PROJEKTŲ, INOVACIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
 

Įgyvendinti projektai

 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų projektai

 

Kompetencijos kėlimas mokslinėje konferencijoje (Nr. DOTSUT-97 (09.3.3.-LMT-K-712-06-0202))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Rasa Kirliauskienė

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-04-10.

 

Tyrėjo kompetencijų ugdymo stažuotė vykdant mokslinę veiklą aukšto lygio užsienio universitete (DOTSUT-60 (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-07-0032))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovas doc. dr. Stanislav Sabaliauskas

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-03-30

 

Dalyvavimas 4-oje tarptautinėje švietimo mokslinėje konferencijoje (ICEDU’18) (DOTSUT-61 (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-06-0180))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Jolanta Abramauskienė

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-04-10.

 

Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto mokomojo korpuso renovacija (rekonstrukcija). 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu“. Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-02-035. 
Pareiškėjas – LEU Teisės ir viešųjų pirkimų centras. Vadovė Lina Stankevičienė.

Projektas vykdytas 2009-08-05–2016.

 

SVV subjektų ir asmenų ketinančių pradėti verslą, verslo sąlygų gerinimas.

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą: Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas, Veiksmų programos priemonė: Asistentas-4. Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-010.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas.

Projektas vykdytas 2014-01-02–2015-09-01.

 

Savireguliacijos įgūdžių ugdymas žaidybinėje veikloje.
2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetas „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“. Nr. VP1-3.1ŠMM-07-K-02-066.
Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovas prof. Pentti Ensio Hakkarainen.
Projektas vykdytas 2012-10-02–2015-10-02.

 

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams". Nr. VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001.
Partneris – LEU Personalo direkcija. Koordinatorė Regina Makarkova.
Projektas vykdytas 2012-04-10–2015-08-31.

 

Lietuvių šneka valdomos paslaugos (Liepa).
Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Tomas Petkus.
Projektas vykdytas 2013-02-15–2015-08-15.

 

Investavimo strategijos nedidelei šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, įgyvendinimo priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“ (visuotinė dotacija). Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060.
Pareiškėjas – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas.
Projektas vykdytas 2013-05-02–2015-09-30.

 

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (III etapas).

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“. Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–010.

Partneris - LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2012-12-28–2015-06-28.

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų informacinės infrastruktūros plėtra Lietuvos edukologijos universitete.
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“. Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010.
Pareiškėjas – LEU Projektų ir inovacijų skyrius. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis.
Projektas vykdytas 2012-09-13–2015-10-30.

 

Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra.
Nacionalinės studijų programos priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas ir prieinamumo užtikrinimas“ veikla „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007. Baltistikos centrų asociacijos nuoroda.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė dr. Jurga Trimonytė Bikelienė.
Projektas vykdytas 2012-09-12–2015-07-31.

 

Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart). 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatoriai prof. habil. dr. Piotras Vasiljevas ir doc. dr. Regimantas Bareikis.
Projektas vykdytas 2012-08-14–2014-08-14.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas).
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas". Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas.
Projektas vykdytas 2012-04-19–2014-05-22.

 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Tomas Jovaiša.
Projektas vykdytas 2012-04-11–2014-04-11.

 

IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas.
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Nr. VP2-3. 1-IVPK-12-K-01-005.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Laimutė Bučienė.
Projektas vykdytas 2012-04-20–2014-10-20.

 

Ugdymas karjerai. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-123. 
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė. 
Projektas vykdytas 2012-02-27–2015-02-26.

 

Įvairių krypčių aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimas (VARIOUS -25). 
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“. Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Regimantas Bareikis.
Projektas vykdytas 2012-02-22–2013-12-31.

 

Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 klasių bendrųjų programų pagrindu. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002.
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas dr. Raimundas Žaltauskas. 
Projektas vykdytas 2011-11-21–2014-03-21.

 

Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymo aplinkas
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003. 
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas doc. dr. Dalius Dapkus. 
Projektas vykdytas 2011-11-21–2013-12-08.

 

Studentų verslumo įgūdžių stiprinimas, panaudojant europinį verslumo ugdymo modelį Europrise.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas". Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-014. 
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Anicetas Ignotas. 
Projektas vykdytas 2011-11-09–2013-11-09.

 

Periodinių mokslo leidinių leidyba. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 3 prioritetas „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002.
Partneriai – LEU Istorijos fakultetas, Leidykla. Koordinatorė doc. dr. Sandra Grigaravičiūtė. 
Projektas vykdytas 2011-06-23–2014-06-21.

 

T klasė. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-004.
Partneris – LEU Studijų direkcija. Koordinatorė doc. dr. Alona Rauckienė.
Projektas vykdytas 2011-08-02–2013-08-02.

 

Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007. 
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Lina Murinienė. 
Projektas vykdytas  2011-08-04–2013-08-04.

 

11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas". Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-118. 
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė prof. Marijona Barkauskaitė. 
Projektas vykdytas 2011-07-21–2013-07-21.

 

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką programa „Labas EKO". 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonė „Visuomenės informavimas ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas". Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-120.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė. 
Projektas vykdytas 2011-04-01–2013-05-31.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo srityje.  
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas". Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-003. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas.
Projektas vykdytas 2011-08-03–2013-01-03.

 

Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas". Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-009. 
Pareiškėjas – LEU Socialinių edukacijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2011-08-03–2013-07-03.

 

Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas". Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2011-05-13–2015-01-19.

 

Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas pradinio ugdymo įstaigose. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje". Nr. VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-006.
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė Danguolė Vasiukevičiūtė. 
Projektas vykdytas 2011-04-20 – 2013-04-20.

 

Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje". Nr. VP1-2.3-SMM-06-K-01-001. 
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Agnė Brandišauskienė. 
Projektas vykdytas 2011-04-20 – 2013-04-20.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas". Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2011-03-26 – 2011-10-26.

 

„TOC for education" metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo formas. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-058. 
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė lekt. Rita Ilgūnienė. 
Projektas vykdytas 2010-11-25 – 2012-11-25.

