė

Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros profesorė

Kalnų slidinėjimas, sporto medicina, kineziterapija

ruta.dadeliene@leu.lt

(8 5) 275 2225

Dr. Nijolė Jaščaninienė

Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros profesorė

Organizmo adaptacija prie fizinių krūvių, sporto biochemijos pagrindai

nijole.jascaniniene@leu.lt

(8 5) 275 2225

Dr. Eglė Kemerytė-Riaubienė

 

Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros docentė

Sportuojančių asmenų mityba, sporto fiziologijos pagrindai

egle.kemeryte@leu.lt

(8 5) 275 2225

Dr. Raminta Sakalauskaitė

Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros docentė

Judesių biomechanika, pėdos skliautas ir jo mechaninės, fiziologinės savybės

raminta.sakalauskaite@leu.lt

(8 5) 275 2225

Habil. dr. Kazys Milašius

Sporto metodikos katedros vedėjas, profesorius

Organizmo adaptacija prie fizinių krūvių, biologiškai aktyvių maisto papildų vartojimas, didelio meistriškumo sportininkų rengimas

kazys.milasius@leu.lt

(8 5) 275 1748

Dr. Sniegina Poteliūnienė

Prodekanė, Sporto metodikos katedros profesorė

Studentų fizinis ugdymas, kūno kultūros mokytojų rengimas

sniegina.poteliuniene@leu.lt

(8 5) 275 2196

Dr. Linas Tubelis

Sporto metodikos katedros profesorius

Sporto treniruotės valdymas, informacinės sporto technologijos

linas.tubelis@leu.lt

(8 5) 275 1748

Dr. Rūtenis Paulauskas

Sporto metodikos katedros profesorius

Didelio meistriškumo krepšininkų rengimas, ugdymo tyrimų teorija ir didaktika, sporto treniruotės teoriniai pagrindai

rutenis.paulauskas@leu.lt
(8 5) 275 1748

Dr. Darius Radžiukynas

Sporto metodikos katedros profesorius

Studentų fizinis ugdymas

darius.radziukynas@leu.lt

(8 5) 275 1748

Dr. Stanislav Sabaliauskas

Sporto metodikos katedros docentas

Sporto treniruotės valdymas, kokybiniai sporto tyrimai, biatlonininkų rengimas

stanislav.sabaliauskas@leu.lt

(8 5) 275 1748

Dr. Egidijus Balčiūnas

Sporto metodikos katedros docentas

Didelio meistriškumo sportininkų rengimas, sporto treniruotės valdymas

egidijus.balciunas@leu.lt

(8 5) 275 1748

Dr. Nelė Žilinskienė

Sporto metodikos katedros docentė

Studentų fizinis rengimas, šuolininkų į aukštį rengimas

nele.zilinskiene@leu.lt

(8 5) 275 1748

Dr. Einius Petkus

Sporto metodikos katedros docentas

Didelio meistriškumo sportininkų rengimas, irkluotojų rengimas

einius.petkus@leu.lt

(8 5) 275 1748

Habil. dr. Algirdas Raslanas

Tarybos narys, Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros vedėjas, profesorius

Sporto politika, vadyba, sveikos gyvensenos politika, olimpinės programos, olimpinės žaidynės, tarptautinė irklavimo veikla

algirdas.raslanas@leu.lt

(8 5) 279 0542

Dr. Stasė Ustilaitė

Senato narė, Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros docentė

Sveikatos ugdymas, rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas

stase.ustilaite@leu.lt

(8 5) 279 0542

Dr. Jūratė Česnavičienė

Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros docentė

Sveikatos ugdymas, sveikatos raštingumas

jurate.cesnaviciene@leu.lt

(8 5) 279 0542

Dr. Vida Juškelienė

Prodekanė, Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros docentė

Sveikatos ugdymas

vida.juskeliene@leu.lt

(8 5) 275 2196

  

Ugdymo mokslų fakultetas

 

Mokslo laipsnis,

vardas, pavardė

 Pareigos Ekspertinė sritis Kontaktai

Dr. Alvyra Galkienė

Dekanė, Vaikystės studijų katedros docentė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas, įtraukusis ugdymas

alvyra.galkiene@leu.lt

8 616 26 797

Habil. dr. Marijona Barkauskaitė

Edukologijos katedros profesorė

Švietimo reforma ir švietimo politika

marijona.barkauskaite@leu.lt

8 612 72 919

Dr. Palmira Pečiuliauskienė

Edukologijos katedros profesorė

IKT taikymas edukacijoje, tarpdalykinė didaktika

 

palmira.peciuliauskiene@leu.lt

8 612 85 024

Dr. Asta Meškauskienė

Edukologijos katedros lektorė

Profesinė etika

asta.meskauskiene@leu.lt

(8 5) 279 0185

Dr. Ramutė Teresė Bruzgelevičienė

Edukologijos katedros docentė

Lietuvos švietimo raida, švietimo reforma, humanistinės ugdymo paradigmos įtvirtinimas vykstant švietimo reformai, būsimų pedagogų kompetencijų ugdymas

ramute.bruzgeleviciene@leu.lt
8 656 27 133

Dr. Agnė Brandišauskienė

Edukologijos katedros docentė

Gabių mokinių ugdymo procesas, kokybiniai tyrimai

agne.brandisauskiene@leu.lt
(8 5) 279 0042

Dr. Rasa Nedzinskaitė

Edukologijos katedros asistentė

Švietimo vadyba, švietimo politika, švietimo reforma, mokytojų rengimas, būsimųjų mokytojų lyderystė

