STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Stipendijos

Socialinės stipendijos

          Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

          Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje  autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninioparašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.
 • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

 

Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį. Apie juos sužinosite: www.vsf.lt

Socialinės stipendijos dydis - 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį).

Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

          Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

                 Svarbūs dokumentai:

 • Mokslo ir studijų įstatymas (Nr. XI-242, 2009-04-30, suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) (PDF)
 • Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V1-6 (Žin., 2010, Nr. 9-477; 2011, Nr. 112-5289; 2012, Nr. 7-252) (PDF)

 Studijų stipendijos

                     Studijų stipendijas gali gauti asmenys, nuo 2012-2013 studijų metų įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų institucija.

 1. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai, antrosios (magistrantūros) ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų  studentai užpildo ir raštu teikia prašymus Fondui arba mokslo ir studijų institucijoms. Antrosios (magistrantūros) ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų studentų prašymai pateikti mokslo ir studijų institucijoms persiunčiami Fondui.
 2. Remdamasis Švietimo informacinių technologijų centro pateikta informacija, Fondas, gavęs studentų tiesiogiai pateiktus ir mokslo ir studijų institucijų nustatytais terminais persiųstus prašymus, patikrina juose esančius duomenis  ir tvirtina einamaisiais metais į mokslo ir studijų institucijas įstojusių asmenų, kuriems skiriama studijų stipendija, sąrašą.
 3. Apie paskirtą studijų stipendiją Fondas asmenis informuoja išsiųsdamas žinutes elektroniniu būdu.
 4. Fondas išmoka studijų stipendijas kiekvieną mėnesį  (iki 25 mėnesio dienos) į studento prašyme skirti studijų stipendiją nurodytą studento asmeninę banko sąskaitą arba į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą (studento už studijas mokamai studijų kainai padengti). Fondas turi teisę už pirmąjį studijų semestro mėnesį pervesti studijų stipendiją pirmosios pakopos, vientisųjų studijų programų ir antrosios pakopos studentams iki spalio 25 d., o doktorantūros studijų programų studentams iki gruodžio 25 dienos.

              Studentas, pretenduojantis gauti studijų stipendiją, užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą (Nuostatų 1 priedas) teikia tokia tvarka:

 1. Fondui - pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai, pasirašę studijų sutartį su mokslo ir studijų institucija.
 2. Mokslo ir studijų institucijoms jų nustatyta tvarka - antrosios pakopos ir doktorantūros studijų studentai, pasirašę studijų sutartį.

                  Pildydamas prašymą, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra - gimimo metus, mėnesį, dieną ir lytį), kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobiliojo ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės sąskaitos numerį (arba pažymėti, kad prašo pervesti studijų stipendiją į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų pakopą, studijų programos kodą, studijų programos pavadinimą ir kitą informaciją, reikalingą studijų stipendijai skirti ir administruoti.

 

                    Svarbūs dokumentai:

 • Mokslo ir studijų įstatymas (Nr. XI-242, 2009-04-30, suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) (PDF)
 • Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V1-49  (Žin., 2012, Nr. 138-7096) (toliau - Nuostatai) (PDF)
 • 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. V1-33 "Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V1-49 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (PDF)

 

Parama lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams  

       Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams (toliau - parama) teikiama du kartus per metus (rudens ir pavasario semestre) konkurso būdu.

       Studentai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo (toliau - Fondo) interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti Fondo direktoriaus nustatytos formos paraišką, kurios sudedamoji dalis yra Paramos suteikimo sąlygos taip pat pateikti Fondui kitus paramai teikti reikalingus dokumentus.

    Fondas, patikrinęs asmens paraiškoje esančius duomenis Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse ir nustatęs, jog šiuose informacijos šaltiniuose esantys duomenys nesutampa su asmens paraiškoje esančiais duomenimis, per Fondo informacinę sistemą, skirtą paramos administravimui, ir (arba) išsiųsdamas pranešimą studento paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, informuoja apie tai studentą. Gavęs Fondo pranešimą, studentas turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius jo paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

       Šie ir kiti paramai administruoti būtini dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos Fondui teikiamos paštu arba tiesiogiai, asmeniui atvykstant į Fondą.  Sprendimą skirti paramą priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija.

    Apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo Fondas informuoja studentą per Fondo informacinę sistemą, skirtą paramos administravimui, ir (arba) išsiųsdamas pranešimą studento paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

   Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą:

 • stipendiją
 • socialinę išmoką

Studentai gali pretenduoti į abi paramos rūšis kiekvieną semestrą.

Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis - 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur) per mėnesį.

Socialinė išmoka - vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Teisę gauti paramą turi išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie yra:

 1. priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

   Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

   Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jei ją gaunantis asmuo:

 1. nutraukia studijas, yra išbrauktas iš studentų sąrašų, yra laikinai sustabdęs studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos).
 2. nesilaiko paramą gavusio asmens pareigų.

      Studentas, norintis gauti paramą, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Pildydamas paraišką, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra - gimimo metus, mėnesį, dieną, lytį), pilietybę, paramos, į kurią pretenduoja, rūšį, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą ir adresą susirašinėti (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerius), pašto indeksą, telefoną su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, sąskaitos numerį, banko pavadinimą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, kursą, studijų pakopą, studijų formą, studijų programos pavadinimą ir kitą informaciją, reikalingą paramai skirti ir administruoti.

      Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, paraiškoje pažymi, kad yra išeivijos ar lietuvių kilmės užsieniečio vaikas, vaikaitis, provaikaitis, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui:

 1. lietuvių kilmės užsieniečių vaikai,vaikaičiai, provaikaičiai - krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
 2. išeivijos vaikai,vaikaičiai, provaikaičiai - dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei devintoje (gimnazijos pirmoje) klasėje arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

           Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų (-us), pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

             Pildančio ir pateikiančio Fondui paraišką studento asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga.