 

Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010. 
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Piotras Vasiljevas. 
Projektas vykdytas 2010-10-26 – 2013-10-26.

 

II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos). 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonė „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas". Nr. VP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001. 
Partneris – LEU Studijų skyrius. Koordinatorė Olga Lokienė.
Projektas vykdytas 2010-09-01 – 2013-08-31.

 

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra.

2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001.

Partneris – LEU Tarptautinių ryšių skyrius. Koordinatorius Kęstutis Šalavėjus.

Projektas vykdytas 2010-09-28 – 2015-06-28.

 

Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas. 
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“. Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Piotras Vasiljevas. 
Projektas vykdytas 2010-08-23 – 2015-06-30.

 

Aukštos kvalifikacijos specialistų atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002. 
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. dr. Virginijus Sruoga. 
Projektas vykdytas 2010-07-07 – 2014-09-30.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001.
Partneris – LEU Akademinių reikalų direkcija. Koordinatorius Justinas Monkevičius.
Projektas vykdytas 2010-04-22 – 2015-07-01.

 

Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-046. 
Pareiškėjas – LEU. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas. 
Projektas  vykdytas  2010-04-01 – 2013-06-28.

 

Edukologų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Lietuvos edukologijos universitete. 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-062.

Pareiškėjas – LEU. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas.  
Projektas vykdytas 2010-04-01 – 2013-01-31.


Paukštininkystės ūkiuose naudojamo vandens kokybės gerinimo fizikiniais metodais sistemos įdiegimas, gerinant paukščių produktyvumą ir produkcijos kokybę. 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“. Nr. 1PM-PV-09-1-001494-PR001. 
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovė doc. dr. Rasa Bobinienė. 
Projektas vykdytas 2010-03-31 – 2013-04-01.

 

Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ . Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014. 
Pareiškėjas – LEU Projektų ir inovacijų skyrius. Vadovė Vijolė Mauragienė.
Projektas vykdytas 2010-03-08 – 2013-10-01.

 

Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ . Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-105.
Pareiškėjas – LEU Personalo skyrius. Vadovė Loreta Damauskienė.
Projektas vykdytas 2009-08-12 – 2011-12-23.

 

Žemdirbių, ūkininkaujančių mažai palankiose vietovėse, mokymai. 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“. Nr. 1PM-PV-09-1-000921-PR001.
Pareiškėjas – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Vadovė dr. Angelė Kaušylienė. 
Projektas vykdytas  2009-09-23 – 2011-06-15.

Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto mokomojo korpuso renovacija (rekonstrukcija). 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu“. Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-02-035. 
Pareiškėjas – LEU Teisės ir viešųjų pirkimų centras. Vadovė Lina Stankevičienė.

Projektas vykdytas 2009-08-05 – 2015-02-27.

 

Vilniaus pedagoginio universiteto mokomojo korpuso renovacija
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu“. Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-02-030. 
Pareiškėjas – LEU Ūkio direkcija. Vadovė Regina Baltikauskienė.  
Projektas vykdytas 2009-08-05 – 2011-10-15.

VPU II rūmų renovacija. 
2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-121. 
Pareiškėjas – LEU Ūkio direkcija. Vadovė Regina Baltikauskienė. 
Projektas vykdytas 2008-11-11 – 2011-08-31.

 

Švietimo vadybos magistrantūros studijų sukūrimas Vilniaus pedagoginiame universitete. 
Pareiškėjas – Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Raimundas Dužinskas.
Projektas vykdytas 2006-06-01 – 2008-10-15.

Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas.
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Nr. BPD 2004-ESF-2.4-03-05/0161.
Pareiškėjas – Ugdymo mokslų fakultetas fakultetas. Vadovė prof. Marija Barkauskaitė. 
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-01-31.

 

Mokymo ir metodinės medžiagos mokytojams sukūrimas, siekiant suteikti jiems naujų vartotojų ugdymo kompetencijų, atitinkančių šiuolaikinės visuomenės poreikius.
Pareiškėjas –  Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovė doc. dr. Rūta Dačiulytė.
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-04-31. 

Studijų kokybės gerinimas ir mokymo paslaugų plėtra diegiant inovatyvias mokymo formas ir metodus Vilniaus pedagoginiame universitete.
Pareiškėjas – Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Raimundas Dužinskas.
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-10-15.

 

Vaikų gerovės srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos kėlimui būtinos infrastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universitetuose.
Pareiškėjas – Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė prof. Giedrė Kvieskienė.
Projektas vykdytas 2005-04-01 – 2008-02-16.

 

Atvira virtuali informatikos mokytojų mokymo aplinka
Pareiškėjas – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovė prof. Joana Lipeikienė.
Projektas vykdytas 2005-03-17 – 2006-09-16.

 

Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus.
Pareiškėjas – Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytautas Bernotas.
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-06-30.

 

Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių - pedagoginių kompetencijų tobulinimo mokymo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas.
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2-o prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 2.4. priemonė Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas. Nr.2004-ESF-2.4-028.

Pareiškėjas – Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė prof. Giedrė Kvieskienė. 
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-04-30.

 

Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programos.
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento2-o prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra priemonė 2.4. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas. Nr.BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0158-05.
Partneris – Ugdymo mokslų fakultetas fakultetas. Vadovė doc. dr. Alvyra Galkienė.
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-02.

 

Magistrantūros studijų modulinės programos Karjeros konsultavimas sukūrimas ir įgyvendinimas.
Partneris – Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė dr. E. Rodzevičiūtė. 
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2008-02.

 

Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos regionus.
Partneris – Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė dr. E. Rodzevičiūtė.

Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-02.

 

Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje. 
Partneris – Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Dalia Survutaitė.
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2008.

Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas.
Partneris – Ugdymo mokslo fakultetas. Vadovė prof. Marija Barkauskaitė. 
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2007.

 


Nacionaliniai projektai

 

Pagalbos šeimai politika, siekiant padėti tėvams įgyti pozityvios tėvystės įgūdžius (Nr. DOTSUT-98 (09.3.3.-LMT-K-712-07-0087))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Sigita Burvytė

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-06-30.

