STOJANTIESIEMS
 

Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų tvarkos aprašas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-190 „DĖL SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 16 d. Nr. V-622

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Įgyvendindama Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11.2 papunktį,

 

t v i r t i n u Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Audronė Pitrėnienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2015 m. birželio 16 d.

įsakymu Nr. V-622

 

SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir pretenduojančių nuo 2015 metų į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos biomedicinos studijų srities sporto studijų krypties ir socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo studijų krypties dalyko (sporto) pedagogikos studijų programų (toliau – sporto ir sporto pedagogikos studijų programos) valstybės finansuojamas vietas arba vietas su studijų stipendija (toliau – stojantieji), nacionalinių ir tarptautinių sporto pasiekimų (toliau – sporto pasiekimai) vertinimo tvarką.

 

2. Aprašas parengtas, įgyvendinant Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11.2 papunkčio nuostatas ir atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl prioritetinių valstybės sporto šakų ir strateginių sporto šakų 2013–2016 metų sąrašų patvirtinimo“.

 

 

II SKYRIUS

SPORTO PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

3.Sporto pasiekimai vertinami pagal aprašo 1 priede nurodytus balus. Vertinami 9–12 (gimnazijos I–IV) klasėse parodyti sporto pasiekimai.

 

4. Jeigu stojantysis turi kelis sporto pasiekimus, vertinamas vienas didžiausias aprašo 2 priede nurodytų sporto šakų sporto pasiekimas suaugusiųjų, jaunimo, jaunių Lietuvos ir tarptautinėse varžybose – pasaulio, Europos, čempionatuose arba pirmenybėse, olimpinėse žaidynėse, olimpinėse jaunimo žaidynėse, Europos jaunimo festivaliuose, parolimpinėse, kurčiųjų žaidynėse, neįgaliųjų pasaulio ir Europos čempionatuose, specialiosios olimpiados žaidynėse.

 

5. Bendrą sporto pasiekimų vertinimą sudaro sporto pasiekimų įvertinimo ir kūno kultūros pažymio, padaugintų iš atitinkamų svertinių koeficientų, suma:

 

5.1. atitinkamas sporto pasiekimų įvertinimas (nuo 4 ir 10 balų) dauginamas iš 0,5 svertinio koeficiento;

 

5.2. kūno kultūros pažymys dauginamas iš 0,5 svertinio koeficiento (kūno kultūros pažymiui netaikomi Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Geriausiųjų eilės aprašas), 3 priede nurodyti Metinių ir brandos (išskyrus valstybinių) egzaminų įvertinimų perskaičiavimo kriterijai);

 

5.3. sporto pasiekimų įvertinimo dedamoji ir kūno kultūros pažymio dedamoji, padaugintos iš atitinkamų svertinių koeficientų, sumuojamos.

 

6. Jeigu stojantysis neturi sporto pasiekimų, skaičiuojant konkursinį balą, imamas tik kūno kultūros pažymys, padaugintas iš 5.2 papunktyje nurodyto svertinio koeficiento.

 

7. Skaičiuojant stojančiojo bendrą konkursinį balą, bendras sporto pasiekimų įvertinimas, nurodytas 5 punkte, Geriausiųjų eilės aprašo 3 priede nustatyta tvarka dauginamas iš 0,4 svertinio koeficiento.

 

8. Stojantieji į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos bendrajam stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti (toliau – įgaliota institucija) nustatytais terminais ir tvarka pateikia dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus, nurodytus aprašo 1 priede.

 

9. Įgaliotos institucijos darbuotojai, atsakingi už stojančiųjų duomenų įvedimą į įgaliotos institucijos duomenų bazę, vadovaudamiesi aprašo 1 priedu, įvertina stojančiojo sporto pasiekimus ir jo rezultatą (nuo 4 iki 10 balų) įrašo įgaliotos institucijos duomenų bazėje. Stojantysis gali susipažinti su savo sporto pasiekimų įvertinimu, naudodamasis įgaliotos institucijos interneto aptarnavimo sistemos vartotojo numeriu.

