Kontaktai

Dr. Jonas Dautaras

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 327 kab.
Telefonas (-ai) (8 6) 181 23 58
El. paštas jonas.dautaras@leu.lt
Atsakomybė

1. Vadovauti Edukologijos katedros studentams, rengiantiems magistro darbus.
2. Sistemingai atnaujinti dėstomų dalykų studijų modulius.
3. Dalyvauti mokslinio tyrimo darbe, rengti studijų priemones , mokslines publikacijas.
4. Konsultuoti studentus pagal dėstomus dalykus rašant savarankiškus darbus (referatus, kursinius darbus ir kt.).
5. Konsultuoti studentus, atliekančius pedagoginę praktiką.

Išsilavinimas ir profesija

1969 m. – Vilniaus universitetas, istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija.

Mokslo laipsniai ir vardai

1991 m. – Vilniaus universitetas, socialinių mokslų (edukologijos) daktaras.

2001m. – Vilniaus pedagoginis universitetas, docentas.

Profesinė patirtis

1960 – 1962 m. Šilalės r. Bijotų aštuonmetės mokyklos istorijos mokytojas; D. Poškos memorialinio muziejaus direktorius.
1966 –1968 m. – Vilniaus miesto vykdomojo komiteto vyr. inspektorius kultūros ir švietimo reikalams.
1967 – 1968 m. Vilniaus 14 vidurinės mokyklos istorijos mokytojas (antraeilės pareigos).
1969 m. Švietimo ministerijos įsakymu paskirtas Respublikinės mokyklų bibliotekos direktoriaus pavaduotoju.
1973 m. Švietimo ministerijos įsakymu pervestas į „Tarybinės mokyklos“ žurnalo redakciją skyriaus vedėju – redaktoriumi.
1982 – 1989 m. – Respublikinės mokslinės pedagoginės bibliotekos direktorius.
Nuo 1982 m. – Vilniaus universiteto Pedagogikos katedros aspirantas (neakivaizdinė aspirantūra).
1990 –1991 m. – „Tautinės mokyklos“ žurnalo skyriaus redaktorius.
1992 m. iki dabar – VPU / LEU darbuotojas:
1992 m. – Studijų skyriaus vyr. inspektorius.
1993 –1995 m. – Pedagogikos katedros vyr. asistentas.
1995 – 1997 m. Pedagogikos ir psichologijos katedros prodekanas.
1996 – 1997 m. – vyr. asistentas.
2001 m. – iki dabar –. docentas.

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Anglų k. – patenkinamai
Rusų k. - gerai

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Ugdymo sistemos (pedagogikos istorija, švietimo vadyba); pedagogika; lyginamoji pedagogika, pedagoginis bendravimas (pasirenkamas dalykas).

 • Magistrantūros studijos
 • Nacionalinės švietimo sistemos

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Moksliniai interesai: šiuolaikinė didaktika, nacionalinės švietimo sistemos, lyginamoji pedagogika, egzodo pedagogika, švietimo vadyba, mokytojų rengimas, pedagogų kompetencijų tobulinimas, studentų savarankiškas darbas.

 • Mokslinės publikacijos
 • Dautaras, J. Lituanistinio ugdymo JAV būklė ir perspektyvos / Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. Chicago, 1998.ISBN 0-929700-24-4

  Dautaras, J. Pedagogas Juozas Plačas: gyvenimas, idėjos, darbai. / Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. Chicago, 2002, 180 p. ISBN 0-929700-39-2

  Barkauskaitė, M., Dautaras, J., Račkauskas, J. Jono Laužiko pedagoginis palikimas. Minint gimimo 100-metį / Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. Chicago, 2004, 105 p. ISBN 0-929700-50-3

  Dautaras, J. Prof. dr. Jonas Račkauskas: pedagoginė, mokslinė ir visuomeninė veikla. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, 284 p. ISBN 5-420-01536-6.

  Dautaras, J. Pedagoginis lituanistikos institutas: 1958-2003. Chicago, 2005, 220 p. ISBN 0-929700-49-X.