 

Jaunų benamių, gyvenančių nakvynės namuose, ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos (DOTSUT-96 (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-07-0070))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Elena Kocai

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-06-30

 

„Kodėl tu gyveni vandenyje?"

Vilniaus miesto savivaldybės 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga"/ Sutarties Nr. A72-1105/17 (31.36-TD2).

Pareiškėjas – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovė prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė.

Projektas vykdomas – 2017-06-08 – 2017-12-15.

 

„Geroji bibliotekos patirtis + tarptautiškumas = bibliotekos paslaugų kokybė. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje ir sklaidos seminaro organizavimas“.

„Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) V finansuojamos veiklos „Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai (konferencijos, rinkinių tyrimai, diskusijos, forumai ir kiti panašaus pobūdžio projektai (išskyrus parodas), dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose, programose, konferencijose) ir su jais susiję Atminties institucijų leidžiami leidiniai, publikacijos“. Sutarties Nr. S/ATI – 123(6.33)/2017

Pareiškėjas – LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyrius. Vadovė – Irena Kuzminskienė.

Projektas vykdomas – 2017-05-15 – 2017-10-30.

 

Studentų liaudies muzikos festivalis „Linksminkimos"

BĮ Lietuvos kultūros tarybos Tęstinių mėgėjų meno renginiai. Sutarties Nr. S/MEM - S7(6.25)/2017

Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė.

Projektas vykdomas – 2017-05-01 – 2017-12-15.

 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atnaujinimui“. 

Lietuvos kultūros ministerijos Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo programa. Sutarties Nr. IST 17/30.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas – doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdomas – 2017-04-26 – 2017-12-31.

 

Leidinys „Lietuvos reformacijos ir protestantizmo keliais“. Kelionių vadovas. 

 Lietuvos kultūros ministerijos Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo programa. Sutarties Nr. IST 17/32.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas – doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdomas – 2017-04-26 – 2017-12-31

 

Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“.

Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. kultūros ir meno finansavimo konkurso programa „Kvalifikacijos kėlimas“. Sutarties Nr. S/KVA-20(6.50)/2017.

Pareiškėjas – LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyrius. Vadovė – Irena Kuzminskienė.

Projektas vykdomas – 2017-03-01 – 2017-10-31.

 

Lietuvių kalbos gramatinių formų dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai.

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-15/2016.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė – doc. dr. Lina Murinienė.

Projekto trukmė 2016-02-01–2017-10-31.

 

Platono „Gorgijas": tyrimas ir vertinimas.

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-034/2015.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdomas 2015-05-01 – 2017-06-30.

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro 2016 m. veiklos prioritetai.

ŠMM programa plėtoti studijų tarptautiškumą ir stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą. Sutarties Nr. S-161.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vidas Valskys.

Projektas vykdytas – 2016-03-18–2016-12-09.

 

Konferencija „Gotfrydas Ostermejeris – lietuvių kalbotyros pradininkas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros priemonės projektinis finansavimas. Sutarties Nr. SA-16/3.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Jurga Bikelienė-Trimonytė.

Projektas vykdytas 2016-05-18–2016-05-30.

 

Mobilioji aplikacija „VilniusGO“.

Lietuvos kultūros tarybos programa Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai. Projekto Nr. S/ATI-152(6.33)/2016.

Partneris – LEU Mokslo ir inovacijų direkcijos Projektų skyrius. Koordinatorius dokt. Vilius Šadauskas.

Projektas vykdytas 2016-05-02– 2016-12-01.

 

Sporto inventoriaus įsigijimas.

Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa. Sutarties Nr. FS-38.

Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas  2016-02-09–2016-12-30.

 

Sporto srities darbuotojų mokslinės kvalifikacijos tobulinimas.

Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa. Sutarties Nr. FS-35.

Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2016-02-09–2016-12-30.

 

Sudėtingos infrastruktūros objektų finansavimas.

ŠMM Studijų ir mokslo plėtros programa. Sutarties Nr. S-348.

Pareiškėjas – LEU Infrastruktūros direkcijos statinių eksploatacijos ir priežiūros skyrius. Koordinatorius Romas Bobvinkovas.

Projektas vykdytas 2016-06-08–2016-12-30.

 

Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2016 m. aplinkos apsaugos rėmimo programa. Sutarties Nr. 07S-2016-21-AAP.

Pareiškėjas – LEU Gamtos matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas – prof. dr. Remigijus Noreika.

Projektas vykdytas 2016-08-10–2016-12-30.

 

Naujųjų svetimžodžių funkcionavimo lietuvių bendrinėje kalboje tyrimas: 2014–2016 m.
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa. Nr. K-12/2014.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Jurgita Girčienė.

Projektas vykdytas 2014-04-11 – 2016-12-31.

 

Ultragarsinio augalinių bioląstelių skaidymo įrenginio reaktoriaus kūrimas ir tyrimas.

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-018/2014.

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas habil. dr. Piotr Vasiljev.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2016-12-31.

 

Gilles‘is Deleuze‘as: filosofija ir menas.

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP- 067/2014.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Jūratė Rubavičienė.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2016-12-31.

 

Mokslinės monografijos "Su mirtimi susitarti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pab.–XVII a.)" leidyba".

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-062/2016.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė dr. Raimonda Ragauskienė.

Projektas vykdytas 2016-04-01 – 2016-12-31.

 

Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete.

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-058/2016.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas dr. Domininkas Burba.

Projektas vykdytas 2016-04-01 – 2016-12-31.

 

Labas, gamta! Štai ir aš!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo  programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio sauga“ Nr. A72-1426116(3.1.36-TD2).

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė.

Projektas vykdytas 2016-09-12 – 2016-12-15

 

Žaliojo Vilniaus vaikai

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo  programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio sauga“ Nr. A72-1426116(3.1.36-TD2).

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.Vadovė dr. Inga Kepalienė.

