SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS
 

Apie mus

Prof. dr. Vytas Navickas

Kontaktai

Adresas T. Ševčenkos g. 31, 124 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 219 28 55
Vidaus telefonas (-ai) 2 437
Faksas (8 5) 233 95 10
El. paštas vytas.navickas@leu.lt
Atsakomybė

Socialinės edukacijos fakulteto dekanas
Atsakomybė nurodyta Universiteto Statute

Išsilavinimas ir profesija

Vilniaus Universitetas, ekonomistas-matematikas

Mokslo laipsniai ir vardai

Socialinių mokslų daktaras,profesorius

Profesinė patirtis

1974-1989 Mokslų akademija Ekonomikos institutas
1989-1995 Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
Ekonomikos reformų skyriaus vadovas 1989-1990
Ekonomikos ministras I,II,III ir VII Vyriausybėse bei ministro pavaduotojas 1990-1996
1996-2004 vadovavimas privataus užsienio kapitalo įmonėms.
2004-2008-Seimo narys , Ekonomikos komiteto pirmininkas 2004-2006
2006-2008-Ūkio ministras
1980-1989,1997-2004 dėstytojas VPU,VU,TVM,VGTU
2008-2010 MRU

Svetimųjų kalbų mokėjimas

vokiečių,rusų anglų

Apdovanojimai

1.Ordinas Už nuopelnus Lietuvos respublikai Komandoro kryžius 2002
2.Ordinas Už nuopelnus Lenkijos respublikai Karininko kryžius 2009
3.Poliarinės žvaigždės Ordinas,Švedija ,1995
4.Lietuvos respublikos Prezidento atminimo medalis už asmeninį indėlį Lietuvai integruojantis į NATO ir ES ,2004
5.Vilniaus Prekybos ,pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Lietuvoje" Padėkos ženklu". (Nr.041,Vilnius 2011.12.15) .
Juo apdovanojami Prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemai ypač nusipelnę asmenys: įmonių – Rūmų narių vadovai, Rūmų darbuotojai bei kiti asmenys, kurie aktyviai dalyvauja Rūmų veikloje, garsina juos ar kitokiu būdu juos remia.

6.Vilniaus apskrities trišalės tarybos ir Vilniaus regiono plėtros tarybos Kunigaikščio Gedimino apdovanojimas I laipsnio nominacija už žmogiškojo kapitalo ugdymą.
Kunigaikščio Gedimino apdovanojimų komiteto apdovanojimas suteikiamas asmenims, labiausiai spartinantiems Vilniaus apskrities(regiono) socialinę-ekonominę plėtrą.

Kita veikla

Navickas V. Mokslinių straipsnių leidinio „Ekonominės ir socialinės politikos studijos” redkolegijos narys.

Mokslinio žurnalo Socialinis ugdymas redkolegijos narys.

Lietuvos eksparlamentarų klubo viceprezidentas.

Vilniaus Prekybos,Pramonės ir Amatų rūmų viceprezidentas.

Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto Priėmimo –atestacijos komisijos narys

Hansaparlamento ir Baltic sea academy, Vokietijos federacinė respublika, ekspertas

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Mikroekonomika

  Makroekonomika

  Verslo ir turto vertinimas

  Smulkaus ir vidutinio verslo ekonomika

  Mokesčių poliitka

 • Magistrantūros studijos
 • Viešojo sektoriaus ekonomika

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Konkurencingumo valdymas
  Lietuvos ekonominė politika
  Viešojo sektoriaus efektyvumas

  Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų ugdymas

 • Mokslinės publikacijos
 • Mokslinių ir kitų Publikacijų bei darbų sąrašas

  (Mokslo kryptis – ekonomika (04S))

  I. Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. atlikti darbai

  Moksliniai tyrimai ir jų skelbimas (3.1.)

  mokslo monografijos ir studijos (3.1.1.)

  1. Ruškytė D.; Rutkauskas, A.V.; Navickas, V. 2012. Mokesčių ir darbo rinkos sąveika. Vilnius: Edukologija. 206 p. ISBN 978-9955-20-747-4.
  2. Rutkauskas A.V.; Navickas, V. 2011. Finansų ir komercijos sprendimų modeliavimas. Vilnius: Edukologija. 452 p. ISBN 978-9955-20-594-4.

