GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Vykdomi projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

Projekto pavadinimas.Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 klasių bendrųjų programų pagrindu.

Programa. Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002.

Projekto vykdymo trukmė. 2011-11-21–2013-11-21.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas. Vadovas. Doc. dr. Raimundas Žaltauskas

 

Projekto pavadinimas.Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentrų (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

Programa. Skaitmeninių sveikatos ir žmogaus saugos mokymo ir mokymosi objektų rinkinio 5-8 klasės mokiniams parengimas“. Nr. 121446

Projekto vykdymo trukmė.2012-2015 m.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas. Vadovas. Doc. dr. Viktorija Sičiūnienė

 

Katedros darbuotojai dalyvauja projektuose:

 

Doc. dr. Viktorija Sičiūnienė

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamo, Nacionalinio egzaminų centro 2012–2015 m. vykdomo projekto ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ veiklos ,,Mokyklų, savivaldybių konsultavimas, mokytojų bei švietimo vadybininkų mokymai bei metodikų parengimas“ metodininkas-ekspertas.

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Utenos švietimo centro įgyvendinamas projektas ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra, 2012-2015 m., LEU mokslininkų grupės, atsakingos už ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo parengimą, narė (LEU mokslininkų grupės vadovas - prof. O.Monkevičienė).

 

Prof. dr. Nijolė Cibulskaitė

Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamas, Lietuvos mokslo tarybos vykdomas projektas „Tarptautinė mokslinė duomenų bazė Lituanistika“, ekspertė

 

Doc. dr.Almeda Kurienė

Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokinimas, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ veiklos „Vidurinio ugdymo (11-12 kl.) chemijos modulių programų, metodinių rekomendacijų, medžiagos kontaktiniams ir distanciniams mokymams rengimas ir seminarų pravedimas“ bendraautorė.(2013–2014)

 

Lekt. Kęstutis Grinkevičius

ES struktūrinių fondų  projekte Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 klasių bendrųjų programų pagrindu“. Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ – vykdytojas. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002. Pareiškėjas – LEU. Partneriai: VDU ir ŠU. Projektas vykdomas 2011-11-21–2014-02.

 

Informacija atnaujinta: 2014-02-17 13:27