Projektas vykdytas 2016-09-12 – 2016-12-15

 

Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m.

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-16387.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas – doc. dr. Robertas Jurgaitis.

Projektas vykdytas 2016-09-01 – 2016-12-31.

 

Tarptautinė mokslinė studentų lituanistų stovykla

Švietimo ir mokslo ministerijos programa „Studijų ir mokslo plėtra“ (kodas – 12-01). Sutarties Nr. S-248.

Pareiškėjas – LEU Mokslo skyrius. Vadovė Brigita Meškonytė.

Projektas vykdytas 2016-05-04–2016-06-30

 

Praktinis studentų verslumo ugdymas Lietuvos edukologijos universitete: esamos situacijos analizė ir rekomendacijų parengimas

Švietimo ir mokslo ministerijos programa „Studijų ir mokslo plėtra“ (kodas – 12-01). Sutarties Nr.S-667.

Pareiškėjas – LEU Mokslo skyrius. Vadovė Salomėja Lukaitė.

Projektas vykdytas 2015-10-15–2015-12-16

 

Pradinių klasių mokinių aplinkosauginių įgūdžių, nuostatų ugdymas pasitelkus miesto žaliąsias aplinkas ir augintinius

Vilniaus miesto savivaldybės 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga". Nr. A72-1157/15 (3.1.36-AD4).

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Projekto vadovė dr. Rita Makarskaitė.

Projektas vykdytas 2015-09-28 – 2015-12-15.

 

Studentų liaudiškos muzikos festivalis "Linksminkimos"

Mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo programa. Nr. 04-005-01-02-12.

Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė dr. Jolanta Sadauskienė.

Projektas vykdytas 2015-06-01 – 2015-12-15.

 

Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547 – 1655 m.

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009 – 2015 metų programa. Nr. LIT-9-42.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdytas 2015-03-02 – 2015-12-31.

 

Grigalius Nysietis, Homilijos apie palaiminimus.

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa. Nr. LIT-8-81.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Saulius Rumšas.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2015-12-31.

 

Filonas Aleksandrietis ir filosofinė graikų kultūra

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-064/2014.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdytas 2014-04-01 – 2015-06-30.

 

Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje

Projektas remiamas Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos. Nr. 004/75

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Sigutė Radzevičienė.

Projektas vykdytas 2013-03-01 – 2015-02-28.

 

Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas.

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011-2020 metų programa. Nr. K-2/2012.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Lina Murinienė.

Projektas vykdytas 2012-02-01 – 2014-12-31.

 

Eugenijaus Jovaišos monografijos “Aisčiai. Raida“ leidyba

Prioritetinės veiklos sritis „Kultūros produktų ir paslaugų kūrimas“, prioritetas „Lietuvių literatūros leidyba“ Nr. LKT/S (5.20)-LEL-109.

Pareiškėjas – LEU leidykla. Vadovas Jonas Balčiūnas

Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2014-12-01.


Istoriko A. Šapokos egodokumentinis paveldas

Prioritetinės veiklos sritis „Kultūros produktų ir paslaugų kūrimas“, prioritetas „Lietuvių literatūros leidyba“ Nr. LKT/S (5.20)-LEL-145

Pareiškėjas – LEU istorijos fakultetas. Vadovas dr. Valdas Selenis

Projektas vykdytas 2014-08-01 – 2014-11-30.

 

Beieškant lietuvių Lietuvos istorijoje: Adolfo Šapokos korespondencija
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa. Nr. LIT – 13046.
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Valdas Selenis
Projektas vykdytas 2013-04-01 – 2014-06-30.

 

Inovacijos lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos
Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 metų programa. 
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Vilma Leonavičienė. 
Projektas vykdytas 2009 – 2013.

 

Lietuvių literatūra ir reklama.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Nr. LIT-6-11. 
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas doc. dr. Dainius Vaitiekūnas.
Projektas vykdytas 2012 – 2013 m.

 

Prasmės raiškos problema Vandos Juknaitės kūryboje.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Nr. LIT-6-9.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Gitana Vanagaitė.
Projektas vykdytas 2012 – 2013 m.

 

Platono „Filebas“: teksto tyrimas ir vertimas. 
Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-12191.
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Tatjana Aleknienė. 
Projektas vykdytas 2012-03-01 – 2013-12-31.

 

Šiuolaikinės Lietuvos lenkų laidotuvių giesmės. 
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. Nr. LIT-4-5
Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Kristina Syrnicka. 
Projektas vykdytas 2011-04-28 – 2013-12-31.

 

Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos.
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimas ir kaitos tyrimai 2011–2020 metais. Nr. Nr. K-9/2011.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorius prof. Vidas Kavaliauskas.
Projektas vykdytas 2011-01-31 – 2013.

 

Jordano Romana ir Getica: tyrimas, vertimas, mokslinis komentaras, leidimas. 
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. 
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Darius Alekna.
Projektas vykdytas 2011-04-26 – 2013-03-31.

 

Lietuvos olimpinės rinktinės narių rengimo Londono olimpinėms žaidynėms valdymas.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Projekto vadovas prof. habil. dr. Kazys Milašius.
Projektas vykdytas 2012-02-14 – 2012-12-31.

 

Lietuvos olimpinės rinktinės narių ir olimpinio rezervo sportininkų moksliniai tyrimai.
Lietuvos olimpinis sporto centras.
Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Projekto vadovas prof. habil. dr. Kazys Milašius.
Projektas vykdytas  2012-04-18 – 2012-12-31.

 

Plaukimo ergometro VASA Swim Ergometer, baidarių ergometro VASA Kayak Ergometer, jėgos paskirtymo platformos FDM- SX, veloergometro Monark 894E įsigijimas. 
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo rėmimo programa. 
Pareiškėjas – LEU, Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. habil. dr. Kazys Milašius.
Projektas vykdytas 2012-03-15 – 2012-12-31.

 

Naujos faunos. Taksonominė analizė ir naujos mokslui entobiontinių lepidoptera rūšys. 
Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-11347.
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2011-06-07 – 2012-12-31.