  STRAIPSNIAI

  Lietuvoje periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose LMT patvirtintuose tarptautinėse duomenų bazėse

  Dautaras J. Kazys Puida apie mokymą ir auklėjimą // Pedagogika: mokslo darbai, t. 47. Vilnius: VPU l-kla, 2000, p. 130–137. ISSN 1392-0340 MLA International Bibliography.

  Dautaras J. Juozas Gabrys apie jaunuomenės švietimą Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse XX a. pradžioje // Pedagogika: mokslo darbai, t. 48. Vilnius: VPU l-kla, 2001, p.147-155. ISSN 1392-0340. MLA International Bibliography.

  Dautaras J. Lituanistinio ugdymo JAV raidos aspektai // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius: VPU l-kla, 2005, t. 79, p. 189-193. ISSN1392-0340. MLA International Bibliography.

  Dautaras J. Aptartos šiuolaikinės edukologijos mokslinės ir praktinės problemos // Pedagogika: mokslo darbai, t. 89. Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 181-185. ISSN 1392-0340. C.E.E.O.L., DOAJ, EBSCO

  Dautaras J. Mokinių savarankiškos asmenybės puoselėtojas: [apie pedagogą V. Bernotą]. // Acta paedagogica Vilnensia: mokslo darbai, t. 24 Vilnius: VU l-kla, 2010, p. 150-152. ISSN 1392-5016.

  Straipsniai užsienio mokslo leidiniuose:

  Dautaras J., Trainienė A. School Leaders‘Approch to Teacher Incentive // The Quality of Education and Culture. Theoretical and Practical Dimensions. = Qualitat von Bildung und Kultur. Theoria und Praxis. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles- New York-Oxford- Wien, 2009, p. 323–332. ISSN1434-8748; ISBN 978-3-631-59585-5.

  Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

  Lietuvos tęstiniuose leidiniuose

  Būgaitė D., Dautaras J. Suaugusiųjų savišvieta kaip priemonė asmenybei tobulinti (-is) // 2008 Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, t. 4, p. 23-32. ISSN 1822-9204.

  Dautaras J., Kiveris A. Socialinių pedagogų (bakalaurų) rengimas Vilniaus pedagoginiame universitete // Socialinis ugdymas: [Str. rinkinys], d. 3 / Sudaryt. ir moksl. red. J. Dautaras. Vilnius: VPU l-kla, 2000, p. 4–6.

  Dautaras J. Pedagoginės spaudos bendradarbis: [apie prof. habil. dr. Albiną Liaugminą] // Profesorius Albinas Liaugminas: monografija. / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU l-kla, 2005, p. 90-100. ISBN 9955-20-036-7.

  Dainauskienė D., Dautaras J. Mokyklų vadovų požiūris į mokytoją kaip vadybininką // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 3 / Švietimo vadyba. / Vilniaus pedagoginis universitetas. 2008, p. 15–23. ISSN 1822-9204.

  Dilienė S., Dautaras J. Ikimokyklinės įstaigos ir šeimos partnerystė, rengiant vaikus mokyklai // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 4: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas, / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 33-39. ISSN 1822-9204.

  Jasovičienė A., Dautaras J. Dvikalbių vaikų komunikavimo valstybine kalba pirmoje klasėje prognozavimas // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 6: Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p.115-124. ISSN 1822-9204.

  Kakštienė A., Dautaras J. Visagino miesto suaugusiųjų gyventojų mokymosi motyvacijos ypatumai // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai: t. 4: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 67-74. ISSN 1822-9204.

  Kazlienė E., Dautaras J. Vaikų globos namų auklėtojų nuostatos dėl vadovų pozicijos sprendžiant profesinę problemą // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t.5: Utenos apskrities ugdymo institucijų vadyba / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p.139-149. ISSN 1822-9204.

  Matulevičienė D., Dautaras J. Studentų požiūris į specialiųjų poreikių vaikų integruotą ugdymą // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 6: Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 192-197. ISSN 1822-9204.

  Mintaučkienė V., Dautaras J. Profesijos mokomų bedarbių įsidarbinimo perspektyvos: lūkesčiai ir galimybės // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 4: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 125-131. ISSN 1822-9204.

