AKADEMINĖS KOKYBĖS SKYRIUS
 

Apie mus

Kontaktai

 
Adresas
Studentų g. 39, 429 kab., LT-08106, Vilnius

Telefonas (8 5) 266 3720

El. paštas akc@leu.lt

Vidaus telefonas 1 612

Darbuotojai

Vedėja
Adresas Studentų g. 39, 208 kab., 429 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 3720, vidaus tel. 1 612
El. paštas grazina.droessiger@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 289
Vyriausioji specialistė
Adresas T. Ševčenkos g. 31, 211 kab.; Studentų g. 39, 429 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 3720, vidaus tel. 1 612
El. paštas ginta.cingaite@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 2 322

 
Veiklos kryptys
 
Skyrius vykdo šias funkcijas strateginio valdymo, studijų ir mokymosi visą gyvenimą, mokslo ir meno bei poveikio regionų ir visos šalies raidai srityse:
  • sistemina ir analizuoja vidinę Universiteto ir išorinę (nacionalinę ir tarptautinę) informaciją akademinės kokybės klausimais;

  • organizuoja ir koordinuoja akademinės kokybės veiklas kaip yra reglamentuojama Universiteto Kokybės vadove;

  • rengia ir tobulina vidinius kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus;

  • analizuoja Universiteto pagrindinių ir palaikomųjų procesų kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumą, atsižvelgdamas į nacionalines ir tarptautines kokybės užtikrinimo nuostatas ir reikalavimus;

  • analizuoja ir vertina vykdomų studijų ir mokymo programų kokybę – vykdo kokybės auditus, konsultuoja studijų programų komitetus savianalizės rengimo klausimais, atstovauja Universiteto administracijai susitikimuose su išorės ekspertais;

  • kuruoja akademinio sąžiningumo plėtojimo veiklas bendradarbiaudamas su Universiteto studentų atstovybe;

  • dalyvauja įvairių darbo grupių, komitetų, komisijų ir kt., vykdančių veiklas, susijusias su akademinės kokybės užtikrinimu Universitete, darbe Universiteto viduje ir išorėje;

  • bendrauja ir bendradarbiauja su išorės institucijomis studijų kokybės užtikrinimo klausimais. 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Gražina Droessiger. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ksenija Banuševičienė.