Kontaktai

Dokt. Birutė Vitytė

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 404 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 275 70 96
Vidaus telefonas (-ai) 1 270
Faksas (8 5) 275 70 96
El. paštas birute.vityte@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

2005 - Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogikos studijų prodrama, dailės studijų programa, edukologijos bakalauro laipsnis. Dailės mokytojo profesinė kvalifikacija.

2007 - Vilniaus pedagoginis universitetas, technologijos ir dailės (dailės didaktikos šaka) studijų programa, edukologijos magistro laipsnis.

Profesinė patirtis

2005 m. - Klaipėdos miesto vaiko krizių centras, socialinė darbuotoja su rizikos grupės vaikais ir šeimomis.

2007 m. - Vilniaus Žemynos gimnazija, grafinio dizaino mokytoja.

Nuo 2005 m. Meninio ugdymo katedros vedėjo padėjėja.

Nuo 2009 m. Dailės katedros dėstytoja asistentė.

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Anglų k. - gerai.

Rusų k. - gerai.

Švedų k. - pagrindai.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • IKT taikymas dailės mokyme

  Meninis šriftas

  Stebėtojo pedagoginė praktika

  Asistento pedagoginė praktika

  Savarankiška pedagoginė praktika

  Mokslo taikomoji veikla

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • 2008 m. dalyvavimas IV Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Efektyvaus meninio ugdymo problemos“ skaitytas pranešimas „Grafinio dizaino mokymą dailės pamokose aktualinantys veiksniai“.

  2013 m. dalyvavimas Tarptautinėje moklsinėje konferencijoje „Edukologijos mokslas globalaus identiteto paieškose“ skaitytas pranešimas "Būsimųjų dailės mokytojų pedagoginės praktikos refleksijos".

 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai
 • 2008 m. Adobe Photoshop, Iliustratosr CS3, In Design CS3, Acrobat 8 Pro, Corel Draw X3 ("Penki kontinentai" mokymo centras, Vilnius).

  2011 m. Fotografijos mokymo kursas (Fototechnikos tikslinio panaudojimo galimybės, apišvietimo technika, fotografavimas studijoje ir lauke, fotosesijų organizavimas) (doc. R. Zolubas).

  2012 m. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras / konferencija „Drama/teatras kaip ugdymo metodas: aktualūs rakursai“ (LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas, Vilnius).

  2012 m. Mokslinis koliokviumas – seminaras „Meninio ugdymo tyrimų tendencijos ir perspektyvos“ (LEU, Edukacinių tyrimų institutas, Meninio ugdymo katedra, Vilnius).

  2012 m. Paskaitų, seminarų ciklas „Meno terapija ir psichodrama: tarpdisciplininis požiūris“ (LEU, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas, Vilnius).

  2012 m. Akademinis koliokviumas-seminaras „Meno pedagogikos kokybinių tyrimų metodai“ (Šiaulių universitetas, Šiauliai).

  2012 m. Nacionalinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Pedagoginių kompetencijų gilinimas ugdymo(si) procese" (LEU, Ugdymo mokslų fakultetas, Vilnius).

  2012 m. Teorinė praktinė konferencija „Kompiuterinių technologijų taikymas mokymo procese" (LEU, Ugdymo mokslų fakultetas, Vilnius).

  2013 m. Tarptautinė tęstinė moklsinė konferencija "Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos" (LEU, Ugdymo mokslų fakultetas, Vilnius).

  2013 m. Mokslinė konferencija "Meninis ugdymas: tradicija, kaita, inovacijos" (LEU, Ugdymo mokslų fakultetas, Vilnius).

  2013 m. Tarptautinė moklsinė konferencija "Ugdymas kultūros ir žmogaus raidos kryžkelėse: Meilės Lukšienės pedagoginio palikimo įžvalgos praeičiai, dabarčiai, ateičiai" (LEU, Ugdymo mokslų fakultetas, Vilnius).

  2013 m. Mokslinė konferencija - seminaras "Mokinių kūrybinio mąstymo, įsivertinimo ir kūrybinės veiklos aplankalo (portfolio) rengimo kompetencijų ugdymas dailės pamokoje" (Lietuvos dailės ugdytojų draugija, Kauno kolegija, Ugdymo plėtotės centras, Kaunas).