GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Geografija ir edukacija: mokslo almanachas

GEOGRAFIJA – MOKSLUI IR MOKYKLAI 

 

Laboratorija – centras – konferencija – mokslo žurnalas

 

taip keliais žodžiai galima apibūdinti LEU Geografijos edukacinių tyrimų centro (GETC, toliau – Centras) veiklą ir istoriją. Centras veikia prie GMTF Geografijos ir turizmo katedros. Vykstant nuolatiniams LEU struktūrinių padalinių pertvarkoms, Centras išliko stabiliausiu geografijos edukacijos tyrimų „prekės ženklu“.  Žemiau pasekime linkmes, kurios lydėjo Centro veiklą.

___________________________

 

Idėja, pralenkusi laiką

 Centro ištakomis galima laikyti šviesios atminties kolegos docento Rimanto Krupicko realizuotą idėją, prie tuometinės Geografijos katedros (1993 m.) įsteigti Geografijos informacinių sistemų (GIS) laboratoriją, kaip perspektyvią geografijos tyrimų kryptį. Žinoma, pirmiausia buvo orientuojamasi į GIS panaudojimo galimybes geografijos edukacijoje. Parengta pirmoji disertacija Geografinių informacinių sistemų naudojimas mokant Lietuvos geografijos (dr. L. Olberkytė), bendradarbiaujant su VU Matematikos ir informatikos institutu buvo sukurtos pirmosios kompiuterinės mokymo programos Bendroji geografija, Pasaulio geografinės zonos, Akis 2 M. Kartu su Lietuvos geografijos mokytojų asociacija pradėtas leisti laikraštis Geografijos aidai, kuriame savo darbo patirtimi dalijosi geografijos mokytojai, pažintinius straipsnius skelbė bakalaurai, magistrantai. GIS Lietuvoje išaugo į perspektyvų verslą, susikūrė pažangiomis technologijomis besiremiančios įmonės UAB Hnit-Baltic, VĮ GIS centras, kurios mielai įsijungia į edukacines programas. Savo intelektualinėmis ir techninėmis galimybėmis prisideda ir prie LEU studentų – geografų, istorikų, biologų – rengimo, mokslinių tyrimų. Tam entuziastingai talkininkauja dėstytojas Marijus Pileckas.

GIS – brangios technologijos, reikalaujančios ne tik gilių siauros srities gebėjimų, bet brangių techninių bei programinių įrangų. Todėl, mažėjant studentų ir darbuotojų skaičiui bei nuolatinių finansinių nepriteklių sąlygomis tapo sudėtinga išlaikyti siaurai – GIS technologijose – specializuotą fakulteto, katedros padalinį. Taip, daugiau kaip prieš dešimtmetį, kilo nauja mintis, įkurti mokslinį centrą, skirtą platesniems geografijos edukacijos klausimams tirti.

 

Akademinės ir mokyklinės geografijos jungties link

 Taigi 2004 metais buvo įkurtas Geografijos edukacinių tyrimų centras. Pasirinkta geografijos edukologijos ir didaktikos tyrimų kryptis. Pradėta glaudžiai bendradarbiauti su Ugdymo plėtotės centru (tuomet – Švietimo plėtotės centras). Netrukus pasirodė kolektyvinė edukacinė studija Geografinis ugdymas pagrindinėje mokykloje: nuo teorijos iki metodikos (2004 m.), išleista 2000 tiražu. Centro tyrėjai – buvusių ir šiuo metu esamos Geografijos ir turizmo katedros dėstytojai. Parengtos naujos edukologijos krypties disertacijos (dr. Dalia Matuzevičiūtė-Prakapienė, dr. Aušra Birgelytė-Žukienė, dr. Regina Venckienė). Kartu su 2012 m. vykusia Gamtos mokslų fakulteto restruktūrizacija, Rektoriaus įsakymu buvo patvirtinti Centro Nuostatai. Laikas padiktavo ir savo iššūkius: nauji dėstytojų mokslinės produkcijos vertinimo kriterijai ir mokytojų veiklos rodikliai atskyrė šias profesines grupes: mokytojai tapo vis retesni mokslinių konferencijų, o dėstytojai – metodinių renginių dalyviai. Taip gimė idėja organizuoti kasmetinę mokslinę konferenciją Geografija: mokslas ir edukacija. Joje mielai dalyvauja ne tik mūsų universiteto, bet ir Klaipėdos, Šiaulių, Kauno miestų aukštųjų mokyklų dėstytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Dar vienas žymus Centro veiklos akcentas – pradėtas leisti (2013 m.) naujas LEU mokslo žurnalas Geografija ir edukacija: mokslo almanachas. Žurnalas leidžiamas vieną kartą per metus. Jo anotacijoje rašoma, kad žurnalas yra atviras tarpdiscipliniams tyrimams – temoms, kurios turi vietos, erdvės ir laiko dimensijas. Žurnalas yra įtrauktas į tarptautines duomenų bazes, sukurta atvira prieiga (http://www.ge.leu.lt).

