MOKSLAS
 

Kvietimai

Skelbiamas pakartotinas Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondas kvietimas teikti paraiškas

 

Nuo 2014 m. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Mokslo fondas, kurio lėšomis skatinami mokslininkai, tyrėjai aktyviau vykdyti mokslinius tyrimus, publikuoti mokslo produkciją tarptautiniuose leidiniuose bei meno kūrinius skelbti užsienio meno erdvėse, kviečia teikti paraiškas papildomam konkursiniam rėmimui:

  • mokslinių tyrimų vykdymui;
  • mokslo kūrinių publikavimui tarptautiniuose leidiniuose;
  • meno kūrinių skelbimui (atlikimui) užsienio meno erdvėse;
  • inovatyvių edukacinių projektų vykdymui. 

 

Prašymų teikimo tvarka

Parama gali būti teikiama tik tuo atveju, jei tyrimai gali būti įgyvendinti iki 2018 m. gruodžio 1 d.

 

Norintieji gauti paramą turi Fondo valdybai pateikti prašymą elektroniniu būdu, užpildant formą Intranete (jungtis Universiteto svetainėje: Intranetas/Informacija visiems/Mokslo ir inovacijų direkcija/Mokslo fondas).

 

Prašymai priimami iki 2018 m. birželio 22 d. 12 val. (imtinai)

Planuojama pareiškėjus apie sprendimus dėl paramos skyrimo informuoti iki 2018 m. birželio 25 d.

 

Ataskaitos pateikimas

Galutinę (tarpinę) darbo ir finansinę ataskaitą Fondo valdybai privaloma pateikti iki 2018 m. gruodžio 1 d.

 

Publikuojant mokslo straipsnį, monografiją ar pan. būtina nurodyti, kad straipsnio (monografijos) parengimas (vertimas, spausdinimas ir pan.) finansuotas Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondo lėšomis.

 

Papildoma informacija

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus vedėjas Raimundas Žaltauskas (tel. 279 00 53, vidaus tel. 1276, el. paštas raimundas.zaltauskas@leu.lt).

 

Dėl klausimų, iškilusių jungiantis į intranetą, prašome kreiptis į Informacinių technologijų centro specialistę Gitaną Čechamirienę (tel. 275 05 68, el. paštas gitana.cechamiriene@leu.lt)

 

Dėmesio, nebaigtos pildyti paraiškos išsaugoti negalėsite, todėl reikalingą tekstą pasiruoškite iš anksto.

 

 


 

Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondas skelbia konkursą mokslo produkcijos tarptautiškumui didinti

 

Paramos tikslas

Didinti Universiteto mokslo produkcijos tarptautiškumą, skatinti dėstytojus ir mokslo darbuotojus atlikti mokslinius tyrimus kartu su užsienio mokslininkais bei tyrimų rezultatus publikuoti aukšto lygio tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

 

Parama gali būti teikiama:

-        mokslo straipsnių vertimui į užsienio kalbą;

-        parengtų mokslo straipsnių užsienio kalbos redagavimui;

-        mokesčiui už straipsnių paskelbimą.

Rengiamo (parengto) mokslo straipsnio tematika turi atitikti bent vieną iš prioritetinių ilgalaikių mokslo programų tematikų.

 

Galimi pareiškėjai

Prašymus gali teikti mokslo programų, temų vadovai ar pavieniai tyrėjai.

 

Prašymų teikimo tvarka

Norintieji gauti paramą turi Fondo valdybai pateikti prašymą (WORD).

Užpildytą formą siųsti elektroniniu paštu: mid.direkcija@leu.lt.

 

Parama gali būti teikiama tuo atveju, jei mokslo straipsnis (-iai) bus publikuoti arba priimti spaudai iki 2018 m. gruodžio 1 d.

 

Prašymai priimami nuolat.

Pareiškėjai apie sprendimus dėl paramos skyrimo bus informuojami kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę.

 

Ataskaitos pateikimas

Ataskaitą Fondo valdybai apie gautų lėšų panaudojimą privaloma pateikti iki 2018 m. gruodžio 1 d. Informacija apie mokslo straipsnio publikavimą (priėmimą spaudai) Mokslo fondui pateikiama paskelbus mokslo straipsnį, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Papildoma informacija

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus vedėjas Raimundas Žaltauskas (tel. 279 00 53, vidaus tel. 1276, el. paštas raimundas.zaltauskas@leu.lt).

 


 

2016 m. produktyviausiai ir kokybiškiausiai mokslinį (meninį) darbą dirbę LEU mokslininkai ir doktorantai

 

Siekiant skatinti Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)  mokslinį (meninį) darbą dirbančius mokslo darbuotojus, dėstytojus, menininkus ir doktorantus kelti mokslo (meno) produkcijos kokybę ir tarptautiškumą, LEU Mokslo fondas buvo paskelbęs 2016 metais produktyviausiai ir kokybiškiausiai mokslinį (meninį) darbą dirbusių mokslo darbuotojų, dėstytojų ir doktorantų konkursą.

 

Mokslo ir plėtros prorektoriaus Aivo Ragausko iniciatyva geriausi mokslininkai apdovanojami nuo 2015 m. Prorektorius pažymi, jog iki tol buvo apdovanojami tik geriausi dėstytojai. Mokslinė veikla yra gyvybiškai būtina aukšto lygio universitetui, jo inovatyvumui bei studijų kokybei.

 

2017 m. gegužės 15 d. Mokslo fondo valdybos posėdyje buvo svarstomos pateiktos kandidatūros.

 

Mokslo fondo valdybos nutarimu buvo nuspręsta, atsižvelgiant į mokslininkų ir doktorantų tyrimų produktyvumą, kokybę ir inovatyvumą, vietas pagal mokslų sritis ir meno veiklą paskirstyti taip:

 

Dirbantiems socialinių mokslų srityje:

I vieta – doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (UMF),

II vieta – prof. habil. dr. Antanas Buračas (SEF),

III vieta – prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė (UMF).

 

Dirbantiems humanitarinių mokslų srityje:

I vieta – prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė (HUF),

II vieta – prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (SEF),

III vieta – dr. Domininkas Burba (HUF).

 

Dirbantiems biomedicinos mokslų srityse:

I vieta – prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis (GMTF),

II vieta – prof. habil. dr. Kazys Milašius (SSF).

 

Vykdantiems meninę veiklą:

I vieta – prof. Giedrė Riškutė Karinauskienė (UMF) ir Giedrė Subotinaitė-Gabriūnienė (UMF).

 

Doktorantams:

I vieta – Loreta Andziulienė (HUF),

II vieta – Agnė Liubertaitė (SEF),

III vieta – Lina Česnulevičienė HUF).

 

Nugalėtojai bus apdovanoti Senato posėdyje, kuris vyks 2017 m. gegužės 17 d. 15 val. 204 kab.

 


Archyvas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2018-06-19 09:50