Kontaktai

Doc. dr. Robertas Jurgaitis

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 116 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 37 24
Vidaus telefonas (-ai) 1 616
El. paštas robertas.jurgaitis@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

1990–1995 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas Istorijos fakultetas – istorijos bakalauras ir bendrojo lavinimo mokyklos mokytojo kvalifikacija (EKS 6 lygmuo);

1995–1996 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas Istorijos fakultetas – magistrantūros studijos – istorijos magistras ir gimnazijos istorijos mokytojas (EKS 7 lygmuo);

2003–2007 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas – doktorantūros studijos (EKS 8 lygmuo).

Mokslo laipsniai ir vardai

2007 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete suteiktas humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties (05H) daktaro laipsnis.

Profesinė patirtis

1995–1996 m. – Naujininkų vidurinės mokyklos istorijos mokytojas;

1997–2010 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentas, lektorius;

2007–2008 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto mokslo ir plėtros prodekanas;

2010–2012, 2014–2017 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas;

2009–2012, 2014–2017 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas;

2008–2012 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Projektų vadybos skyriaus vedėjas;

2012–2013 m. – Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto direktorius;

2016 m. – VšĮ „Parlamentarizmo istorijos tyrimų centras“ direktorius;

Nuo 2014 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir inovacijų direkcijos Projektų ir inovacijų skyriaus vedėjas.

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Lietuvių (gimtoji), rusų, lenkų, anglų, latvių (pagrindai)

Kita veikla

1998–2001 m. „Žiemgalos“ draugijos prezidentas, 2001–2003 m. – viceprezidentas, nuo 2014 m. (iki dabar) „Žiemgalos“ draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkas;

2008–2017 m. – Lokalinių monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys.

Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Mokslinių tyrimų interesai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo ir bajoriškosios savivaldos istorija; Taikomoji istorija (lokaliniai tyrimai).

 • Mokslinės publikacijos
 • Monografijos ir studijos

  R. Šmigelskytė-Stukienė, E. Brusokas, L. Glemža, R. Jurgaitis, V. Rakutis,

  Moderniosios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764–1794 m.: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. 691 psl.

  R. Jurgaitis, Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla

  1717–1795 m., Lietuvos edukologijos universitetas, Parlamentarizmo istorijos tyrimų

  centras, Vilnius, 2016. 530 psl.

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • 2007–2008 m. – Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos finansuojamo nacionalinio projekto „Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas: LDK parlamentarų (XVI–XVIII a.) sąrašo sudarymas“ koordinatorius;

  2007–2012 m. – Valdovų rūmų paramos fondo finansuojamo nacionalinio projekto „Vilniaus Žemutinės pilies biografinis žodynas“ koordinatorius;

  2010–2012 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą finansuojamo mokslo projekto „Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: tyrimai ir publikavimas“ (LIT-2-45), vadovas;

  2013–2014 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ finansuojamo mokslo projekto „Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. antroje pusėje“ (projekto vadovė dr. R. Šmigelskytė-Stukienė, sutartis VAT-44/2012), tyrėjas;

  2014–2015 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą finansuojamo mokslo projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių dokumentai 1788–1790 m.: tyrimas ir publikavimas“ (LIT-8-84), vadovas;

  2016 m. – nacionalinio sklaidos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m.“ (Nr. LIP-16387) vykdomo pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, vadovas.

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • 2010–2012 m. – ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014), pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“, ekspertas-vykdytojas;

  2014–2015 m. – ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Socialinių ir humanitarinių mokslų informacinės infrastruktūros plėtra Lietuvos edukologijos universitete“ (Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010), vadovas;

  2016–2019 m. – ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004) vykdomo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, vadovas (LEU veiklų kooordinatorius).

 • Tarptautiniai projektai
 • 2013–2014 m. – tarptautinio mokslinių tyrimų projekto „Nuo bajorijos iki žemionių. Genezė ir raida senosios Respublikos etniškai nevienalytėje teritorijoje“ (Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej, Nr. 12H 11 0016 80), tyrėjas. Projektą koordinuoja Lenkijos istorikų draugija (Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie), projekto vadovas prof. habil. dr. Krzysztof Mikulski;

  2017–2018 m. – tarptautinio Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslo projekto vykdomo pagal Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo programą „Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.: institucijos, parlamentarai, parlamentinė praktika“ (Nr. S-LB-17-8), vadovas. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutu.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • 2009–2010 m. – Nordplus Horizontal programos projekto „Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos regione“ mokomųjų medžiagų ekspertas;

  2010–2011 m. – Ugdymo plėtotės centro užsakymu parengtų suaugusių mokymo modulių (Profesinio mokymo, medijų ir kt.) pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, koordinatorius ir ekspertas;

  2016–2017 m. – Lituanistikos duomenų bazės ekspertas.