 

Pedagogika – humanitarinis mokslas?

 Kažkada toks klausimas turėjo skambėti keistai. O kaipgi kitaip – pedagogika, užgimusi kaip praktinė filosofija, gali būti ne humanitariniu mokslu? Taip jau atsitiko, kad vis labiau deklaruodami mokslų integraciją, sinergiją, holizmą, juos dar labiau suskaidėme. Pedagogika, gviešdamasi moksliškumo argumentų, patapo socialiniu mokslu. Dažniausiai tai laikoma pozityvizmo ir modernaus mokslo padariniu. Kas iš to išėjo liudija tai, kad pedagogikos mokslo naudingumą gali kritikuoti kas netingi.

Profesorius Alvydas Jokubaitis kaltina politologiją, kad prarado žmogų. Dar liūdnesnė padėtis yra pedagogikoje, kuri par excellence yra žmogaus mokslas. Taigi pirmiausiai pedagogika, o ne kas kitas turi susigrąžinti humanitarinio mokslo statusą, jeigu ne formalų, tai bent mąstymo prasme. Nesvarbu, kas būtų aukštosios mokyklos iškaboje, tačiau pedagogikos studijos turi būti suprastos kaip humanitarinės, kultūros studijos (galima tik pavydėti, kad humanitarinio universiteto pavadinimas atiteko kitai aukštajai mokyklai). Kaip čia neprisiminsi klasikus J. Dewey ir mūsų A. Maceiną, kurie ugdymą visų pirma siejo su humanitarine dalyko (mokslo) puse, o pačiu humaniškiausiu mokslu laikė... gamtos mokslus. Jeigu XXI a. įvardinamas kaip žmogaus, humanitarinių, Žemės mokslų amžiumi, tai tik  dėka žmogaus dimensijos gamtos moksluose, kuri įgalina skleistis jų vertybiniam pradui, be kurio neįmanoma jokia edukacija. Nuo mokslo iki jo edukacijos – ilgas kelias. Kas šiandien galėtų pasakyti, kuo, pavyzdžiui, skiriasi geografijos edukacija nuo edukacinės geografijos, analogiškai,– fizikos, matematikos, istorijos, biologijos edukacijos ir pan. Artes liberates universitetų tradicija, kaip teigia David’as Wallace’as, įgalina ne tik mąstyti, bet ir kelia klausimą – apie ką mąstyti? Deja, ar vardan to, kiekvienas akademinis mokslas į šį klausimą turės atsakyti individualiai. Kas dėl geografijos, tai jos studijų turinys, tyrimų kryptys ryžtingai gręžiasi humanitarinės geografijos pusėn.

Taigi Centro istorija, prasidėjusi nuo siekio GIS pagalba aprėpti neaprėpiamą geografijos pasaulį, šiandien siekia geografijos pagalba pažinti žmogų pasaulyje.

 

Dr. Zigmas Kairaitis,

Geografijos edukacinių tyrimų centro vadovas

 

zigmas.kairaitis@leu.lt

8-675-17919

 

  

 

Geografija ir edukacija: mokslo almanachas

http://www.ge.leu.lt

Vol. 5 (2017)

http://www.ge.leu.lt/index.php/GE/issue/view/5

 Vol. 4 (2016)

http://www.ge.leu.lt/index.php/GE/issue/view/4

Vol. 3 (2015)

http://www.ge.leu.lt/index.php/GE/issue/view/3

Vol. 2 (2014)

http://www.ge.leu.lt/index.php/GE/issue/view/2

Vol. 1 (2013)

http://www.ge.leu.lt/index.php/GE/issue/view/1

Informacija atnaujinta: 2017-11-04 14:45