STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Vertinimo sistema

Vertinimo sistemą Lietuvos edukologijos universitete reglamentuoja

 

Studijų rezultatų vertinimas

  • Universitete taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Pagrindiniai studijų dalyko (modulio) įvertinimo būdai yra egzaminas arba savarankiško darbo (projekto) gynimas.
  • Studentas, turintis negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, turi teisę atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais; alternatyvūs atsiskaitymo būdai užtikrina, kad bus pasiekti numatyti tikslai.

 

Ankstesnio mokymosi rezultatų įskaitymas

 

Akademinė skola

  • Akademinė skola – egzaminų sesijos ar jos pratęsimo metu neišlaikytas egzaminas arba neatvykimas į egzaminą, nepristatytas / neapgintas projektas, kitas studijų programoje numatytas ir teigiamam įvertinimui neatliktas atsiskaitymas.
  • Neišlaikytą egzaminą (neapgintą savarankišką darbą (projektą) studentas turi teisę vieną kartą nemokamai perlaikyti (pakartotinai apginti) sesijos metu. Jeigu studentui egzaminas (gynimas) buvo atidėtas, nustatytas laikotarpis skaičiuojamas nuo atidėto termino pabaigos.
  • Pasibaigus nustatytam skolos likvidavimo laikotarpiui, akademinių skolų turintis studentas dėl leidimo tęsti studijas kreipiasi į fakulteto dekaną. Dekanas gali leisti likviduoti vieną akademinę skolą iki baigiamųjų darbų gynimo (baigiamųjų egzaminų) pradžios tomis sąlygomis, kurias nustato Universiteto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašas.

 

Apeliacija

  • Universiteto studentas / klausytojas gali teikti apeliaciją tik dėl procedūrinių pažeidimų vertinant dalyko egzaminą, kursinį darbą, pedagoginių studijų baigiamąjį darbą ir bakalauro ar magistro baigiamąjį darbą ir / ar kito studijų programoje numatyto akademinio atsiskaitymo vertinimo. Apeliacija teikiama fakulteto dekanui.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2018-01-02 11:39