AKADEMINIŲ REIKALŲ DIREKCIJA
 

Įvykdyti projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

Projekto pavadinimas: T klasė.
Programa:  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto vykdymo trukmė:  2011-08-02 – 2013-08-02.
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):  partneris.

Vadovas / koordinatorius: doc. dr. Alona Rauckienė.

Trumpa anotacija. Tikslas – sutelkti visus mokyklos bendruomenės gyvenimo dalyvius ir didinti jų tarpusavio supratimą per įvairias veiklas, kurios yra logiškai ir metodiškai susijusios tarpusavyje, sudaro nuoseklią sistemą, tuo stiprina viena kitos poveikį bei užtikrina ilgalaikius efektus. Uždaviniai: nustatyti didžiausias realias tėvų dalyvavimo mokyklos bendruomenės gyvenime kliūtis, jų lūkesčius dėl šių galimybių bei įvertinti po projekto įgyvendinimo įvykusius pokyčius; stiprinti esamas ir formuoti naujas tėvų dalyvavimo mokyklos gyvenime formas; inicijuoti ir palaikyti intensyvų, sistemingą ir ilgalaikį mokinių savivaldos, bendradarbiavimo bei kt. projekto temų pateikimą ir plėtojimą patraukliomis formomis viešojoje informacinėje erdvėje, ypač orientuojantis į tikslinę nepilnamečių auditoriją; sumažinti vaikų ir tėvų atotrūkį mokyklos bendruomenės gyvenimo srityje; išplėsti mokinio profesinio pasirinkimo akiratį per papildomas profesinio orientavimo formas; užtikrinti mokytojams patrauklias ir lengvai pasiekiamas komunikacinės kompetencijos ugdymo formas; sukurti metodinę medžiagą; supažindinti kuo didesnę tėvų auditoriją su projektu „T-klasė“ ir inicijuoti kuo aktyvesnį jų dalyvavimą jame.

 

Projekto pavadinimas: II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos).
Programa:  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. 3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Priemonė „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“.
Projekto vykdymo trukmė:  2010-09-01 – 2013-08-31.
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):  partneris.

Vadovas / koordinatorius: Olga Loikienė.

Trumpa anotacija. Tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose. Uždaviniai: 1) parengti aukštos kvalifikacijos specialistus fizinių mokslų srities gamtos mokslų krypčių grupėje; 2) parengti aukštos kvalifikacijos specialistus fizinių mokslų srities matematikos ir kompiuterių mokslų krypčių grupėje.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2014-03-24 11:26