AKADEMINIŲ REIKALŲ DIREKCIJA
 

Vykdomi projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

Projekto pavadinimas: Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas).
Programa: 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.
Projekto vykdymo trukmė: 2010-04-22 – 2015-07-01.
LEU statusas (pareiškėjas / partneris): partneris.
Vadovas / partneris: Justinas Monkevičius.

Trumpa anotacija. Projekto tikslas - sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Projekto veikllos: parengti aukštųjų mokyklų poreikius atitinkantį studentų karjeros valdymo paslaugų modelį, priemonių rinkinius aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymui ir specialistus karjeros valdymo paslaugų teikimui aukštųjų mokyklų studentams; suteikti aukštųjų mokyklų studentams ugdymo karjerai pilotines paslaugas; parengti dokumentacijos rinkinį informacinės sitemos (IS) kūrimui; sukonstruoti ir įdiegti IS; organizuoti duomenų, reikalingų aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenai, surinkimo iš studentų ciklus (I etapas).

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2014-03-14 15:08