Vykdomi projektai

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO VYKDOMI PROJEKTAI

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

„Tęsk“ ( Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001)

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonė „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas.

Projektas vykdomas 2018 -03-12 – 2021-03-12.

 

Paukštininkystės produktyvumo efektyvinimas ir amoniako kiekio mažinimas panaudojant du sinergiškus poliprobiotikus, girdomą ir paskleidžiamą ant kraiko inotyvia įranga (Nr. 14PA-KV-17-1-01110-PR001)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla" veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai".

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Projekto vadovė doc. dr. Rasa Bobinienė.

Projektas vykdomas 2018-02-01 – 2021-02-01.

 

Aukštos skyros daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektrinės sistemos precizinėms technologijoms (Nr. DOTSUT-234 (01.2.2-LMT-K-718-01-0010)

Priemonės Nr. 01-2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje" veikla „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai".

Projekto vykdytojas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Projekto partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Piotr Vasiljev.

Projektas vykdomas 2017-12-20 – 2021-12-19 m.

 

Trenerių-sportininkų-tėvų ugdomoji sąveika kaip edukacinė sistema (Nr. DOTSUT-170 (09.3.3-LMT-K-712-02-0083)).

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentųmokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ .

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė dr. Aušra Lisinskienė

Projektas vykdomas – 2017-12-13 – 2019-12-12.

 

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė „Studijų tarptautiškumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas.

Projekto partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorė doc. dr. Jurga Bikelienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-02 – 2023-02-01.

 

„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA- V-711- 01-0004).

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA- V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Partneris – LEU Mokslo ir inovacijų direkcija. Projekto koordinatorė Salomėja Lukaitė.

Pareiškėjas – Lietuvos mokslų akademija.

Projektas vykdomas 2016-05-20 – 2019-05-20

 

„Studijų prieinamumo didinimas“ ( Nr. 09.3.1-ESFA-V708-01-0001).

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 09.3.1-ESFA-V708 „Studijų prieinamumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – Valstybinis studijų fondas.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Projekto koordinatorė Regina Makarkova.

Projektas vykdomas 2015 -09-01 – 2021-04-22 (LEU kaip partneris nuo 2016 m. rugsėjo 29 d.)

 

Nacionaliniai projektai

 

Pagalbos šeimai politika, siekiant padėti tėvams įgyti pozityvios tėvystės įgūdžius (Nr. DOTSUT-98 (09.3.3.-LMT-K-712-07-0087))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Sigita Burvytė

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-06-30.

 

Jaunų benamių, gyvenančių nakvynės namuose, ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos (DOTSUT-96 (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-07-0070))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Elena Kocai

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-06-30

 

„Skraidančių mikrorobotų naujo tipo judesio vykdiklių kūrimas, tyrimas ir taikymas“.
Remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Sutarties Nr. P-MIP-17-51
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas Prof. habil.dr. Piotr Vasiljev.
Projektas vykdomas – 2017-09-01 – 2020-09-30.

 

„Platono „Teaitetas“: tyrimas ir vertinimas“.
Remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Sutarties Nr. P-MIP-17-31
Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas fakultetas. Vadovė habil. dr. Tatjana Aleknienė.
Projektas vykdomas – 2017-09-01 – 2020-09-30.

 

Kalbos redaktorių požiūrio į naujųjų skolinių bei jų atitikmenų vartojimą ir jo sąsajas su norminimu tyrimas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos 6 uždavinio 3 priemonė. Sutarties Nr. K-6/2017.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. Dr. Jurgita Girčienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-01 – 2018-12-31.

 

Specialybės kalbos dėstymas.

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-4/2016.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. dr. Lina Murinienė.

Projektas vykdomas – nuo 2016-01-01 (tęstinis).

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mikropasaulis: Radvilų Kėdainių visuomenė (XV–XVIII a.).

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-003/2016.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė dr. Raimonda Ragauskienė.

Projektas vykdomas  2016-04-01 – 2018-10-08.

 

 

                                                                                               Tarptautiniai projektai

 

Polish Online

Erasmus+ programos Antras pagrindinis veiksmas – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2017-1-PL01-KA204-038686.

Partneris: LEU Humanitarinių mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Irena Masoit.

Projektas vykdomas: 2017-09-01 – 2020-08-31.

 

Mediacijos sistemos kūrimas švietimo sektoriuje

Erasmus+ programos Antras pagrindinis veiksmas – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2017-1-LT01-KA201-035234-3.

Partneris: LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas: 2017-09-01 – 2019-08-31.

 

Mokytojo kvalifikacijos kėlimo politikos eksperimentavimas (TEACHer Upskilling Policy Experimentation)

Erasmus+ programos Trečias pagrindinis veiksmas – Politikos ir inovacijų iniciatyvos. Nr. 582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY.

Partneris: LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Rasa Nedzinskaitė.

Projektas vykdomas: 2017-02-27 – 2020-02-26

 

Inovatyvūs verslo perdavimo modeliai smulkioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione (INBETS BSR)

Interreg V B Baltijos jūros regiono programa.

Projekto vykdytojas – Baltic Sea Academy.

Projekto partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdomas – 2017– 2020 m.

 

Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.: institucijos, parlamentarai, parlamentinė praktika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Sutarties Nr. S-LB-17-8.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis

Projektas vykdomas 2017-01-02 – 2018-12-31

 

Kompetencijų tobulinimo skatinimas Baltarusijos aukštosiose mokyklose” (FOSTERC)

Erasmus + KA 2 Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimo programa. Sutarties Nr. 574087-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2016-3219/001-001).

Pareiškėjas – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdomas 2016-11-15 – 2019-11-19.

 

Inovatyvumo ir kūrybingumo ugdymas mokyklose (Teaching for Innovation and Creativity in schools).

Erasmus+ Strateginės partnerystės programa. Sutarties Nr. 2016-1-LT01-KA201-023162.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2016-09-01–2018-08-31(veiklos pradedamos 2017-01-23).

 

Humanitarinių mokslų tyrimų Kambodžoje valdymas ir išplėtojimas

Erasmus+: projektai švietimo ir mokymo srityje, skirsnis „KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“. Sutarties Nr. GEReSH-CAM. 579380-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP.

Partneris – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas prof. dr. Dainius Vaitiekūnas.

Projektas vykdomas 2016–2019 m..

 

Plėtojant tarpdisciplininį ekonomikos, etikos ir pilietiškumo ugdymą vidurinėse mokyklose

Erasmus+ programos antras pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės. Nr. 2016-1-LT01-KA201-023232

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

Projektas vykdomas 2016-09-01 – 2018-08-31.

 

Tarp atomo ir ląstelės: molekulinė biofizika biologijai ir sveikatos priežiūrai.

COST CA15126 programa.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdomas 2016 – 2019 m.

 

Erasmus+ ir kitoms tarptautinėms aukštojo mokslo programoms vykdyti

Švietimo mainų paramos fondo ir ESSF lėšos Erasmus+ programos vykdymui, Nr. 2017-09.3-ESFA-V-709-01-0003-SU-53

Partneris – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius. Koordinatorė Jurgita Mickevičiūtė.

Projektas vykdomas 2016-09-01 – 2019-06-30.

 

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2018-06-13 14:14