  Petronienė L., Dautaras J. Leliūnų seniūnijos bendruomenėsugdymo (-si) būklė ir perspektyvos // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 4: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 67-74. ISSN 1822-9204.

  Rukštelienė N., Dautaras J. Pedagogų mokymosi visą gyvenimą motyvacija ir problemos // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 4: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 142-151. ISSN 1822-9204.

  Sinkevič H., Dautaras J. Pradinių klasių mokinių bendravimas integruoto ugdymo sąlygomis // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 6: Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU l-kla, 2008, p. 209-217. ISSN 1822-9204.

  Stankelienė J., Dautaras J. Visuomeninės organizacijos „Gelbėkite vaikus“ Vaiko dienos centrų veiklos efektyvumas // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 4: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 210–219. ISSN 1822-9204.

  Šatrauskienė L., Dautaras J. Suaugusiųjų užsienio kalbų mokymosi motyvacijos ypatumai neformalaus švietimo organizacijoje // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 4: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas / Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 158-157. ISSN 1822-9204.

  Straipsniai nerecenzuojamuose leidiniuose

  Lietuvoje

  Dautaras J. Profesorių lydi sėkmė: [apie prof. habil. dr. V. Rajecką]. // Mokslo Lietuva, 1999, Nr. 13 (193), p. 1, 3.

  Dautaras J. Lietuvis profesorius, paskyręs gyvenimą Lietuvai ir Amerikai: prof. dr. Jonui Račkauskui – 60 metų // Mokslo Lietuva, 2002, saus. 24, nr. 2 (248), p.12.

  Dautaras J. Pasiaukojęs lietuvybei: [apie prof. dr. J.Račkauską] // Dialogas, 2002m. vasario 1, Nr. 5 (505), p. 14.

  Dautaras J. Gyvenimas dviejuose kontinentuose. Prisimenant pedagogą Domą Veličką // Kvėdarna: monografija. Vilnius: Versmės l-kla, 2004, p. 988–991. ISBN 9986-589-02-7.

  Dautaras J. Profesoriaus Albino Liaugmino gyvenimas, idėjos darbai // Mokslas ir gyvenimas, 2005, Nr. 10, p. 10–11. ISSN 0134-3084.

  Dautaras J. Nuo koncepcijos kūrimo iki šiuolaikinės edukologijos problemų // Mokslas ir gyvenimas, 2008, Nr. 2, p. 4–5, 25. ISSN 0134-3084.

  Dautaras J. Pradėta Adomo Mickevičiaus bibliotekos istorijos leidyba: bibliotekos 60-metį pasitinkant // Mokslo Lietuva, 2010, rugs. 23, Nr. 16(438), p. 7, 9.

  Užsienyje

  Lapienytė K., Dautaras J. Gyvenimą paskyręs lietuvybei: Mokytoją Juozą Masilionį prisimenant // Varpas [Čikaga], 2001, t. 35, p. 96-104.

  Dautaras J. Archyvai – lietuvybei puoselėti // Draugas [Čikaga], 2001, rugp.14, p.5.

  RECENZUOTA SPAUSDINTA MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

  Tarptautinių konferencijų:

  Užsienyje

  Даутарас Й. Некоторые аспекты программы подготовки педагогов (бакалавров) в Вильнюском педагогическом университете // Sociala pedagogija un personibas psichologiska adaptacija mainigaja socialaja vide: Starptautiskas konferences materiali. Riga, 09. 03. 2000 - 10-03. 2000. Riga: Izdevnieciba “Verti”, 2000, p. 30 - 34. ISBN 9984-638-55-3.

  Dautaras J. Ugdymo problemos lietuvių išeivijos pedagogikoje: // XII-ojo pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo medžiaga. Lemontas (JAV), 2003.05-21-25. Vilnius, 2003, p. 28.

  Lietuvoje

  Dautaras J. Lyginamoji pedagogika Lietuvoje 1918-1940 metais: žymiausieji tyrinėtojai ir jų darbai // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius: VPU l-kla, 2002, t. 60, p. 31-35. ISSN 1392-0340. MLA International Bibliography.

