STOJANTIESIEMS
 

Motyvacijos įvertinimas

MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO REIKALAVIMAI IR TURINYS STOJANT Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMAS

I. BENDROJI DALIS

1. Stojantieji, užsiregistravę į pirmosios pakopos švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, turi dalyvauti motyvacijos įvertinime.

1.1. Motyvacijos įvertinimo turinys ir jo organizavimo tvarka parengti pagal 2011 m. gegužės 26 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-917 „Dėl motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“, 2012 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. V-484 „Dėl motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“ pakeitimo.

1.2. Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedami 1 arba 2  papildomi balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis  negali dalyvauti konkurse į paminėtų studijų programų valstybės finansuojamas vietas). Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

1.3. Stojantieji registruojasi motyvacijos įvertinimui pildydami registracijos prašymus informacinėje LAMA BPO sistemoje LAMA BPO prezidento patvirtinta „Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašo“ tvarka ir laiku. Pildydami prašymą stojantieji gali pasirinkti vieną iš aukštųjų mokyklų, kurioje vykdomas motyvacijos įvertinimas, ir šio įvertinimo vykdymo datą. Stojantieji informacinės LAMA BPO sistemos numatytomis priemonėmis gauna patvirtinimą apie jiems paskirtą motyvacijos įvertinimo vykdymo vietą, datą, laiką ir privalo į nurodytą vietą atvykti mažiausiai 15 min anksčiau, nei numatytas motyvacijos įvertinimo pradžios laikas, turėdami tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą.

1.4. Nustatytą motyvacijos įvertinimo dieną stojančiajam susirgus, jis pats arba jo artimieji privalo apie tai informuoti aukštosios mokyklos, kurioje turėjo dalyvauti motyvacijos įvertinime, administravimo grupės narius ir pateikti sveikatos priežiūros įstaigos pažymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nustatytos motyvacijos įvertinimo dienos. Esant galimybei, jam paskiriama kita, iš motyvacijos įvertinimui nustatytųjų, diena ir laikas.

1.5. Asmenys, atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligos, taip pat specialiųjų poreikių mokiniai, atsižvelgus į sveikatos sutrikimus, vertinimo komisijos pirmininko sprendimu gali būti atleisti nuo vienos iš motyvacijos įvertinimo dalių. Tokie asmenys ne vėliau kaip likus dienai iki pirmosios motyvacijos įvertinimo dienos pateikia prašymą vertinimo komisijos pirmininkui dėl atleidimo nuo vienos iš motyvacijos įvertinimo dalių ir sveikatos priežiūros įstaigos pažymą.

1.6. Stojančiajam neatvykus motyvacijos įvertinimui, LAMA BPO duomenų bazėje anuliuojami jo nurodyti pasirinkimai švietimo ir ugdymo krypčių grupės programose pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas.

II. MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO SANDARA

 2.Motyvacijos įvertinimą sudaro dvi dalys: struktūruota nestandartizuota apklausa raštu (toliau – apklausa raštu) ir pusiau struktūruotas pokalbis (toliau – pokalbis).

 III. APKLAUSOS RAŠTU TURINYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

3. Stojantiesiems raštu pateikiami trys visiems vienodi klausimai, kuriais prašoma:

3.1. pagrįsti numatomos profesinės veiklos srities pasirinkimą;

3.2. aptarti situaciją, kurioje susidūrė su žmonių įvairove (asmenų skirtybėmis);

3.3. atskleisti savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse.

4. Vertinama, ar atsakymuose stojantieji:

4.1. argumentuoja savo pasirinkimą patirtimi, išryškina asmenines savybes ir vertybines nuostatas;

4.2. atskleidžia supratimą apie nelygstamą kiekvieno asmens orumą ir savo atvirumą žmonių įvairaus pobūdžio skirtingumui;

4.3. reflektuoja savo socialinį aktyvumą ir jo svarbą;

4.4. demonstruoja deramą kalbinės raiškos kultūrą.

5. Apklausai raštu išduodamų lapų su klausimais pavyzdį ir vertinimo balų aprašą kaip motyvacinio testo laikymo reglamento priedą patvirtina LAMA BPO prezidentas.

IV. POKALBIO TURINYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

6. Stojantiesiems individualaus pokalbio su komisijos nariais metu pateikiami 5–7 klausimai, kurių temos:

6.1. profesinės veiklos srities pasirinkimo veiksniai;

6.2. mokymo patirtis;

6.3. mokymosi sunkumų įveika;

6.4. bendradarbiavimo patirtis;

6.5. perspektyvinis įsivaizdavimas apie savo profesinę veiklą;

7. Vertinama, ar atsakymuose stojantieji:

7.1. esmingai susieja aptariamus aspektus su ugdomąja veikla;

7.2. atskleidžia nusiteikimą spręsti problemas;

7.3. reflektuoja sėkmingo bendradarbiavimo sąlygas ir asmeninę atsakomybę;

7.4. demonstruoja adekvačią komunikaciją.

8. Pokalbio orientacinį klausimų sąrašą ir vertinimo balų aprašą kaip motyvacinio testo laikymo reglamento priedą patvirtina LAMA BPO prezidentas.

V. MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO VYKDYMAS

9. Į motyvacijos įvertinimo vietą stojantieji įleidžiami pateikę administratoriui asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą); stojantiesiems pateikiami lapai, kurių reikia apklausai raštu atlikti. Rašymo priemonę stojantysis turi turėti savo.

10. Prieš apklausos raštu pradžią stojantieji supažindinami su jos trukme ir kitais reikalavimais.

11. Atlikęs apklausos raštu užduotį, stojantysis grąžina auditorijos prižiūrėtojui arba administravimo grupės nariui visus išduotus lapus.

 VI. STOJANČIŲJŲ REZULTATŲ SKELBIMAS

 12. Motyvacijos įvertinimo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip per 48 val. po motyvacijos įvertinimo pabaigos.

VII. APELIACIJOS

 13. Stojantieji turi teisę pateikti apeliaciją dėl motyvacijos įvertinimo procedūrinių pažeidimų. Apeliacinį prašymą reikia pateikti administravimo grupei ne vėliau kaip per 24 val. nuo motyvacijos įvertinimo rezultatų paskelbimo.

14. Apeliacinės komisijos posėdis vyksta aukštosios mokyklos, vykdančios motyvacijos įvertinimą, patalpose.

15. Apeliacinės komisijos sprendimai protokoluojami, protokolą pasirašo visi apeliacinės komisijos nariai. Jeigu nustatoma techninė duomenų įrašymo klaida, teisę tikslinti žiniaraščius turi apeliacinės komisijos pirmininkas. Prie patikslinto įvertinimo pasirašo visi apeliacinės komisijos nariai.

Informacija atnaujinta: 2017-02-21 11:11