GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Magistro darbai

Reikalavimai baigiamajam Geografijos edukologijos magistro darbui:

 

 • Magistro darbo apimtis iki 60 psl. (be darbo priedų);
 • Magistriniame darbe būtinai turi būti šios struktūrinės dalys - viršelis, titulinis lapas, darbo turinys, įvadas, struktūrizuota pagrindinė teksto dalis, darbo išvados, panaudotos literatūros ir kitų duomenų šaltinių (bibliografinis) sąrašas ir priedai.
 • Magistro darbo apimties proporcijos – įvadas apie 3 psl., teorinė dalis iki 25 psl., tyrimo metodika apie 5 psl., tyrimo rezultatai ir duomenų analizė apie 25 psl.
 • Tyrimo metodikos skyriuje turi būti aprašyta: tyrimo loginė schema, tyrimo instrumentai, tyrimo organizavimas, tyrimo imtis, tyrimo etika;
 • Įvade nurodomas nagrinėjamos temos ar problemos aktualumas, autoriaus atlikto tyrimo naujumas, tyrimo rezultatų praktinis pritaikomumas, suformuluojamas magistro darbo tikslas, darbo uždaviniai ir autoriaus paskelbtos publikacijos, susijusios su magistro darbo tema (jeigu tokių yra).
 • Magistro darbo turinyje įvardijamos visos struktūrinės darbo dalys, nurodant puslapius, kuriais jos prasideda. Magistro darbo turinio struktūra turi būti daugialygė – stambūs darbo skyriai skaidomi į poskyrius.
 • Pagrindinėje magistro darbo dalyje pristatoma išsami kitų autorių anksčiau atliktų tyrimų apžvalga darbo tema, išsamiai apibūdinama darbo metodologija ir taikyti tyrimo metodai, pateikiami tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatai pristatomi 4–5 stambiuose skyriuose, kurie savo ruožtu skirstomi į 2–4 poskyrius.
 • Magistro darbo išvadose glaustai pateikiami apibendrinimai, susiję su stambiaisiais pagrindinės dalies skyriais, apimančiais publikacijų darbo tema analizę, metodikos tinkamumą, atskirus stambius darbo skyrius. Išvadose autorius būtinai privalo remtis gautais tyrimo rezultatais, juos susiedamas su egzistuojančiomis teorinėmis nuostatomis bei argumentuotai juos pateikdamas.
 • Panaudotos literatūros ir duomenų šaltinių (bibliografijos) sąraše nurodomi visų magistro darbe naudotų dokumentų (mokslinių monografijų, mokslinių straipsnių, interneto svetainių, žemėlapių, mokslinio tyrimo darbų ataskaitų, statistinių duomenų) sąrašai pagal atitinkamus reikalavimus.
 • Magistro darbo prieduose gali būti pateikiami autoriaus sukurti didelio formato žemėlapiai ar kiti grafiniai kūriniai, autoriaus surinkti statistiniai duomenys, darbui atlikti naudoti žemėlapiai, aerofotografinės nuotraukos bei skenuoti archyviniai dokumentai.
 • Magistro darbo pabaigoje pridedama santrauka lietuvių ir anglų kalbomis (iki 2000 spaudos ženklų). Santraukoje nurodoma, kad tai magistro darbas, parašomas darbo pavadinimas, darbo autorius. Santraukos pabaigoje pateikiami 4–6 prasminiai žodžiai. Prie spausdinto darbo pridedama elektroninė darbo versija.
 • Mokslinės literatūros citavimui naudojamas APA (American Psychological Association) citavimo stilius.
 • Magistro darbe apžvelgta virš 50 mokslinės literatūros šaltinių, iš jų trečdalis užsienio kalba.

 

 

Magistrinių darbų sritys/temos

 

Regioninės politikos teritoriniai aspektai Europoje

Regioninės politikos teritoriniai aspektai Lietuvoje

Savivaldybių socialinė ekonominės plėtra ir teritorinis valdymas

ES struktūrinių fondų įtaka įvairioms ekonominės veiklos rūšims

Prof. dr. Saulius Stanaitis

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymas

Doc. dr. Regina Venckienė

Darnus turizmas. Šiuolaikinių mokymo priemonių rengimas ir taikymas geografijos ugdyme.

Doc. dr. Virginijus Gerulaitis

Kraštovaizdžio erdvinės struktūros analizė.

Kraštovaizdžio formavimo ir apsaugos politika.

Gamtotvarkinis ir kraštotvarkinis planavimas.

Antropogeninio poveikio aplinkos komponentams vertinimas.

Doc. dr. Zenonas Gulbinas

Geografinio  švietimo istorijos ir filosofijos tyrimai

Lyginamieji geografinio švietimo tyrimai

Geografijos vadovėlių tyrimai

Geografijos ugdymo turinio (curriculum) tyrimai

Doc. dr. Zigmas Kairaitis

Visuomenės strategijos, transformacijos procesai

Doc. dr. Darius Česnavičius

 

Magistro darbų temos (2010 m.)

Magistro darbų temos (2011 m.)
Magistro darbų temos (2012 m.)
Magistro darbų temos (2013 m.)
Magistro darbų temos (2014 m.)
Magistro darbų temos (2015 m.)
Magistro darbų temos (2016 m.)

Magistro darbų temos (2017 m.)


Geografijos edukologijos magistro darbų temos (2015 m.)
Geografijos edukologijos magistro darbų temos (2016 m.)

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-04-21 06:27