STOJANTIESIEMS
 

Konkursinio balo sandara

 Minimalūs reikalavimai stojantiesiems

1. Į Lietuvos edukologijos universiteto bakalauro studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 3,0.

2. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2017 ar 2016 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

- 3 valstybinius brandos egzaminus (lietuvių kalbos ir literatūros; užsienio kalbos ir matematikos);

- motyvacijos įvertinimą (pretenduojantiems į ugdymo mokslų  studijų programas);

- stojamąjį egzaminą (pretenduojantiems į meno pedagogikos programas).

3. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

- 2 valstybinius brandos egzaminus (lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos);

- motyvacijos įvertinimą (pretenduojantiems į ugdymo mokslų  studijų programas);

- stojamąjį egzaminą (pretenduojantiems į meno pedagogikos programas).

4. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi:

- turėti vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą;

- būti išlaikę motyvacijos įvertinimą (pretenduojantiems į ugdymo mokslų  studijų programas);

- būti išlaikę stojamąjį egzaminą (pretenduojantiems į meno pedagogikos programas).

5. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2017 ar 2016 metais ir pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį egzaminą.

6. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 metais ar anksčiau ir pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, turi turėti vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

 

Konkursinio balo sandara

 

Studijų programos

ir jų specializacijos

Konkursiniai dalykai

pirmasis

dalykas (brandos arba stojamasis egzaminas, sporto pasiekimų įvertinimas) ir jo svertinis koeficientas

antrasis

dalykas (brandos egzaminas arba metinis pažymys) ir jo svertinis koeficientas

dalyko, nesikartojančio su kitais konkursinio balo dalykais, svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir literatūros (brandos egzaminas) svertinis koeficientas

Motyvacijos įvertinimas*

(papildomas kriterijus)

Anglų filologija ir kita užsienio (prancūzų, rusų arba vokiečių) kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Istorija

0,2

 

0,2

Užsienio kalba

0,2

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika*

Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Matematika ar informacinės technologijos

0,2

0,2

Istorija

0,2

1 arba 2

Kūno kultūra*(sporto šaka, sveikatos ugdymas)

Sporto pasiekimai2

0,4

Biologija

0,2

0,2

0,2

1 arba 2

Lenkų filologija*

 Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

 Istorija

0,2

 

0,2 

  Užsienio kalba

0,2

1 arba 2

 

Pradinio ugdymo pedagogika*

Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Matematika ar informacinės technologijos

0,2

0,2

Istorija

0,2

1 arba 2

Psichologija*

Matematika

0,4

Biologija

0,2

0,2

0,2

1 arba 2

Socialinė pedagogika* (viešoji komunikacija; šeimos edukacija)

Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Matematika arba informacinės technologijos

0,2

0,2

Istorija

0,2

1 arba 2

Socialinis darbas (socialinis darbas su jaunimu, socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis)

Istorija

0,4

Matematika ar informacinės technologijos

0,2

0,2

0,2

*- stojant į studijų programas, pažymėtas žvaigždute, taikomas motyvacijos įvertinimas.

1 Stojantieji, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Sporto pasiekimai vertinami pagal dešimtbalę skalę Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-622 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta: 2017-08-07 10:34