  3.Rutkauskas A.V.,Ignotas A.,Stasytytė V.,Kvieskienė G.,Celiešienė E.,Mikulskienė B.,Pitrėnaitė-Žilėnienė B., Navickas V., Ruškytė D., Podvezko V. . „Įžvalgi investavimo strategija puoselėjant universalųjį plėtros tvarumą“. 2014,ISBN 978-609-468-029-8

  mokslo straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose (3.1.2.)

  1. Navickas V. 2014. Enhancement of Opportunities for Economic Activities of Elderly People in Lithuania. Building the socially responsible employment policy in Baltic states. Printed by: BoD-Books on Demand, Norderstedt, Hamburg, Germany, 15–30. ISBN 9783735790484.
  2. Ruškytė D.; Rutkauskas, A. V.; Navickas, V. 2013. Mokesčių ir socialinio draudimo įmokų masto ir struktūros įtakos darbo rinkai vertinimas pasitelkiant stochastiškai informatyvią ekspertinę sistemą, Verslas: teorija ir praktika 14(2): 83–96. ISSN 1648-0627.
  3. Rutkauskas A. V., Navickas, V. 2013. Šalies universaliai tvarios plėtros projektavimas. Verslumo ugdymo ir konkurencingumo studijos, Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Entrepreneurial education and competitiveness studies. Mokslinių straipsnių rinkinys (X). Vilnius: Edukologija, 11–51. ISBN 978-9955-20-911-9.
  4. Buračas A.; Žvirblis, A.; Navickas V. 2012. Intelektinių išteklių vertinimas. „Ekonomikos ir verslo socialiniai aspektai”, Ekonominės ir socialinės politikos studijos (IX ). Vilnius: Edukologija, 9-29. ISBN 978-9955-20-799-3.
  5. Navickas V.; Ginevičius R. 2012. Influence of Small and Medium-Sized Business Innovations on Economic Development in Lithuanian Regions, Strategies and promotion of innovation in regional policies around the Mare Balticum. Baltic Sea Academy, Hamburg, 83–97. ISBN 9783848218295.
  6. Ruškytė, D.; Rutkauskas, A. V.; Navickas, V. 2012. Mokesčių sistemos sandara ir jos efektyvumas, Ekonomikos ir verslo socialiniai aspektai. Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Social aspects of economy and business (IX). Vilnius: Edukologija, 31-77. ISBN 978-9955-20-799-3.
  7. Navickas, V. 2010. Konkurencingumo metodologiniai kriterijai ir jų taikymo praktika. Lietuvos ekonomikos konkurencingumas ir socialinė sanglauda, Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 96–122. ISBN 978-9955-20-580-7.

  mokslo straipsniai (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose leidiniuose (3.1.3.)

  mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengti straipsniai ar mokslo darbų analitinės recenzijos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir nerecenzuotuose) (3.1.4

  1. Buračas A., Navickas V. Criteria of Global Talent Competitiveness: Cases of Turkey & Lithuania.- Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management / Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. Ed. byIbrahim Guran Yumusak, Istanbul-Türkiye, Spring 2015 Cilt: X Sayı: I, p. 129-141. ISSN: 1308-3937 http://www.beykon.org/dergi/2015/SPRING/2015X.I.10.A.Buracas.pdf

  1. Navickas V. 2014. Integral Cluster of Knowledge, Innovation and Technologies as a Key Resource and Implementation Technology of Universally Sustainable Development. The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2014 July 15 - 18, 2014 – Orlando, Florida, USA, Volume II, 13-17 ISBN-13:978-1-947-1763-05-06 (Volume II), ISBN -13:978-1-941763-03-2(Collection).

  1. Navickas V.; Ruškytė D. 2014. Indicators of sustainable economic growth and their Management. Business and Management 2014, May 15–16, 2014, Vilnius, Lithuania. Section: Intelligent Investment Strategy for Universal Sustainability Development. ISSN print 2029-4441/ ISSN online 2029-929X; ISBN print 978-609-457-652-2/ ISBN online 978-609-457-651-5, 849-857.

  1. Rutkauskas A. V.; Navickas, A.; Stasytytė, V. 2014. Universally Sustainable Development as a Framework of Small Countries‘ Economic Efficiency and National Self-Sufficiency. Management. Business and Management 2014, May 15–16, 2014, Vilnius, Lithuania. Section: Intelligent Investment Strategy for Universal Sustainability Development. ISSN print 2029-4441/ ISSN online 2029-929X; ISBN print 978-609-457-652-2/ ISBN online 978-609-457-651-5, 877-885.