rasa.nedzinskaite@leu.lt

8 684 41 835

Dr. Aušra Žemgulienė

Ugdymo pagrindų katedros vedėja, docentė

Pradinių klasių mokytojų rengimas, pradinio ugdymo švietimo istorija

ausra.zemguliene@leu.lt

8 614 16 517

Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

Ugdymo pagrindų katedros docentė

Pradinių klasių mokytojų rengimas

rita.petkeviciene@leu.lt

(8 5) 275 0825

Dr. Vaiva Schoroškienė

Ugdymo pagrindų katedros docentė

Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse

vaiva.schoroskiene@leu.lt

(8 5) 275 0825

Dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

Ugdymo pagrindų katedros docentė

Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse

daiva.jakavonyte-staskuviene@leu.lt

8 699 67 138

Dr. Vaiva Grabauskienė

Ugdymo pagrindų katedros docentė

Matematinis ir technologinis ugdymas pradinėse klasėse

vaiva.grabauskiene@leu.lt

(8 5) 275 0825

Dr. Jolanta Abramauskienė

Ugdymo pagrindų katedros docentė

Muzikinis ugdymas pradinėse klasėse, IKT taikymas muzikiniame ugdyme

jolanta.abramauskiene@leu.lt

(8 5) 275 2197

Dr. Julita Navaitienė

Raidos ir ugdymo psichologijos katedros docentė

Raidos ir karjeros psichologija

julita.navaitiene@leu.lt

8 689 78 109

Dr. Violeta Rimkevičienė

Raidos ir ugdymo psichologijos katedros docentė

Rizikos grupės vaikai, paauglystės problemos, mokyklos nelankymas, psichodrama

violeta.rimkeviciene@leu.lt

8 662 22 155, 8 611 55 464

Dr. Birutė Autukevičienė

Vaikystės studijų katedros vedėja

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaiko pasiekimų vertinimas, mentorystė

birute.autukeviciene@leu.lt

8 611 22 728

Dr. Aldona Mazolevskienė

Vaikystės studijų katedros docentė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų multikultūrinis dvikalbių vaikų ugdymas

aldona.mazolevskiene@leu.lt

8 682 50 882

Dr. Ona Monkevičienė

Vaikystės studijų katedros profesorė

Vaiko psichologija, vaiko socialinis ugdymas, mentorystė

ona.monkeviciene@leu.lt

8 650 64 131

Dr. Sergejus Neifachas

Vaikystės studijų katedros docentas

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadyba ir lyderystė, vaikystės kultūra

sergejus.neifachas@leu.lt

8 610 48 895

Dr. Marija Jonilienė

Vaikystės studijų katedros docentė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinis ugdymas, etnokultūrinis ugdymas vaikų darželyje

marija.joniliene@leu.lt

8 687 10 704

Giedrė Riškutė

Dailės katedros vedėja, profesorė

Dailės mokytojų rengimas

giedre.riskute@leu.lt

8 686 00 328

Laimutė Kisielienė

Šokio ir teatro katedros profesorė

Lietuvių liaudies šokis, etninė kultūra

laimute.kisieliene@leu.lt

8 611 78 391

Dr. Aldona Vilkelienė

Šokio ir teatro katedros profesorė

Specialusis meninis ugdymas, meno, muzikos terapija, neformalusis muzikinis ugdymas

aldona.vilkeliene@leu.lt

8 610 64 950

Dr. Vida Kazragytė

Šokio ir teatro katedros docentė

Teatro bendrosios programos viduriniam ugdymui, teatro didaktika, mažų vaikų vaidyba, šiuolaikinio meninio ugdymo teorija

vida.kazragyte@leu.lt

8 685 76 211

Dr. Dalia Karatajienė

Šokio ir teatro katedros docentė

Meno istorija, dailės pedagogika, dailės muziejų edukacija

dalia.karatajiene@leu.lt

8 625 16 936

Dr. Jolita Kudinovienė

Šokio ir teatro katedros docentė

Meno edukologijos magistrų rengimas, meninio ugdymo tyrimų metodologija

jolita.kudinoviene@leu.lt

8 662 42 528

Dr. Jolanta Lasauskienė

Muzikos katedros docentė

Muzikos mokytojo kompetencijos

jolanta.lasauskiene@leu.lt

(8 5) 275 2197

Dr. Henrika Šečkuvienė

Muzikos katedros docentė

Neformalus muzikinis ugdymas

henrika.seckuviene@leu.lt

(8 5) 275 2197

Dr. Asta Rauduvaitė

Muzikos katedros vedėja, docentė

Muzikos mokytojų rengimas

asta.rauduvaite@leu.lt

8 699 79 154

Dr. Ala Petrulytė

Raidos ir ugdymo psichologijos katedros docentė

Įvairių grupių ir bendravimo psichologija, paauglio raida ir psichologinė gerovė

ala.petrulyte@leu.lt

(8 5) 273 0895

Dr. Monika Skerytė-Kazlauskienė

Raidos ir ugdymo psichologijos katedros lektorė

Ankstyvosios raidos psichologija, vaikų-tėvų santykiai, vaikų poreikiai

monika.skeryte@leu.lt

(8 5) 273 0895

Žydrė Arlauskaitė

Raidos ir ugdymo psichologijos katedros asistentė

Psichologijos didaktika, vaikų, šeimos konsultavimas, raidos ir pedagoginė psichologija

zydre.arlauskaite@leu.lt

(8 5) 273 0895

Informacija atnaujinta: 2017-09-22 08:28