Kontaktai

Doc. dr. Robertas Jurgaitis

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 226 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 270 59 40
Vidaus telefonas (-ai) 1 740
El. paštas robertas.jurgaitis@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

1990–1995 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas Istorijos fakultetas – istorijos bakalauras ir bendrojo lavinimo mokyklos mokytojo kvalifikacija (EKS 6 lygmuo);

1995–1996 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas Istorijos fakultetas – magistrantūros studijos – istorijos magistras ir gimnazijos istorijos mokytojas (EKS 7 lygmuo);

2003–2007 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas – doktorantūros studijos (EKS 8 lygmuo).

Mokslo laipsniai ir vardai

2007 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete suteiktas humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties (05H) daktaro laipsnis.

Profesinė patirtis

1995–1996 m. – Naujininkų vidurinės mokyklos istorijos mokytojas;

1997–2010 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentas, lektorius;

2007–2008 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto mokslo ir plėtros prodekanas;

2010–2012, 2014–2017 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas;

2009–2012, 2014–2017 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas;

2008–2012 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Projektų vadybos skyriaus vedėjas;

2012–2013 m. – Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto direktorius;

2016 m. – VšĮ „Parlamentarizmo istorijos tyrimų centras“ direktorius;

2014–2018 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir inovacijų direkcijos Projektų ir inovacijų skyriaus vedėjas;

Nuo 2018-01-16 – Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir plėtros prorektorius l. e. p.

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Lietuvių (gimtoji), rusų, lenkų, anglų, latvių (pagrindai)

Kita veikla

1998–2001 m. „Žiemgalos“ draugijos prezidentas, 2001–2003 m. – viceprezidentas;

Nuo 2008 m. – Lokalinių monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys.

Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Mokslinių tyrimų interesai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo ir bajoriškosios savivaldos istorija; Taikomoji istorija (lokaliniai tyrimai).

 • Mokslinės publikacijos
 • Monografijos ir studijos

  R. Šmigelskytė-Stukienė, E. Brusokas, L. Glemža, R. Jurgaitis, V. Rakutis,

  Moderniosios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764–1794 m.: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. 691 psl.

  R. Jurgaitis, Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla

  1717–1795 m., Lietuvos edukologijos universitetas, Parlamentarizmo istorijos tyrimų

  centras, Vilnius, 2016. 544 psl.

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • 2007–2008 m. – Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos finansuojamo nacionalinio projekto „Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas: LDK parlamentarų (XVI–XVIII a.) sąrašo sudarymas“ koordinatorius;

  2007–2012 m. – Valdovų rūmų paramos fondo finansuojamo nacionalinio projekto „Vilniaus Žemutinės pilies biografinis žodynas“ koordinatorius;

  2010–2012 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą finansuojamo mokslo projekto „Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: tyrimai ir publikavimas“ (LIT-2-45), vadovas;

  2013–2014 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ finansuojamo mokslo projekto „Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. antroje pusėje“ (projekto vadovė dr. R. Šmigelskytė-Stukienė, sutartis VAT-44/2012), tyrėjas;

  2014–2015 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą finansuojamo mokslo projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių dokumentai 1788–1790 m.: tyrimas ir publikavimas“ (LIT-8-84), vadovas;

  2016 m. – nacionalinio sklaidos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m.“ (Nr. LIP-16387) vykdomo pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, vadovas.

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • 2010–2012 m. – ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014), pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“, ekspertas-vykdytojas;

  2014–2015 m. – ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Socialinių ir humanitarinių mokslų informacinės infrastruktūros plėtra Lietuvos edukologijos universitete“ (Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010), vadovas;

  2016–2019 m. – ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004) vykdomo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, vadovas (LEU veiklų kooordinatorius).

 • Tarptautiniai projektai
 • 2013–2014 m. – tarptautinio mokslinių tyrimų projekto „Nuo bajorijos iki žemionių. Genezė ir raida senosios Respublikos etniškai nevienalytėje teritorijoje“ (Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej, Nr. 12H 11 0016 80), tyrėjas. Projektą koordinuoja Lenkijos istorikų draugija (Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie), projekto vadovas prof. habil. dr. Krzysztof Mikulski;

  2017–2018 m. – tarptautinio Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslo projekto vykdomo pagal Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo programą „Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.: institucijos, parlamentarai, parlamentinė praktika“ (Nr. S-LB-17-8), vadovas. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutu.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • 2009–2010 m. – Nordplus Horizontal programos projekto „Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos regione“ mokomųjų medžiagų ekspertas;

  2010–2011 m. – Ugdymo plėtotės centro užsakymu parengtų suaugusių mokymo modulių (Profesinio mokymo, medijų ir kt.) pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, koordinatorius ir ekspertas;

  2016–2017 m. – Lituanistikos duomenų bazės ekspertas.

