Magistrantūros studijų programa Biologijos edukologija
 

Reikalavimai magistro darbams

Magistro darbo nuostatai (doc)

 

Magistro baigiamojo darbo tikslas - ugdyti edukologą - tyrėją, gebantį savarankiškai atlikti tyrimus, kūrybiškai taikantį žinomus analizės metodus, žinantį metodų taikymo ribas, mokantį įvertinti tyrimų rezultatus, prisiimti atsakomybę už jų patikimumą ir sklaidą.

 

Magistrantai rengia taikomojo pobūdžio darbą, kuriame pateikia tiriamos problemos teorinę analizę, pagrindžia tyrimo dizainą, surenka ir išanalizuoja duomenis, suformuluoja išvadas bei pateikia rekomendacijas problemai spręsti. Magistro darbo medžiaga pateikiama pagal šį nuoseklumą: teorinė dalis, tyrimo metodologija, praktinė dalis. Rengdamas magistro darbą magistrantas turi įvertinti kiekvieną magistrinio darbo etapą pagal pasirinktą tyrimo tikslą, reflektuoti - ar/ir kiek kiekviena operacija atitinka vidinio ir išorinio validumo reikalavimus, ar tyrimo imtis patikima ir reprezentatyvi, ar galima taikyti išvadas generalinei aibei ir pan. Tai susiję su kritinio mąstymo ir savirefleksijos gebėjimais, nurodančiais tyrimo ribotumus ir gaires tolimesnėms studijoms. 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2017-01-02 07:57