MATEMATIKOS, INFORMATIKOS IR FIZIKOS KATEDRA
 

Bakalauriniai darbai

DIPLOMANTŲ IR JŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VADOVŲ DĖMESIUI!

Diplomantų baigiamojo darbo gynimo metu pateikiami šie baigiamojo darbo metmenys:

1. Tyrimo problema;

2. Tyrimo objektas;

3. Tyrimo tikslas ir uždaviniai;

4. Tyrimo metodas (-ai);  

5. Gauti ir prognozuojami gauti rezultatai (atskirai išskiriant tyrimo naujumo elementus);

6. Gautos ir prognozuojamos gauti išvados.

Pagal Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo,  kurį galima parsisiųsti iš mūsų fakulteto tinklapio http://leu.lt/lt/gmtf/gmtf_studentams/gmtf_studiju_baigimas/gmtf_baigiamieji_darbai.html,  51 punktą, studentas pirminiam gynimui pristato į katedrą pabaigtą, tačiau neįrištą darbą. Šis neįrištas darbas turi būti pristatytas į MIF katedros L209 kabinetą iki 2017 m. gegužės 15 d. 10:00 arba anksčiau su tokio tipo mokslinio vadovo raštiška rekomendacija tituliniame puslapyje: leisti ginti / leisti ginti atlikus rekomenduotus pataisymus / neleisti ginti darbo.

Bakalauro/magistro baigiamąjį darbą turi teisę ginti studentai, pilnai įvykdę bakalauro/magistro studijų programą. MIF katedros teikimu  sąrašas studentų, kuriems leidžiama ginti bakalauro/magistro darbą, įforminamas Dekano įsakymu.

Pagal  aukščiau paminėto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo 56 punktą, Studentas, pateikdamas vadovui kursinį ar baigiamąjį darbą, patvirtina, kad vertinimui pateiktas darbas yra atliktas savarankiškai, neplagijuojant, ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.

Atspausdinti ir įrišti bakalauro ar magistro darbai, taip pat įrašyti ir į CD diską, kartu su recenzija ir vadovo atsiliepimu pateikiami į Matematikos, informatikos ir fizikos katedrą.

Darbų gynimas vyks pagal tokį tvarkaraštį:

Baigiamasis darbas

Studijos

Data

Valanda

Aud.

Matematikos baigiamasis darbas

bakalauro

 

 

 

Informatika ir jos dėstymo metodika

bakalauro

 

 

 

Informatika

magistro

 

 

 

  

 

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO TVARKA

 Pagal Pedagogų rengimo reglamento 8.6 punktą, pedagoginės pagrindinės krypties studijų ir gretutinės krypties studijų baigiamųjų darbų rengimą ir gynimą bendrai sudaro ne mažiau kaip 12 studijų kreditų. Studijų programoje Matematikos ir informatikos mokymas pasirinktas 12+12 kreditų baigiamųjų darbų (toliau – BD) rengimo ir gynimo modelis, t.y 12 kreditų skiriama Matematinių studijų baigiamajam darbui ir 12 kreditų – Informatikos studijų baigiamajam darbui. Pagal to paties Pedagogų rengimo reglamento 14.1 punktą, teoriją ir praktiką integruojančiam pedagoginių studijų baigiamajam darbui (toliau sutrumpintai – PSDB) skiriami 3 studijų kreditai (kreditų apimties požiūriu jis negali būti tapatinamas su bakalauro (profesinio bakalauro) baigiamuoju darbu).

Kadangi programa Matematikos ir informatikos mokymas startavo 2014-09-01, tai pirmieji PSBD bus rengiami 7 semestre, t.y. 2017 metų rudenį, tačiau reikalavimai šiam darbui studentams yra paskelbti jau dabar – jie paskelbti dokumente ,,LEU Pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamentas“.

Pirmieji Matematinių studijų ir Informatikos studijų baigiamieji darbai bus rašomi 8 semestre, t.y. 2018 metų pavasarį. Pagal LEU studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašą, patvirtintą 2015 m. birželio 17 d. Senato nutarimu Nr. 404, baigiamųjų darbų temų, jų vadovų sąrašą sudaro studijų programą administruojanti katedra. Bakalauro studijų baigiamųjų darbų temas tvirtina katedra ne vėliau kaip šeštame semestre

  

Matematikos studijų 2018 m. pavasario sem. baigiamųjų darbų temos studentų pasirinkimui

Nr.

Baigiamojo darbo tema

Mokslinis vadovas

1

 Baigtinės populiacijos sluoksniavimas, vertinant populiacijos kintamųjų vidurkius. Stratification of finite population in the case of estimation of population mean

 

Doc. D. Pumputis

2

 Rubiko kubikas ir grupių teorija.

 Rubik's Cube and Group theory

Lekt. R. Vilkas

3

 Nestandartinių geometrijos uždavinių sprendimo metodai.

 Non-standard methods for solving geometry

Doc. E. Mazėtis

4

 Baigtinės populiacijos skirstinio funkcijos įvertiniai.

 Estimators of the finite population distribution function.

