MOKSLO IR PROJEKTŲ SKYRIUS
 

Universiteto mokslo leidiniai

PERIODINIAI MOKSLO ŽURNALAI

 

Pedagogika 

Tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas. Leidinys priskiriamas socialinių mokslų srities edukologijos, švietimo sociologijos, švietimo vadybos krypčių mokslo darbams. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos, Universitetui nusipelniusių mokslininkų ir švietimo visuomenės veikėjų atsiminimai, diskusinės publikacijos.

Per metus išleidžiami 4 tomai.

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.);Directory of Open Access Journals (DOAJ); Education Research Complete (EBSCO Publishing); Index Copernicus; Modern Language Association International Bibliography (MLA); SCOPUS

 

 Istorija 

Žurnale publikuojami mokslo straipsniai, šaltiniai, recenzijos, konferencijų apžvalgos, istorikų ir visuomenės veikėjų atsiminimai, diskusinės publikacijos dėl kontraversiškai aiškinamų faktų ar dėl naujausių įvykių interpretacijų. „Istorijos“ žurnalo straipsniai recenzuojami bent dviejų recenzentų.

Per metus išleidžiami 4 tomai.

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

Historical abstracts; C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library); CSA: Sociological Abstracts; CSA Worlwide Political Science Abstracts; MLA: Modern Language Association International Bibliography; EBSCO Publishing: Academic Search Complete; EBSCO Publishing: TOC Premier; EBSCO Publishing: Current Abstracts, Web of Science Clarivate Analytics Master Journal List.

 

 Socialinis ugdymas

Periodinis, recenzuojamas socialinių mokslų žurnalas, kuriame publikuojami originalūs Lietuvos ir užsienio tyrėjų bei praktikų apibendrinamieji mokslinių tyrimų rezultatai bei socialinės plėtros darbai, anonsuojamos ir recenzuojamos monografijos.

Per metus išleidžiami 2–3 numeriai.

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

Index Copernicus    

SocINDEX with Full Text (EBSCO)  

SocINDEX (EBSCO)

 

Ugdymo psichologija 

Moksliniame žurnale publikuojami originalūs empiriniai tyrimai, teorinės ir metodologinės studijos, skirtos ugdymo(si) konteksto psichologinėms ir tarpdisciplininėms problemoms analizuoti, anonsuojamos ir recenzuojamos monografijos, publikuojamos refleksijos apie psichologijos mokslą ir jo raidą.

Per metus išleidžiamas 1 numeris.

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

Modern Language Association International Bibliography (MLA, EBSCO, Gale, ProQuest); Education Research Complete (EBSCO); Education Research Index (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); TOC Premier Table of Contents (EBSCO).

 

Žmogus ir žodis 

Periodinis mokslo darbų žurnalas, kurio tikslas – skelbti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių filologijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius  mokslinius tyrimus, atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant  suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, kultūros klausimais. Leidinį sudaro keturi sąsiuviniai: Didaktinė lingvistika, Literatūrologija, Svetimosios kalbos, Filosofija. Kiekvienas sąsiuvinis išleidžiamas kartą per metus.

 Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L); CSA: Sociological Abstracts; DOAJ; Index Copernicus; Humanities International Complete; Humanities International Index; Humanities Source; MLA Modern Language Association International Bibliography; The Philosopher's Index; TOC Premier Table of Contents; Ulrich's Periodicals Directory.

 

Geografija ir edukacija: mokslo almanachas

Periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2013 m. Žurnale spausdinami straipsniai, kuriuose nagrinėjami geografijos ir jos edukacijos klausimai sąsajoje su geografijos ugdymo praktika. Žurnalas yra tarpdisciplininio pobūdžio, kuriame publikuojami ne tik socialinių, fizinių, bet ir kitų mokslo sričių bei krypčių straipsniai, kurių objektas ir metodai turi aiškią geografinę dimensiją (istorijos, literatūros, menų, sporto, informatikos ir pan.) Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, lenkų ir kt. kalbomis.

Per metus išleidžiamas vienas numeris.

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

Education Research Complete (EBSCO Publishing)

Index Copernicus

 

Teksto slėpiniai 

Periodinis mokslo darbų žurnalas, kuriame spausdinami mokslo straipsniai: literatūros kūrinių analizės ir interpretacijos teorijos ir metodų klausimais; literatūros kūrinių analizės ir interpretacijos pavyzdžiai, lyginamieji tyrimai; recenzijos, mokslinių publikacijų vertimai; literatūros didaktikos.

Per metus išleidžiamas 1 numeris.

 

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

MLA International Bibliography

Literary Reference Center

 

Sporto mokslas 

Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas. Leidinys priskiriamas socialinių mokslų srities, sporto  edukologijos krypties, biomedicinos mokslų srities, sporto fiziologijos krypties, sveikatos, reabilitacijos, fizinio aktyvumo krypties, humanitarinių mokslų srities, sporto istorijos, filosofijos krypties mokslo darbams. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos.

Per metus išleidžiami 4 numeriai.

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

INDEX COPERNICUS

Vokietijos federalinio Sporto mokslo instituto literatūros duomenų bankas SPOLIT

 

 

TĘSTINIAI MOKSLO ŽURNALAI

 

 Didaktika-mokykla-visuomenė 

Leidinio paskirtis – įvairiapusės pagalbos teikimas pedagogams, neformalaus ugdymo specialistams ir kitoms visuomenės grupėms, besidominčioms didaktikos, mokyklos ir visuomenės sankirtos klausimais. „Didaktika-Mokykla-Visuomenė“ yra orientuota į taikomąją sritį. Žurnale persipina formalus ir neformalus švietimas, jo tikslinė grupė – mokytojai ir kiti tiek viešojo, tiek privataus plačiai suprantamos švietimo srities specialistai.

 

Acta litteraria comparativa

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ir Lietuvos edukologijos universiteto serijinis išteklius, skirtas tradiciniams ir moderniems komparatyvistiniams (tarpkultūriniams, tarpdalykiniams, tarptekstiniams) tyrinėjimams, skatinant jiems taikyti naujas arba atnaujintas teorijas ir metodines prieigas.

Periodiškumas – kas dveji metai.

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes:

MLA International Bibliography

 

Kalba ir kontekstai (ISSN 1822-5357)

Mokslo darbų rinkinyje kalba nagrinėjama skirtinguose kontekstuose naujais ir tradiciniais aspektais. Autorių tikslas – pažvelgti į kalbą kaip besikeičiančią ir daugiaplanę sistemą, jos ypatumus įvairioje aplinkoje bei skirtingomis sąlygomis. Leidinyje analizuojama daugelis kalbos funkcionavimo ir mokymo aspektų, todėl įvairių kalbos lygmenų dialogas bei sąveika vyksta kiekviename iš leidinyje pateiktų darbų.

Straipsniai publikuojami lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų k.

Žurnalas įtrauktas į duomenų bazes: MLA

Atsakingoji redaktorė prof. dr. Ernesta Račienė ernesta.raciene@leu.lt

Atsakingosios redaktorės pavaduotojas doc. dr. Linas Selmistraitis linas.selmistraitis@leu.lt

Naujausias numeris: https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB31651794&context=L&vid=ELABA&search_scope=eLABa&tab=default_tab&lang=lt_LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2018-10-29 07:39