  1. Buračas A.; Navickas, V.; Žvirblis, A. 2013. Knowledge potential: main aggregated assessment principles, The Journal of knowledge economy and knowledge management (elektroninis išteklius) 8(1): 63 – 86. ISSN 1308-3937.

  1. Buračas A.; Navickas, V.; Žvirblis, A., 2012, Knowledge potential: main aggregated assessment principles. 10-th International Conference on Knowledge, Economy and Managment; 11-thInternational Conference of the ASIA Chapter of the AHRD and 2-th International Conference of the MENA Chapter of the AHRD Proceedings, Istanbul. ISBN:978-9944-0203-9-8. Electronical Publishing The Journal of Knowledge economy and Knowledge management, 63-86 ,e-ISSN1308-3937

  pranešimai ar plenarinės paskaitos tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose (3.1.5.)

  1. Navickas V. 2014. Female potentials – Adding the perspective of the European Union. Panel discussion on the Workshop “Women in the Baltic sea Region: Qualification and labour market integration”, Organizer-Hamburg institute of International Economics, Germany(HWWI), Hanse- office ,Brussel, 4 March.
  1. Navickas V.; Stasytytė, V. 2014. Women Employment Trends and Related Factors: the Case of Lithuania.The 9th Hanseatic Conference,”Innovative SMEs by Gender and Age around the Mare Balticum”. February 17-19, 2014, Hamburg.
  2. Navickas V. 2013. Evaluation Cooperation between Public and Private Corporate Social Responsibility. Pranešimas konferencijoje“Corporate Social Responsibility” Hansaparlamentas, Hamburgas. 2013.06.07
  3. Navickas V. 2013. Verslumas ir užimtumo politika. Verslumo ugdymo ir konkurencingumo didinimo problemos. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. birželio 13.
  4. Buračas A.; Navickas, V.; Žvirblis, A. 2012. Knowledge Potential: Main Aggregated Assessment Principles. The Proceedings of 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM),11th International Conference of the ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Developing & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the AHRD, Istambul, Nov. 8-10, 2012.
  5. Navickas V. 2012. Panelinės diskusijos „Inovacijų plėtra ir regionų vystymasis” pranešėjas. Baltic Sea Academy 7-oje Hanseatic konferencijoje “Innovation promotion and innovation startegies in regional policies around the Mare Balticum“, Hamburgas (Vokietija) 2012 m. gegužės mėn. 14-16 d.
  6. Navickas V. 2012. Viešųjų projektų vertinimo rizikų valdymas. Nacionalinė mokslinė konferencija Globalizacijos iššūkiai: visuomenė, švietimas ir kultūra postmoderniame pasaulyje. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m. lapkričio 22 d.
  7. Navickas V.; Ginevičius, R. 2012. Influence of Small and Medium-Sized Business Innovations on Economic Development in Lithuanian Regions.- 7-oje Hanseatic konferencijoje Innovation promotion and innovation strategies in regional policies around the Mare Balticum, Hamburgas (Vokietija), 2012 m. gegužės mėn. 14-16 d.
  8. Rutkauskas V.; Navickas V.; Maknickienė N. 2013. Integruotas darbo vietų, migracijos mastų, valstybės skolos ir mokesčių struktūros sąveikos tyrimas Lietuvos Respublikos Seimas, Konferencija „Lietuvos užimtumo politika iki 2020“, 2013.05.

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • Lietuvos mokslo tarybos mokslinių tyrimų projektas „Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir darbo rinkai“ vykdomas pagal Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, pagal 2.3 priemonę „Darbo rinkos ir užimtumo politikos priemonių efektyvumo tyrimai“ (Projekto vadovas: doc. dr. Vytas Navickas; Projekto vykdymo trukmė: 2011 05 02 – 2012 04 30).

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • ESFA finansuojamas projektas „Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-009 vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“, įgyvendinamas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ (Projekto vadovas: doc. dr. Vytas Navickas; Projekto vykdymo trukmė: 2011 08 03 – 2013 04 03).

 • Tarptautiniai projektai
 • Ekspertas QUICK ES projekte, kurio vykdytojas yra Hansaparlamentas (VFR, Hamburgas). QIUCK ES projektą įgyvendina 47 apie Baltijos jūrą esančios verslą vienijančios organizacijos ir 12 universitetų iš 11 šalių

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • Ugdymo plėtotės centro bendrojo lavinimo mokyklų vadovėlių ekspertas

  Už informacijos turinį atsakingas (-a) Vytas Navickas.