 

10. Klausimus, iškilusius dėl sporto šakų atitikimo aprašo 2 priede nurodytam sporto šakų sąrašui, sporto varžybų ar sporto pasiekimus pagrindžiančių dokumentų, svarsto įgaliotos institucijos sudaryta komisija.

 

______________________

 


 

Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų

vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Sporto pasiekimo pavadinimas

Balai

Sporto pasiekimą pagrindžiantis dokumentas

1.

Lietuvos čempionas ar suaugusiųjų, jaunimo, jaunių tarptautinių varžybų 1–8 vietų laimėtojas

10

Šalies renginių atveju, atitinkamos nacionalinės sporto (šakos) federacijos išduota pažyma ir varžybų protokolas.

Tarptautinių sporto organizacijų rengiamų tarptautinių kompleksinių renginių atveju, atitinkamos nacionalinės sporto (šakos) federacijos, kuri yra šios tarptautinės sporto organizacijos narė, išduota pažyma ir varžybų protokolas.

Olimpinių žaidynių, jaunimo olimpinių žaidynių, Europos jaunimo olimpinio festivalio ir parolimpinių žaidynių atveju, atitinkamai Lietuvos tautinis olimpinis ir Lietuvos parolimpinis komitetai.

Neįgaliųjų sporto renginių atveju – Lietuvos parolimpinio komiteto, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos aklųjų sporto federacijos, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos išduota pažyma ir varžybų protokolas.

2.

Lietuvos čempionatų 2–8 vietų laimėtojas ar suaugusiųjų tarptautinių varžybų dalyvis

9

3.

Lietuvos čempionatų finalinių varžybų dalyvis ar jaunimo tarptautinių varžybų dalyvis

8

4.

Lietuvos čempionatų dalyvis, įvairių sporto šakų taurių 1–3 vietos laimėtojas ar jaunių tarptautinių varžybų dalyvis

7

5.

Lietuvos įvairių sporto šakų taurių finalinių vietų (4–8 vietos) laimėtojas

6

6.

Lietuvos kūno kultūros ženklo programos (14–18 metų) aukso su ąžuolo vainiku arba aukso su ąžuolo šakele arba aukso laipsnis

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 1–3 vietos laimėtojas

 

5

Diplomas (aukso su ąžuolo vainiku atveju) ir pažymėjimas (kitais atvejais – pažymėjimas), išduotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (už renginio organizavimą atsakingos ministerijos įstaigos) išduota pažyma (Lietuvos mokinių olimpinio festivalio atveju).

7.

Lietuvos kūno kultūros ženklo programos (14–18 metų) sidabro su ąžuolo šakele arba sidabro laipsnis

4

_______________________


 

Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų

vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

sporto šakų sąrašas

 

1. Aerobinė gimnastika

2. Badmintonas

3. Baidarių ir kanojų irklavimas

4. Beisbolas

5. Biatlonas

6. Boksas

7. Buriavimas

8. Čiuožimas

9. Dviračių sportas

10. Dziudo

11. Irklavimas

12. Fechtavimasis

13. Futbolas

14. Imtynės (graikų-romėnų imtynės, moterų imtynės ir laisvosios imtynės)

15. Karatė

16. Krepšinis

17. Kultūrizmas

18. Ledo ritulys

19. Lengvoji atletika

20. Meninė gimnastika

21. Orientavimosi sportas

22. Vandens sporto šakos (plaukimas, dailusis plaukimas, šuoliai į vandenį)

23. Rankinis

24. Regbis

25. Slidinėjimas

26. Sportinė gimnastika

27. Sportiniai šokiai

28. Stalo tenisas

29. Šaudymas

30. Šiuolaikinė penkiakovė

31. Tenisas

32. Tinklinis

33. Žolės riedulys

34. Sambo

35. Sunkioji atletika

36. Povandeninis sportas

37. Vandensvydis

_______________________

Informacija atnaujinta: 2015-10-01 15:32