GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Metodinės rekomendacijos

Kursinių darbų sritys/ temos

Temos pavadinimas/ sritis

Vadovas

Geografiniai, demografiniai, socialiniai ekonominiai teritoriniai procesai globaliniame, regioniniame, lokaliniame lygmenyse. Atskiros temos iš visuomeninės, politinės, gyventojų ir gyvenviečių geografijos, kraštotyros ir turizmo.

Prof. dr. Saulius Stanaitis

Didieji Pasaulio kalnynai

prof. Algimantas Česnulevičius 

Didžiosios Pasaulio lygumos

prof. Algimantas Česnulevičius

 

 

 

 

Gamtos ir kultūros paveldo vertybių analizė (saugomose teritorijose, seniūnijų, savivaldybių teritorijose, regionuose)

Rekreacinio potencialo analizė (saugomose teritorijose, seniūnijų, savivaldybių teritorijose, regionuose)

Aplinkos ir jos komponentų stebėjimo duomenų analizė.

Doc. dr. Zenonas Gulbinas

Upių slėnių apgyvendinimas

Upių slėnių antropogeniniai kraštovaizdžiai

Rekreacinės teritorinės sistemos

Doc. dr. Virginijus Gerulaitis

 

 

Ugdomieji geografijos projektai

doc. Zigmas Kairaitis

Geografijos ugdymo turinio vadyba

doc. Zigmas Kairaitis

Geografijos ugdymo turinio komponentų tyrimas

doc. Zigmas Kairaitis

Geografinio ugdymo pasiekimų diagnostika

doc. Zigmas Kairaitis

Geografijos brandos egzaminų rezultatų tyrimas

doc. Zigmas Kairaitis

Nepamokinė geografijos veikla

doc. Zigmas Kairaitis

Metodinė geografijos mokytojų patirtis

doc. Zigmas Kairaitis

Geografijos vadovėlių turinio tyrimai

doc. Zigmas Kairaitis

Tekstologinė rašytinių geografijos šaltinių analizė

doc. Zigmas Kairaitis

Lietuvos geografinio švietimo istorija

doc. Zigmas Kairaitis

Lyginamieji edukologiniai geografijos tyrimai

doc. Zigmas Kairaitis

Edukologinių geografijos tyrimų metodologija

doc. Zigmas Kairaitis

Svarbiausios kristalinio pamato naudingosios iškasenos ir kitos gelmių naudingosios savybės (geoterminė energija ir kt.)

