Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuoti projektai

2004–2006 m. programavimo periodu Europos Sąjungos struktūrinių fondų vykdyti projektai

 

Švietimo vadybos magistrantūros studijų sukūrimas Vilniaus pedagoginiame universitete. (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0051-03).

2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Pareiškėjas – Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Raimundas Dužinskas.
Projektas vykdytas 2006-06-01 – 2008-10-15.

Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas. (BPD 2004-ESF-2.4-03-05/0161).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė prof. Marija Barkauskaitė. 
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-01-31.

 

Mokymo ir metodinės medžiagos mokytojams sukūrimas, siekiant suteikti jiems naujų vartotojų ugdymo kompetencijų, atitinkančių šiuolaikinės visuomenės poreikius. (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0058-01).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas –  Gamtos mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Rūta Dačiulytė.
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-04-31. 

Studijų kokybės gerinimas ir mokymo paslaugų plėtra diegiant inovatyvias mokymo formas ir metodus Vilniaus pedagoginiame universitete. (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0066-04).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Raimundas Dužinskas.
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-10-15.

 

Vaikų gerovės srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos kėlimui būtinos infrastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universitetuose. (BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0027-09).

1 prioritetas „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.5. priemonė „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti ESF remiamas priemones)“.

Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof.  Giedrė Kvieskienė.
Projektas vykdytas 2005-04-01 – 2008-02-16.

 

Atvira virtuali informatikos mokytojų mokymo aplinka(BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0038-01).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Matematikos ir informatikos fakultetas. Vadovė prof. Joana Lipeikienė.
Projektas vykdytas 2005-03-17 – 2006-09-16.

 

Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0037-02).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytautas Bernotas.
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-06-30.

 

Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių - pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0028-02).

2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. Giedrė Kvieskienė. 
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-04-30.

 

Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programos. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0158-05).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemonė 2.4. „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Alvyra Galkienė.
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-02.

 

Magistrantūros studijų modulinės programos Karjeros konsultavimas sukūrimas ir įgyvendinimas. (BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0011-03).

2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.
Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė dr. E. Rodzevičiūtė. 
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2008-02.

 

Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos regionus. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0033-02).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ piemonė 2.4. „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė dr. E. Rodzevičiūtė.

Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-02.

 

Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje. (BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0014-05).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Dalia Survutaitė.
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2008.

Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas. (BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0012-04).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė prof.  Marija Barkauskaitė. 
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2007.

 

2007–2013 m. programavimo periodu Europos Sąjungos struktūrinių fondų vykdyti projektai

 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Investavimo strategijos nedidelei šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo (VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060).
3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“ (visuotinė dotacija).

Pareiškėjas – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Projekto vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas.
Projektas vykdomas 2013-05-02 – 2015-06-30.

 

Savireguliacijos įgūdžių ugdymas žaidybinėje veikloje (VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-066).
3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Projekto vadovas prof. Pentti Ensio Hakkarainen.
Projektas vykdomas 2012-10-02 – 2015-10-02.

 

Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Projekto vadovė dr. Jurga Trimonytė Bikelienė.
Projektas vykdomas 2012-09-12 – 2014-09-12.

 

Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart) (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015).
3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“ (visuotinė dotacija).

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Piotras Vasiljevas. Pareiškėjas – Kauno technologijos universitetas.
Projektas vykdomas 2012-08-14 – 2014-08-14.

 

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams (VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“.
Partneris – LEU Personalo direkcija. Koordinatorius Regina Makarkova. Pareiškėjas – Valstybinis studijų fondas.
Projektas vykdomas 2012-04-10 – 2015-08-31.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) (VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas".
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas. Pareiškėjas – Ugdymo plėtotės centras.
Projektas vykdomas 2012-04-19 – 2014-05-22.

 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001).
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Pareiškėjas – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Tomas Jovaiša.
Projektas vykdomas 2012-04-11 – 2014-04-11.

