2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

2007–2013 m. programavimo periodu Europos Sąjungos struktūrinių fondų vykdyti projektai

 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

 

Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje

Projektas remiamas Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos. Nr. 004/75

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Sigutė Radzevičienė.

Projektas vykdytas 2013-03-01 – 2015-02-28.

 

Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart). (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015).
3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Piotras Vasiljevas.
Projektas vykdytas 2012-08-14 – 2014-08-14.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas). (VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009).
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas". 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas.
Projektas vykdytas 2012-04-19 – 2014-05-22.

 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose. (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001).
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. 
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Tomas Jovaiša.
Projektas vykdytas 2012-04-11 – 2014-04-11.

 

IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. ( Nr. VP2-3. 1-IVPK-12-K-01-005)
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. 
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Laimutė Bučienė.
Projektas vykdytas 2012 – 2014-10-20.

 

Periodinių mokslo leidinių leidyba. (VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002).
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 3 prioritetas „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. 
Partneriai – LEU Istorijos fakultetas, Leidykla. Koordinatorė doc. dr. Sandra Grigaravičiūtė. 
Projektas vykdytas 2011-06-23 – 2014-08-31.


Investavimo strategijos nedidelei šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo (VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060).
3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“ (visuotinė dotacija).

Pareiškėjas – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Projekto vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas.
Projektas vykdytas 2013-05-02 – 2015-06-30.

 

Savireguliacijos įgūdžių ugdymas žaidybinėje veikloje (VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-066).
3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Projekto vadovas prof. Pentti Ensio Hakkarainen.
Projektas vykdytas 2012-10-02 – 2015-10-02.

 

Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“. Baltistikos centrų asociacijos nuoroda.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Projekto vadovė dr. Jurga Trimonytė Bikelienė.
Projektas vykdomas 2012-09-12 – 2015-07-31.

 

Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart) (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015).
3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“ (visuotinė dotacija).

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Piotras Vasiljevas. Pareiškėjas – Kauno technologijos universitetas.
Projektas vykdomas 2012-08-14 – 2014-08-14.

 

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams (VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“.
Partneris – LEU Personalo direkcija. Koordinatorius Regina Makarkova. Pareiškėjas – Valstybinis studijų fondas.
Projektas vykdytas 2012-04-10 – 2015-08-31.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) (VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas".
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas. Pareiškėjas – Ugdymo plėtotės centras.
Projektas vykdytas 2012-04-19 – 2014-05-22.

 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001).
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Pareiškėjas – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Tomas Jovaiša.
Projektas vykdytas 2012-04-11 – 2014-04-11.

 

Ugdymas karjerai (VP1-1.3-SADM-02-K-03-123). 
1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė. Pareiškėjas – Lietuvos vaikų fondas.
Projektas vykdytas 2012-02-27 – 2015-02-26.

 

Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9 12 klasių bendrųjų programų pagrindu (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“.

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas dr. Raimundas Žaltauskas. 
Projektas vykdytas 2011-11-21 – 2013-11-21.

 

Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymo aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“.
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas doc. dr. Dalius Dapkus. 
Projektas vykdytas 2011-11-21 – 2013-12-08.

 

Studentų verslumo įgūdžių stiprinimas, panaudojant europinį verslumo ugdymo modelį Europrise (VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-014).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas".
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Anicetas Ignotas. Pareiškėjas – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Projektas vykdomas 2011-11-09 – 2013-11-09.

 

Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas. (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007)
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Lina Murinienė. Pareiškėjas – Lietuvių kalbos institutas.
Projektas vykdytas  2011-08-04 – 2013-08-04.

 

T klasė (VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-004).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Partneris – LEU Studijų direkcija. Koordinatorė doc. dr. Alona Rauckienė. Pareiškėjas – VšĮ „AJA viešieji ryšiai".
Projektas vykdytas 2011-08-02 – 2013-08-02.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo srityje (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-003).
2 prioritatas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas".
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas. Pareiškėjas – Viešoji įstaiga "Užsienio kalbų mokymo centras".
Projektas vykdytas 2011-08-03 – 2013-01-03.

 

Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-009). 
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas".
Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2011-08-03 – 2013-07-03.

 

11 12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-118).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas".
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė prof. Marijona Barkauskaitė. Pareiškėjas – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija.
Projektas vykdytas 2011-07-21 – 2013-07-21.

 

Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį (VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas".
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. Pareiškėjas –Ugdymo plėtotės centras.
Projektas vykdytas 2011-05-13 – 2015-01-19.

 

Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas pradinio ugdymo įstaigose (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-006).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje".
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė Danguolė Vasiukevičiūtė. Pareiškėjas – Gabiųjų ugdymo centras.
Projektas vykdytas 2011-04-20 – 2013-04-20.

 

Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-001).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje".
Partneris – LEU Edukologijos mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Agnė Brandišauskienė. Pareiškėjas – Viešoji įstaiga "Nacionalinė moksleivių akademija".
Projektas vykdytas 2011-04-20 – 2013-04-20.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas".
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius dr. Algimantas Šventickas. Pareiškėjas – Ugdymo plėtotės centras.
Projektas vykdytas 2011-03-26 – 2011-10-26.