  Dautaras J. Lyginamosios pedagogikos aspektai Jono Laužiko darbuose // Pedagogika: mokslo darbai, t. 68. Vilnius: VPU l-kla, 2003, p. 62-66. ISSN 1392-0340. MLA International Bibliography.

  Dautaras J. Knyga apie profesoriaus Jono Laužiko pedagoginį palikimą. – Santr. angl. –Bibliogr.: pavad. // Pedagogika: Mokslo darbai, t. 77. Vilnius: VPU l-kla, 2005, 77. p. 134–138. ISSN 1392-0340. MLA International Bibliography.

  Dautaras J. Leidinio Edukacinės studijos IV ir V tomų pristatymas // Mokslinė – praktinė konferencija „Utenos apskrities besimokančiųjų edukacinės studijos: švietimo politikos ir praktikos dialogas“. 2008 m. gegužės 10 d. LR ŠMM, VPU, Utenos apsk. viršininko administracija, Utenos r. savivaldybė, Utena.

  VADOVĖLIAI, METODINĖS IR MOKYMO PRIEMONĖS AUKŠTAJAI MOKYKLAI

  Lietuvių išeivijos pedagoginė mintis. Chrestomatija / Parengė J. Dautaras / Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. Čikaga, Illinos, 2001, 204 p. ISBN 0-929700-31-7.

  Dautaras J. Tyrimo mokėjimų ugdymas kraštotyros veikloje: mokymo metodikos priemonė./ Vilniaus pedagoginis universitetas Vilnius: VPU l-kla, 1997. 64 p. ISBN 9986-519-98-5

  Dautaras J., Glebuvienė V. S. Modulio „Atsiskaitymo užduočių (aplanko) parengimas“ aprašas“, kn.: Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų bei gebėjimo taikyti šiuolaikines studijų technologijas tobulinimo inovatyvi modulinė programa. 1 knyga. Vilnius: VPU, 2007, p. 123-132. ISBN 978-9955-668-85-5.

  Dautaras J., Glebuvienė V. S. Modulio „Atsiskaitymo užduočių (aplanko“ parengimas: mokomoji medžiaga. Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų bei gebėjimo taikyti šiuolaikines studijų technologijas tobulinimas. 2 knyga. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, p. 220-235. ISBN 978-9955-668-87-9.

  Dautaras J., Glebuvienė V. S. Vertinimas. Vertinimo metodai, modeliai ir standartai. Kn.: Inovatyvių šiuolaikinių studijų technologijų kriterijai ir aprašas. Mokymo metodinė medžiaga. 3 knyga. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, p. 142-151. ISBN 978-9955-668-90-9.

  Dautaras J. ir kt. Nacionalinės švietimo sistemos: mokomoji knyga studentui. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008, 199 p.

  Kita mokslinė veikla, inovacijos

  Dautaras J. Suaugusiųjų pedagogikos gairės // Pedagogika. – T. 83 (2006), p. 203–204. – ISSN 1392-0340. Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/ ir EBSCO Publishing http://www.epnet.com

  Dautaras J. Suaugusiųjų mokymo(si) ypatumai seminaro metu // Pedagogika. – T. 83 (2006), p. 74–79. – ISSN 1392-0340. Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/ ir EBSCO Publishing http://www.epnet.com

  Barkauskaitė M., Dautaras J. Pratarmė knygai/ kn.: Biliūtė-Aleknavičienė E. Alytaus švietimo Arimuose (nuo užuomazgų iki 2010). Alytus: UAB Alytaus spaustuvė, 2010, 504 p. ISSBN 978-609-8020-11-73

  Dautaras J. Aptartos šiuolaikinės edukologijos mokslinės ir praktinės problemos // Pedagogika: mokslo darbai, t. 89. Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 181-185. ISSN 1392-0340. C.E.E.O.L., DOAJ, EBSCO

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • 1. LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakomasis tyrimas-projektas „Informacinių technologijų naudojimas gerinant mokymo ir mokymosi kokybę“ (2006).

  2. Respublikinis projektas „Aukštųjų mokyklų studentų naudojimasis mokymo priemonėmis ir informacijos šaltiniais“.

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • 1. Projekto „Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas BPD-ESF-2.4.0-03-05/0161 <...>, skirto studijų aukštosiose mokyklose kokybei gerinti, tobulinant dėstytojų pedagogines kompetencijas bei gebėjimų taikyti šiuolaikines studijų technologijas, seminarų dalyvis.

