Magistrantūros studijų programa Biologijos edukologija
 

Programos tikslai ir rezultatai

Fakultetas: Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas

Valstybinis kodas: 621X20038

Studijų sritis: Socialiniai mokslai

Studijų kryptis: Edukologija

Studijų trukmė: NL - 2 metai

Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: edukologijos magistras

Akredituota iki: 2017-08-31
Programa reguliariai (kas trejus ar šešerius metus) vertinama SKVC ekspertų ir akreditacijos terminas pratęsiamas.

 

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos biologijos edukologus, įgijusius švietimo procesų, mokslinių tyrimų metodologijos žinių ir įgūdžių, gebančius kūrybiškai organizuoti biologinį ugdymą, rengti biologijos edukacijos programas bei projektus, taikyti naujas ugdymo technologijas, savarankiškai planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, atlikti jų sklaidą gimnazijose, kitose formalaus bei neformalaus ugdymo institucijose, kritiškai vertinti Lietuvos ir kitų šalių biologijos edukacijos patirtį.

 

Studijuojantieji įgyja aukštesnio lygmens edukologijos ir biologijos mokslų bei šiuolaikinių ugdymo(si) technologijų žinių, plėtos pedagogo profesijai būtinas bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas, įgalinančias vykdyti pedagoginę veiklą pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformalaus švietimo programas arba eiti asistento ar lektoriaus pareigas mokslo ir studijų institucijose.

 

Baigę biologijos edukologijos magistrantūros studijų programą įgyja 7 lygmens kvalifikaciją pagal Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarą. Įgyjama specializuotų problemų sprendimo gebėjimų, reikalingų moksliniams tyrimams atlikti ir (arba) naujovėms diegti siekiant įgyti naujų žinių, sukurti naujas procedūras irintegruoti skirtingų sričių žinias. Išmokstama tvarkyti ir keisti darbo arba mokymosi aplinką, imtis atsakomybės už naujų profesinių žinių ir praktinės patirties kūrimą ir (arba) už strateginės grupės veiklos įvertinimą, atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą.

 

Kokio pasirengimo asmenys priimami

1. Turintieji dalyko pedagogikos, biologijos arba ekologijos bakalauro laipsnį.

2. Turintieji atitinkamos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnį, bet ne dalyko pedagogikos, biologijos arba ekologijos, privalo įgyti iki 60 papildomų biologijos arba ekologijos krypties studijų kreditų (papildomi studijų kreditai įgyjami savo lėšomis iki priėmimo į magistrantūrą).

3. Turintieji kitos studijų krypčių grupės I pakopos išsilavinimą, privalo įgyti iki 90 papildomų edukologijos, biologijos arba ekologijos krypties studijų kreditų (papildomi studijų kreditai įgyjami savo lėšomis iki priėmimo į magistrantūrą).

 

Atrankos kriterijai

Diplomo priedėlyje (priede) įrašytų studijų krypties pagrindų dalykų svertinis vidurkis + 
baigiamojo egzamino arba baigiamojo darbo įvertinimas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2017-01-02 07:55