 

„TOC for education" metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo formas (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-058).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Koordinatorė lekt. Rita Ilgūnienė. Pareiškėjas – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija.
Projektas vykdytas 2010-11-25 – 2012-11-25.

 

Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas (VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Piotras Vasiljevas. Pareiškėjas –Kauno technologijos universitetas.
Projektas vykdytas 2010-10-26 – 2013-10-26.

 

II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos). (VP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001).

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonė „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“.
Partneris – LEU Studijų skyrius. Koordinatorė Olga Lokienė. Pareiškėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.
Projektas vykdytas 2010-09-01 – 2013-08-31.

 

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001).

2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“.

Partneris – LEU Tarptautinių ryšių skyrius. Koordinatorius Kęstutis Šalavėjus. Pareiškėjas – Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas vykdytas 2010-09-28 – 2015-06-28.

 

Aukštos kvalifikacijos specialistų atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT (VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002).

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. dr. Virginijus Sruoga. 
Projektas vykdytas 2010-07-07 – 2015-09-30.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.
Partneris – LEU Akademinių reikalų direkcija. Koordinatorius  Justinas Monkevičius. Pareiškėjas – Vilniaus universitetas.
Projektas vykdytas 2010-04-22 – 2015-07-01.

 

Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-046).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
Pareiškėjas – LEU. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas. 
Projektas  vykdytas  2010-04-01 – 2013-06-28.

 

Edukologų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Lietuvos edukologijos universitete (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-062).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. 

Pareiškėjas – LEU. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas.  
Projektas vykdytas 2010-04-01 – 2013-01-31.

 

Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas (VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ .
Pareiškėjas – LEU Projektų ir inovacijų skyrius. Vadovė Vijolė Mauragienė.
Projektas vykdytas 2010-03-08 – 2013-10-01.


Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas (VP1-1.1-SADM-06-K-01-105).
1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.
Pareiškėjas – LEU Personalo skyrius. Vadovė Loreta Damauskienė.
Projektas vykdytas 2009-08-12 – 2011-12-23.

 

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Lietuvių šneka valdomos paslaugos (Liepa) (VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001).
3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“ priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Tomas Petkus. Pareiškėjas – Vilniaus universitetas.
Projektas vykdytas 2013-02-15 – 2015-08-15.

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų informacinės infrastruktūros plėtra Lietuvos edukologijos universitete (VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010).
1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“.
Pareiškėjas – LEU Projektų ir inovacijų skyrius. Projekto vadovas dr. Robertas Jurgaitis.
Projektas vykdytas 2012-09-13 – 2014-12-31.

 

IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005).
3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“ priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Laimutė Bučienė. Pareiškėjas – Lietuvių kalbos institutas.
Projektas vykdytas 2012-04-24 – 2014-07-31.

 

Įvairių krypčių aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimas (VARIOUS -25) (VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001).
1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Regimantas Bareikis. Pareiškėjas – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.
Projektas vykdytas 2012-02-22 – 2013-12-31.

 

Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas (VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008).
1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Piotras Vasiljevas. Pareiškėjas – Kauno technologijos universitetas.
Projektas vykdytas 2010-08-23 – 2013-09-30.

 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

 

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką programa „Labas EKO" (VP3-1.4-AM-09-K-01-120).
1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonė „Visuomenės informavimas ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas".
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė. Pareiškėjas – Viešoji įstaiga "INCITY".
Projektas vykdytas 2011-04-01 – 2013-05-31.

 

Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto mokomojo korpuso renovacija (rekonstrukcija) (VP3-3.4-ŪM-03-V-02-035). 
3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu“.
Pareiškėjas – LEU Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius. Vadovė Rūta Valantinaitė. 
Projektas vykdytas 2009-08-05 – 2014-08.

 

Vilniaus pedagoginio universiteto mokomojo korpuso renovacija (VP3-3.4-ŪM-03-V-02-030).
3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu“.
Pareiškėjas – LEU Ūkio direkcija. Vadovė Regina Baltikauskienė.  
Projektas vykdytas 2009-08-05 – 2011-10-15.

VPU II rūmų renovacija (VP3-3.4-ŪM-03-V-01-121).

3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.
Pareiškėjas – LEU Ūkio direkcija. Vadovė Regina Baltikauskienė. 
Projektas vykdytas 2008-11-11 – 2011-08-31.

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programa

 

Paukštininkystės ūkiuose naudojamo vandens kokybės gerinimo fizikiniais metodais sistemos įdiegimas, gerinant paukščių produktyvumą ir produkcijos kokybę (1PM-PV-09-1-001494-PR001).
Priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

Pareiškėjas – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Rasa Bobinienė. 
Projektas vykdytas 2010-03-31 – 2013-04-01.

 

Žemdirbių, ūkininkaujančių mažai palankiose vietovėse, mokymai (1PM-PV-09-1-000921-PR001).
Priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“.
Pareiškėjas – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Vadovė dr. Angelė Kaušylienė. 
Projektas vykdytas  2009-09-23 – 2011-06-15.


 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2018-09-26 12:58