               Tais atvejais, kai paraišką pildančio ir pateikiančio studento tapatybės neįmanoma nustatyti 4 punkte nustatyta tvarka, studentas arba jo įgaliotas asmuo iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. tinkamai užpildytą Prašymo skirti paramą formą.
 3. aprašo 14, 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

             Tais atvejais, kai Fondas, patikrinęs studento paraiškoje esančius duomenis Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse, nustato, jog šiuose informacijos šaltiniuose esantys duomenys nesutampa su asmens paraiškoje esančiais duomenimis, studentas turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius jo paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą. 

   Studentas privalo pranešti Fondui apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą (įskaitant akadėmines atostogas), taip pat pakeitęs vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą ir kitus paraiškoje nurodytus duomenis.

Svarbūs dokumentai:

 • Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. gegužės18 d. įsakymu Nr. V1-42 (Žin., 2010, Nr. 5-212, 2012, Nr. 59-2983) (PDF) 
 • Mokslo ir studijų įstatymas (Nr. XI-242, 2009-04-30, suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) (PDF)

       

  Skatinamosios ir vienkartinės stipendijos (mokamos iš valstybės biudžeto Universitetui skiriamų lėšų). Dėl skatinamųjų ir vienkartinių stipendijų kreiptis į fakultetų dekanatus.

 

Mecenatų stipendijos

     Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems Lietuvos Edukologijos Universiteto studentams teikiamos vardinės mecenatų (rėmėjų) stipendijos.

     Mecenatų stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Stipendijų skyrimo tvarką nustato jų steigimo sutartys, rėmėjų arba Universiteto rektoriaus patvirtinti nuostatai. Mecenatų stipendijų konkursas skelbiamas pavasarį ir rudenį.

     Lietuvos edukologijos universiteto  mecenato vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių piliečiams, juridiniams asmenims, kurių filantropinė veikla gerokai prisidėjo didinant materialinius Universiteto išteklius, sudarant sąlygas Lietuvos edukologijos universiteto studentų ugdymui, labiau keliant pedagogų ir mokslininkų kvalifikaciją

 Gabiausiems ir aktyviausiems LEU studentams skatinti įsteigtos šios mecenatų ir rėmėjų stipendijos:

 • Lietuvių pagalbos fondo (Lithuanian Assistance Foundation)  stipendija. Lietuvos edukologijos universiteto studentams lituanistams 2009 m. įsteigta Albino Markevičiaus tėvų – Slavikų parapijos ūkininkų Agotos ir Jono Markevičių – ir visų per Antrąjį pasaulinį karą priverstų palikti savo namus ir Tėvynę lietuvių atminimui. Mecenatų  stipendija skiriama atsižvelgiant į studento socialinį ir kultūrinį aktyvumą, studijų rezultatus, ateities planus,šeimos finansinę padėtį. Pirmenybė teikiama kūrybingiems ir veikliems gerai besimokantiems studentams, kilusiems iš  Agotos ir Jono Markevičių gimtojo krašto – Šakių rajono, taip pat atvykusiems iš užsienio, kilusiems iš mišrių arba nelietuviškų šeimų, studijuojantiems valstybės nefinansuojamoje vietoje. Stipendija skiriama semestrui, mokama kas mėnesį.
 • Gražutės Šlapelytės-Sirutienės fondo (Grazute Sirutis Foundation) stipendija. 2011 m. įsteigta Gražutės Sirutienės tėvų – Lietuvių kultūros puoselėtojų Marijos ir Jurgio Šlapelių – atminimui. Stipendija skiriama gerai besimokantiems Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto studentams, turintiems sumanymų ir norintiems gauti paramos lituanistikos studijų, švietimo, kultūros renginių ir panašiems projektams įgyvendinti. Stipendija skiriama semestrui, mokama kas mėnesį. 
 •  Jurgio Milerio fondo stipendija. 1999 m. įsteigta Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančio žurnalisto Albino Miluko, skirta jo tėvo Vytauto Miluko pradžios mokyklos mokytojui Jurgiui Mileriui pagerbti. Pasak Mecenato, būtent lituanisto darbo vaisiai skirti gimtosios šalies vaikams. Tikimasi, kad mokytojais tapę lituanistai padės skleisti mokyklose Tėvynės meilę ir patriotizmą. Už Universiteto studentams skiriamas stipendijas JAV gyvenantiems Vytautui ir Albinui Milukams suteiktas Universiteto rėmėjų vardas. Dekano įsakymu stipendija kiekvieną semestrą skiriama 10–15 geriausiai besimokančių Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto studentų. 
 • Kazio Sajos stipendija. Vilniaus pedagoginio instituto absolvento, Kovo 11-osios Signataro, rašytojo Kazio Sajos buvo įsteigta 2001 metais ir iki 2011 metų buvo mokama gabiems, bet dėl tam tikrų aplinkybių negaunantiems valstybės paramos, našlaičiams, užsienio lietuviams, literatūrinių gabumų turintiems studentams.
 • Carol Martin Gruodis fondo stipendija. Gali pretenduoti studentai iš socialiai remtinų šeimų.
 • Kalbų mokykla "Lingua Perfecta". Kiekvienais metais skiria piniginį prizą už geriausiai apgintą anglų filologijos magistro darbą.
 • Lietuvos tautinis olimpinims komitetas. Skiriama studentams už sporto ir mokslo pasiekimus.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2017-01-25 14:02