Skysčių transportavimui, skaidymui ir dozavimui skirtų ultragarsinių pjezomechaninių sistemų kūrimas. 
Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-065/2011.
Pareiškėjas – LEU Gamtos matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Piotr Vasiljevas. 
Projektas vykdytas 2011-06-01 – 2012-12-31.

 

Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir darbo rinkai. 
Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui". 
Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2011-05-02 – 2012-04-30.

 

Plotinas ir gnostikai: poleminis dialogas.
Mokslininkų iniciatyva parengti projektai. Nr. MIP-11338.
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė dr. Tatjana Aleknienė.
Projektas vykdytas 2011-06-01 – 2012-01-31.

 

VI studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos“.
Mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo programa. 
Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė dr. Jolanta Sadauskienė. 
Projektas vykdytas 2011-10-03 – 2011-12-01.

 

Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: tyrimai ir publikavimas.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. 
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis. 
Projektas vykdytas 2010-04-12 – 2012-05-31.

 

Tautinės vertybės 1990–2009 m. lietuvių išeivijos literatūroje. 
Mokslininkų grupių projektai. 
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vytautas Martinkus. 
Projektas vykdytas 2010-07-01 – 2012-01-05.

 

Technologijos mokslų srities populiarinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose.
Pareiškėjas –Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas doc. dr. Algimantas Rotmanas. 
Projektas vykdytas 2010-11-24 – 2010-12-24.

Europos literatūros komparatyvinio matmens tyrimas.
Mokslininkų grupių projektai.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė.
Projektas vykdytas 2010-10-05 – 2010-12-31.

 

Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje: istorinė raida ir transformacijos
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė (Vaičiulėnaitė). 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Estetinė literatūros gyvybė šiuolaikinėje lietuvių prozoje
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vytautas Martinkus. 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Kultūrinė XX amžiaus lietuvių literatūros savimonė (lyginamieji tyrinėjmai). 
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. 
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė dr. Reda Pabarčienė. 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Neatrastasis Ignas Šeinius. Gyvenimas ir kūryba Švedijoje.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė. 
Projektas vykdytas 2010-04-06 – 2010-12-31.

 

Išgyvenimo mokykla Aukštadvaryje.
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.
Pareiškėjas – Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas Sigitas Kamarauskas. 
Projektas vykdytas 2009-07-28 – 2009-08-01.

 

Tolerancijos ugdymo mokykla.
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.
Pareiškėjas – Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė Lina Bartkutė. 
Projektas vykdytas 2009-06-25 – 2009-12-23.

 

Ekosistemų vystymosi kryptys ir populiacijų filogeografijos molekuliniai tyrimai Baltijos regione.
Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
Partneris – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2009-04-10 – 2009-12-12.

 

Ateities pilietis.
Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.
Partneris – Socialinės edukacijos fakultetas. Atsakingas asmuo Eglė Kvieskaitė.
Projektas vykdytas 2009 m.

Mes – žmonės.
Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.
Partneris – Socialinės edukacijos fakultetas. Atsakingas asmuo Eglė Kvieskaitė. 
Projektas vykdytas 2009 m.

 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo galimybės.
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovė doc. dr. Stasė Ustilaitė. 
Projektas vykdytas 2008-10-01 – 2008-12-30.

 

Paskutinio apledėjimo Lietuvoje periglacialinės zonos tyrimo objektų ištyrimas (Paleoklimatas).
Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
Partneris – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas doc. dr. Kęstutis Jonas Švedas.
Projektas vykdytas 2009-04-10 – 2009-12-01.

Strateginių regionų biologinė įvairovė. Naujos mokslui rūšys. 3 etapas: evoliucinės tendencijos ir norminimas.
Pareiškėjas – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2008-04-09 – 2008-12-20.

Vietos kultūros paveldo tyrimai bendruomenėms.
Tūkstantmečio minėjimo direkcijos šviečiamųjų kultūros paveldo projektų programa.
Pareiškėjas – Istorijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Daiva Vaišnienė. 
Projektas vykdytas 2008-04-01 – 2008-11-28.

 

Naujos filogenetinės hipotezės apie augalus minuojančius primityvius Lepidoptera Baltijos regione ir pasaulio faunoje remiantis molekuliniais duomenimis.
Partneris – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2008-03-19 – 2008-12-12. 

 

Mokytojų ir sporto trenerių profesinių kompetencijų kėlimas.
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovė doc. dr. E. Riaubienė. 
Projektas vykdytas 2008-01-03 – 2008-10-31.  

Stabilaus jodo papildo įtaka kiaušinių maistinėms savybėms ir morfologiniams rodikliams.
Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Vytautas Konstantinas Sirvydis. 
Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-31.

 

Šviečiamoji veikla: kalbotyros istorija, naujausi tyrinėjimai ir kitos aktualijos.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vincentas Drotvinas.  
Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-31.

 

Jaunųjų sportininkų rengimo valdymas.
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.  
Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-30.

 

Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo programa (Pekinas 2008).
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2008-01 – 2008-12. 

Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo programa (Vankuveris 2010).
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.
Projektas vykdytas 2008-01 – 2008-12.

Vilniaus žemutinės pilies biografinis žodynas. 
Valdovų rūmų paramos fondo užsakymas.
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas.
Projektas vykdytas 2007 – 2011 m.

 

Klimato kaitos atspindys paskutiniojo ledynmečio-tarpledynmečio ciklo nuosėdose (Paleoklimatas).
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Valentinas Baltrūnas. 
Projektas vykdytas 2007-06-01 – 2009-12-31.

 

Gyvenamosios vietovės istorija: žmonės, įvykiai, paminklai.
Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.
Pareiškėjas – Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Benediktas Šetkus. 
Projektas vykdytas 2007-04-07 – 2008-12-10

 

Europos kultūrų dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytautas Martinkus. 
Projektas vykdytas 2007-04-01 – 2008-12-15.