lekt. Dainius Kulbickas

Lietuvos nuosėdinės storymės apibendrinta charakteristika

lekt. Dainius Kulbickas

Regiono (apskrities, rajono) geologinė sąranga ir mineraliniai ištekliai

lekt. Dainius Kulbickas

Lietuvos riedulių petrografinė įvairovė

lekt. Dainius Kulbickas

............ periodo paleogeografinių sąlygų analizė

lekt. Dainius Kulbickas

Geologinis paveldas ir jo apsauga

lekt. Dainius Kulbickas

..........  periodo nuosėdinės storymės charakteristika ir ištekliai

lekt. Dainius Kulbickas

Lietuvos teritorijos tektoninė raida ir jos ypatybės

lekt. Dainius Kulbickas

Silicitinių uolienų įvairovė Lietuvos nuosėdinėje storymėje

lekt. Dainius Kulbickas

Titnago žaliavos pasiskirstymas Lietuvoje

lekt. Dainius Kulbickas

Didžiausių Lietuvos riedulių petrologija

lekt. Dainius Kulbickas

Oksidų klasės mineralų įvairovė ir genezė

lekt. Dainius Kulbickas

Kvarco grupės mineralų įvairovė ir genezė

lekt. Dainius Kulbickas

Sulfidų klasės mineralų įvairovė ir genezė

lekt. Dainius Kulbickas

Silikatų klasės mineralų įvairovė ir genezė

lekt. Dainius Kulbickas

Karbonatų klasės mineralų įvairovė ir genezė

lekt. Dainius Kulbickas

Sulfatų klasės mineralų įvairovė ir genezė

lekt. Dainius Kulbickas

Gėlavandenės klinties susidarymas ir ištekliai Lietuvoje

lekt. Dainius Kulbickas

Geležies rūdos ištekliai Lietuvoje

lekt. Dainius Kulbickas

Atlanto vandenyno dugno reljefo analizė

lekt. Dainius Kulbickas

Ramiojo vandenyno dugno reljefo analizė

lekt. Dainius Kulbickas

Arkties vandenyno dugno reljefo analizė

lekt. Dainius Kulbickas

Indijos vandenyno dugno reljefo analizė

lekt. Dainius Kulbickas

Baltikos kontinento geologinė istorija

lekt. Dainius Kulbickas

Rytų Europos platformos geologinė sąranga

lekt. Dainius Kulbickas

Vidurokeaninių kalnagūbrių pasiskirstymas Pasaulio vandenyne

lekt. Dainius Kulbickas

Lietuvos ir aplinkinių teritorijų gelmių sandara

lekt. Dainius Kulbickas

Lietuvos kristalinį pamatą sudarančių uolienų įvairovė

lekt. Dainius Kulbickas

Eksploatuojamų kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniai

lekt. Dainius Kulbickas

Defliacijos procesai Lietuvoje

lekt. Dainius Kulbickas

Erozijos procesai Lietuvoje

lekt. Dainius Kulbickas

Lietuvos teritorijos gelmių uždarumo charakteristika

lekt. Dainius Kulbickas

Lietuvos teritorijos geodinaminiai rajonai

lekt. Dainius Kulbickas

Lietuvos teritorijos geologinis potencialas

lekt. Dainius Kulbickas

Silicitinių uolienų klasifikacija ir genezė

lekt. Dainius Kulbickas

Amerikos ežero (Žemaitijos nacionaliniame parke) degresija ir atkūrimo galimybės

Aukštadvario RP kelių tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Aukštadvario RP hidrografinio tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Čepkelių–Katros pelkinio komplekso skaitmeninis reljefo modelis: sukūrimas ir taikymo galimybių vertinimas

Čepkelių raisto miškingumo kaita XX a. antroje pusėje – XXI a. pradžioje

Dieveniškių IRP miškingumo ir kelių tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Dieveniškių IRP hidrografinio tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Dzūkijos NP miškingumo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Dzūkijos NP kelių tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Dzūkijos NP hidrografinio tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Sureguliuotų ežerų renatūralizavimas Lietuvoje po 1990 m.

Tarpvalstybinių saugomų teritorijų plėtra Lietuvoje

Verniejaus ežero morfometrija (kursinis darbas)

Verniejaus ežero ir jo baseino analizė (bakalauro darbas)

Vilkokšnio ežero morfometrija (kursinis darbas)

Vilkokšnio ežero ir jo baseino analizė (bakalauro darbas)

Vilniaus miesto hidrografinio tinklo kaita

 

Lekt. Marijus Pileckas

Gyvenimo kokybės lygio palyginimas Lietuvoje ir Europoje

X seniūnijos gyventojų užimtumo pokyčiai (metai)

Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė

Turtinė nelygybė ir skurdas pasaulyje

Europos šalių (regiono) socialinis – ekonominis palyginimas

Mokyklinės geografinės aplinkos edukacinė bazė (Sukurti geografinį taką X mokyklos pavyzdžiu)

Lekt. Gintaras Brazauskas

Gyventojų geografija, temos būtų:

"Struktūrinė demografinė gyventojų kaita ekonomiškai stipriuose regionuose"

"Spartaus gyventojų skaičiaus didėjimo pasekmės ekonomiškai silpnuose regionuose"

"Tankiausių pasaulyje gyvenamų regionų problemos".

Lekt. Olga Titova

Tarpvalstybinių saugomų teritorijų raida ir pasiskirstymas (pasaulyje)

Tarpvalstybinių saugomų teritorijų plėtra Lietuvoje

Pasirinkto ežero morfometrinių rodiklių analizė naudojant GIS

Pasirinkto ežero baseino hidrografinio tinklo analizė naudojant GIS

Pasirinktos teritorijos kraštovaizdžio (ar atskirų jo komponentų) kaitos analizė naudojant GIS

Pasirinktos teritorijos rekreacinio potencialo ir (arba) rekreacinio naudojimo sistemos analizė

Lekt. Marijus Pileckas

Kraštotyra ir turizmas, etnografiniai regionai, politinė geografija, pasikeitimai politiniame žemėlapyje, neramumai, „karštieji taškai“, Lietuvos gamtinė geografija.

Etnografinių Lietuvos regionų vertinamoji analizė

Baltijos šalių etnografinių ypatybių palyginimas

Pasaulio politinio žemėlapio pokyčiai. Separatistiniai judėjimai

Rusijos ir Amerikos tarpusavio santykių analizė ir vertinimas

Ukrainos geopolitinis kodas

Lietuva pasaulio kontekste (užsieniečių akimis)

Lietuvos kulinarinis paveldas

Lietuvos tautinis paveldas

lekt. Jolanta Butkutė

 

 

Kursinių, bakalauro, magistro darbų rengimo metodologija (Geografijos studijų programa) (pdf)

Informacija atnaujinta: 2017-03-10 16:17