MOKSLO IR INOVACIJŲ DIREKCIJA
 

Inovacijos

Inovacijų politika Lietuvoje

 

Lietuvoje inovacijų aplinkos gerinimo politiką formuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą Ūkio ministerija. Pagrindinis inovacijų politikos strateginio planavimo dokumentas – Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa. Programa parengta siekiant sutelkti valstybės išteklius Lietuvos inovatyvumui didinti ir kurti konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis technologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais ir sumania specializacija grindžiamą ekonomiką.

Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos strateginis tikslas – didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą kuriant efektyvią inovacijų sistemą, skatinančią ūkio inovatyvumą:

 1. Plėtojant naujas žinias ir jų taikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę

 2. Didinti verslo inovacinį potencialą             

 3. Skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą

 4. Didinti inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti inovacijas viešajame sektoriuje

Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą koordinuoja Ūkio ministerija. Informaciją apie programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų vykdymą renka, analizuoja ir metines programos vertinimo ataskaitas kiekvienais kalendoriniais metais teikia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Detalesnė informacija (pdf formatu): Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa

 

 

Inovacijos Europoje

 

Siekdama sudaryti geresnes sąlygos inovacijoms, Europos Sąjunga parengė pavyzdinę iniciatyvą Inovacijų sąjungą. „Inovacijų sąjunga“ yra viena iš septynių pagrindinių strategijos Europa 2020 iniciatyvų.

„Inovacijų sąjungos“ tikslas – pagerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo sąlygas bei galimybes ir užtikrinti, kad novatoriškos idėjos taptų produktais ir paslaugomis, kuriais skatinamas augimas ir sukuriama darbo vietų.

Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinę sudaro 24 rodikliai, sugrupuoti į tris pagrindines kategorijas pagal 8 aspektus:

 • priemonės – pagrindiniai elementai, kurie padeda sudaryti sąlygas diegti inovacijas (žmogiškieji ištekliai, atviros, kokybiškos ir patrauklios mokslinių tyrimų sistemos, finansavimas ir rėmimas);

 • verslo subjektų veikla – veikla, rodanti Europos įmonių novatoriškumą (verslo investicijos, bendradarbiavimas ir verslumas, intelektinė nuosavybė);

 • rezultatai – rodikliai, pagal kuriuos galima spręsti, kokia inovacijų veiklos nauda visai ekonomikai (inovacijų kūrėjai ir ekonominis poveikis, įskaitant užimtumą).

 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) priemonės inovacijoms siekti

 

Inočekiai LT - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 662 buvo patvirtinta nauja Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė –Inočekiai LT. Tai nauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos priemonė, kurią nuo 2012 m. administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Šios priemonės tikslas — padidinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą per teikiamą tikslinę fiksuotą finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijos įsigyti.

Papildoma aktuali informacija ir dokumentai:

 

Sumani specializacija – Atėjus naujam Europos Sąjungos finansinio programavimo etapui (2014-2020), visos ES narės parengė Sumanios specializacijos strategijas, kuriose kiekviena numatė savo šalies mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų raidos kryptis ir prioritetus. Kiekviena ES šalis ir regionas pasižymi savo unikaliomis savybėmis, turi skirtingus išteklius ir turėtų jais pasinaudoti siekdami konkurencinio pranašumo. Rengdamos Sumanios specializacijos strategijas ES narės turi identifikuoti savo šalies studijų, mokslo ir ūkio sektorių stiprybes ir potencialą.

Nustačius Lietuvos Sumanios specializacijos kryptis, bus siekiama paspartinti mokslui imlių ūkio sektorių plėtrą, skatinti technologinių ir netechnologinių inovacijų vystymąsi, sustiprinti ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus bei prisidėti prie pagrindinių Europos Sąjungos MTEP ir inovacijų politikos krypčių įgyvendinimo.

Susipažinti su pasiūlymais dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinių krypčių galite čia.

Papildoma aktuali informacija apie sumaniąją specializaciją:

Klasterizacija - tai gamintojų ir vartotojų tarpusavio santykių tinklas. Klasterio dalyviai specializuojasi konkrečioje produkto vertės grandinės stadijoje ir gauna naudą iš bendradarbiavimo su greta veikiančiais tiekėjais bei klientais. M. Porteris klasterį apibrėžia kaip „geografiškai koncentruotą susijusių ir viena kitą palaikančių įmonių, organizacijų ir institucijų grupę, veikiančią konkrečioje veiklos srityje“. 2008 metais Stokholme buvo pasirašytas Europos klasterių memorandumas, kuriame klasteriai įvardyti kaip esminis Europos ekonomikos ir inovacijų variklis. Klasteriai kuria inovacijoms palankią aplinką, palengvina naujų idėjų diegimą versle.

Papildoma aktuali informacija ir dokumentai:

 • KlasterLT – interneto svetainė skirta apžvelgti klasterių veiklą Lietuvoje.

 • Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerijos informacija apie klasterius.

   

 

Pramoninė nuosavybė - yra sudėtinė intelektinės nuosavybės dalis, apimanti registruojamas intelektinės nuosavybės teises,  t. y. šioms teisėms patvirtinti išduodami specialūs dokumentai. Kreipiamas dėmesys į pramoninės nuosavybės objektus Lietuvoje – išradimus, pramoninius dizainus, prekių ženklus ir puslaidininkių gaminių topografijas.

MITA administruoja priemonę, skatinančią pramoninės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu. Pagal priemonę remiamos veiklos:

 • Išradimų patentavimas (Europos patento arba patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimas);

 • Dizaino registravimas (Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimas).

Papildoma aktuali informacija ir dokumentai:

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2014-04-28 11:23