  2. Projekto “Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje” Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-014/SUT-183), kurį vykdė VDU, VPU ir KU universitetai, dalyvis.

  Pastaba. Vykdant projektą parengti 5 straipsniai (9, 10, 11, 12 ir 14 temų) autorius:

  1. Švietimo kaita. Švietimo reformos, p. 109–118.

  2.Globalizacijos įtaka švietimo reformoms, p. 119–131.

  3. Vidurio ir Rytų Europos švietimo reformų ypatumai, p. 132–149.

  4. Lietuvos švietimo strateginiai ir teisiniai dokumentai, p. 150–151.

  5. Švietimo politika ir švietimo sistemos unifikacija bei diferenciacija, p. 161–168.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Sudaryti mokslo leidimai
 • SUDARYTI LEIDINIAI

  Monografijos

  Profesorius Albinas Liaugminas: moksl. monografija: / Sudaryt. ir bendraut. J. Dautaras Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU l-kla, 2005, 153 p. ISBN 9955-20-036-7.

  Kiti moksliniai leidiniai

  Socialinis ugdymas: [Str. rinkinys], t.1 / Sudaryt.ir moksl. red. J. Dautaras / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: BĮ “Baltijos kopija”, 1999, 88 p.

  Socialinis ugdymas: [Str. rinkinys], t. 2 / Sudaryt. ir red. J. Dautaras. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000, 97 p.

  Socialinis ugdymas: [Str. rinkinys], t. 3 / Sudaryt. ir red. J. Dautaras. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000, 96 p.

  Socialinės pedagogikos bakalauro ir magistro studijų programos 2001-2004 (2005): Dieninės, vakarinės ir neakivaizdinės studijos / Parengė doc. dr. J. Dautaras; rec. V. Indrašienė (VPU Socialinės pedagogikos katedra). Vilnius: VPU l-kla, 2001, 88 p.

  Švietimo vadyba reformos erdvėje: jaunųjų mokslininkų darbai, t. 2 / Vyriaus. red. prof. habil. dr. M. Barkauskaitė, sudaryt. ir pratarmės aut. doc. dr. J. Dautaras. Vilnius: VPU l–kla, 2005, 216 p.

  Edukacinės studijos: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas. Iššūkiai, problemos, perspektyvos. Jaunųjų mokslininkų darbai, t. 4. / Sudaryt. ir red. J. Dautaras / Vilniaus pedagoginis universitetas. Utena: Utenos spaustuvė, 2008, 258 p. ISSN 1822-9204

  Edukacinės studijos: Utenos apskrities ugdymo institucijų vadyba. Iššūkiai, problemos, perspektyvos. Jaunųjų mokslininkų darbai, t. 5 /. Sudaryt. ir red. J. Dautaras / Vilniaus pedagoginis universitetas. Utena: Utenos spaustuvė, 2008, 296 p.ISSN 1822-9204

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • 1. Dautaras J. „Edukacinės įžvalgos Dionizo Poškos kūryboje“ (Pranešimas, skaitytas respublikinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje D. Poškos Baublių muziejaus 200 metų jubiliejui paminėti, vykusioje 2011 m. spalio 28 d. Bijotuose, Šilalės r.).

  2. Dautaras J. Kauno miesto savivaldybės kvietimu dalyvavau svečio teisėmis respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Mokymo ir mokymosi aplinkų kūrimas: novatoriška patirtis”, vykusioje Kaune 2010 m. balandžio13 d.

  3. Dautaras J. Leidinio Edukacinės studijos IV ir V tomų pristatymas // Mokslinė – praktinė konferencija „Utenos apskrities besimokančiųjų edukacinės studijos: švietimo politikos ir praktikos dialogas“. 2008 m. gegužės 10 d. LR ŠMM, VPU, Utenos apsk. viršininko administracija, Utenos r. savivaldybė, Utena.

