Vykdomi projektai

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO VYKDOMI PROJEKTAI

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė „Studijų tarptautiškumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas.

Projekto partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorė doc. dr. Jurga Bikelienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-02 – 2023-02-01.

 

„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA- V-711- 01-0004).

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA- V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Partneris – LEU Mokslo ir inovacijų direkcija. Projekto koordinatorius doc. dr. Robertas Jurgaitis.

Pareiškėjas – Lietuvos mokslų akademija.

Projektas vykdomas 2016-05-20 – 2019-05-20

 

„Studijų prieinamumo didinimas“ ( Nr. 09.3.1-ESFA-V708-01-0001).

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 09.3.1-ESFA-V708 „Studijų prieinamumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – Valstybinis studijų fondas.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Projekto koordinatorė Regina Makarkova.

Projektas vykdomas 2015 -09-01 – 2021-04-22 (LEU kaip partneris nuo 2016 m. rugsėjo 29 d.)

 

Nacionaliniai projektai

 

Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“.

Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. kultūros ir meno finansavimo konkurso programa „Kvalifikacijos kėlimas“. Sutarties Nr. S/KVA-20(6.50)/2017.

Pareiškėjas – LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyrius. Vadovė – Irena Kuzminskienė.

Projektas vykdomas – 2017-03-01 – 2017-10-31.

 

Kalbos redaktorių požiūrio į naujųjų skolinių bei jų atitikmenų vartojimą ir jo sąsajas su norminimu tyrimas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos 6 uždavinio 3 priemonė. Sutarties Nr. K-6/2017.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. Dr. Jurgita Girčienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-01 – 2018-12-31.

 

Specialybės kalbos dėstymas.

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-4/2016.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Lina Murinienė.

Projektas vykdomas – nuo 2016-01-01 (tęstinis).

 

Lietuvių kalbos gramatinių formų dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai.

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-15/2016.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė – doc. dr. Lina Murinienė.

Projekto trukmė 2016-02-01–2017-10-31.

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mikropasaulis: Radvilų Kėdainių visuomenė (XV–XVIII a.).

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-003/2016.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė dr. Raimonda Ragauskienė.

Projektas vykdomas  2016-04-01 – 2018-10-08.

 

Platono „Gorgijas": tyrimas ir vertinimas.

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-034/2015.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdomas 2015-05-01 – 2017-06-30.

 

                                                                                               Tarptautiniai projektai

 

Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.: institucijos, parlamentarai, parlamentinė praktika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Sutarties Nr. S-LB-17-8.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis

Projektas vykdomas 2017-01-02 – 2018-12-31

 

Inovatyvumo ir kūrybingumo ugdymas mokyklose (Teaching for Innovation and Creativity in schools).

Erasmus+ Strateginės partnerystės programa. Sutarties Nr. 2016-1-LT01-KA201-023162.

Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2016-09-01–2018-08-31(veiklos pradedamos 2017-01-23).

 

Plėtojant tarpdisciplininį ekonomikos, etikos ir pilietiškumo ugdymą vidurinėse mokyklose

Erasmus+ programos antras pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės. Nr. 2016-1-LT01-KA201-023232

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

Projektas vykdomas 2016-09-01 – 2018-08-31.

 

Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006.

Pareiškėjas – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2016-04-30 (projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2017-04-30 ).

 

Verslo perdavimo kooperacijos modeliai užtikrinantys inovatyvių įmonių ir verslininkų veiklos tęstinumą ir augimą.

Europos Sąjungos strategija Baltijos jūros regionui Nr. #S93.

Partneris – LEU. Projekto koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdomas 2016-02-19 – 2017-03-31.

  

Tarp atomo ir ląstelės: molekulinė biofizika biologijai ir sveikatos priežiūrai.

COST CA15126 programa.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdomas 2016 – 2019 m.

 

Savižudybės rizikos mažinimas per edukaciją.

Nordplus Adult 2015 programa. Nr. NPAD-2015/10279.

Partneris – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas 2015-09 – 2017-09.

  

Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės.

Erasmus+ programos antras pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės. Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Agnė Brandišauskienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2017-08-31.

  

Šiaurės ir Baltijos šalių kalbų kavinė.

Nordplus Adult 2015 programa.  NPAD-2015/10276.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2017-10-01.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir Partnerių

Erasmus+ programos 1 pagridninis veiksmas – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Nr. 2015-1-LT01-KA107-013345.

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių skyrius. Koordinatorė Inga Stanikaitė.

Projektas vykdomas 2015-06-01 – 2017-05-31.

 

6-8 metų vaikų muzikinės klausos ir balso aparato koordinacija dainavimo proceso metu: lyginamoji studija Latvijoje, Lietuvoje ir Taivanyje.

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programa. Nr. TAP-LLT-04/2015.

Pareiškėjas – Ugdymo mokslų fakultetas. Projekto vadovė dr. Asta Rauduvaitė.

Projektas vykdomas 2015-01-01 – 2017-12-31.

  

Papildoma savitarpio pagalba anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, besimokantiesiems su specifiniais mokymosi skirtumais.

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2014-1-DE02-KA200-001093.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2014-09-01 – 2017-08-31.

 

Įtraukusis ugdymas: Sociopsichologinis, edukacinis ir socialinis aspektai.

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2014-1-LT01-KA200-000595.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Alvyra Galkienė.

Projektas vykdomas 2014-09-01 – 2017-08-31.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Vilius Šadauskas. Informacija atnaujinta: 2017-04-19 18:16