GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Įvykdyti projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

1. Geografijos ir turizmo katedros doc. dr. A. Birgelytė su kitų fakulteto studijų programų dėstytojais 2007–2013 m. vykdė Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“

2. Geografijos ir turizmo katedra 2013 m., dalyvaudama VP2-1.3-ŪM-05-K priemonėje „Inočekiai LT“, skirtoje skatinti inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, iš universitetų ir mokslinių tyrimų institutų teikiamų paslaugų pagal VP2-1.3-Ūm-05-K priemonę „Inočekiai lt“ sąrašo vykdė šiuos projektus, užsakytus UAB: „Deklaruotos emigracijos ir nedarbo teritoriniai ypatumai Lietuvoje“; „Gyventojų demografinio senėjimo Lietuvos miestuose ir kaimuose teritoriniai ypatumai XXI amžiaus pradžioje“; „Vilniaus miesto socialinės ekonominės sklaidos žemėlapis“; „Turizmo infrastruktūros socialinė ekonominė raida ir turistų srautų dinamika Druskininkų mieste“; „Paslaugų logistikos struktūros optimizavimas“.

3. Projektas Tempus IV programoje Geografijos ir turizmo katedra su Bilefeldo (Vokietija), Studiengänge der Wirtschaftskammer Wien (Austrija) universitetais inicijavo projektą Tempus IV programos rėmuose „Tarpdisciplininis tęstinis švietimas edukacinio turizmo srityje“, 2012 m. Projektas nebuvo patvirtintas.

4. Projektas Tempus IV programoje (koordinatorė Geografijos ir turizmo katedra kartu su  Bilefeldo (Vokietija),Studiengänge der Wirtschaftskammer Wien (Austrija). Projekto tema - „Kultūrinis ir edukacinis turizmas“, į kurį buvo įtraukti partneriai - universitetai iš Rytų Europos šalių: trys iš Rusijos, po 2 iš Baltarusijos ir Ukrainos. 2013 m. Projektas nebuvo patvirtintas.

 

Nacionaliniai projektai

 1. Lietuvos retai apgyventos teritorijos. Monografija. 2013. Vilnius. Mokslinis redaktorius doc. dr. Vidmantas Daugirdas. Monografijos bendraautorius prof. dr. Saulius Stanaitis. Monografija parengta Lietuvos socialinių tyrimų centro, Visuomenės geografijos ir demografijos institute, 2012-2013 m. vykdant nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ mokslinių tyrimų projektą „Lietuvos retai apgyventos teritorijos ir jų gyventojai“. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (Nr. SIN-02/2012).

2012 metų vasarą programoje dalyvavo ir retai apgyvendintų teritorijų  gyventojų apklausas vykdė Geografijos studijų programos 2 kurso studentės Paulina Strikaitė, Julija Mažulytė, Ineta Barkauskaitė, Santa Neimantaitė, Ieva Žvigaitytė, Lina Skrodenytė, Gintarė Šimkevičiūtė, Laima Žvironaitė.

2. Prof. S. Stanaitis dalyvavo Lietuvos socialinių tyrimų centro vykdomos Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projekte „Lietuvos retai apgyventos teritorijos ir jų gyventojai“ vykdytojas 2012 – 2013 m.

3. Mokinių ugdymo karjerai pasiekimų aplanko, pritaikyto naudoti E – forma rengimas (2014 - 2015). –  Grupės vadovas projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 

 3. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002– rengėjas, grupės vadovas, 2011– 2012 m. 

 4.  Geografijos ir turizmo katedros doc. dr. A. Birgelytė su kitų fakulteto studijų programų dėstytojais 2007–2013 m. vykdė Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“

 

 

Tarptautiniai projektai

1.  Verslininkystė ir inovatyvumas kaip Centrinės ir Rytų Europos regionų raidos veiksniai. Tarptautinis projektas kartu su Torūnės universiteto Europos integracijos ir regioninių tyrimų katedra (Lenkija) ir Vitebsko valstybinio technologinio universiteto Vadybos katedra  (Baltarusijos Respublika), 2010 - 2012 m. (projekto vykdytojai prof. dr. Saulius Stanaitis, doc. dr. Darius Česnavičius)

 

 

Mokinių ugdymo karjerai pasiekimų aplanko, pritaikyto naudoti E – forma rengimas (2014 - 2015). –  Grupės vadovas projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002

Informacija atnaujinta: 2017-02-09 10:02