 

Ugdymas karjerai (VP1-1.3-SADM-02-K-03-123). 
1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė. Pareiškėjas – Lietuvos vaikų fondas.
Projektas vykdomas 2012-02-27 – 2015-02-26.

 

Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9 12 klasių bendrųjų programų pagrindu (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“.

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas dr. Raimundas Žaltauskas. 
Projektas vykdomas 2011-11-21 – 2013-11-21.

 

Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymo aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“.
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas doc. dr. Dalius Dapkus. 
Projektas vykdomas 2011-11-21 – 2013-12-08.

 

Studentų verslumo įgūdžių stiprinimas, panaudojant europinį verslumo ugdymo modelį Europrise (VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-014).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas".
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Anicetas Ignotas. Pareiškėjas – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Projektas vykdomas 2011-11-09 – 2013-11-09.

 

Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas. (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007)
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Lina Murinienė. Pareiškėjas – Lietuvių kalbos institutas.
Projektas vykdytas  2011-08-04 – 2013-08-04.

 

T klasė (VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-004).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Partneris – LEU Studijų direkcija. Koordinatorė doc. dr. Alona Rauckienė. Pareiškėjas – VšĮ „AJA viešieji ryšiai".
Projektas vykdytas 2011-08-02 – 2013-08-02.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo srityje (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-003).
2 prioritatas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas".
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas. Pareiškėjas – Viešoji įstaiga "Užsienio kalbų mokymo centras".
Projektas vykdytas 2011-08-03 – 2013-01-03.

 

Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-009). 
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas".
Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2011-08-03 – 2013-07-03.

 

11 12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-118).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas".
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė prof. Marijona Barkauskaitė. Pareiškėjas – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija.
Projektas vykdytas 2011-07-21 – 2013-07-21.

 

Periodinių mokslo leidinių leidyba (VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002).
3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonė „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.
Partneris – LEU Istorijos fakultetas, Leidykla. Koordinatorė doc. dr. Sandra Grigaravičiūtė. Pareiškėjas – Lietuvos mokslų akademija.
Projektas vykdomas 2011-06-23 – 2014-06-21.

 

Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį (VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas".
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. Pareiškėjas –Ugdymo plėtotės centras.
Projektas vykdomas 2011-05-13 – 2015-01-19.

 

Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas pradinio ugdymo įstaigose (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-006).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje".
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė Danguolė Vasiukevičiūtė. Pareiškėjas – Gabiųjų ugdymo centras.
Projektas vykdytas 2011-04-20 – 2013-04-20.

 

Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-001).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje".
Partneris – LEU Edukologijos mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Agnė Brandišauskienė. Pareiškėjas – Viešoji įstaiga "Nacionalinė moksleivių akademija".
Projektas vykdytas 2011-04-20 – 2013-04-20.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas".
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius dr. Algimantas Šventickas. Pareiškėjas – Ugdymo plėtotės centras.
Projektas vykdytas 2011-03-26 – 2011-10-26.

 

„TOC for education" metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo formas (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-058).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Koordinatorė lekt. Rita Ilgūnienė. Pareiškėjas – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija.
Projektas vykdytas 2010-11-25 – 2012-11-25.

 

Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas (VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Piotras Vasiljevas. Pareiškėjas –Kauno technologijos universitetas.
Projektas vykdomas 2010-10-26 – 2013-10-26.

 

II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos). (VP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001).

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonė „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“.
Partneris – LEU Studijų skyrius. Koordinatorė Olga Lokienė. Pareiškėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.
Projektas vykdytas 2010-09-01 – 2013-08-31.

 

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001).

2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“.

Partneris – LEU Tarptautinių ryšių skyrius. Koordinatorius Kęstutis Šalavėjus. Pareiškėjas – Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas vykdomas 2010-09-28 – 2015-06-28.

 

Aukštos kvalifikacijos specialistų atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT (VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002).

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. dr. Virginijus Sruoga. 
Projektas vykdomas 2010-07-07 – 2015-09-30.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.
Partneris – LEU Akademinių reikalų direkcija. Koordinatorius  Justinas Monkevičius. Pareiškėjas – Vilniaus universitetas.
Projektas vykdomas 2010-04-22 – 2015-07-01.

