STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Studijų procesas

Registravimas studijoms

 

     Kiekvienam semestrui studentai registruojami pagal studijų programą fakultete ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios. Registravimo studijoms tvarką reglamentuoja Lietuvos edukologijos universiteto studijų tvarkos aprašas.

 

Studijų sustabdymas ir atnaujinimas

      Studentas turi teisę:

 1. išeiti akademinių atostogų, neprarasdamas studento statuso;
 2. Universiteto nustatyta tvarka sustabdyti ir atnaujinti studijas.

      Akademinės atostogos suteikiamos dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, taip pat kartą per studijų laikotarpį dėl asmeninių priežasčių, bet ne ilgesniam kaip vienų studijų metų laikotarpiui, neprarandant studento statuso ir teisės po akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavo prieš išeidami akademinių atostogų. Akademinės atostogos studentui yra suteikiamos ne anksčiau kaip baigus pirmą semestrą ir ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki sesijos pradžios. Akademinių atostogų pabaiga visuomet sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia.

     Studijos sustabdomos, jeigu studentas pageidauja studijuoti atskirus studijų programos dalykus ir (arba) modulius ir (arba) atlikti praktiką kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje. Sugrįžus į Universitetą, tokių dalinių studijų rezultatai įskaitomi remiantis Universiteto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašu.

    

Studijų nutraukimas

 

     Studijos nutraukiamos ir studentas išbraukiamas iš studentų sąrašų:

 1. studento prašymu;
 2. nustatytu laiku neužsiregistravus semestro studijoms;
 3. nustatytu laiku neatnaujinus studijų po akademinių atostogų ar jų sustabdymo;
 4. dėl finansinių įsipareigojimų pagal sutartį su Universitetu nevykdymo;
 5. pasibaigus sutarties terminui.

     Studentas šalinamas iš Universiteto ir išbraukiamas iš studentų sąrašų dėl:

 1. akademinių skolų;
 2. akademinio nesąžiningumo;
 3. Universiteto statuto, Universiteto etikos kodekso pažeidimo.

     Studentai išbraukiami iš studentų sąrašų Universiteto rektoriaus įsakymu nurodant studijų nutraukimo arba šalinimo iš Universiteto priežastį.

Studijų baigimas

 

     Universiteto absolventu laikomas asmuo, įvykdęs visus kvalifikacinį laipsnį suteikiančios arba laipsnio nesuteikiančios studijų programos reikalavimus.

      Universiteto absolventams, baigusiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, išduodamas suteiktą kvalifikacinį laipsnį ir (ar) kvalifikaciją liudijantis diplomas ir diplomo priedėlis (priedas); pademonstravusiems išskirtinius studijų rezultatų pasiekimus absolventams Universiteto nustatyta tvarka išduodamas specialus diplomas su pagyrimu.

 

    Atsiskaitymo su padaliniais tvarka

    Diplomas absolventui išrašomas remiantis galiojančiu asmens dokumentu (asmens tapatybės kortele arba pasu). Prašome pasitikrinti asmens dokumento galiojimo laiką. Studentai, kurie studijų metu keitė asmens dokumentą, pateikia dekanatui naujo asmens dokumento kopiją iki baigiamojo darbo gynimo katedroje dienos.

    Atsiskaitydamas su Universitetu studentas surenka nurodytų padalinių atsakingų darbuotojų parašus ir atsiskaitymo lapelį (DOC) pateikia dekanatui. Dekanato darbuotojas patikrina, ar su visais padaliniais atsiskaityta ir ar sumokėti visi studijų mokesčiai. Neatsiskaičiusiems absolventams diplomas neišduodamas tol, kol pilnai neatsiskaitoma.

    Diplomų įteikimo dieną studentai pasirašo diplomų išdavimo knygoje 1,5-0,5 val. prieš iškilmingą ceremoniją Aktų salėje. Nepasirašiusiems diplomas neišduodamas.

  

     Absolventų dėmesiui dėl neatsiimtų diplomų ir pažymėjimų atsiėmimo datų sausio-gegužės mėnesiais

Baigusieji Lietuvos edukologijos universitetą gali atsiimti savo neatsiimtus bakalauro ir magistro diplomus arba pažymėjimus centrinių rūmų 102 kab. 9.00-12.00 val. ir 13.00-14.00 val. žemiau nurodytomis dienomis:

 • sausio 8 d. (pirmadienis) 
 • vasario 5 d. (pirmadienis)
 • kovo 5 d. (pirmadienis)
 • balandžio 9 d. (pirmadienis)
 • gegužės 7 d. (pirmadienis) 

 

DĖMESIO! Prieš atvykstant atsiimti dokumentų, paskambinkite tel. (8 5) 279 0036.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2018-03-06 09:18