STOJANTIESIEMS
 

Egzaminų į menų studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarka

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO NR. V-815 „DĖL STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENŲ STUDIJŲ SRITIES IR MENO PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMAS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 27 d. Nr. V-470

Vilnius

 P a k e i č i u Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“:

 1. Pakeičiu 17 punktą ir išdėstau jį taip:

 „17. Architektūros, dailės, dizaino, fotografijos ir medijų studijų krypčių stojamojo egzamino užduotys, atliktos raštu ar grafine forma, yra užšifruojamos bei iš karto perduodamos vertinti vertinimo komisijai arba iki sutarto perdavimo laiko saugomos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Muzikos, meno studijų, teatro ir kino, šokio krypčių ir meno pedagogikos studijų programų stojamųjų egzaminų vaizduojamosios užduotys vertinamos jų atlikimo metu. Atliktas užduotis kiekvienas vertinimo komisijos narys vertina šimtabalėje skalėje savarankiškai, laikydamasis normaliojo skirstinio, vadovaudamasis įgaliotos institucijos patvirtintuose atskirų menų studijų srities krypčių stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašuose nustatytais vertinimo kriterijais (toliau vadinama – vertinimo kriterijai). Po to išvedamas įvertinimų vidurkis ir surašomas į žiniaraštį. Tokia pačia tvarka pagal meno pedagogikos studijų programų stojamųjų egzaminų vertinimo kriterijus vertinamos ir raštu ar grafine forma atliktos stojamojo egzamino į meno pedagogikos studijų programas užduotys.“

 2. Pripažįstu 18, 19 ir 24 punktus netekusiais galios.

 

 Švietimo ir mokslo ministras                                                                                                                             Dainius Pavalkis 

 

Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (PDF)

Informacija atnaujinta: 2017-02-27 15:21