PERSONALO DIREKCIJA
 

Apie mus

Kontaktai

 

Adresas Studentų g. 39, 101 kab., LT-08106, Vilnius

Telefonas (8 5) 279 02 94

Vidaus telefonas 1286

 

Darbuotojai

 

Direktorė
El. paštas teresa.desukiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 277

 
Veiklos kryptys


Personalo direkcija yra pavaldi rektoriui ir sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus.

Personalo direkcija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Universiteto Statutu, Universiteto Tarybos nutarimais, rektoriaus įsakymais, Personalo direkcijos nuostatais bei kitais teisės aktais.

Personalo direkcijos uždaviniai ir funkcijos

  1. Padėti rengti ir įgyvendinti Universiteto politiką personalo klausimais;
  2. Tvarkyti personalinę darbuotojų įskaitą;
  3. Dalyvauti rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;
  4. Dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
  5. Padėti įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
  6. Pagal kompetenciją vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Loreta Magilevičūtė.