  4. Dautaras J. Jono Vabalo-Gudaičio pedagoginės idėjos jo pasekėjų darbuose // Pranešimas, skaitytas respublikinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje Jonas Vabalas – Gudaitis ugdymo jungčių tarp praeities ir ateities kūrėjas, skirtoje jo 55-osioms mirties metin4ms paminėti, vykusioje VPU 2010 m. balandžio 15 d.

  5. Dautaras J. Leidinio Edukacinės studijos IV ir V tomų pristatymas // Mokslinė – praktinė konferencija „Utenos apskrities besimokančiųjų edukacinės studijos: švietimo politikos ir praktikos dialogas“. 2008 m. gegužės 10 d. LR ŠMM, VPU, Utenos apsk. viršininko administracija, Utenos r. savivaldybė, Utena.

 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai
 • 1. Dalyvauta mokslinėse stažuotėse JAV kasmet po vieną mėnesį nuo 1996 iki 1998 m. ir nuo 2000 iki iki 2004 m. Tikslas - tyrinėti lietuvių išeivijos jaunosios kartos lituanistinį švietimą ir egzodo pedagogikos raidą.
  2. Dalyvauta su socialinės pedagogikos magistrantų grupe 8-ių dienų trukmės stažuotėje
  Danijoje. Stažuotės tikslas - susipažinti su Danijos neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių ugdymu bei socialinių pedagogų rengimu.
  3.Dalyvauta 2007 m. "Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose pagal statistinių duomenų apdorojimo programą"SPSS". Kurso apimtis 80 val., iš kurių 50 proc. skirta savarankiškam darbui.
  4. Dalyvauta 2007 m. BPD 2004-ESF-201-04/0103 "Pedagogų rengimo tobulinimas" 72 akad. val. kursuose "Pedagoginės stažuotės tutoriaus rengimas": išklausytas 24 val. akad. teorinio parengimo kursas, atlikta 48 val. tutoriaus veiklos praktika ir įgyta tutoriaus kompetencija.
  5. 2009 m. dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos mokymuose "Mokslo darbų kokybė". Mokymo trukmė - 8 val.

 • Darbas redkolegijose
 • Tautinė mokykla: pedagoginis periodinis leidininys, skyriaus redaktorius, 1989.11.01 - 1992.01.15.

  Jovaiša,. L. Edukologijos pradmenys: studijų priemonė / redaktorius. Vilnius: VU l-kla,1993, 197 p.

  Socialinis ugdymas (VPU Pedagogikos katedros tęstinis leidinys), 1999, t. 1, sudarytojas, redakcinės kolegijos narys.

  Socialinis ugdymas (VPU tęst. leidinys), 2000, t. 2-3, sudarytojas, redakcinės kolegijos narys.

  Švietimo vadyba reformos erdvėje: jaunųjų mokslininkų darbai, T. 2 / Sudaryt., ats. sekretorius. Vilnius: VPU l-kla, 2005, 216 p.

  Profesorius Albinas Liaugminas: monografija. / Suaryt.ir ats. redaktorius./ Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU l-kla, 2005, 216 p.

  Edukacinės studijos: Jaunųjų mokslininkų darbai: Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas. T. 4, / Sudaryt., redaktorius. / Vilniaus pedagoginis universitetas. Utena: Utenos spaustuvė, 2008, p. ISSN 1822-9204

  Edukacinės studijos: Jaunųjų mokslininkų darbai: Utenos apskrities ugdymo institucijų vadyba. T. 5 / Sudaryt., redaktorius. / Vilniaus pedagoginis universitetas. Utena: Utenos spaustuvė, 2008, 296 op. ISSN-9204

  Edukacinės studijos: Jaunųjų mokslininkų darbai: Utenos rajono švietimo raidos pokyčiai. T.7. / Redakcinės kolegijos narys. /Vilniaus pedagoginis universitetas. Utena: Utenos spaustuvė, 2008, 181 p.

 • Darbas mokslo institucijų ir organizacijų veikloje
 • Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narys

  Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai
 • 1. Dautaras J. Aptartos šiuolaikinės edukologijos mokslinės ir praktinės problemos // Pedagogika: mokslo darbai, t. 89. Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 181-185. ISSN 1392-0340. C.E.E.O.L., DOAJ, EBSCO.