Natūralaus antioksidanto karotinoido likopeno poveikis paukščiams.
Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Vytautas Konstantinas Sirvydis.  
Projektas vykdytas 2007-01 – 2007-12.

 

Miško medžių ir krūmų genetinių išteklių išsaugojimas kintančios aplinkos sąlygomis. Genetinės įvairovės tyrimas, vertingų genotipų atranka ir įvertinimas trumpos apyvartos želdinių kūrimui.
Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. dr. Remigijus Noreika. 
Projektas vykdytas 2006–2007 m.

 

Gluosnių genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūros, genetinių išteklių atnaujinimo, dauginimo ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimo saugojimui Augalų genų banke.
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. dr. Remigijus Noreika.
Projektas vykdytas 2004–2008.


                                                                          Tarptautiniai projektai

 

Inovatyvumo ir kūrybingumo ugdymas mokyklose (Teaching for Innovation and Creativity in schools).

Erasmus+ Strateginės partnerystės programa. Sutarties Nr. 2016-1-LT01-KA201-023162.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2016-09-01–2018-08-31(veiklos pradedamos 2017-01-23).

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse

Švietimo mainų paramos fondas, ES Erasmus+ programa (KA103), Nr. 2016-1-LT01-KA103-022807

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, vadovės Gintarė Paulauskaitė ir Jurgita Mickevičienė.

Projektas vykdomas 2016-06-01 – 2018-05-31.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp šalių ir šalių Partnerių

Švietimo mainų paramos fondas, ES Erasmus+ programa (KA107), Nr. 2016-1-LT01-KA107-023066                 

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, vadovės Gintarė Paulauskaitė ir Sofija Pivoriūnienė.

Projektas vykdomas 2016-06-01 – 2018-05-31.

 

Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006.

Pareiškėjas – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2016-04-30 (projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2017-04-30 ).

 

Erasmus+ ir kitoms tarptautinėms aukštojo mokslo programoms vykdyti

Švietimo mainų paramos fondo ir Valstybės biudžeto lėšos Erasmus+ programos vykdymui, Nr. 2017-LT-NAC-100

Partneris – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, koordinatorės Gintarė Paulauskaitė ir Jurgita Mickevičiūtė.              

Projektas vykdomas 2017-01-01 – 2017-11-30.

 

Verslo perdavimo kooperacijos modeliai užtikrinantys inovatyvių įmonių ir verslininkų veiklos tęstinumą ir augimą.

Europos Sąjungos strategija Baltijos jūros regionui Nr. #S93.

Partneris – LEU. Projekto koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdomas 2016-02-19 – 2017-03-31.

 

Savižudybės rizikos mažinimas per edukaciją.

Nordplus Adult 2015 programa. Nr. NPAD-2015/10279.

Partneris – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas 2015-09 – 2017-09.

  

Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės.

Erasmus+ programos antras pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės. Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Milda Brėdikytė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2017-08-31.

  

Šiaurės ir Baltijos šalių kalbų kavinė.

Nordplus Adult 2015 programa.  NPAD-2015/10276.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2017-10-01.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir Partnerių

Erasmus+ programos 1 pagridninis veiksmas – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Nr. 2015-1-LT01-KA107-013345.

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių skyrius. Koordinatorė Inga Stanikaitė.

Projektas vykdomas 2015-06-01 – 2017-05-31.

6-8 metų vaikų muzikinės klausos ir balso aparato koordinacija dainavimo proceso metu: lyginamoji studija Latvijoje, Lietuvoje ir Taivanyje.

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programa. Nr. TAP-LLT-04/2015.

Pareiškėjas – Ugdymo mokslų fakultetas. Projekto vadovė dr. Asta Rauduvaitė.

Projektas vykdomas 2015-01-01 – 2017-12-31.

  

Papildoma savitarpio pagalba anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, besimokantiesiems su specifiniais mokymosi skirtumais.

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2014-1-DE02-KA200-001093.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2014-09-01 – 2017-08-31.

 

Įtraukusis ugdymas: Sociopsichologinis, edukacinis ir socialinis aspektai.

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2014-1-LT01-KA200-000595.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Alvyra Galkienė.

Projektas vykdomas 2014-09-01 – 2017-08-31.

 

Inovacijos lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos.

ŠMM   lėšų skyrimo užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams kvietimas. Sutarties Nr. S-160.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdytas 2016-07–2016-12.

 

Productivity, most important threats and seasonal migration routes of the north-eastern European population of the little tern Sterna/Sternula albifrons.

Biologinės įvairovės funkcionavimas aplinkoje. Sutarties Nr. 1/2014-2016.

Partneris – LEU Gamtos matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Petras Kurlavičius.

Projektas vykdytas 2014-02-25– 2016.

 

Kitos kartos aprūpinimas aktyviam įsitraukimui į mokslą ENGAGE - Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science.
7BP finansavimo schema - Coordination and support action. Nr. 612269.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Dalius Dapkus.
Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2016-12-31.

 

Jaunimo kaip sociokultūrinės erdvės subjekto ypatumai globalizacijos ir informacinės visuomenės sąlygomis.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Nr. TAP LB-11/2015.

Pareiškėjas – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Projekto vadovė prof. dr. Vilija Grincevičienė.

Projektas vykdytas 2015-01-01 – 2016-12-31.

 

Mitologija, identitetas ir kultūra Baltijos ir Šiaurės šalyse.

Norplus Higher Education programa. Nr. NPHE-2013/10272.

Partneris – LEU ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Baltijos ir Šiaurės šalių kultūriniai mainai.

Nordplus Higher Education 2015 programa.  NPHE-2015/10294.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Projekto vadovė Vilma Leonavičienė. Papildoma informacija.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Šiaurės šalių muzikinio švietimo tinklas.

Nordplus Higher Education programa. Nr. NPHE-2015/10071.

Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė - doc. dr. Jolanta Lasauskienė.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Egzegezės tradicijos antikos filosofijoje, judaizme ir krikščionybėje: kilmė ir kultūrinis kontekstas.

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“. Nr. CH-3-ŠMM-02/08.

Paraeiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Projekto vadovė Prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė. Papildoma informacija.

Projektas vykdytas 2016-01-01 – 2016-09-30.

 

Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per mokymąsi visą gyvenimą, motyvacijos didinimą, interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas (Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-014).

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“.

Partneris – LEU. Projekto koordinatorius doc.dr. Angelė Kaušylienė

Partneris – Lietuvos vaikų fondas.

Pareiškėjas – VšĮ Trakų švietimo centras.

Projektas vykdytas  2016-04-13 – 2016-09-30.

 

Fizikos mokymo horizontai.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus+. Nr. 540130-LLP-1_FR-ERASMUS-ENW.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Romualda Lazauskaitė.

Projektas vykdytas 2013-10-01 – 2016-09-30.

 

Mokykla ir darbas.

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Strateginės partnerystės. Nr. 2014-1-IT02-KA201-003985.

Partneris - LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė Irena Navickienė.

Projektas vykdytas 2014-09-01 – 2016-08-30.

 

Įsipareigojimas demokratijai, stiprinant moterų dalyvavimą.

Europos Komisijos specifinės programos "Europe for Citizens" papogramė „Strand2: Democratic engagement and civic participation".

Partneris – Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. habil. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2015-01-15 – 2016-06-01.

  

Partnerystė ugdant ir tiriant atsakingą gyvenseną.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. Nr. 526087-LLP-1-2012-1-NO-ERASMUS-ENWA.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2012-07-30 – 2015-09-30.

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro prioritetai jubiliejiniais (550 m. Lietuvos ir Gruzijos oficialiems santykiam) 2015 metams.

Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų programa.

Pareiškėjas – LEU Lituanistiko fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Regina Rinkauskienė.

Projektas vykdytas 2015 m.

 

Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungois profesinio mokymo įstaigose - INCOM-VET.

Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci poprogramė Naujovių perkėlimas. Nr. LLP-LDV_TOI-2013-LT-0145.

Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Julita Navaitienė.

Projektas vykdytas 2013-10-01 – 2015-09-30.

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste (III etapas).

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Nr. EAC-2010-1388/1.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2014-01-12 – 2015-07-11.

 

Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą.
Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programa. Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141-P3.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.
Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2015-06-30.

 

Aristo: Europos jaunųjų sportininkų sveikatos ir treniruočių stebėsenos protokolas

Europos Komisijos specifinė programa „Youth and sport". Nr C2NO7-11ML-1113-0241-9.

Partneris – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Koordinatorė Eglė Kemerytė-Riaubienė.

Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2015-06-30.

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro 2014 m. veiklos prioritetai.
Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų programa. Nr. S-211.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Diana Steiblienė.
Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2014-12-31.

 

Socialinio pedagogo kompetencijų tobulinimas medijacija.
Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programa. Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.
Projektas vykdytas 2013-10-01 – 2015-04-01.

 

Lietuvos ir Prancūzijos kultūriniai mainai XX – XXI amžiuje: įvaizdžių kaita.
Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė prof. dr. Nijolė Kašelionienė.
Projektas vykdytas 2013 – 2014-12.

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste (II etapas). 
Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa.  Nr. EAC-2010-1388/1. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2012-12-22 – 2014-01-11.

 

Mokymasis prie židinio.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig. Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT00030.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė Irena Navickienė.
Projektas vykdytas 2012-08-01 – 2014-07-31.

 

CredAbility: kurti ir akredituoti mokymo programą teikti menus Europos kalėjimuose.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci. Nr. 2012-1-GB2-LEO05-07919.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Vilmantė Aleksienė.
Projektas vykdytas 2012-01-10 – 2014-09-30.

 

Vyresnės kartos žinių perdavimas jaunajai kartai ir pradedantiems verslą.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci. LLP-LdV-TOI-2012-LT-01108-P3.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.
Projektas vykdytas 2012 – 2014 m.

 

Hibridinės sistemos dendrimeras-gadolinis Gd(III)- nanodeimantas tyrimas kaip naujo kontrastinio agento magnetinio rezonanso (MRI) vaizdinimui. 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2011-2015 metų programa.  TAP-LU-11-009
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Rimantas Vaišnoras.
Projektas vykdytas 2012-02-17 – 2013-12-31.

 

Pedagogikos ir švietimo vadybos studijų turinio modernizavimas ir plėtra Vidurinės Azijos šalyse. 
Mokymosi visą gyvenimą programa. Tempus. Nr. 517504-TEMPUS-1-2011-1-ES-TEMPUS-JPCR.
Partneris – LEU Edukacinių tyrimų institutas. Koordinatorius prof. habil. dr. Rimantas Želvys. 
Projektas vykdytas 2011-10-15 – 2015-04-14.

 

Inovatyvios smulkios ir vidutinės įmonės pagal lytį ir amžių – Quick IGA. 
INTERREG IV Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa. Nr. 073.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2011-09-29 – 2014-03-28.

 

Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. Nr. 517961-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ENW.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2011-09-01 – 2014-09-01.

 

Kompleksinių atominių struktūrų apskaičiavimas.
Lietuvos ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo 2011-2013 metų programa.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas.
Projektas vykdytas 2011–2013 m.

 

Nuoseklus vystymasis muzikiniame ugdyme. 
Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus. 
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė. 
Projektas vykdytas 2011-01-24 – 2013-12-15.

 

Atominių struktūrų skaičiavimai ir jų taikymas astronomijoje ir plazmos fizikoje. 
Visby programa.
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Gediminas Gaigalas. 
Projektas vykdytas 2010-08-30 – 2013-09-30.

 

Klimato simboliai mene ir technologijose.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus. 
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas, Meninio ugdymo katedra. Koordinatorius prof. Vaidas Matonis. 
Projektas vykdytas 2010-11-30 – 2012 m.

 

Mokymų kokybės matavimo įrankis (MELIOR). 
Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci Inovacijų perkėlimas. Nr. 2010-1-ES-LEO 05-20952. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2010-10-01 – 2012-09-30.

