MATEMATIKOS, INFORMATIKOS IR FIZIKOS KATEDRA
 

Magistrantūros studijų programa Informatika

Programos tikslai ir rezultatai

Informatikos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus būsimuosius mokslininkus, informatikos dalykų dėstytojus, informatikos specialistus, gebančius reaguoti į sparčius technologinius pokyčius ir aktualias nūdienos problemas, savarankiškai vykdyti analitinius-taikomuosius tyrimus, projektuoti ir kurti programinę įrangą, vadovauti jos kūrimo grupėms bei institucijų informacinių technologijų padaliniams.

Studijų pakopos studijų rezultatai ir numatomi programos studijų rezultatai:

1. Žinios ir jų taikymas:

1.1 Įgis antrajai studijų pakopai būtinas fundamentaliųjų informatikos dalykų bei pažangiausių informacinių technologijų žinias.

1.2 Gebės įgytas žinias taikyti formuluojant, analizuojant ir sprendžiant įvairių informatikos sričių uždavinius naujoje ar nežinomoje aplinkoje, vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant naujoves, taip prisidedant prie tolesnės informatikos plėtros

2. Gebėjimai vykdyti tyrimus:
2.1 Gebės suplanuoti ir atlikti mokslinį tiriamąjį darbą analizuojant, sintetinant ir vertinant studijoms, mokslinei profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus su informatika susijusių tyrimų rezultatus, pasirinkdamas tinkamus metodus bei priemones. 
3. Specialieji gebėjimai:
3.1 Gebės pritaikyti turimas žinias ir jomis remiantis projektuoti, kurti ir tobulinti šiuolaikiškas ir inovatyvias programų sistemas bei kitą programinę įrangą pasirenkant tinkamus metodus bei technines ir programines priemones.

3.2 Gebės kurti ir tobulinti sudėtingus specifiniams uždaviniams pritaikytus algoritmus, susijusius su dirbtiniu intelektu, duomenų analize, lygiagrečiaisiais skaičiavimais, optimizavimu bei sprendimų priėmimu, juos analizuoti ir vertinti siekiant nustatyti jų efektyvumą bei numatyti plėtojimo galimybes.

3.3 Gebės įgytas žinias perteikti besimokantiesiems, projektuojant ir vykdant šiuolaikiškas technologijomis grindžiamas studijas. 

4. Socialiniai gebėjimai

4.1 Gebės aiškiai, nuosekliai, argumentuotai bei kritiškai vertindamas perteikti apibendrintą informaciją žodžiu ir raštu kolegoms-informatikos specialistams, taip pat užsakovams, naudotojams ir kitiems asmenims įvairiais su informatika ir informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

4.2 Gebės atsakingai dirbti individualiai ir komandoje realioje ir virtualioje aplinkoje,  paskirstant darbus ir atsakomybes,  vadovaudamasis profesine etika

5. Asmeniniai gebėjimai:

5.1 Gebės savarankiškai tobulinti dalykinį ir profesinį pasirengimą, kritiškai ir savikritiškai mąstyti, savarankiškai pasirinkti tolesnio tobulinimosi kryptis, kritiškai vertinti savo darbo rezultatus.

 
Studijų programos sandara
 
Informatikos magistrantūros studijų programos komitetas

Pirmininkė  doc.dr. Olga Kurasova

Nariai: doc.dr. Tomas Petkus, lekt.dr. Gintaras Arbutavičius

Socialinis partneris Artūras Talutis (UAB "Algoritmų sistemos" projektų vadovas)

Studentė: Kristė Straukaitė (I kurso informatikos magistrantūra)

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasė Baliukonytė. Informacija atnaujinta: 2017-01-03 17:22