 

Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-046).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
Pareiškėjas – LEU. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas. 
Projektas  vykdytas  2010-04-01 – 2013-06-28.

 

Edukologų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Lietuvos edukologijos universitete (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-062).
2 prioritetas „Mokymais visą gyvenimą" priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. 

Pareiškėjas – LEU. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas.  
Projektas vykdytas 2010-04-01 – 2013-01-31.

 

Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas (VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014).
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ .
Pareiškėjas – LEU Projektų ir inovacijų skyrius. Vadovė Vijolė Mauragienė.
Projektas vykdomas 2010-03-08 – 2013-10-01.


Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas (VP1-1.1-SADM-06-K-01-105).
1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.
Pareiškėjas – LEU Personalo skyrius. Vadovė Loreta Damauskienė.
Projektas vykdytas 2009-08-12 – 2011-12-23.

 

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Lietuvių šneka valdomos paslaugos (Liepa) (VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001).
3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“ priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Tomas Petkus. Pareiškėjas – Vilniaus universitetas.
Projektas vykdomas 2013-02-15 – 2015-08-15.

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų informacinės infrastruktūros plėtra Lietuvos edukologijos universitete (VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010).
1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“.
Pareiškėjas – LEU Projektų ir inovacijų skyrius. Projekto vadovas dr. Robertas Jurgaitis.
Projektas vykdomas 2012-09-13 – 2014-08-31.

 

IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005).
3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“ priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Laimutė Bučienė. Pareiškėjas – Lietuvių kalbos institutas.
Projektas vykdomas 2012-04-24 – 2014-07-31.

 

Įvairių krypčių aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimas (VARIOUS -25) (VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001).
1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Regimantas Bareikis. Pareiškėjas – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.
Projektas vykdomas: 2012-02-22 – 2013-12-31.

 

Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas. 
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“. Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Piotras Vasiljevas. 
Projektas vykdytas 2010-08-23 – 2015-06-30.

 

 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

 

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką programa „Labas EKO" (VP3-1.4-AM-09-K-01-120).
1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonė „Visuomenės informavimas ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas".
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė. Pareiškėjas – Viešoji įstaiga "INCITY".
Projektas vykdytas 2011-04-01 – 2013-05-31.

 

Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto mokomojo korpuso renovacija (rekonstrukcija) (VP3-3.4-ŪM-03-V-02-035). 
3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu“.
Pareiškėjas – LEU Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius. Vadovas Vaclovas Januškevičius. 
Projektas vykdomas. 2009-08-05 – 2015-02-27.

 

Vilniaus pedagoginio universiteto mokomojo korpuso renovacija (VP3-3.4-ŪM-03-V-02-030).
3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu“.
Pareiškėjas – LEU Ūkio direkcija. Vadovė Regina Baltikauskienė.  
Projektas vykdytas 2009-08-05 – 2011-10-15.

VPU II rūmų renovacija (VP3-3.4-ŪM-03-V-01-121).

3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.
Pareiškėjas – LEU Ūkio direkcija. Vadovė Regina Baltikauskienė. 
Projektas vykdytas 2008-11-11 – 2011-08-31.

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programa

 

Paukštininkystės ūkiuose naudojamo vandens kokybės gerinimo fizikiniais metodais sistemos įdiegimas, gerinant paukščių produktyvumą ir produkcijos kokybę (1PM-PV-09-1-001494-PR001).
Priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

Pareiškėjas – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Rasa Bobinienė. 
Projektas vykdytas 2010-03-31 – 2013-04-01.

 

Žemdirbių, ūkininkaujančių mažai palankiose vietovėse, mokymai (1PM-PV-09-1-000921-PR001).
Priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“.
Pareiškėjas – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Vadovė dr. Angelė Kaušylienė. 
Projektas vykdytas  2009-09-23 – 2011-06-15.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2015-08-05 10:15