STOJANTIESIEMS
 

Priėmimas į aukštesnįjį kursą

     Universitetas siūlo galimybę stoti į pasirinktos studijų programos aukštesnįjį kursą. Priėmimas į aukštesnįjį kursą vyksta remiantis LEU studijų tvarkos aprašu:

  1. Studentas turi teisę kreiptis į Universiteto administraciją, kad būtų įskaityti studijų toje pačioje arba kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;
  2. Universitete gali būti įskaitomi studento formalaus ir (arba) neformalaus ankstesnio mokymosi rezultatai;
  3. Ankstesnio mokymosi rezultatai įskaitomi remiantis Universiteto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarko aprašu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijomis.

     Priėmimą į pasirinktos studijų programos aukštesnįjį kursą vykdo atitinkamo fakulteto dekanatas.

    Po akademinių atostogų arba studijų sustabdymo studijos tęsiamos tomis sąlygomis, kuriomis studentas studijavo prieš akademines atostogas ar studijų sustabdymą.

 

Kada galima atnaujinti studijas?

  1. Studijos gali būti atnaujinamos, jei per jų nutraukimo laikotarpį iš esmės nepasikeitė studento vykdyta studijų programa. Studijų programa laikoma iš esmės pasikeitusia, jeigu nuo studijų programos akreditavimo pradžios pasikeitė daugiau kaip 30 procentų programos pagrindų dalykų;
  2. Nebaigusiam pirmosios pakopos pirmų metų arba antrosios pakopos pirmo semestro studijų studentui studijų atnaujinti neleidžiama. Atnaujintų studijų susidariusius akademinius kreditų skirtumus leidžiama likviduoti per vienus metus nuo studijų atnaujinimo. Akademinių skirtumų likvidavimo tvarką numato Universiteto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašas.
Informacija atnaujinta: 2014-06-25 10:32