Dendrimerai biomediciniuose taikymuose. 
COST TD0802 programa.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras.
Projektas vykdytas 2009–2012 m. 

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste. 
Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa.  Nr. EAC-2010-1388. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas  2011-07-27 – 2012-07-26.

 

Kalbos Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje: dabartinė padėtis, perspektyvos, regioninė sąveika. 
Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. 
Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Gintautas Kundrotas. 
Projektas vykdytas 2011-02-15 – 2012-01-05.

 

Inovatyvus R&D tinklas smulkioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione.
Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa.
Partneris – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2010-11-01 – 2011-10-31.

 

Lituanistikos tradicijų vystymas Maskvos valstybinio M.V. Lomonosovo universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos centre Lietuvos tūkstantmečio minėjimo metais.
Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programa. Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Gintautas Kundrotas.
Projektas vykdytas 2010-06-14 – 2010-12-15.

Suaugusiųjų žinių darbuotojų mokymo sprendimų stiprinimas (EKWALS). 
Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig. Nr. 504481-LLP-1-209-1-IT-GRUNDTVIG-GMP. 
Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas dr. Tomas Jovaiša. 
Projektas vykdytas 2010-03-03 – 2011-10-31.

Norvegijos švietimo įstaigos patirties perdavimas vartotojų pilietiškumo švietimo srityje
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir eurointegracinio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas). 
Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2010-01-29 – 2010-10-30.

 

Socialinės srities profesionalų gebėjimų stiprinimas
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir eurointegracinio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas). 
Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas Mindaugas Briedis. 
Projektas vykdytas 2010-01-28 – 2010-10-30.

 

Plazmoninės komponentės ir įrenginiai. 
COST MP0803 programa.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras.
Projektas vykdytas 2009-02-01 – 2012-05-31.

 

Gamtos mokslų mokytojų mokymas pažangiais metodais.
7-oji bendroji programa Pajėgumai (Mokslas visuomenėje). Nr. SIS-CT-2009-234870. 
Partneris – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Dalius Dapkus.
Projektas vykdytas 2009-05-01 – 2012-05-01.

 

Trijų socialinio darbo studijų ciklų šešiose Europos šalyse plėtojimas.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Tempus. Nr. 144562-TEMPUS-2008-UK-JPCR. 
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.
Projektas vykdytas 2009-01-15 – 2012-01-15.

Anglų kalbos (A2 / B1) svetainė mišriam mokymuisi internete ir auditorijoje „Atsakingas už savo pasaulį“, skirta suaugusiems.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Adult Learning. 
Partneris – LEU Filologijos fakultetas. Koordinatorė lekt. Jovita Bagdonavičiūtė. 
Projektas vykdytas 2009-09-01 – 2010-09-01.

Socialinių ir jaunimo darbuotojų kultūrinės kompetencijos tobulinimas, taikomasis emocinis raštingumas bei socialinis įtraukimas.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci.
Pareiškėjas – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2009-08-01 – 2011-07-31.

Mokslas visuomenei.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig partnerystė. Nr. LLP-GRU-MP-2009-LT-00035.
Pagrindinis koordinatorius – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. doc. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė.
Projektas vykdytas 2009-08-01 – 2011-07-31.

Partnerystė ugdant ir tiriant atsakingą gyvenseną.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. 155927 –LLP-1-2009-1-NO-ERASMUS-ENWA.
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2009-07-30 – 2012-09-30.

Demokratija muzikos edukacijoje iš Šiaurės šalių perspektyvos, 2 dalis: socialinis teisingumas ir inkliuzija muzikos edukacijoje
.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Higher education.
Partneris – LEU Kultūros ir meno edukologijos institutas, Muzikos katedra. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė. 
Projektas vykdytas 2009-06-15 – 2010-10-01.

 

Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus. Nr. 142821-LLP-1-2008-1-UK-ERASMUS-ENW.
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2008-10-01 – 2011-09-30.

 

Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus. Nr. 517961-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ENW.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2012-05-28 – 2014-09-30.

 

Narkotikus vartojančių vaikų reabilitacijos tobulinimo ir reintegracijos programa.
Europos Komisijos specifinė programa „Narkomanijos prevencija ir informavimas“. Nr. JLS/2007/DPIP-1/03 30-CE-0227203/00-64.
Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė Renata Katinaitė.
Projektas vykdytas 2008-12-29 – 2011-03-28.

Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos regione.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Horizontal. 
Pareiškėjas – LEU Profesinės kompetencijos tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas.
Projektas vykdytas 2008-09-01 – 2010-07-01.

Tarpkultūrinė lyderystė Baltijos regione.
SIDA Baltijos jūros regiono programa.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2008-09-01 – 2009-03-31.

Medžiagų daugiapakopiais modeliavimas
COST P19 programa. 
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras. 
Projektas vykdytas 2008 – 2010-02-01.

 

Europos socialinės kultūrinės sienos – tradicinis suvokimas ir modernieji landšaftai.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus intensyvioji programa.
Partneris – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Saulius Stanaitis.
Projektas vykdytas 2007-10-01 – 2008-03-30.

 

Mokomasis žaidimas.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Comenius.
Partneris – LEU Matematikos ir informatikos fakultetas. Vadovė prof. Joana Lipeikienė. 
Projektas vykdytas 2006-10-01 – 2008-09-30.

Ultragarsinio elektroninių chipų mikrosuvirinimo tyrimas.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. dr. Piotras Vasiljevas. 
Projektas vykdytas 2006-04-01 – 2009-05-01.

Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą.
Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL programa. Nr. EQ/2004/1130-12/D4-180.
Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė Renata Katinaitė.
Projektas vykdytas 2004-12-01 – 2008-08-29. 

PHOREMOST. Nanofotonika iki molekulinio lygmens.
6-oji bendroji programa.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras. 
Projektas vykdytas 2004-10-01 – 2009-02-15.

 

 

 

 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Petras Stankevičius. Informacija atnaujinta: 2018-10-18 11:18