Doc. D. Pumputis

5

 Rungės-Kutos metodų palyginimas

 Comparison of Runge-Kutta methods

Lekt. R. Vilkas

6

 Inversijos ir jų geometriniai taikymai.

 Inversion in a circle and its applications

Doc. E. Mazėtis

7

 L-statistikos dispersijos vertinimas baigtinėje populiacijoje.

 Estimation of the variance of finite population L-statistics

 

Doc. D. Pumputis

8

 Jakobo ir Zeidelio metodų tikimybinė analizė.

 Probabilistic analysis of Jacob and Seidel methods

Lekt. R. Vilkas

9

 Plokščiųjų parametrinių kreivių tyrimas ir braižymas.

 Analysis and construction of parametric curves

Doc. E. Mazėtis

 

Informatikos studijų 2018 m. pavasario sem. baigiamųjų darbų temos studentų pasirinkimui 

Nr.

Baigiamojo darbo tema

Mokslinis vadovas

1

 Programiniai įrankiai duomenų tyrybos mokymui.

 Software Tools for Data Mining Training

Doc. O. Kurasova

2

Atviro kodo kompiuterinių matematinių sistemų lyginamoji analizė  Comparative analysis of Open Source Computer Algebra Systems

Doc. O. Kurasova

3

 Atvirų švietimo išteklių saugyklų kūrimo priemonių palyginimas
 Comparison of the tools for OER repositories creation

Lekt. dr. G. Arbutavičius

4

Mokytojų ir moksleivių Lietuvos mokyklose duomenų analizė.

 Data Analysis of teachers and schoolchildren in Lithuanian schools

Doc. T. Petkus

5

 Projektų valdymo programinės įrangos palyginimas.

 Comparison of Project management software

Lekt. dr. G. Arbutavičius

6

 Algoritmai pirminių dvynių skaičių radimui Java kalba.

 Algorithms for the determining of twins primes in Java

Doc. G. Melničenko
Doc. E. Mazėtis

7

 Mokomųjų žaidimų taikymai pamokose.

 Educational games in the teaching process

Lekt. G. Čechamirienė

8

 GeoGebra ir stačiųjų trikampių su duotais elementais pateikimas.

 GeoGebra and the presentation of right triangles with given elements

Doc. G. Melničenko
Doc. E. Mazėtis

9

 Matematinių gebėjimų ugdymas ir komunikacinė kompetencija mokantis  virtualioje aplinkoje. Mathematical skills development and communicative competence in a virtual learning environment

 

Lekt. dr. L. Damauskienė

 

10

 Informacinių technologijų naudojimas koordinačių mokyme.

 Use of information technology in the coordinates training

Doc. T. Petkus

11

 Rikiavimo algoritmų mokymo priemonės ir jų kūrimas.

 Creation and use of Training Tools for Learning Sorting Algorithms

Lekt. G. Čechamirienė

12

 Pirminių skaičių  testai Java kalba.

 Prime number tests in Java

Doc. G. Melničenko
Doc. E. Mazėtis

 

Pedagoginių studijų 2017 m. rudens sem. baigiamųjų darbų temos studentų pasirinkimui

 

Nr.

 

Baigiamojo darbo tema

(pagal alfabetą)

Moksliniai vadovai

(pagal alfabetą; bet kuris vadovas gali vadovauti bet kuriai temai)

1

 Abipusio grįžtamojo ryšio teikimas, siekiant parinkti tinkamesnes mokymuisi strategijas

 

 

Doc. J. Navaitienė

 

Prof. P. Pečiuliuskienė

 

Lekt. D. Račelytė

 

Doc. V. Sičiūnienė

 

Doc. D. Survutaitė

 

Doc. S. Ustilaitė

2

 Dalykinės kompetencijos ir bendrųjų kompetencijų ugdymo dermės dalyko pamokose patirtys

3

 Informacijos apie mokinio įgytas dalyko žinias ir gebėjimus, sėkmes ir problemas kaupimas, apibendrinamas ir panaudojamas

4

 Mokymosi būdų ir tempo pamokoje pritaikymas mokinių mokymosi poreikiams

5

 Mokinio jėgas atitinkančių iššūkių kūrimas ir sąlygų patirti mokymosi sėkmę mokiniui sudarymas

6

 Mokinių gebėjimai mokomojo dalyko srityje kelti sau mokymosi tikslus/uždavinius

7

 Mokinių gebėjimai vadovauti savo paties mokymuisi

8

 Mokinių mokymosi metu kylančių problemų sprendimo būdų įvairovė

9

 Mokinių pastangų mokantis dalyko skatinimas ir vertinimas

10

 Mokinių požiūris į mokomąjį dalyką ir savo gabumus dalyke

11

 Nuolatinės visuminės individualios mokinio pažangos užtikrinimas

12

 Prasmingų mokymosi veiklų mokiniui numatymas

13

 Sąlygų skleistis mokinių gabumams ir talentams mokykloje sudarymas

14

 Visų dalykinės kompetencijos dedamųjų ugdymo(-si) užtikrinimas planuojant pamokas

 

 

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasė Baliukonytė. Informacija atnaujinta: 2017-09-18 16:08