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • 2005 m. spalio 7 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „LDK XVIII a.“ skaitytas pranešimas „1794 m. vasario 3–7 d. Vilniaus tribunolinio seimelio veikla: mikroistorinio tyrimo bandymas“;

  2005 m. lapkričio 7–8 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis“ perskaitytas pranešimas „Regiono ir vietos istorinė periodika Lietuvoje 1990–2005 m.: lokalinių tyrimų iniciatyvos“;

  2005 m. lapkričio 29 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Vilniaus miesto istoriografija: tyrėjai ir problemos. Istorikui Stasiui Samalavičiui (1930–1992) atminti“ skaitytas pranešimas „LDK „vilnietiškųjų“ seimelių XVI–XVIII a. veiklos tyrimai: problemos ir perspektyvos“;

  2006 m. birželio 15–16 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos parlamentarizmo ištakos (XV–XVIII a.): institucijos, parlamentarai, funkcionavimo mechanizmai“ skaitytas pranešimas „LDK atstovai Abiejų Tautų Respublikos seimo teisme (1775–1793 m.)“;

  2006 m. spalio 12–13 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Viešos ir privačios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ skaitytas pranešimas „Privatumo matmuo LDK ikiseiminiuose seimeliuose: petita Vilniaus seimelio instrukcijose 1717–1793 m.“;

  2007 m. rugsėjo 20–21 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė“ skaitytas pranešimas „Bajoriškas seimelis mieste: kur ir kada vykdavo Vilniaus seimelio posėdžiai 1717–1795 m.“;

  2008 m. spalio 10 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „1791 m. gegužės 3 d. konstitucija Lietuvos istorijoje ir istorinėje kultūroje“ skaitytas pranešimas „Ar 1791 m. spalio 20 d. Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas buvo sudedamoji 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos dalimi?“;

  2009 m. liepos 3 d. tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos tūkstantmetis ir Lokalioji istorija“ vykusioje Vilniuje skaitytas pranešimas „Lietuvos valsčių monografijų serija Lietuvos lokaliosios istorijos sintezių kontekste“;

  2009 m. rugsėjo 22–23 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku“ vykusioje Varšuvoje skaitytas pranešimas „Funkcjonowanie sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795: między szlacheckim parlamentaryzmem a samorządem“;

  2009 m. spalio 29–30 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Przeztrzenie szlacheckiego samorządu. Miejsca obrad sejmików i zjazdów szlacheckich w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku“ vykusioje Liubline skaitytas pranešimas „Gdzie odbywały się obrady sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795?“;

  2010 m. balandžio 28 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas Žiemgalos regione“ vykusioje Pakruojyje (pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (2007–2013 m.) projektą LLII-092) skaitytas pranešimas „Žiemgalos istorinių tyrimų ir istorinės atminties puoselėjimo tradicijos Lietuvoje“;

  2013 m. rugsėjo 27 d. nacionaliniame istorikų III suvažiavime skaitytas pranešimas „LDK teisinės problemos Smolensko ir Starodubo seimelių XVIII a. dokumentuose“;

  2015 m. gegužės 14 d. – nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Seimo vaidmuo Lietuvos istorijoje: tauta–valstybė–mokykla“ skirtoje Lietuvos Steigiamojo Seimo 95-mečiui paminėti skaitytas pranešimas „Seimo reikšmė Abiejų Tautų Respublikos parlamentinėje sistemoje XVI–XVIII a.“;

  2016 m. birželio 9 d. – tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lokalinės istorijos problemos: miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos karalystėje XVI–XVIII a.“ pristatytas pranešimas „Lokalioji politika ir parlamentarų korpuso formavimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimeliuose 1788–1790 m.“.

 • Darbas redkolegijose
 • Nuo 2007 m. – „Vilniaus istorijos metraščio“ redakcinės kolegijos sekretorius;

  Nuo 2009 m. – „Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalo“ redakcinės kolegijos narys;

  Nuo 2014 m. – „XVIII amžiaus studijos“ redakcinės kolegijos narys.

 • Darbas mokslo institucijų ir organizacijų veikloje
 • 2011–2012, 2018 m. iki dabar – Lietuvos edukologijos universiteto Senato narys;

  2012–2013 m. Mykolo Romerio universiteto Rektorato narys;

  Nuo 2017 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto tarybos narys.