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • 2005 m. spalio 7 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „LDK XVIII a.“ skaitytas pranešimas „1794 m. vasario 3–7 d. Vilniaus tribunolinio seimelio veikla: mikroistorinio tyrimo bandymas“;

  2005 m. lapkričio 7–8 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis“ perskaitytas pranešimas „Regiono ir vietos istorinė periodika Lietuvoje 1990–2005 m.: lokalinių tyrimų iniciatyvos“;

  2005 m. lapkričio 29 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Vilniaus miesto istoriografija: tyrėjai ir problemos. Istorikui Stasiui Samalavičiui (1930–1992) atminti“ skaitytas pranešimas „LDK „vilnietiškųjų“ seimelių XVI–XVIII a. veiklos tyrimai: problemos ir perspektyvos“;

  2006 m. birželio 15–16 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos parlamentarizmo ištakos (XV–XVIII a.): institucijos, parlamentarai, funkcionavimo mechanizmai“ skaitytas pranešimas „LDK atstovai Abiejų Tautų Respublikos seimo teisme (1775–1793 m.)“;

  2006 m. spalio 12–13 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Viešos ir privačios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ skaitytas pranešimas „Privatumo matmuo LDK ikiseiminiuose seimeliuose: petita Vilniaus seimelio instrukcijose 1717–1793 m.“;

  2007 m. rugsėjo 20–21 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė“ skaitytas pranešimas „Bajoriškas seimelis mieste: kur ir kada vykdavo Vilniaus seimelio posėdžiai 1717–1795 m.“;

  2008 m. spalio 10 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „1791 m. gegužės 3 d. konstitucija Lietuvos istorijoje ir istorinėje kultūroje“ skaitytas pranešimas „Ar 1791 m. spalio 20 d. Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas buvo sudedamoji 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos dalimi?“;

  2009 m. liepos 3 d. tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos tūkstantmetis ir Lokalioji istorija“ vykusioje Vilniuje skaitytas pranešimas „Lietuvos valsčių monografijų serija Lietuvos lokaliosios istorijos sintezių kontekste“;

  2009 m. rugsėjo 22–23 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku“ vykusioje Varšuvoje skaitytas pranešimas „Funkcjonowanie sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795: między szlacheckim parlamentaryzmem a samorządem“;

  2009 m. spalio 29–30 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Przeztrzenie szlacheckiego samorządu. Miejsca obrad sejmików i zjazdów szlacheckich w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku“ vykusioje Liubline skaitytas pranešimas „Gdzie odbywały się obrady sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795?“;

  2010 m. balandžio 28 d. nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas Žiemgalos regione“ vykusioje Pakruojyje (pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (2007–2013 m.) projektą LLII-092) skaitytas pranešimas „Žiemgalos istorinių tyrimų ir istorinės atminties puoselėjimo tradicijos Lietuvoje“;

  2013 m. rugsėjo 27 d. nacionaliniame istorikų III suvažiavime skaitytas pranešimas „LDK teisinės problemos Smolensko ir Starodubo seimelių XVIII a. dokumentuose“;

  2015 m. gegužės 14 d. – nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Seimo vaidmuo Lietuvos istorijoje: tauta–valstybė–mokykla“ skirtoje Lietuvos Steigiamojo Seimo 95-mečiui paminėti skaitytas pranešimas „Seimo reikšmė Abiejų Tautų Respublikos parlamentinėje sistemoje XVI–XVIII a.“;

  2016 m. birželio 9 d. – tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lokalinės istorijos problemos: miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos karalystėje XVI–XVIII a.“ pristatytas pranešimas „Lokalioji politika ir parlamentarų korpuso formavimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimeliuose 1788–1790 m.“.

 • Darbas redkolegijose
 • Nuo 2007 m. – „Vilniaus istorijos metraščio“ redakcinės kolegijos sekretorius;

  Nuo 2009 m. – „Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalo“ redakcinės kolegijos narys;

  Nuo 2014 m. – „XVIII amžiaus studijos“ redakcinės kolegijos narys.

 • Darbas mokslo institucijų ir organizacijų veikloje
 • 2011–2012 m. Lietuvos edukologijos universiteto Senato narys;

  2012–2013 m. Mykolo Romerio universiteto Rektorato narys;

  Nuo 2017 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto tarybos narys.